Стратегічне управління icon

Стратегічне управління
Скачати 203.75 Kb.
НазваСтратегічне управління
Дата28.06.2013
Розмір203.75 Kb.
ТипДокументи

Національний університет

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра маркетингу та управління бізнесом

Робочий тематичний план


навчальної дисципліни


СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ


Для магістрів спеціальності: 8.05.0104 "Фінанси"


Обсяг годин – 108 Триместр викладання – 2


з них:

 • лекційних – 18

 • семінарських – 14 Форма контролю – іспит

 • консультацій – 2

 • самостійної роботи – 74 Кредити за курс – 2АНОТАЦІЯПерехід до ринкової економіки зумовлює появу нових задач розвитку підприємства, що стосуються насамперед кардинального поліпшення рівня професійної підготовки управлінського персоналу, отримання нових знань та придбання практичних навичок ділового підприємництва. Значне місце при цьому займає стратегічне управління.

Курс “Стратегічне управління” передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Складається з чотирьох розділів. Містить певне коло знань про логіку розробки і методи обгрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі.

Дисципліна “Стратегічне управління” є синтетичною і має тісний зв’язок з дисциплінами: «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління персоналом», «Фінансовий менеджмент», «Управління проектами».

 


Розділ 1. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ

^ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ


Тема 1. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств (історичний огляд) /2 год./

Література: а) основна: 1,2,3,4,8,9,13,15,16; б) додаткова: 2,5,6,7,9,10,21.

Cемінар /1 год./:

План


 1. Розмаїття підприємств.

 2. Бюджетування та фінансовий контроль.

 3. Довгострокове планування.

 4. Стратегічне планування.

 5. Стратегічне управління.

 6. Основні підходи до стратегічного управління.

 7. Характеристика передумов застосування стратегічного управління на підприємствах.


^ РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ.

Тема 2. Середовище господарської організації. /1 год./

Література: а) основна: 2,4,5,6,9,15,16; б) додаткова: 7,8,16,19,23.

Семінар /1 год./:

План

 1. Основні підходи до розуміння середовища господарської організації.

 2. Зовнішнє середовище організації.

 3. Проміжне середовище організації.

 4. Внутрішнє середовище організації.

 5. Характеристика зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовищ підприємств України.Тема 3. Визначення конкурентоспроможності підприємства /2 год./

Література: а) основна: 2,4,6,7,11,12,14,15,16; б) додаткова: 1,2,3,7,19.


Семінар /1 год./:

План

1. Сутність категорії «конкурентоспроможність».

2. Конкурентоспроможність продукту.

3. Конкурентоспроможність підприємства.

4. Стратегічні групи.

5. Сутність бенчмаркінгу. Бенчлернінг.


Тема 4. Методи аналізу та прогнозування розвитку середовища організації /2 год./

Література: а) основна: 2,3,4,5,6,9,10,15,16,14,12; б) додаткова: 5,8,21.


Семінар /2 год./:

План

1. Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу.

2. Прогнозування в системі стратегічного управління.


Розділ 3. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Тема 5. Сутність стратегічного планування /2 год./

Література: а) основна: 1,3,6,10,15,16,14; б) додаткова: 3,5,6,7,8, 15,17,23,24,25,26.


Семінар /1 год./:

План


 1. Мета та принципи стратегічного планування.

 2. Бар’єри стратегічного планування та шляхи їх подолання.

 3. Стратегічні плани, проекти та програми.


Тема 6. Визначення цілей і місії підприємства /2 год./

Література: а) основна: 3,4,5,10,15,16,14; б) додаткова: 1,2,3,6.


Семінар /1 год./:

План

       1. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні.

       2. Місія, генеральна мета підприємства. Класифікація цілей.

       3. «Дерево цілей» підприємства.


Тема 7. Сутність стратегії та стратегічний набір /3 год./

Література: а) основна: 1,2,3,5,6,7,10,14,15,16; б) додаткова: 1,5,6,9,14,21.

Семінар /2 год./:

План

 1. Сутність стратегії та основні підходи до її формування.

 2. «Стратегічний набір».

 3. Загальні та загальноконкурентні стратегії.

 4. Продуктово-товарні стратегії.

 5. Ресурсні стратегії.

 6. Функціональні стратегії.

 7. Комплексні стратегії.

 8. Система збалансованих показників


Тема 8. Прийняття стратегічних управлінських рішень /1 год./

Література: а) основна: 12; б) додаткова: 4, 27.

Семінар /2 год./:

План

1. Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень.

 1. Прийняття рішень в умовах визначеності.

 2. Прийняття рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності.

 3. Особливості прийняття стратегічних рішень з допомогою імовірнісного підходу.Розділ 4. ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.

Тема 9. Організаційне забезпечення стратегічного управління і внесення змін в організаційні структури управління (ОСУ). /1год./

Література: а) основна: 1,2,5,8,15,16,14,18; б) додаткова: 5,10,21,22,23,24.

^
Семінар /1 год./:
План

 1. Стратегія і структура: характеристика взаємозв’язку.

 2. Характеристика ОСУ стратегічного типу.

 3. Формування ОСУ стратегічного типу.

 4. Етапи формування ОСУ стратегічного типу.


Тема 10. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління та формування “стратегічної поведінки” персоналу /1 год./

Література: а) основна: 1,2,5,15,16,14,18; б) додаткова: 3,21,22,23.

^
Семінар /1 год./:
План

 1. Характеристика системи соціально-психологічного забезпечення стратегічного управління.

 2. Організаційна культура та стиль керівництва в системі стратегічного управління.

 3. Управління організаційними змінами.

 4. Система мотивації в стратегічному управлінні.


Тема 11. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління /1 год./

Література: а) основна: 9,15,16; б) додаткова: 13,24.

^
Семінар /1 год./ :
План

 1. Сутність стратегічної інформації.

 2. Інформаційна система стратегічного управління.

 3. Облік і контроль у системі стратегічного управління.


Консультація до іспиту / 2 год./


^ ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”


Для виконання завдання можливе утворення міні-груп (не більше 3-4 студентів). Завдання виконується на основі інформації про підприємство, що працює на ринку України, або на інших ринках. Обов’язковою умовою є синтез теорії і практики.

Завдання включає, по-перше: короткий огляд теоретичних положень, на які спирається дослідник, по-друге: реальну ситуацію (кейс), яка ілюструє дані положення, підтверджуючи або корегуючи їх. Робота являє собою тематично цільне дослідження з одним предметом і об'єктом.

Робота включає: титульний лист, зміст, вступ, основні розділи, висновок.

Оцінюється робота за двома параметрами: до 8 балів – за знання теорії, до 16 балів – за вміння використовувати теорію на практиці (творчість).


^ ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

 1. Особливості бюджетування: досвід СРСР та західноєвропейських країн.

 2. Порівняльна характеристика методів обґрунтування та змісту довгострокових і стратегічних планів.

 3. Загальні риси різних підходів до стратегічного управління.

 4. Історичний огляд формування стратегічного управління в Україні.

 5. Роль стратегічного мислення у формуванні стратегічного рівня організації.

 6. Принципи стратегічної діяльності українських підприємств.

 7. Еволюція системних рішень в стратегічному управлінні.

 8. Особливості дослідження середовища господарської організації підприємствами України.

 9. Дослідження взаємодії детермінант “національного ромбу” з діяльністю законодавчої та виконавчої влади.

 10. Роль випадкових подій у формуванні умов для конкурентних переваг організацій.

 11. Особливості застосування методів прогнозування за умов функціонування української економіки.

 12. Вітчизняний та зарубіжний досвід застосування стратегічного управління.

 13. Обмеження застосування "класичних" моделей стратегічного управління в Україні.

 14. Основні принципи та форми стратегічного управління.

 15. Сутність, особливості розробки та роль місії організації в управлінському процесі.

 16. Різноманітність підходів до класифікації цілей організації.

 17. Особливості розробки "дерева цілей" на різних етапах "життєвого циклу" організації.

 18. Поняття та методи побудови "дерева цілей" організації.

 19. Критичний аналіз моделей та методів, що використовуються для «портфельного» аналізу й планування.

 20. Необхідність та особливості розробки "стратегічного набору" вітчизняних підприємств в умовах трансформації національної економіки.

 21. Взаємозв’язок основних складових "стратегічного набору" підприємства.

 22. Сутність, зміст і процес формування ефективного стратегічного набору для підприємств різних типів.

 23. Відмінності у формуванні "стратегічного набору" монопродуктового та поліпродуктового підприємства.

 24. Характеристика базових конкурентних стратегій: переваги, недоліки, умови застосування.

 25. Моделі та методи розробки ресурсних (або функціональних) стратегій.

 26. Стратегії НДПКР та інноваційна політика фірми.

 27. Особливості розробки комплексних стратегій підприємства.

 28. Особливості побудови системи стратегічного планування на вітчизняних підприємствах.

 29. Стратегічний план як інструмент реалізації стратегій різного типу.

 30. Особливості формування та сфери застосування стратегічних програм.

 31. Порівняльна характеристика "традиційних" та стратегічних ОСУ.

 32. ОСУ як інструмент виконання стратегій.

 33. Зв’язок стратегічних та поточних планів підприємства.

 34. Фінанси як засіб виконання продуктових, функціональних та ресурсних стратегій.

 35. Поняття та структура стратегічних фінансових фондів.

 36. Система санкцій та заохочень при виконанні робіт за стратегічними програмами (проектами).

 37. Сфери та можливості використання різних методів обгрунтування стратегічних управлінських рішень.

 38. Стратегія та опір їй: поняття, причини і типи опору змінам.

 39. Критичний аналіз методів управління змінами.

 40. Сутність та основні елементи "управління опором".

 41. Роль "лідера-стратега" у впровадженні стратегій на підприємстві.

 42. Роль мотивації у формуванні "стратегічної поведінки".

 43. Дослідження схем методичного взаємозв’язку стратегічного контролінгу та стратегічного моніторингу.

 44. Організаційно-економічні механізми внесення коректив у стратегії на базі результатів аналізу в режимі реального часу.

 45. Дослідження особливостей інформаційно-аналітичних систем забезпечення стратегічного управління на підприємствах України.

 46. Збалансована система показників (Balanced Scorecard – BSC) як інструмент управління стратегією компанії.

 47. Концепція управління знаннями як інструмент стратегічного управління організацією.

 48. Бенчлернінг як інструмент вдосконалення стратегічного управління організацією.

 49. Бенчмаркінг як спосіб оцінки стратегій та цілей роботи підприємства.

 50. Японська філософія стратегічного управління «Кайдзен».^

ПІДСУМКОВЕ ЗАВДАННЯ

«СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ»


Есе (міні-дослідження)


Підсумкове завдання з курсу має наскрізний характер. Завдання виконується на основі інформації про компанію, яка працює на ринку України (або може вийти на ринок). Обов’язковою умовою є синтез теорії і практики. Для виконання завдання можливе утворення міні-груп (не більше 2-3 студентів).

Фінальна робота являє собою тематично цільну роботу з одним предметом і об'єктом. При виконанні завдання студенти використовують програмний продукт «Інталев: Навігатор».

Оцінюється фінальна робота за двома параметрами: до 20 балів – за знання теорії, до 40 балів – за вміння використовувати теорію для аналізу і розробки проекту.

Дане завдання містить наступні розділи: 1. Опис стратегії компанії.

 2. Карта стратегічних цілей компанії.

 3. Карта показників

   • Показники фінансової перспективи.

   • Показники клієнтської перспективи.

   • Показники перспективи внутрішніх процесів.

   • Показники перспективи Співробітники/Інфраструктура.

 1. Система заходів щодо реалізації стратегії.

 2. Декомпозиція показників до структурних підрозділів.

 3. Опис процесів зворотнього зв'язку.
^

Вимоги до оформлення


 1. Робота оформлюється у вигляді текстового й табличного опису виконаного завдання.

 2. Діаграми (при їхній наявності) оформлюються у вигляді набору додатків.

 3. При зміні складу перспектив наводиться варіант розглянутого підприємства.
^

Вимоги до формату звітних документів


 1. Звіт виконується у форматі DOC.

 2. Звіт архівується у форматі ZIP.


Завдання оформлюється письмово і має бути презентованим.


^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література:

 1. Ансофф И. Стратегическое управление/ Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

 2. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика. – Учебник / Под ред. В.А. Белошапки. – К.: Абсолют-В, 1998. – 352 с.

 3. Велесько Е.И. Стратегическое управление: практика принятия системных решений: Учебное пособие / Мн: Технология, изд-во БГЭУ, 1997 – 199 с.

 4. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

 5. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 1999. – 296 с.

 6. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие. Санкт-Петербург: «Специальная литература», 1995.

 7. Д. Аакер. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Каптуревского Ю.Н. – СПб.: Изд-во "Питер", 2002. – 544 с.

 8. Забелин П.В., Мойсеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебн. пособие - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1997. - 195с.

 9. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. –М.: ИНФРА-М, 1999. – 287 с.

 10. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная програма для менеджеров. Модуль 4. – М.: “ИНФРА-М”, 1999. – 344 с.

 11. Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

 12. Редченко К.І. Стратегічний аналіз: Навч. посібник. – Львів: вид-во ЛКА, 2002. – 196 с.

 13. Стерлин А., Тулин В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США.– М.: Наука, 1990.–263 с.

 14. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Учебн. для вузов / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 15. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

 16. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.

 17. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

 18. Harrison J. S., Caron H. John. Strategic Management of Organizations and Stakeholders. Theory and Cases. West Publishing Co., 1994.

 19. Mintzberg H. Strategy in Three Models. California Management Rewiew, 1984.

Допоміжна література:


 1. Ансофф И., Макдоннелл Эдвард Дж. Новая корпоративная стратегия/ Пер. с англ. под. ред. Ю. Н. Каптуревского.– СПб.: Изд-во «Питер», 1999. – 416 с.

 2. Боумэн Клифф. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175 с.

 3. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Фин-прес», 2000. – 272 с.

 4. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 1996. – С.24-45, 108-122, 166-193.

 5. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с.

 6. Дойл П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. под. ред. Каптуревского Ю.Н. – СПб.: Изд-во "Питер", 1999. – 560 с.

 7. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса: Концепции и методы планирования: Учеб. пособие. – М.: М.: Финпресс, 1998. – 192 с.

 8. Ильин А.И. Планирование на предприятии. Учебное пособие. – Мн.: «Мисанти» - 1998.

 9. Карлофф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991.

 10. Коротков Э.М. Концепция менеджмента: Учебное пособие. – М.: «ДеКА», 1997 – 304 с.

 11. Круглов М.И. Стратегическое управление корпорацией: Учеб для вузов. – М.: Русск. деловая лит., 1998. – 768 с.

 12. Международный менеджмент. Учебник для вузов / Под ред С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля.-СПб: изд-во «Питер», 2000 - 624 с.

 13. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П.. Конкурентоспособность, маркетинг, обновление.Т.1. – М.: Внешторгиздат, 1993.

 14. Пан Л.В. Стратегія управління персоналом як ключовий фактор забезпечення конкурентної переваги організації.//Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб. – Вип. 1(8). – К.: КНЕУ, 2002. – С. 442- 446.

 15. Пан Л.В. Обгрунтування необхідності стратегічного планування на вітчизняних підприємствах // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С.8 - 11.

 16. Пан Л.В. Необхідність врахування факторів зовнішнього середовища в управлінні людськими ресурсами організації // Міжвідомчий науковий збірник "Вчені записки". Вип. 5. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 105 - 115.

 17. Пан Л.В. Збалансована система показників (Balanced Scorecard– Bsc) як інструмент ефективного управління стратегією організації // Наукові записки Національного університету “Kиєво-Moги-лянська Aкадемія”. Економічні науки. — 2003. — Т.21. — С. 107-120.

 18. Пан Л.В. Середовище функціонування організації як категорія стратегічного управління.//Наукові записки НаУКМА. – Економічні науки. – Т.20. – К.: КП ВД “КМ Academia”, 2002. – С. 37-45.

 19. Пастухова В. Стратегічне планування на підприємстві.// Економіка України. – 2000.– № 11– С. 37-43.

 20. Петухов В.Н. Корпорации в российской промышленности: законодательство и практика. – М.: "Город", 1999. – 208с.

 21. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ., под ред. Щетинина.-М.: Международные отношения,1993.

 22. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Пер с англ. под ред В.А. Микрюкова – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

 23. Реструктуризація підприємства. Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Заболотного. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с.

 24. Современное управление. Энциклопедический справочник. В 2 т.-М.: «Издатцентр», 1997.

 25. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие.-М.: ЗАО «Бизнес-школа», 1998. – 416 с.

 26. Хан Д. Планирование и контроль: концепция и контроллинга: пер.с нем/ под. ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Р. Головача, М.Л. Лукашевича. - М.: Финансы и статистика,1997.

 27. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента.// Проблемы теории и практики управления – 1989. – № 2.

 28. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности: В 2-х т. / Пер. с англ. под ред. А.Г. Слуцкого. – СПб: Экономическая школа, 1999. – Т1.– 384 с.; Т.2. - 592 с.

 29. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений / Пер. с англ. под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – С. 81-109.


Періодичні видання

  1. Газети: “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Бізнес”, “Бізнес-Інформ”, “Галицькі контракти”, “Інвестиційна газета”, “Пресс-Центр” та ін.

  2. Журнали: “Стратегія економічного розвитку України”, “Комп&ньоН”, “Комп&ньоН и Стратегия”, “Фінанси України”, “Економіка України”, “Фінансова консультація”, Періодичне видання журнал “Проблеми теорії і практики управління” (www.ptpu.ru), “Квартальні передбачення” та ін.^ Для практичних та самостійних занять

Методичне забезпечення семінарських, практичних та самостійних занять з курсу “Стратегічне управління” для студентів напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / Укл.: Л.В. Пан – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003.– с. 55.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


 1. Еволюція розуміння та методів передбачення майбутнього у діяльності підприємств.

 2. Концепція побудови підприємств в ринковій економіці: перехід від "закритого" до "відкритого" типу організацій, як реакція на зміни в зовнішньому середовищі.

 3. Переваги стратегічно орієнтованих підприємств та загальні принципи їх стратегічної діяльності.

 4. Поняття та способи досягнення "стратегічного рівня" підприємства.

 5. Сутність та способи формування стратегічного мислення менеджерів.

 6. Сутність та види стратегічного управління.

 7. Основні підходи до розуміння середовища господарської організації.

 8. Необхідність аналізу зовнішнього середовища як умова ефективного функціонування підприємства.

 9. Характеристика “даймонд-моделі” М.Портера.

 10. Критичний аналіз моделі "галузевої конкуренції" М.Портера: методи та фактори, що використовуються для оцінки елементів проміжного середовища.

 11. Поняття "виробничого потенціалу підприємства": характеристика ресурсного, цільового і структурного підходів щодо його оцінки.

 12. Система показників для аналізу внутрішнього середовища організації.

 13. Поняття, параметри та показники конкурентоспроможності продукту.

 14. Методи оцінки конкурентоспроможності продукту.

 15. Конкурентний статус підприємства. Методи визначення, фактори та показники, які визначають конкурентоспроможність підприємства.

 16. Характеристика методів аналізу конкурентів (матриця конкурентного профілю, анкета для аналізу конкуренції у галузі та конкурентів та ін.).

 17. Визначення “стратегічної групи конкурентів”, загальні характеристики.

 18. Застосування “карти стратегічних груп” в аналізі середовища організації.

 19. Сутність бенчмаркінгу.

 20. Сутність, основні елементи та етапи застосування SWOT-аналізу.

 21. Функції прогнозування в системі стратегічного управління. Зв’язок прогнозів з цілями та стратегіями підприємства.

 22. Основні методи прогнозування, що використовуються в стратегічному плануванні (методи екстраполяції, експертні методи, методи моделювання).
 23. ^

  Розробка сценаріїв розвитку подій (основні етапи, критерії якості).


 24. Методи розробки сценаріїв (метод посилань, метод системи діаграм, метод критичних полів (the critical site method), метод “заголовків газет”, метод “логіки можливого розвитку”, матриця перехресного впливу подій).

 25. Принципи, переваги та недоліки стратегічного планування на підприємстві.

 26. Бар'єри стратегічного планування на підприємстві та методи їх подолання.

 27. Зміст та структура стратегічного плану.

 28. Система стратегічних планів, проектів та програм і вимоги до них.

 29. Зміст та зв´язок стратегічних, поточних та оперативних планів.

 30. Роль, значення, сутність та місце мети у стратегічному управлінні.

 31. Місія, генеральна мета підприємства.

 32. Сутність та визначення цілей управління, основні вимоги до цілей.

 33. Критерії класифікації та класифікаційні групи цілей.

 34. "Дерево цілей" підприємства: поняття та методи його побудови.

 35. Сутність стратегії. Фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст стратегії.

 36. Визначення "стратегічного набору" підприємства та вимоги до його формування.

 37. Загальна характеристика складових "стратегічного набору".

 38. Поняття стратегічної прогалини та специфічні напрямки процесу її заповнення.

 39. Основні види загальних стратегій організації.

 40. Фактори впливу на визначення загальної стратегії.

 41. Загальноконкурентні стратегії. Підхід М.Портера до визначення загальноконкурентних стратегій.

 42. Ринкові характеристики продуктово-товарних стратегій.

 43. Аналіз та планування "портфелю підприємства".

 44. Види продуктових стратегій, їх переваги та недоліки.

 45. Види ресурсних стратегій та методи обгрунтування.

 46. Функціональні стратегії: сутність, методи обгрунтування.

 47. Комплексні стратегії підприємства: специфіка "стратегічного набору" комплексних стратегій.

 48. Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень.

 49. Взаємозв'язок стратегії та структури підприємства, особливості традиційних і стратегічних організаційних структур управління.

 50. Основні характеристики організаційних структур управління /лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні, множинні/.

 51. Характеристика ОСУ залежно від специфіки оточення.

 52. Типи реакції ОСУ на зміни у середовищі функціонування організації.

 53. Переваги та недоліки стратегії вертикальної інтеграції.

 54. Порівняльна характеристика "традиційних" та стратегічних ОСУ.

 55. Місце, роль штаб-квартири і СГЦ в організаційних структурах стратегічного управління.

 56. Аналіз факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на ОСУ.

 57. Використання моделі "7S" МакКінсі для аналізу та проектування стратегічних ОСУ.

 58. Методологія оцінки розробленої ОСУ стратегічного типу.

 59. Формування стратегічних господарських центрів (СГЦ) як реакція на зміни внутрішнього організаційного середовища. Формування координаційних центрів між СГЦ (структура і порядок їх формування).

 60. Характеристика системи соціально-психологічного супроводження стратегічних змін.

 61. Моделі організаційної культури та специфіка керівництва в системі стратегічного управління.

 62. Характеристика та засоби досягнення організаційного розвитку.

 63. Причини опору організаційним змінам та методи його подолання.

 64. Критичний аналіз методів впровадження організаційних змін (примушування, адаптація, криза, управління опором: формування "стартового майданчика", досягнення "атмосфери підтримки", використання влади й адміністративного впливу; роз'яснення і переконання, заохочення і залучення в процес змін).

 65. Роль мотивації в формуванні стратегічної поведінки.

 66. Поняття стратегічної інформації. Джерела стратегічної інформації і методи її отримання.

 67. Види інформаційних потреб, їх виявлення та задоволення в системі стратегічного управління.

 68. Формування бази стратегічних даних.

 69. Сутність стратегічного контролю. Об'єкти та вимоги до обліку і контролю в стратегічному управлінні.

 70. Стратегічний контроль та його вплив на коригування стратегічних планів.^

Умови визначення

НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
Робота в триместрі – 60 балів
Іспит – 40 балів

___________________________________

Разом – 100 балів


^ Види робіт

К -ть

Макс. балів

за 1

Умови нарахування балів

Разом
Семінари

7

2

Активність на семінарських (практичних) заняттях:

 • змістовна відповідь, вірне розв’язання кейсів, задач – 2 бали;

 • доповнення по суті – 1 бал;

 • пасивна участь – 0,5 балів.

14

Проміжний контроль

1

30

Тест з 30 завдань, кожне завдання оцінюється у 0 -0,5- 1 балів.

30

Творче завдання

1

16

Структура та зміст завдання повинні повністю відповідати оговореним вище вимогам. Презентація.

16

Іспит


1

40

Підсумкове письмове завдання у вигляді есе (міні-дослідження). Структура та зміст завдання повинні повністю відповідати оговореним вище вимогам. Презентація.

40

Разом100


Мінімальна кількість набраних впродовж триместру балів для допуску до іспиту – 40 балів.


Викладач: завідувач кафедри

маркетингу та управління бізнесом, к.е.н., доц. Пан Л.В.

Схвалено кафедрою “ ” 2008 р.


Схожі:

Стратегічне управління iconКонспект лекцій з курсу "Стратегічне управління"
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Стратегічне управління iconПрограма З курсу Стратегічне управління
Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних...
Стратегічне управління iconТематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни
Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних...
Стратегічне управління iconМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Нині стратегічне управління одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів...
Стратегічне управління iconМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Нині стратегічне управління одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів...
Стратегічне управління iconУчебное пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2002. 415с
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Стратегічне управління iconКонспект лекцій з дисципліни " Стратегічне управління" для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри як конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління”
Стратегічне управління iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-“Менеджмент організацій”
Стратегічне управління iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-“Менеджмент організацій”
Стратегічне управління iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-“Менеджмент організацій”
Стратегічне управління iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи