Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? icon

Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал?
НазваТема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал?
Сторінка1/6
Дата27.06.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипПитання
  1   2   3   4   5   6

Тема 9. «Вартісь і оптимізація структури капіталу».


Питання. 9.1. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал?

Відповідь.

Капітал – матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності

Власний капітал – МЗ та ГК, які самостійно формуються підприємством для забезпечення свого розвитку

Позиковий капітал – ГК та інше майно, що залучається для розвитку підприємства із зовнішніх джерел на платній поворотній основі.


^ Питання 2. Наведіть класифікацію капіталу за напрямами розміщення і джерелами фінансування? Який зі складових капіталу виключається з господарського обігу?

Відповідь

За напрямами розміщення капітал ділиться на основний та оборотний.

До основного капіталу включається :

Основні засоби

Нематеріальні активи

Довгострокові фінан.інвестиції

^ До оборотного капіталу включається :

Дебіторська заборгован.

Поточні фінан. інвестиції

Тов.-матерільні запаси

Грошові кошти

^ Капітал, вилучений з господарського обігу:

Довгострокові фінан. Інвестиції

Дебіторська заборгован.

Поточні фінан. інвестиції

За джерелами фінансування основний капітал ділиться на:

Власний основний капітал і довгострокові зобов’язання

^ Оборотний капітал ділиться на:

Власний оборотний капітал

Короткострокові зобов’язання

При цьому Постійний (перманентний) капітал складає:

Власний основний капітал і довгострокові зобов’язання

Власний оборотний капітал

^ Змінний капітал складають:

Короткострокові зобов’язання


Питання 3. З яких джерел утворюється власний капітал і яким чином він поділяється за рівнем відповідальності?

Відповідь

Власний капітал утворюється :

А) За рахунок внесків власників +

Б) накопичення доходів в ході виробничо-

господарської діяльності

^ За рівнем відповідальності ВК поділяється на

1) Статутний ( зареєстрований у державному реєстрі)

2) Додатковий капітал ( додатково вкладений капітал, дарчий

капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток)

^ Питання 4. Що таке вартість капіталу, яким чином вона визначається?

Відповідь:

Вартість (ціна) капіталу є відношення витрат з обслуговування залученого капіталу до величини цього капіталу.

^ Вартість капіталу виражається в відсотках

Характеризує цільову норму рентабельності інвестованого капіталу, яку має обов’язково абезпечити фірма, щоб не зменшити свою ринкову вартість.

^ Визначення вартості капіталу залежить від джерела його залучення : банківські кредити, випущені підприємством облігації, акції та нерозподілений прибуток.


^ Питання 5. Яким чином визначається вартість складових капіталу?

Відповідь:

Вартість власного капіталу (cost of equity capital) – вимагаєма власниками звичайних акцій компанії ставка доходності по їхнім інвестиціям в акції компанії.

^ Вартість боргу ( cost of debt (capital)) – вимагаєма ставка доходності по інвестиціям кредиторів компанії.

Вартість привілійованих акцій (cost of preferred stock (capital)) – вимагаєма власниками привілійованих акцій компанії ставка доходності по їхнім інвестиціям в акції компанії.

^ Визначення вартості капіталу, залученого за рахунок банківського кредиту:

Відсотки за користування банківським кредитом виключаються з бази оподаткування прибутку. Реальна вартість такого капіталу буде меншою, ніж ставка банківського кредиту на величину банківської

економії.

, де r – ставка банківського процента за кредит, taxes – коефіціент оподаткування прибутку, СС bank credit – вартість капіталу, залученого за рахунок банківського кредиту .


^ Питання 6. Як визначається вартість капіталу за рахунок випуску облігацій?

Відповідь.

Визначення вартості капіталу, залученого за рахунок облігацій.

Розрізняють:

1.Цінні папери нового випуску

2.Цінні папери випущені раніше

^ Вартість капіталу за рахунок облігацій нового випуску:


Вартість капіталу за

рахунок облігацій = (Річний купон на новий випуск)/

нового випуску (Номінал облігації – витрати на емісію)*100


Якщо облігації розміщуються з дисконтом (знижкою в ціні), враховується її реальна ціна, тобто ( номінал – знижка).

В разі пільг оподаткування необхідно враховувати розмір податкової економії

^ Вартість капіталу за рахунок раніше випущених облігацій :

Вартість капіталу за

рахунок раніше = (Річний купон на випущені облігації)/

випущених облігацій (Ринкова ціна облігації)*100


^ Питання 7. Яким чином згідно західного підходу визначається вартість капіталу, залученого за рахунок випуску акцій, за якими основними формулами?

Відповідь

Визначення вартості капіталу, залученого за рахунок випуску акцій.

Розрізняють: 1.Акції нового випуску

2. Раніше випущені акції

3. Прості акції

4. Привілійовані акції.

Вартість капіталу за рахунок привілійованих акцій нового випуску:

Вартість капіталу за

рахунок

привілійованих = (Дивіденд за ПА ( у грошових одиницях))/

акцій нового ( ^ Ринкова ціна ПА – витрати на емісію)*100

випуску

, де - оголошені щорічні дивіденди, - поточна ринкова ціна ПА.

^ Вартість капіталу за рахунок простих акцій нового випуску(модель постійного росту дивідендів (g)):

Вартість

капіталу

за рахунок

простих

акцій = (( Прогнозований дивіденд за простими акціями ( у грошових од) /

нового (Ринкова ціна ПА – витрати на емісію)*100)+

+( Постійний темп приросту дивідентів)

випуску

( модель Гордона)


.


^ Вартість власного капіталу за рахунок простих акцій, підхід, що базується на моделі дисконтування дивідендів.

Вартість власного капіталу можна визначити як ставку дисконтування, що урівнює приведену вартість всіх очикуємих майбутніх дивідендів на одну акцію (з точки зору інвестора) з поточною ринковою ціною однієї акції:

^ Вартість капіталу за рахунок привілійованих акцій нового випуску:


Вартість капіталу за рахунок простих акцій нового випуску

( модель САРМ):

, де - рівень доходу за безризиковими інвестиціями,

- рівень доходу в середньому на інвестиційному ринку, - бета- коефіціент i-ї акції.


^ Питання 8. Яким чином визначається вартість капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку?

Відповідь.

Вартість капіталу, залученого за рахунок нерозподіленого прибутку. Розглядається як відкладений до виплати прибуток

Його вартість прирівнюється до вартості звичайних ( простих)

акцій без поправки на емісійні вирати.

^ Вартість капіталу за рахунок реінвестування прибутку=

(Прогнозований дивіденд за простою акцією (у грошових одиницях)/( Ринкова ціна простої акції)*100 + (Постійний темп приросту дивідентів).

^ Рідше ціна капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку приймається на рівні рентабельності власного капіталу


Питання 9 Яким чином визначається загальна вартість залученого капіталу.?

Відповідь

Загальна вартість залученого підприємством капіталу визначається як середньозважена вартість фінансових ресурсів з окремих джерел(weighted average cost of capital -WACC):

, де ^ WАСС – середньозважена вартість капіталу,

- вартість капіталу, після оподаткування, залученого за рахунок р – го джерела, - вага р -го джерела (відсоток у загальній сумі фінансування (капіталу) фірми).


^ Cередньозважена вартість капіталу розглядається одночасно як мінімальна норма прибутку, яку очикують інвестори від вкладання капіталу.


Для визначення теперешньої вартості майбутніх грошових потоків від інвестиційного об’єкту ставку дисконту, як правило, встановлюють на рівні середньозваженої ціни капіталу


^ Питання 10. Що таке фінансовий важель. В чому полягає сила його дії

Відповідь.

Фінансовий ліверидж (financial leverage) полягає у потенційній можливості підприємства впливати на темпи зміни чистого прибутку шляхом зміни обсягів і структури власного і позикового капіталу

^ Фінансовий важель – другий етап процесу підсилення прибутку.

1 етап. Операційний важель підсилює вплив зміни обсягу продаж на зміну операційного прибутку

2 етап. Підключення фінансового важеля для ще більшого підсилення впливу результуючої зміни операційного прибутку на зміну чистого прибутку (доходності акцій = чистий прибуток на 1 акцію (EPS))

^ Нагадаємо, що операційний ліверидж (operating leverage) полягає у потенційній можливості підприємства впливати на

темпи зміни операційного прибутку шляхом зміни обсягів і структури операційних витрат (постійних і змінних)

, де - темп зміни операційного прибутку, - темп зміни виручки від реалізації.

, де - Темп зміни чистого прибутку, DFL - Сила дії фінансового важеля.


, де

-(Операційний прибуток- Фінансові витрати (чистий прибуток)), EBIT - Операційний прибуток.

^ Сила дії фінансового важеля показує у скільки разів темпи зміни чистого прибутку перевищують темпи зміни операц.прибутку) .

Сила фінансового “важеля”(degree of financial leverage -DFL) - приріст(%) прибутку на одну акцію фірми ( earnings per share = EPS) внаслідок 1% приросту операційного прибутку (EBIT)


^ Сила фінансового “важеля”(DFL), коли рівень EBIT дорівнює Х грн. =

= (% зміна EPS)/( Відсоткова зміна EBIT(операційного прибутку)

Формула для визначення поняттяDFL


Формула для практичних розрахунків
I – щорічно сплачуємі відсотки, PD – щорічно сплачуємі дивіденди на привілейовані акції, t- податкова ставка


- Доподаткова частина EBIT, яка необхідна для покриття

сукупних пост.витрат фінансування.

^ Ефект фінансового важеля показує, на скільки відсотків

підвищується рентабельність власного капіталу підприємства за рахунок залучення в господарський обіг позикового капіталу .

, де ^ DC – позиковий капітал, ОС власний капітал, EFL – ефект фінансового важеля: нарощування рентабельності власного капіталу за рахунок використання позикового капіталу, t - коефіціент оподаткування прибутку, EROI економічна рентабельність активів (відношення операційного прибутку(EBIT) до загального обсягу капіталу, інвестованого в активи підприємств), R - cередня ставка відсотка за позиковими коштами (або рівень фінансових витрат).


Питання 11. В чому полягає сила дії сукупного важеля ?

Відповідь:

Сукупний ( або комбінований) важель(total (or combined leverage) – двоетапне підсилення зміни обсягів продаж, яке приводить ще до більшої відносної зміни EPS

Кількісною мірою цієї сукупної чутливості величини прибутку на 1 акцію до зміни обсягу продаж є сила сукупного важеля

^ Сила сукупного важелю(degree of total leverage – DTL) процентна зміна EPS, яка є результатом 1% зміни обсягу випускаємої продукції або продаж.


DTL = DOL x DFL

,

, ,

.

Коментар: чим вище для певної фірми витрати фінансування до сплати податків, тим більшою є сила сукупного важелю порівняно з тією, що була б за умови відсутності фінансового важеля.


^ Визначення темпу зміни чистого прибутку за допомогою операційно-фінансового важеля:

  • . , де DTL - Сила дії операційно-фінансового (сукупного)

важеля, . - Темп зміни чистого прибутку, - темп зміни виручки від реалізації


= (^ Виручка від реалізації – Змінні витрати)/( Операційний прибуток – Фінансові витрати).


Розрахунок сили дії операційно-фінансового важеля дає змогу виявити вплив змін комерційних умоввиробництва (зміну попиту, ціни тощо) на розмір чистогоприбутку і рентабельність власного капіталу при різнихваріантах співвідношення позикового і власного капіталу

Питання 12. Що таке аналіз беззбитковості ( байдужості) в рамках коефіціентів EBIT – EPS (EBIT – EPS break –event analysis)?

Відповідь:

Аналіз беззбитковості ( байдужості) в рамках коефіціентів EBIT – EPS (EBIT – EPS break –event analysis) - аналіз впливу різних альтернативних структур капіталу на величину прибутку на 1 акцію.


^ Питання 12. Що таке оптимальна структура капіталу? Яким чином вона визначається?

Відповідь

Оптимальна структура – таке співвідношення власного та позикового капіталу за якого одночасно забезпечується висока рентабельність і не втрачається фінансова стійкість підприємства.


^ Критерії оптимізації структури капіталу

1. Мінімізація середньозваженої вартості капіталу


Оптимальним вважається такий варіант структури капіталу,

який забезпечує найменшу середньозважену вартість або найменшу його граничну вартість у випадку залучення додаткового капіталу.

^ 2. Максимізація рентабельності власного капіталу при

одночасній мінімізації ризиків.

Оптимальним вважається таке поєднання капіталу за якого досягається найбільше нарощування рентабельності власного капіталу за рахунок фінансового важелю і при цьому диференціал плеча не перетворюється на від’ємну величину

^ 3. Максимізація чистого прибутку на одну акцію

(частіше за все використовується, коли необхідно вибрати альтернативне джерело фінансування активів підприємства– випуск акцій чи випуск облігацій)


^ Питання 13. Що таке гранична вартість капіталу, що відображається на графіку гранічної вартості капіталу?

Відповідь

ГВК - це вартість від одержання іншого долару у новому капіталі; середньозважена вартість останнього долару нового капіталу, який отримує фірма.

Графік ГВК - визначає зв'язок між середньозваженою вартістю капіталу фірми та загальною сумою нового отриманого капіталу.

Концепція: якщо фірма намагається залучити більше нового капіталу, вартість кожної додаткової гривні в деякій точці почне зростати.


^ Питання 14 Що таке точка розриву?

Відповідь

Точка розриву (ВР):

грошова сума нового капіталу, який зможе отримати фірма до того, як почне зростати середньозважена вартість капіталу.


Точка розриву = (Валова сума певної складової капіталу меншої вартості)/ (Долю цього типу капіталу у структурі капіталу)


^ Питання 15. Яким чином визначається вартість капіталу для проектуз середнім рівнем ризику?

Відповідь

Вартість капіталу, що визначається для проектуз середнім рівнем ризику = граничній вартості капіталу

^ Питання 16 Яким чином обрати відповідну точку на графіку граничної вартості капіталу для застосування в капітальному бюджетуванні?

Відповідь

Застосувати граничний аналіз = гранична вартість капіталу = граничному прибутку ( інвестиційних можливостей)

Вона відображає граничну вартість капіталу фірми та використовується для оцінки проектів середнього ризику .


ІІ. Тести до теми 9.

^ 1. На підприємствах, заснованих на власності об’єднання громадян, капітал, що формується, носить назву:

а) статутний капітал;

б) складовий капітал;

в) пайовий капітал;

г) всі відповіді вірні;

д) вірних відповідей немає.


Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

Ст. 231


^ 2. Додатковий капітал – це:

а) фактична собівартість акцій власної емісії, вилучених товариством у своїх акціонерів;

б) сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності;

в) доход, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість;

г) всі відповіді вірні;

д) вірних відповідей немає.


Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

Ст. 240


^ 3. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу називаються:

а) довгостроковими зобов’язаннями;

б) поточними зобов’язаннями;

в) забезпеченням;

г) непередбаченими зобов’язаннями.


Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

Ст. 243


^ 4. Організація діяльності підприємства з метою мінімізації податкових зобов’язань продавця за певний період, не порушуючи законодавства називається:

а) ухиленням від сплати податків;

б) податковим плануванням;

в) обходом податків.


Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

Ст. 252


^ 5. Ціна, яку потрібно заплатити за використання певного обсягу залучених на ринку капіталу фінансових ресурсів, виражена у відсотках до цього обсягу, називається:

а) оцінкою капіталу;

б) середньозваженою вартістю капіталу;

в) структурою капіталу;

г) ринковою вартістю підприємства.


Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

Ст. 607

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconФінансовий менеджмент Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу»
Вартість і оптимізація структури капіталу ( Особливості формування власного капіталу)
Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconФінансовий менеджмент Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу»

Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconФінансовий менеджмент Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу»

Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconТема 11
Вартість і оптимізація структури капіталу ( Особливості формування власного капіталу)
Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconЛекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал
Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал
Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconРоманова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку
Людський капітал – це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу (потребує витрат часу і матеріальних витрат...
Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconРозділ 7 облік власного капіталу
Визначити структуру капіталу банку та вимоги Міжнародних та націо­нальних Стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення капіталу...
Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconКласифікація вкладень капіталу в підприємство
Вищевикладене твердження навело автора на думку про необхідність розмежування в обліку нових та повторних вкладень капіталу, а також...
Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconСутність та функції кредиту
У широкому розумінні грошовий капітал розглядається економічною теорією як вартісна форма всього дійсного капіталу, який функціонує...
Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал? iconЗвіт про власний капітал за­­­­­­­­­­­ 20 р. Форма №4 Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи