Релігієзнавство 1 icon

Релігієзнавство 1
Скачати 309.66 Kb.
НазваРелігієзнавство 1
Дата27.06.2013
Розмір309.66 Kb.
ТипЛекція


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства


РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

курсу

Релігієзнавство - 1

(ФГН, бакалаврський рівень навчання)


Обсяг годин - 26

з них:

 • лекційних – 14

 • групових - 10

 • консультацій - 2

Триместр викладання - 2


Форма контролю - залік


Кредитів (залікових балів) за курс - 1,5


Анотація


Метою курсу є дати з академічних позицій систематичний огляд питань, що стосуються сутності релігії як духовного, культурного, соціального феномену, питань суспільного функціонування інституціональних форм релігії, історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій світу.^ Зміст курсу


Тема 1. Релiгiєзнавство як наукова дисциплiна

та галузь гуманітарного і соціального знання.

Лекція (2 год.)


Тема 2. Змiст i структура феномену релiгiї.

Релiгiя як культурно-нормативна система

та суспільний регулятор.


Лекція (2 год.)


Семінарське заняття 1. Сутність релігійного феномену (2 год.)

  1. Проблема сутності та визначення феномену релігії.

  2. Специфіка релігії. Дуалізм природного і надприродного — основна ознака релігійного світобачення. Діалектика священного та профанного в релігії.


Література (див. список):

1.1:

1 ( Розд.ІІ, тема V, §1.), 43 ( гл. 1, § 2.), 147 (Розд 1. (§§ 1.1–1.10)

1.2:

1 (Розд.ІІ, тема VІ, §1), 235 (Гл.1: “Предварительные замечания: структура и морфология сакрального”.), 236, 212 (Розд 1. (§§ 1.11–1.12)


Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими:

 • назвати і коротко охарактеризувати основні релігієзнавчі дисципліни, їх предмет та завдання

 • навести одне з відомих їм філософських, соціологічних, психологічних, богословських визначень релігії та коротко прокоментувати його.

Література (див. список):

212 (Розд 1. (§§ 1.11–1.13), 1 (Розд. І, тема IV, §§ 1-7), 43 (гл. 1, § 1 гл. 2, § 1 гл. 3, § 1), 44 (гл. 1), 45, 46.


Семінарське заняття 2. Структура та функції релігійного комплексу (2 год.)

  1. Структура релігійного комплексу.

  2. Феномен релігійної віри.

  3. Культові дії (ритуали), основні їх форми та функції.

Література (див. список):

2.1:

1 (Розд. II, тема V, § 2.), 6 (Гл. ІІІ.), 212 (Розд 1. (§§ 1.2, 1.3, 1.15)

2.2:

1 (Розд.ІV, тема ХVIII, §3), 43 (гл. 3, § 2.), 44 (гл. III), 212 (Розд 1. (§§ 1.7, 1.8, 1.9, 1.14), 260 (гл. 14).

2.3:

1 (Розд. ІІ, тема V, § 2 тема VІІІ, §§ 3,5), 44 (гл. V), 171 (Гл. 2-9), 38 (Гл. “Жертвоприношение”. С. 589-601.), 212 (Розд. 1 (§§ 1.2, 1.3; Розд 2. (§§ 2.5, 2.6, 2.7), 260 (гл. 16-17).


Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими:

 • описати структуру релігійної свідомості, коротко визначити основні її компоненти

 • визначити головні ознаки феномену релігійної віри.

Література (див. список):

1 (Розд. IV, тема ХVІІІ, §3), 6 (Гл. ІІІ, § 1), 44 (гл. III), 50, 212 (Розд 1. (§§ 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14, 1.15)


Тема 3. Історичні форми релігійності. Ранні форми релігійних вірувань та практик, родоплемiннi, етнічні

та етно-державні релiгiї.


Лекція (2 год.)


Семінарське заняття 3. Первісні форми релігійних вірувань та практик. Родоплемінні, етнічні релігії та етнодержавні релігії (2 год.)

  1. Первісні форми релігійних вірувань та родо-племінні культи.

  2. Одне з питань семінару, поданих далі (визначається до розгляду за вибором викладача з урахуванням інтересів аудиторії):

3.2.1. Шаманізм як синтетична форма первісної релігії.

3.2.2 Національні релігії Південної та Східної Азії (розглядається одна з релігійних традицій за вибором викладача з урахуванням інтересів аудиторії): бон, синто, даосизм, конфуціянство, давньоіранська релігія та парсизм, індуїзм, джайнізм, сикхізм

3.2.3. Іудаїзм як національна релігія.

Література (див. список):


3.1:

1 (Розд.ІІІ, т. ХІ), 212 (Розд 2. §§ 2.1–2.9), 219, 224, 225, 257, 309, 310, 331, 332.

3.2:

3.2.1: 92, 93, 94, 95, 212 (Розд 2. §§ 2.10), 237.

3.2.2: 2 (Гл. Индуизм, Джайнізм, Сикхизм, Религии Китая, Религии Японии), 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 212 (Розд 3. (§§ 3.1–3.9), 326, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341.

3.2.3: 2 (Гл. Иудаизм), 3, 12, 109, 110, 111, 112, 212 (Розд. ІІІ, тема ХІІ, § 5), 322, 342, 343,344,345,346, 347,348.


Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими:

 • дати письмове визначення релігійного культу, його основних елементів та функцій

 • дати письмове визначення функцій релігії, охарактеризувати основні з них

Література (див. список):

1 (Розд.ІV, тема XVІI, §2 тема XVІI, § 4 тема ХХ, §§ 1-3), 6 (Гл. V), 45, 46, 212 (Розд 1. (§§ 1.2, 1.3, 1.15)


Тема 4. Свiтовi релігії: типове та особливе.


Лекція (2 год.)

Семінарське заняття 4. Світові релігії: типове і особливе. (2 год.)

  1. . Типологічні ознаки світових релігій.

  2. . Одна з світових релігійних традицій (визначається до розгляду за вибором викладача з урахуванням інтересів аудиторії):

4.2.1. Релігійне та етичне вчення буддизму, його основні напрями.

 • Особа Будди та виникнення буддизму.

 • Основні ідеї та положення буддистського релігійно-етичного вчення.

 • Течії та школи в будизмі. Поширення буддизму у світі.

4.2.2. Християнство як світова релігія.

 • Передумови та обставини виникнення християнства

 • Головні принципи догматики, культу та організації в християнстві.

 • Основні напрями християнства: іх особливості. Поширення християнських течій у світі.

 • Християнство в контексті сучасності

4.2.3. Іслам як світова релігія: основи віровчення та культу.

 • Особа Мухаммада та походження ісламу

 • Коран як священна книга мусульман.

 • Бог, світ, людина в ісламі.

 • Основні течії в ісламі та їх особливості.

Література (див. список):

4.1: 1 (Розд. ІІІ, тема ХІІІ).

4.2:

4.2.1: 2 (Гл. Буддизм), 113130, 212 (Розд 3. (§§ 3.10), 349356.

4.2.2: 1 ( Розд. ІІІ, тема ХІІІ, § 3; тема ХIV, §§ 2-4. тема ХХVІІ.), 131142, 212 (Розд 3. (§§ 3.13), 357–376.

4.2.3: 2 (Гл. Ислам), 12 (гл. 10),143151, 212 (Розд 3. (§§ 3.12), 324, 377384.


Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими дати письмове визначення понять:

тотемізм, фетишизм, магія, анімізм, шаманізм.

Література (див. список):

212 (Розд 2. (§§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.10), 224, 225.


Тема 5. Релігія в контексті історії та культури

українського народу.


Лекція (2 год.)


Тема 6. Релiгiя в сучасному світі.

Релігійна багатоманітність та її перспективи.


Лекція (2 год.)


Тема 7. Конфесійний плюралізм, свобода віросповідання

та свобода совісті в незалежній Україні.


Лекція (2 год.)


Семінарське заняття 5. Релігійна свобода та свобода совісті ситуація у світі та в Україні. (2 год.)

  1. Принципи свободи совісті та віросповідання, визнанi у свiті. Мiжнароднi документи.

  2. Правові гарантії і державне забезпечення свободи совісті в Украiні.


Література (див. список):

1 (Розд.ІV, тема ХXІV, розд. V, тема ХХХ, § 6), 8187.


Завдання для експрес-контрольної роботи в аудиторії:

Студенти мають бути готовими:

 • дати визначення інституціоналізації релігії

 • визначити типологічні ознаки церкви як релігійної інституції

 • визначити типологічні ознаки секти як релігійної інституції

 • визначити типологічні ознаки культу як релігійної інституції

 • визначити типологічні ознаки деномінації як релігійної інституці

Література (див. список):

1 (Розд. ІV, тема XVII, § 3), 6 (Гл. ІІІ, § 4), 8, 43 (гл. 2, § 5), 45, 46


Тема для студентського круглого столу (конференції):


Нові релігійні рухи ситуація у світі та в Україні.

 1. Природа НРР. Суспільні, культурні та духовні обставини виникнення.

 2. НРР в Украiні, основні течії.


Пропоновані теми письмових робіт:

 • З. Фройд і релігія ("Тотем і табу", "Майбутнє однієї ілюзії").

 • "Психоаналіз і релігія" Е. Фромма.

 • Психологічний аналіз релігії у К. Юнга. ("Психологія релігії").

 • Релігійний досвід та феномен релігійної віри в концепції У. Джемса ("Багатоманітність релігійного досвіду).

 • Релігія як відношення до сакрального ("Святе" Р. Отто, "Священне й мирське" М. Еліаде).

 • Релігієзнавча концепція Е. Дюркгайма ("Елементарні форми релігії").

 • Міфологія, магія і релігія ("Міф і релігія" В.Вундта, "Золота гілка" Д.Фрезера, "Магия, наука, религия" Б.Малиновського)

 • Оцінка сутності релігії в системі антропологічного матеріалізму Л. Фойербаха ("Лекції про сутність релігії", "Сутність християнства").

 • Історичність релігії та проблема її походження.

 • Ранні форми релігії та родо-племінні культи (характеристика одного з різновидів за вибором).

 • Стародавні етнічні та національно-державні релігії: давні єгиптяни, майя, ацтеки, інки, давні греки, давні римляні, давні жителі Америки (за вибором)

 • Етнічна релігія стародавіх жителів України та сучасні спроби її реконструкції.

 • Національні релігії Індії. Індуїзм, джайнізм, сикхізм (за вибором).

 • Національні релігії Китаю. Даосизм, конфуціанство (за вибором).

 • Національні релігії Японії. Сінто.

 • Іудаїзм як національна релігія євреїв

 • Релігійні вірування давніх слов'ян та сучасні спроби відродження української "етнічної релігії".

 • Релігійне та етичне вчення будизму.

 • Християнство як світова релігія: витоки та походження.

 • Іслам як монотеїстична релігія.

 • Загальна хар-ка священної книги однієї з релігій (Біблія, Коран, Талмуд, Зенд-Авеста, Тіпітака, Кодзікі тощо – за вибором)

 • Інституціоналізація релігії. Типи релігійних організацій.

 • Релігія як культурний феномен.

 • Релігія як світоглядний феномен.

 • Сутність релігійної моралі.

 • Феномен релігійної віри.

 • Особа засновника релігійної традиції (Мойсей, Сідгартха Гаутама, Конфуцій, Ісус,. Заратустра, Могаммад). Досвід сучасності (Свамі Прабгупада, Лев Силенко).

 • Церква як суспільний інститут: особливості нормативної регуляції.

 • Географія релігій у світі та їх поширення.

 • Сутність релігійного фундаменталізму.

 • Клерикалізм як релігійне та політичне явище.

 • Релігійний екуменізм

 • Позиції світської держави щодо релігії та релігійних організацій.

 • Свобода віровизнання і свобода совісті: філософсько-антропологічний, соціологічний, моральн., політич. та правовий виміри.

 • Міжнародні правові акти про свободу совісті та релігії.

 • Церковно-державні відносини у країнах Західної Європи.

 • Свобода совісті та свобода релігії у США.

 • Проблеми свободи совісті та церковно-державних відносин у посткомуністичних суспільствах.

 • Феномен нових релігійних рухів в Україні. НРР в Україні.

 • Релігійна ситуація в незалежній Україні: правові, політичні та соціокультурні аспекти.


Вимоги до письмових робіт:

 1. Тема роботи може відрізнятися від запропонованої, але узгоджується з викладачем.

 2. Обсяг письмової роботи має складати 7–10 сторінок машинопису. Студенти заохочуються до реферуванні праць класиків світової релігієзнавчої думки;

 3. Письмова робота має бути написаною студентом протягом 2-4 тижнів триместру. Останній термін прийняття роботи – кінець 11-го робочого тижня.

 4. При написанні роботи студент має використати щонайменше 3-5 джерел, засвідчивши це посиланнями в тексті роботи.

 5. При оцінці роботи буде врахована самостійність виконання, а також оригінальність міркувань студента з обраної теми.^ Контрольні питання для комплексної перевірки знань (до заліку):


Ці питання опрацьовуються студентами самостійно протягом семестру з використанням підручників та довідкової літератури. До заліку студент має бути готовим:


- правильно визначити атора класичного релігієзнавчого тексту:


"Майбутнє однієї ілюзії"

"Багатоманітність релігійного досвіду"

"Психоаналіз і релігія"

"Міф і релігія"

"Первісна культура"

"Протестантська етика і дух капіталізму

"Сутність християнства"

"Тотем і табу"

"Святе"

"Золота гілка"

"Філософія релігії"

"До історії початкового християнства"

"Психологія і релігія"

"Священне і мирське"

"Антихристиянин"

"Лекції про сутність релігії"

"Промови про релігію. Монологи"

"Елементарні форми релігійного життя"

“Трактат з історії релігії”

"Первісне мислення"

“Природна історія релігії” • вміти дати визначення поняттям, які описують різні форми релігійних вірувань, релігійно-філософських вчень та форми світогляду у їх ставленні до релігії:


тотемізм; анімізм; політеїзм; деїзм; пантеїзм; вільнодумство

магія; фетишизм; монотеїзм; теїзм; агностицизм; атеїзм.


 • знати значення певних релігійних понять та вміти співвіднести їх з відповідними релігійними традиціями:
Дхарма (дгарма); Дао; Свята Трійця; Хадж; Трімурті; Нірвана; Тора; Сяо; Інь і Янь; Махаяна; Сунна; Песах; Ковчег заповіту; Джива/Аджива, Кевалін, Йоґа, Мокша, Карма, Майя, Чатурварґа, Гальса (Хальса), правила 5 "к", Мацурі, Дао, Де, У вей, Цзюнь Цзи, Лі, Феншуй, Кадіш, Шакті, Тантра, Самадгі, Мантра, Таліт, Янтра, Міцва, Мандала

Карма; Джіхад; Ахімса (агімса, ахінса); Сансара; Шехіна; Жень; Де; Боголюдина; Брахман; Камі; Тай-Цзи; Синагога; Богородиця; Воскресіння; Санґха (санґга), Сутра, Дг'яна (Дх’яна), Тгеравада (Тхеравада), Магаяна (Махаяна), Ваджраяна; Тантраяна; Берахот, Трилакшана, Трикая, Триратна, Бодгі (Бодхі), Мудра, Ступа; Ґесер, Ежин, Камлання, Обо, Онґон, Тайлаґан, Кашрут, Тенґрі (Тенрі)
 • знати значення певних понять, що позначають постаті, імена, титули та вміти співвіднести їх з відповідними релігійними традиціями:
Будда, Шак'ямуні, Бодгісатва, Авалокітешвара; Ґуань-інь, Бурган (Бурхан), Шветамбар, Упасак, Упасіка, Газан (Хазан), Далай-лама, Мошіа, Татхаґата, Аргат (Архат), Вайшнав, Хасид, Сидгартха, Діґамбар, Лама.

Конфуций (Кун цзи), Лао цзи, Вардгамана, магавіра, Шаман, тиртханкар, джина, канусі, Ґуру, Рама, Садґу, Нанак, Камі, Паньгу, Левіт, Брагма, Шива, Мітнаґед (Міснаґед), Христос, Вішну, Калі, Дурґа, Аматерасу, Шенраб, Крішна.
 • знати типологічні ознаки таких різновидів релігійних органіацій і вміти дати їм визначення:
церква

секта
 • знати, до яких релігійних традицій належать релігійні тексти:Бхагавадгита Дхаммапада Ригведа Дао де цзин; Тора; Трипітака(Тіпітака); Коран; Зенд-Авеста, І-цзин, Хамеш Міґілот, Ріґведа, Сутапітака, Самаведа, Магабгарата, Рамаяна, Грідая сутра, Сідур, Аді-Ґрантх, Ґемара, Аґама (Сиддганта).


Атхарваведа Лунь-юй Джатаки Чжуан Цзи; Талмуд; Кодзікі; Новий Завіт; Упанішади, Пірке Абот, Вінаяпітака, Абгідгарма, Дгамапада, Мішна, Лотосова сутра, Яджурведа, Діамантова сутра, Пурани, Берешіт Рабба, Атхарваведа, Бардо тодол.^ 4. Список рекомендованої літератури.


Релігія в цілому. Релігії світу: підручники, вступні тексти, рекомендовані у першу чергу:

 1. Академічне релігієзнавство. Підручник. К., 2000.

 2. Баукер Джон. Религии мира. Великие вероучения от дрквности до наших дней. Лондон, Дорлинг Киндерсли, 1997 (англ.), М., Слово/Slovo, 2000 (рос.)

 3. Васильев Л. История религий Востока. М., 1983, 1988.

 4. Иллюстрированная история религий. в 2-хх тт. М.,1992.

 5. Мень А. История религии в поисках пути, истины и жизни. в 7-ми тт. М.,Слово,1991-1994.

 6. Основы религиоведения (под ред. И. Яблокова). М.,1994, 1998.

 7. Павлов С., Мензенцев К., Любіцева О. Географія релігій. К., 1998.

 8. Религиоведение: социология и психология религии (Самыгин С. и др.) - Ростов-на-Дону, 1996.

 9. Религиозные традиции мира. В 2-х тт. М., 1996.

 10. Торчинов Е. Религии мира. Опыт запредельного. Трансперсональные состояния и психотехника. СПб., 1998.

 11. Токарев С. Религия в истории народов мира.-М.,1986

 12. Фишер, Мэри Пэт. Живые религии. (пер. с англ.). М., 1997.

 13. Элиаде, Мирча. Трактат по истории религии. Т. І,ІІ. С.Пб., 1999.

 14. Fisher, Mary Pat, Guyster, Robert. Living Religions. I.B. Tauris& Co LTD, 1990.

 15. Fisher, Mary Pat. Living Religions. Prentice-Hall Ink., 1991, 1994, 1997, 1999.

 16. Ellwood, Robert S., McGraw, Barbara. Many peoples, many Faiths. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. New Jersy,1999.

 17. Ellwood, Robert. Introducing Religion From Inside and Outside, 3d ed. Engelwood Cliffs, NJ, Prentice hall, 1994.

 18. Capps, Walter H. Religious Studies: The Making of a Discipline. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1995.

 19. Cunningam, Lawrence S., et al. The Sacred Quest: An Invitation to the Study of religion. Englewood Cliffs, NJ, Prentice hall, 1995.

 20. A Handbook of living Religions. Ed. by John R. Hinnell. Penguin Books, 1984.

 21. Eerdmans handbook to the World Religions. Lion Publishing, 1982, Repr. 1983, 1987, 1989. William B. Eerdmans Publishing Co. 255 Jefferson Ave, SE, Grand Rapids, Michigan, 49503.

 22. The Religious World. Community of Faith. Sec. Edition. Richard S. Bush ets. New York, London. 1988.

 23. The World’s Great Religious Life. Time In. N.-Y., 1957. p.310, ill.

 24. Our Religions (the seven world Religions, introdused by perminent scholars from eash tradition) ed. By Arviad Sharma. Harper SanFrancisco, 1993, 1995.


Підручники для додаткового користування:

 1. Аляєв Г. та ін. Лекції з релігієзнавства. К., 1996.

 2. Гараджа В. Религиоведение. М.,1994.

 3. Історія релігії в Україні. Підручник. – К., 1999.

 4. Калінін Ю., Лубский В. Релігієзнавство. К.,1996.

 5. Лубський В. Релігієзнавство. К., 1997.

 6. Малерб М. Религии человечества.М.-СПб., 1997.

 7. Ерышев А. Религиоведение. К.,1999

 8. Радугин А.А. Введение в религиоведение. М.,1996.

 9. Религиоведение (ред. И. Яблокова). — М., 1998.

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник /За ред. Бублика С.А. - К.: Юрінком Інтер, 1998,1999. - 496с.

 11. Релігієзнавство. К., 2000.

 12. Тараненко В.М. Религиоведение: Учеб.-справ. пособие. - Х.: РИП "Оригинал", 1999.Рекомендовані монографії:


Історія релігій:

 1. Мень А. История религии. в 2 кн. М., 1999.

 2. Токарев С. Ранние формы религии. М., 1990

 3. Происхождение богов.- М., 1990

 4. Элиаде, Мирча. Трактат по истории религии. Т. І,ІІ. С.Пб., 1999.

 5. Rudolf, Kurt. Historical Fundamentals and the Study of Religions. Macmillan Publishing Company, 1985.

 6. World Religions from Ancient History to the Present. Ed. Geoffrey Parrinder. The Hamlin Publishing Group Ltd., Newnes Books 1971, 1983, 1984 – 528 p.


Філософське, соціологічне, психологічне, культурологічне дослідження релігії:

 1. Угринович Д. Введение в религиоведение. -М.,1986.

 2. Угринович Д. Психология религии. -М.,1986

 3. Яблоков И. Социология религии. М.,1986.

 4. Гараджа В. Социология религии. М.,1996.

 5. Геннеп, А. Ван. Обряды перехода. Сиситематическое изучение обрядов. (пер. с франц.) М. «Вост. л-ра» РАН, 1999 – 198 С.

 6. Психологія. З викладом основ психології релігії. За ред. Ю. Макселона. Львів, Свічадо, 1998. 320 с.

 7. Левада Ю. Социальная природа религии. М.,1965.

 8. Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности.- К., 1986.

 9. Боголюбов Н. Философия религии..- К.,1915.

 10. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М.,1989

 11. Маркова Л.А. Наука и религия: проблемы границы. СПб., Алетейя, 2000 – 250 С.

 12. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. К., 1996.

 13. Величко А. Христианство и социальный иидеал. М.-Спб., 2000.

 14. Померанц Гр., Миркина З. Великие религии мира. М., 2001.

 15. Итс Рудольф. Шепот Земли и молчание Неба. -М.,1990

 16. Лукач, Йожеф. Пути богов. М.,1984.

 17. Сухов А. Философские проблемы происхождения религии.-М.,1967.

 18. Соколова З.П. Животные в религиях. Спб., Лань, 1998.

 19. Филипович Л. Етнологія релігії. К., 2000.

 20. Пупар П. Церковь и культура. М., 1993.

 21. O’Dea T. The Sociology of Religion. — Prentice-Hall, 1966.

 22. Patterson R. A Rhilosophy of Religion. Durham, 1970.

 23. Phenomenology of Religion. Ed. by Joseph P. Bettis. Harper&Row Publishers. N.-Y. and Evanston. P. 245.

 24. Robertson, Roland. The Sociological Interpretation of Religion. Oxford,1970.

 25. Stark W. The Sociology of Religion. London, 1969.

 26. The Religious World. Communities of Faith. Macmillan Publishing Company,1988.

 27. World Religions. Our Quest for Meaning. By David A. Rasch, Cane Hermann Voss. Trinity Press Edition, 1993.

 28. Swatos, William H., Jr., Encyclopedia of Religion and Society. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1998


Релігія, право, мораль, політика, економіка

 1. Религия и политика. //Вопросы философии.-1992.-№7

 2. Иудео-христианский взгляд на право и гражданское правление// Кентавр. 1991. №10-12. с.25-35.

 3. Журне, Шарль. Христианские требования к политике. К., Дух и Литера, 1998. 465 с.

 4. Лубский В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. К.,1997.

 5. Могилевский А.Л. Правосознание и религия. Ашхабад,1977.

 6. Цыпин В.А. Церковное право: курс лекций. М.,1994.

 7. Чиркин В.Е. Мусульманская концепция права. Мусульманское право. М.,1984.

 8. Новый Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауза и Ефрона: ст. "Церковное право".

 9. Юридична енциклопедія. т 1. К.,1998.

 10. Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США. К.,1996.

 11. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. Збірник українських і міжнарод. правових документів. К.,1996.

 12. Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов. — М., 2001 (гл. 3-9, 12-13, 18,19,20).

 13. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" //Людина і світ. 1991. № 7.

 14. Релігійна панорама. Часопис. К., 2000. № 1-2

 15. Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. К., 1998.

 16. Релігійна свобода: історичне підгрунтя, правові основи, реалії сьогодення. К., 1998.

 17. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. К., 1999.


Релігійна багатоманітність:

 1. Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов. — М., 2001 .

 2. Христиане и мусульмане: проблемы диалога. М., 2000.

 3. Wentz, Richard E. The Culture of Religious Pluralism. Boulder, CO: Westview Press, 1996.

 4. Wiggins, James B. In Praise of Religious Diversity. NY: Routledge, 1998.

 5. Алексеев Н.А. Шаманизм у тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1984.

 6. Ионова Ю.В. Шаманство в Корее (XIX - íà÷àëî XX â.) // Ñèìâîëèêà êóëüòîâ è ðèòóàëîâ íàðîäîâ çàðóáåæíîé Àçèè. Ì., 1980. Ñ.4-35.

 7. Михайлов Т.М. Структура бурятского шаманизма // Традиционные верования и быт народов Сибири. Новосибирск., 1987. С.36-52.

 8. Смоляк А.В. Шаман: личность, мировоззрение, функции. М., 1991.

 9. Гусева Н..Р. Джайнизм. М., 1969.

 10. Гусева Н.Р. Индуизм. История формирования. Культовая практика. М., 1977.

 11. Садгуру Шивайя Субрамуниясвами.Танец с Шивой: Современный катехизис индуизма. Киев, Москва: "София","Гелиос", 2001.

 12. Каниткар В.П. (Хемант), Коул У. Оуэн Индуизм. М., 1999.

 13. Кнотт Ким. Индуизм/ Пер. с англ. - М.: Издательство "Весь Мир", 2001.

 14. Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги Страны снегов. М., 1975.

 15. Накорчевский А.А. Синто. СПб., 2000.

 16. Религия сикхов. Б/м., 1997.

 17. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 1993.

 18. Фишер М.П. Живые религии. М., 1997 (або англ. Версія). Гл. 3,4,6,7.

 19. Эймс Р. Индивид в классическом конфуцианстве (модель “фокус-поле”) // Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. М., 1993. –С.39-65.

 20. Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода / Пер. с англ., вступ. статья и прим. С.В.Пахомова. -- СПб., Изд. Дом СПбГУ, 2004.–512с.

 21. Sen K.M. Hinduism. - N.Y., 1961.

 22. Пилкингтон С.М. Иудаизм. Грандиозный мир. М., 2000.

 23. Телушкин, раби Йосеф. Еврейский мир: Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. Иерусалим-Москва, 1992.

 24. Мицель М. Общины иудейского вероисповедания в Украине. Киев, Львов 1945-1981. К., Сфера, 1998. 261 с.

 25. Рав Матиягу Глазерман. Тайны еврейских праздников. М. 2000.

 26. Агаджанян А.С. Буддийский путь в ХХ веке: Религиозные ценности и соврем. история стран тхеравады. М., 1993.

 27. Абаев А. Психологические аспекты буддизма. Новосибирск: Наука, Сиб. отд.,1986.

 28. Буддийский взгляд на мир. СПб., 1994.

 29. Введение в буддизм. СПб., 1999.

 30. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее. М., 1985.

 31. Далай-лама ХIV (Тензин Гьяцо). Буддизм Тибета. М.-Рига, 1991.

 32. Дандарон Б.Д. Письма о буддийской этике. СПб., 1997.

 33. Ермакова М.Е. Мир китайского буддизма. СПб., 1994.

 34. Ермакова, Островская. Индия. Классический буддизм. СПб., 1999.

 35. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977.

 36. Буддизм в Японии. М., 1993.

 37. Рокотова Н.Основы буддизма. Новосибирск: "Согласие", 2001. - 142 c;

 38. Самека Е.С. История буддизма на Цейлоне (Сангха в древности и в средние века). М., 1969.

 39. Судзуки Д.Т. Лекции по дзэн-буддизму. М., 1990.

 40. Фишер М.П. Живые религии. М., 1997 (або англ. версія). гл. 5.

 41. Щербатской Ф. Избранные труды по буддизму. М., 1988.

 42. Эррикер К. Буддизм. Грандиозный мир. – М., 1998.

 43. Wangu M.B. Buddhism: World Religions. - N.Y., 1993

 44. Аверинцев С., Левада Ю. Христианство. В кн.: Философская энциклопедия, т. 5, М., 1970.

 45. Баукер Джон. Религии мира. Великие вероучения от древности до наших дней. Гл. «Христианство».

 46. Донини А. У истоков христианства. М., 1989.

 47. Оргиш В. Истоки христианства. М.,1991.

 48. Головащенко С. Історія християнства. К., 1999.

 49. Ігор Ісіченко, архієп. Загальна церковна історія. – Харків: Акта, 2001.

 50. Академічне релігієзнавство. Підручник. К., 2000. Розд. ІІІ, тема ХІІІ, § 3; тема ХIV, §§ 2-4. тема ХХVІІ.

 51. Географія релігій. К., 1998. Розд. 2.13; розд. 4.

 52. Поснов М. История христианской Церкви.- К.,1991.

 53. Тальберг Н. История христианской Церкви.- М.,1994.

 54. Хроника христианства. М.,Терра, 1999

 55. Янг Д. Христианство. Грандиозный мир. – М., 1998.

 56. Абу Аля Ал-Маудуді. Спосіб життя в Ісламі. Львів, 1995.

 57. Сюзан Ханис. Что должен знать каждый об исламе и мусульманах. К., 1998.

 58. Рукайя Максуд. Ислам. Грандиозный мир. М.,1998

 59. Шейх Ахмед Тамим. Истинный путь (основные сведения по исламу). К., б.г.

 60. А. Массэ. Ислам. Исторические очерки. М., 1961.

 61. Ибн-Аль-Араби. Мекканские откровения. С.-Пб., 1995.

 62. Панова В. Жизнь Мухаммеда. М., 1991.

 63. Иордан М. В., Кузеев Р. Г., Червонная С. М.. Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского Ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. - М.: Прогресс - Традиция, 2001.

 64. Климович Я. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М.,1986.


Релігія в історії та культурі України.

 1. Власовський І. Історія української православної церкви. В 4-х т. — Нью-Йорк-К., 1990.

 2. Воропай О. Звичаї українського народу. — К., 1991.

 3. Грушевський М. Духовна Україна. — К., 1994.

 4. Історія релігії в України. В 10-ти т. — К., 1996-1998. — Т. 1-3.

 5. Історія Православної церкви в Україні. — К., 1997.

 6. Релiгiя в духовному життi українського народу. -К.,1993

 7. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців. — К., 1996.

 8. Липинський В. Релігія і Церква в історії України. — К., 1993.

 9. Лозко Г. Українське язичництво. — К., 1994.

 10. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. — Львів., 1996.

 11. Українська церква між Сходом і Заходом. — К., 1996.

 12. Феномен Петра Могили. — К., 1996.

 13. Історія релігії в Україні. Підручник. – К., 1999.

 14. Панас К. Історія української Церкви. — Львів, 1992.

 15. Українці: народні вірування, повір`я, демонологія. — К., 1991.

 16. Історія церкви та релігійної думки в Україні. В 3 кн. — К., 1994.

 17. Огієнко І. Українська церква. — К., 1993.

 18. Ортинський І. Хрещення, хрест та харизма України. — Рим, 1988.


Релiгiя в сучасному світі

 1. Порублев Н.В. Культы и мировые религии. М., 1989.

 2. Пучков П. Современная география религий. — М., 1985.

 3. Чьюнинг Р. и др. Бизнес сквозь призму веры. М., 1993.

 4. Современная религиозность: состояние, тенденции. — К., 1987.

 5. Григулевич И. Возрождён ли мистицизм? — М., 1984.

 6. Добреньков В. Современный протестантский теологический модернизм. — М., 1980.

 7. Иоанн Павел ІІ. Единство в многообразии. — 1994.

 8. Христианство и культура сегодня. — М., 1985.

 9. Пупар П. Церковь и культура. — М., 1993.

 10. Философия и религия на зарубежном Востоке. ХХ век. — М., 1985.

 11. Религия и церковь в современную эпоху. — М., 1986.

 12. Павлов С., Мензенцев К., Любіцева О. Географія релігій. К., 1998.

 13. Шпажников Г. Религии стран Африки. М., 1967.

 14. Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998.


Довідкова література:

 1. Буддизм: Словарь. М.,1992.

 2. Еврейская энциклопедия. (ред Л. Кацнельсона, Л. Гинсбурга). Спб, б.г.

 3. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. М., 1996.

 4. История религий мира. Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1996.

 5. Ислам. Справочник. М., 1994.

 6. Католицизм: Словарь-справочник. М.,1991.

 7. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991.

 8. Народы и религии мира. Энциклопедия. М., БРЭ, 1998

 9. Православие: Словарь-справочник. М.,1988.

 10. Православная Богословская Энциклопедия (ред А. Лопухина, Н. Глубоковского). СПБ., 1900-1911.

 11. Протестантизм: словарь-справочник. М.,1990.

 12. Релігієзнавчий словник. К.,Четверта хвиля, 1996.

 13. Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х тт.

 14. Щекин А. Религии мира: справочник К.,1997.

 15. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. М.,Спб, 1997.

 16. Энциклопедия символов (Бауэр В., Дюмотц И., Головин С.). М., Крон-Пресс, 2000.

 17. The Encyclopedia of Religion. - N.Y., L., 1987. - Vol. 1-16.

 18. The International Standart Bible Encyclopediae. Grand Rapids W.M. Eerdmans Publishing Co, 1956.

 19. Hasting's Dictionary of the Bible. London, 1963.

 20. Historical Atlas of the Religions of the World. N.Y.,1994.

 21. Lapinski Adam. Historia Religii. Slownik termonologiczny. W-wa, WSP, 1995

 22. McKensie J. Dictionary of the Bible. N.Y., 1966.

 23. Тематичні статті з Encycklopedia BrittannicaКласики світової релігієзнавчої думки:


А. Хрестоматії та антології:

 1. Классики мирового религиоведения. Антология. М.,1998

 2. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія. ( Лубський В.І. та ін.). К., 1999.

 3. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М.,1996.

 4. Сумерки богов. М.,1990.

 5. Мистика. Религия. Наука. М., 1998.

 6. Релігієзнавство. Тексти для читання. Зібрав та впорядкував С.І. Головащенко. К., НаУКМА, 2003.

 7. Religion in Modern Times. An Interpretive Anthology. Edited by Linda Woodhead and Paul Heelas. Blackwell Publishers, 2000.


Б. Окремі видання:

 1. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. К., 1994.

 2. Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994

 3. Гегель Г.-В.-Ф. Философия религии. В 2-х тт. М., 1975-76.

 4. Джемс Е. Многообразие религиозного опыта. М., 1993.

 5. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. В кн.: Мистика. Религия. Наука. М., 1998.

 6. Леви-Брюлль Л. Первобытное мышление. М.,1930.

 7. Леви-Стросс. К. Первобытное мышление. Хрест. М., Терра, 1999

 8. Лукач Й. Пути богов. М., 1984.

 9. Малиновський Б. Магия, наука, религия. М., Рефл-бук, 1998.

 10. Мень А. История религии. – М., 1991. – Т.1.

 11. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. -М., 1989.

 12. Токарев С. Ранние формы религии. М., 1990

 13. Фейербах Л. Сущность христианства. В кн.: Избранные произведения. В 2-х т. Т.2. М.. 1955.

 14. Фейербах Л. Лекции о сущности религии. В кн.: Избранные произведения. В 2-х т. Т.2. М.. 1955.

 15. Фрезер Д. Золотая ветвь. М.,1983.

 16. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете. М.,1989.

 17. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. В кн.: Сумерки богов. М., 1990.

 18. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СПб., 1997.

 19. Фромм Э. Психоанализ и религия. В кн.: Сумерки богов. М., 1990.

 20. Шарден, Тейяр де. Феномен человека. М.,1987.

 21. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. М.- К., 1994.

 22. Элиаде М. Священное и мирское. М.,1994.

 23. Элиаде, Мирча. Трактат по истории религии. Т. І,ІІ. С.Пб., 1999.

 24. Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. К., 1998.

 25. Durkheim E. The Elementary forms of the Religious life. The Free Press.

 26. Eliade, Mircea. Patterns in Comparative Religion. A Meridian Books-The New American Library, 1963.

 27. Eliade M. The Encyclopedia of Religion. — New York, 1986.

 28. Weber, Max. The Sociology of Religion. Beakon Press, Boston, 1991.


Священні та віросповідні тексти:

 1. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Вид. United Bible Societies,1991. (можливі інші видання).

 2. Коран. (пер. Г.С. Саблукова.). М., Дом Бируни, 1990); (пер. акад. Ю.I. Крачковського). М., Наука,1990

 3. Талмуд. Мишна и Тосефта. (пер. Н. Преферковича) СПб., 1899-1904. Т. 1-6.

 4. Зенд-Авеста.

 5. Атхарваведа. М.,1989.

 6. Баха-Улла. Семь долин. М.,1991.

 7. Бхагавадгита. М., 1999.

 8. Джатаки. М., 1989.

 9. Дхаммапада. М., 1960.

 10. Ригведа. Мандалы I-X. М., 1999.

 11. Упанишады. М., 1991. Кн. 1-3.

 12. Кодзики. Записки о деяниях древности. Свиток 1-й. Мифы. СПб., 1993.

 13. Дао дэ цзин.

 14. Лунь-юй.

 15. Книга Мормона. 1988.

 16. Віра предків наших (В. Шаян). Гамільтон, 1987.

 17. Мага Віра (Л. Силенко). К., 1997.


Антології священних текстів різних релігій:

 1. Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998.

 2. Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов. — М., ТЕРРА - Республика, 2001.

 3. Буддизм. Четыре благородные истины. М., ЭкспоПресс, Х., Фолио. 2001.

 4. Дао. Гармония мира. М., ЭкспоПресс, Х., Фолио. 2000.

 5. Конфуций. Уроки мудрости. М., ЭкспоПресс, Х., Фолио. 2001.

 6. Антология мировой философии. Древний Восток. Минск, Харвест, Москва, Аст, 2001.

 7. Whitney, John R., Howe, Susan W. Comparative Religious Literature. (Tanach, Apocripha, Pirke Avot, Midrash, New Testament, Koran). Kta Publishing House, Inc. N.y. 1979.

 8. The portrable World Bible. Ed. by P.O.Ballow. Penguin Books,1972 (Xрестоматiя – фрагм. з свящ. книг релiгiй свiту).


Періодичні видання:

 1. Людина і світ (часопис) – Київ.

 2. Релігійна панорама (часопис) – Київ.

 3. Українське релігієзнавство (Бюлетень Української Асоціації Релігієзнавців) – Київ.

 4. Наука и религия (часопис) – Москва.

 5. Релігійна свобода (щорічник) – Київ.

 6. Journal of the American Academy of Religion (див інф. на http://scholar.cc.emory.edu/scripts/AAR/AAR-MENU.html)

 7. Journal of Biblical literature (див інф. на ttp://www.sbl-site.org)

 8. Religious Studies News (див інф. на ttp://www.sbl-site.org/Newsletter/)

 9. Sociology of Religion (див інф. на http://www.sociologyofreligion.com/)

 10. Journal for the Scientific Study of Religion (див інф. на http://fhss.byu.edu/soc/sssr/index.html)


Ресурси Інтернет:

Пошукові системи та каталоги:

 1. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/guides.htm

 2. http://www.cityline.ru/search.html

 3. http://members.tripod.com/~relcom_religion/

 4. http://www.list.ru/catalog/10058.html

 5. http://www.au.ru/rus/themes.asp?id=205

 6. http://ti.net.ge/yelow/data/R05.HTM

 7. http://www.a-counter.kiev.ua/list/list3101.html

 8. http://www.list.ru/catalog/10058.html

 9. http://www.yandex.ru/catalog/10058a.html

 10. http://counter.rambler.ru/top100/Religion/rate0.0.shtml

 11. http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/Faiths_and_Practices/

 12. http://lit.portal.kharkov.ua/catalog/grp/3.html

 13. http://www.uaportal.com/Government/Religion/


Наукове дослідження релігії:

 1. http://upelsinka.com - найкращий з російських релігієзнавчих ресурсів

 2. http://fhss.byu.edu/soc/sssr/index.html - сайт організації Society for the Scientfic Study of Religion

 3. http://scholar.cc.emory.edu/scripts/AAR/AAR-MENU.html - сайт організації The American Academy of Religion

 4. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/scholars.htm

 5. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/theory.htm

 6. http://rra.hartsem.edu/ - сайт організації Religious Research Association

 7. http://www.ucs.mun.ca/~hrollman/ - канадський ресурс Religion, Society and Culture in Newfoundland and Labrador

 8. http://www2.ucsc.edu/~rehbock/ - сайт організації North American Association for the Study of Religion

 9. http://www.uni-marburg.de/fb03/religionswissenschaft/iahr/ - сайт International Association for the History of Religions (IAHR)

 10. http://www.valpo.edu/cssr/ - сайт організації CSSR - Рада Товариств дослідження релігії

 11. http://www.ccsr.ca/- сайт організації CCSR - Канадська корпорація соціологів релігії

 12. http://www.sociologyofreligion.com/ - сайт організації Association for the Sociology of Religion


Релігії світу:

 1. http://www.religioustolerance.org/worldrel.htm - відомості про релігії світу, статистика тощо (англ.)

 2. http://hoaxer.plus.ru/hoaxer/religions/encyclopaedia/index.html - Енциклопедія релігій - словник, персоналії, конфесії, відомості з історії різних релігій в різних країнах (рос.)

 3. http://express.irk.ru/1000/religion/index.htm - Історія релігій. Словник, відомості про релігії в різних країнах, персоналії. (рос).

 4. http://members.tripod.com/~relcom_religion/top_relworld.htm - Релігії світу: довідник (рос.)

 5. http://etext.virginia.edu/relig/hadden/hexconcbrowse.html - Словник релігійних термінів (рос.)

 6. http://www.cbook.ru/peoples - Народи і релігії світу - on-line енциклопедія (рос.).

 7. http://www.pskov.teia.ru/~ml/index.shtml,

 8. http://www.atlant.ru/library/mithologic/index.htm - міфологія народів світу

 9. http://www.fbit.ru/free/myth/- міфологія народів світу

 10. http://religion.ng.ru/ - НГ-Релігії


Свобода совісті, релігійна свобода, релігійна багатоманітність:

 1. http://cti.itc.virginia.edu/~jkh8x/relfree/ - про релігійну свободу (англ.)

 2. http://www.tialliance.org - сайт організації The Interfaith Alliance (англ.)

 3. http://www.fas.harvard.edu/~pluralism - The Pluralism Project

 4. http://www.glasnet.ru/~irlaw/ - Інститут релігії і права (Москва, Росія)

 5. http://www.religioustolerance.com/ - сайт організації Ontario Consultants on Religious Tolerance (англ.)

 6. http://www.comail.ru:8081/~proffice/ - Public Relations Center - Релігійна свобода в колишньому Союзі


Релігійні тексти різних релігій та відомості про них:

 1. http://express.irk.ru/pub/rel/index.htm - бібліотека релігійних текстів - християнство, іудаїзм, іслам, буддизм, даосизм, зороастризм, індуїзм (рос.)

 2. http://www.ocf.org/OrthodoxPage/reading/St.Pachomius/globalindex.html - бібліотека St.Pachomius Library на сервері Фонду православних християн у США; багато текстів свв. Отців та вчителів Церкви, агіографій тощо (англ.)

 3. http://www.top.ca/users/thabor/ - тексти з біблеїстики, правосл. літургіки, аскетики, про святих тощо (франц.)

 4. http://ccel.wheaton.edu/fathers/ - Christian Classic Ethereal Library (CCEL) повне зібрання творінь свв. Отців доникейського та післяникей. періодів (англ.)

 5. http://www.machanaim.org.il/ind_tnh.htm - Тора з коментарями від центру “Манахаїм” (рос.)

 6. http://www.philosophy.ru/library/asiatica/arabica.html - мусульманскі тексти (рос.)

 7. http://islam.boom.ru/sourses/ - тексти з ортодокс. ісламу на сайті "Іслам як він є" (регулярно публікуються переклади з араб. та англ.) (рос.)

 8. http://www.delfin.ru/misc/path/library.html - численні переклади класич. та сучасн. східних текстів (даоси, Бхагавад-Гіта, Маха мудра, сутри тощо.) (рос.)

 9. http://hoaxer.plus.ru/hoaxer/religions/holy-scripts/daosism/index.html - священні тексти даосизму (рос.)

 10. http://www.philosophy.ru/library/asiatica/indica/index.html - індуїстські тексти (рос.)

 11. http://hoaxer.plus.ru/hoaxer/religions/holy-scripts/induism/index.html - Священні тексті индуизму (рос.)

 12. http://www.avesta.da.ru/ - переклади Авести (Відевдат, Ясна, Молодша Ясна, Яшт), пехлевійських та ін. зороастрійських текстів (рос.).

 13. http://hoaxer.plus.ru/hoaxer/religions/holy-scripts/zoroastrism/index.html - зороастрійські тексти (рос.)

 14. http://www.patent-mcci.ru/new - сайт "Дом Сварога: Языческий портал" (рос.)

 15. www.svaroh.alfacom.net - сайт часопису "Сварог" (язичницька громада "Православ’я") (укр.)

 16. http://express.irk.ru/1000/religion/local/dao/index.htm - засади даосизму (рос.)

 17. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism/ - Taoism Information Page (англ.)

 18. http://www.philosophy.ru/library/asiatica/china/index.html> - сайт, присвяч. философ. та реліг. думці Китаю (рос.)

 19. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/kongfuzi.htm - Confucian Tradition (англ.)

 20. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/hinduism.htm - Індуїзм (англ)

 21. http://express.irk.ru/1000/religion/induism/index.htm - Основи индуїзму (рос.)

 22. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/jainism.htm - інф-я про джайнізм (англ.)

 23. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/sikhism.htm - інф-я про сикхізм (англ.)

 24. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/shinto.htm - синто та інші японські релігії (англ.)

 25. http://www.list.ru/catalog/12115.html - іудаїзм на LIST.RU - каталог (рос.)

 26. http://www.au.ru/rus/themes.asp?id=505 - каталог ресурсів з іудаїзму (рос.)

 27. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/judaism.htm - сторінка Jewish Tradition Web Sites (англ.)

 28. http://express.irk.ru/1000/religion/iuda/index.htm - осн. положення іудаїзму (рос.)

 29. http://www.megapolis.org/israel/ind4.html - іудаїзм в Ізраїлі, історія евр. народу, осн. розділи Тори, свята, обряди (рос.)

 30. http://www.judaica.ru/ - сторінка Институту вивчення іудаїзму в СНД (рос.)

 31. http://moshiach.hypermart.net/ - сайт "Штаб Мошиаха" - руху ХаБаД (рос.)

 32. http://express.irk.ru/1000/religion/buddism/index.htm - засади буддизму (рос.)

 33. http://www.assoc.emts.ru/bud/dict/index.html> - словник з буддизму - понад 600 імен та понять (рос.)

 34. http://buddhism.org.ru/bud/dict/index.html - енцикл. словник з буддизму (рос.)

 35. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/buddhism.htm - основні положення буддистської традиції (англ.)

 36. http://koleso.alfacom.net/dharma/> - сайт Колесо Дхармы (Київ)

 37. http://www.philosophy.ru/library/asiatica/buddhica.html> - бібліотеки священних текстів буддизму (рос.)

 38. http://members.tripod.com/~relcom_religion/kl_budd.htm - каталог сайтів з буддизму, адрес, емейли, телефони будд. орг-цій (рос.)

 39. http://www.list.ru/catalog/12116.html - буддизм на list.ru - каталог (рос.)

 40. http://www.bible.ru/Teos/history.htm - довідник з історії християнства (рос.)

 41. http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html> - історія христ-ва у середні віки (англ.)

 42. http://www.list.ru/catalog/10059.html - християнство на LIST.RU

 43. http://www.yandex.ru/catalog/10059a.html - християнство на yandex.ru

 44. http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/Faiths_and_Practices/Christianity/ христ-во на yahoo

 45. http://www.angelyahoofire.com/ab/rhome/images/love.html - каталог христ. ресурсів

 46. http://www.au.ru/rus/themes.asp?id=503,

 47. http://www.list.ru/catalog/10059.html - катологи ресурсів рос. Мовою

 48. http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/xianity.htm

 49. http://cnews.sl.net.ua/ - каталог новин християнського світу

 50. http://www.glasnet.ru/~zeleny/ch_cites.htm#ENG – каталог різних христ. Сайтів (рос, англ..)

 51. http://www.orthodox.org.ua/uwin/index.html - сайт "Православ’я в Україні" (УПЦ) (укр., рос., англ)

 52. http://www.amen.org.ru/ - сторінки, присвячені прот. А. Меню.

 53. http://kuraev.vinchi.ru:8101/ - сторінки диякона Андрія Кураева

 54. http://www.wco.ru/biblio/ - Библ-ка православного християнина (Біблія, апологетика, богослов’я, дух. поэзія, настанови тощо) (рос.)

 55. http://www.vatican.va/ -інформаційний сервер Ватикану (англ.)

 56. http://www.rkc.lviv.ua/ - Римо-католицька церква в Україні - Львівська митрополія

 57. http://www.ugkc.lviv.ua/ - Українська Греко-Католицька Церква в Україні – Львів

 58. http://www.newadvent.org/cathen/> - Католицька енциклопедія (англ.)

 59. http://www.rchgi.spb.ru/christian/resurs_3.htm - протест. ресурси від Рос. христ. гуман. інст-ту (С.-Петербург) (рос.)

 60. http://lemur.ru/islam/main.htm - сайт Islam City (США) (англ., рос.)

 61. http://express.irk.ru/1000/religion/islam/index.htm - історія та основні положення ісламу (рос.)

 62. http://www.muslim.ru:8101/ - іслам в Росії, календар, літ-ра, новини реліг. життя ісламських громад (рос.)

 63. http://www.chat.ru/~mamont4/Islam.htm - основи ісламу, Коран, шаріат, пам’ятки архіт-ри, діючі мечети, лінки (рос.)

 64. http://hoaxer.plus.ru/hoaxer/religions/holy-scripts/islam/index.html - текст Корану (рос.)

 65. http://www.kcn.ru/tat_ru/religion/islam/ulum_ad_din/index.htm - сайт "Улум ад-Дін" - Коран, основи ісламу (рос.)

 66. http://www.islamonline.net/iol-english/index.asp - Islam-Online Web Site - англомовні ресурси з ісламу (англ.)

 67. http://www.list.ru/catalog/10060.html - Іслам на LIST.RU (рос.)

http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/islam.htm - каталог Muslim or Islamic Tradition Web Sites (англ.)


Умови визначення навчального рейтингу

Робота в триместрі – 70 балів.

Залік – 30 балів.

Разом – 100 балів.

1. Робота в триместрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал

за 1

Разом

Семінарські заняття

Письмова робота

5

1

10

20

50

20


2. Залік

Види робіт

Кількість завдань

Максимальний бал

за 1 правильну відповідь

Разом

Письмовий тест

15

2

30
Викладач курсу

кандидат філософських наук, доцент

Головащенко С.І.Схожі:

Релігієзнавство 1 icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Релігієзнавство 1 iconРелігієзнавство
Релігієзнавство: Підручник / Є. Дулуман, М. Закович, М. Рибачук та ін.; за ред. М. Заковича. – К.: Вища школа, 2000. – 315 с
Релігієзнавство 1 iconПрограма Курсу релігієзнавство
Релігієзнавство як наука, його історичний розвиток. Релігія як суспільне явище, її структура та функції. (2г)
Релігієзнавство 1 iconПитання для вступник іспитів на у курс спеціальність «Релігієзнавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» та «Магістр» на 2009 рік Блок І. Теоретичні проблеми релігієзнавства І його дисциплін
Релігієзнавство як автономна дисципліна гуманітарного знання: передумови появи та особливості становлення
Релігієзнавство 1 iconКурс лекцій з дисципліни «Релігієзнавство»
Курс лекцій з дисципліни “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) // Авт. Толстенко С. М. – Харків:...
Релігієзнавство 1 iconСистема оцінювання знань з курсу „Релігієзнавство”
Критерії оцінювання знань та умінь студентів під час вивчення курсу „Релігієзнавство”
Релігієзнавство 1 iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
Релігієзнавство 1 iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Релігієзнавство 1 iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Релігієзнавство 1 iconРобоча програма навчальної дисципліни релігієзнавство
Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Релігієзнавство 1 iconКурс лекцій з дисципліни «Релігієзнавство» (для студентів 1 3 курсів усіх спеціальностей академії)
Курс лекцій з дисципліни “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) // Авт. Толстенко С. М. – Харків:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи