Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 icon

Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1
Скачати 324.61 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни політологія 1
Дата28.06.2013
Розмір324.61 Kb.
ТипРобоча програмаНаціональний університет “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”


Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Кафедра політології


Робоча програма навчальної дисципліни

ПОЛІТОЛОГІЯ - 1
Обсяг годин - 108 Триместр викладання:

З них : 1 (ФГН) Лекційних - 26 5 (ФЕН)

Групових - 12 6 (ПрН , ФІН)

Консультацій - 2 Форма контролю - іспит

Самостійна робота - 68 Кредитів за курс - 2


Програму розробив

доцент кафедри політології,

кандидат філософських наук

^

ОЛЕКСАНДР СОЛОМІН


.


Програму схвалено

на засіданні кафедри політології НаУКМА,

протокол № 1 від 5 вересня 2007 року


В.о. зав. кафедри політології

к.філос.н., доцент………………….Н.А.Амельченко


2008

АНОТАЦІЯ


«Політологія – 1» - це навчальний курс, що знайомить студентів НаУКМА з основами сучасної політології, засадами внутрішньої і зовнішньої політики України, сприяє виробленню у Вас навичок самостійного аналізу політичних явищ і процесів, формуванню демократичної політичної культури.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Тема

Кількість годин


Лекції

Семінари

Разом

1.

Політологія як наука і навчальна дисципліна

2

2

4

2.

Політика як суспільне явище

2

1

3

3.

Політична влада

2

1

3

4.

Держава як головний елемент політичної системи

4

2

6

5.

Політичні партії в системі владних відносин

4

2

6

6.

Політичні режими сучасності

4

2

6

7.

Політичні вибори

4

2

6

8.

Сучасні політичні ідеології

2

-

2

9.

Політична культура

2

-

2
Разом

26

12

38


^ ТЕМА 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (4 год.)


Причини, час і місце виникнення знань про політику. Основні етапи розвитку знань про політику та їх світоглядні засади. Дискусії про час остаточного виокремлення політології як самостійної галузі суспільствознавства. Розвиток політичної думки на теренах України. Ставлення до політології в СРСР і в незалежній Україні. Об’єкт і предмет політології. «Широкі» і «вузькі» визначення предмету політології. «Платонівський» і «макіавеллівський» підходи до тлумачення предмету політичної науки. Дискусії щодо законів і закономірностей політичного життя. Сучасні учені про структуру політичної науки. Політична наука чи політичні науки? Головні політологічні дисципліни та субдисципліни. Прикладний та комплексний характер сучасних політологічних досліджень. Основні функції політології як науки і як навчальної дисципліни. Сучасна українська політична думка: актуальні проблеми, головні напрямки, наукові установи. Політична наука в НаУКМА.


Література до теми (за номерами у списку): а) основна: 1-3,10,11,22-24,29,34,37,42,47,49,52,54-56,59,60,62,63,71,72,83; б) додаткова: 1-8,10; в) Інтернет-джерела.


Лекція 1. Політологія як наука (2 год.).

План

1.Об’єкт і предмет політології.

2.Структура політичної науки.


Семінар 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна (2 год.).

План

1. Формування політології як самостійної науки.

2. Функції політології як науки і як навчальної дисципліни.
^

ТЕМА 2. ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЄ (3 год.).


Походження і значення терміну «політика». «Широке» і «вузьке» тлумачення політики. Політика як історичне явище. Внутрішні і зовнішні причини, час і місце появи політично організованих спільнот. Основні підходи до визначення сутності політики (економічна, стратифікаційна, субстанціальна, конфліктно-консенсусна, системна концепції). Сутність політики як суспільного явища, її внутрішньо-суперечливий характер. Головні елементи політики. Основні функції політики. Чи відрізняються вони за умов існування недемократичних і демократичного політичного режимів? Сучасна політологія про межі політики в суспільстві (тоталітарна, анархістська, ліберальна і кейнсіанська концепції). Класики світової політичної думки (Аристотель, Н.Макіавеллі, М.Вебер та ін.) про співвідношення політики, права і моралі. Моральна і правова оцінка найважливіших політичних подій в історії незалежної України. Чи може політика бути моральною?

Література до теми: а) основна:1-3,10,11,19,22,23,26,29,34,37,38,42,45-47,49,52,54-56,59-63,65,67,71,72,83; б) додаткова: 1-8,10; в) Інтернет-джерела.


Лекція 2. Політика як суспільне явище (2 год.)

План

 1. Походження і сутність політики.

 2. Межі політики в суспільстві.^

ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА (3 год.).
Влада як фундаментальна засада суспільного життя. Головні підходи до розуміння влади. Сутність влади. Головні компоненти влади. Сучасна наука про основні мотивації до підкорення. Ресурси влади. Класифікація ресурсів влади (економічний, соціальний, силовий, культурно-інформаційний, демографічний). Українські політологи про «адміністративний ресурс» влади. Який ресурс влади буде головним в постіндустріальну добу (концепція О.Тоффлера про «зміщення влади»)? Різновиди влади. Співвідношення понять «політична влада» і «державна влада». Основні різновиди політичної влади. Головні особливості (риси) державної влади, її внутрішньо-суперечливий характер. Політичне панування. Проблема легітимності влади. Внутрішній та зовнішній аспекти легітимності. Легітимність і легальність. Легітимація та делегітимація влади. Історичні типи легітимності (М.Вебер, Д.Істон та ін.). Чому будь-яка влада прагне бути легітимною? Легітимність та ефективність влади. Криза легітимності влади та механізми її подолання. Криза легітимності влади в історії незалежної України. Опитування громадської думки про довіру до влади як індикатор її легітимності.Література до теми: а) основна: 1-3,10,11,15,18,19,22,23,26,29,34,37,38,42,45-47,49,52,54-56,59,60,62,63,65,67,68,71,72,81,83-85,91; б) додаткова: 1-10; в) Інтерент-джерела.


Лекція 3. Влада та її агенти (2 год.).

План

 1. Сутність і структура влади.

 2. Ресурси та види влади.


Семінар 2. Політика і влада як суспільні явища (2 год.).

План

 1. Структура і функції політики.

 2. Легітимності та ефективність влади.


ТЕМА 4. ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ (6 год.).


Додержавна і державна стадії в розвитку людства. Головні концепції походження держави. Сутність держави та її внутрішньо-суперечливий характер. Головні ознаки держави. Внутрішні та зовнішні функції держави, їх співвідношення. Чи є однаковими функції держави за умов існування різних політичних режимів? Передумови виникнення, сутність та характерні риси правової держави. Що таке соціальна держава? Конституція України про розбудову «суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової держави». Чи є сучасна Україна соціально-правовою державою? Основні форми державного правління. Історичні причини та світоглядні засади виникнення та існування монархічної форми державного врядування. Станово-представницька, абсолютна і конституційна монархії. Монархічна форма правління в сучасному світі. Республіканська форма державного правління: історія і сучасність. Основні різновиди республік (президентська, парламентарна і змішана) та критерій їхнього виокремлення. Сучасна політологія про монократичні та колегіально-представницькі форми державного правління. Поняття «форма державного устрою». Прості (унітарні) і складні (федерація, конфедерація, імперія) форми державного устрою. Головні тенденції в еволюції форм державного устрою в сучасних умовах. Державний устрій незалежної України. Наукові та політичні дискусії щодо змін форми державного правління в Україні. Чи потрібна Україні адміністративно-територіальна реформа? Актуальні проблеми формування суверенної української держави в умовах глобалізації.

Література до теми: а) основна: 1-3,5,10-13,15,18,19,22,23,29,30,32,34,37,40,42,47,49,52,54-56,59-61,63,67.68,70-72,80-82,84,86,89,91; б) додаткова: 1-10; в) Інтернет-джерела.


Лекція 4. Походження, сутність і функції держави (2 год.).

План

 1. Основні концепції походження держави.

 2. Сучасна політологія про сутність держави.

 3. Головні функції держави.Лекція 5. Теорія правової соціальної держави (2 год.)

План

 1. Теорія правової держави.

 2. Концепції соціальної держави.


Семінар 3. Форма держави (2 год.).

План

 1. Форми державного правління і державного устрою.

 2. Сучасна українська держава: наявний стан та проблеми реформування.


ТЕМА 5. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В СИСТЕМІ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН (6 год.).


Час і причини виникнення політичних партій. Закономірності формування політичних партій (М.Дюверже про партії «внутрішнього і зовнішнього походження»). Ставлення до політичних партій на початку їх формування. Сутність політичної партії, її відмінність від інших політичних інститутів (політичного руху, політичного гуртка, групи тиску). Правова інституалізація політичних партій. Основні джерела фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна. Головні чинники, що визначають структуру політичної партії. Основний принцип побудови і діяльності партій за умов тоталітаризму і демократії. Структура політичних партій (сучасні українські політологи про т.зв. «формулу політичної партії»). Головна мета політичної партії. Основні функції політичних партій. Чи доцільно поділяти функції партій на «внутрішні» і «зовнішні»? Класифікація політичних партій за якісними і кількісними критеріями. Первісне і сучасне тлумачення понять «права і ліва партія». Яке з них є коректним з наукової точки зору? Сучасна українська політологія про феномен «партії влади» в пострадянських країнах. Головні тенденції в розвитку сучасних політичних партій. Типологізація партійних систем за М.Дюверже, Ж.Блонделем, Дж.Сарторі і П.Майром. Переваги та вади основних типів партійних систем. Історія партогенезу на теренах України. Партійна система України в радянський період. Основні етапи становлення багатопартійної системи в незалежній Україні. Основні положення закону «Про політичні партії в Україні». Провідні політичні партії України: ідеологія, діяльність, лідери. Партійна система незалежної України: особливості формування, наявний стан і перспективи розвитку.


Література до теми: а) основна: 1,3,6,10, 11,15-17,23,26-28,30,34,36-38,49,52,54,56-64,66, 72,79,84,90,98,101; б) додаткова: 1-7; в) Інтерент-джерела.


Лекція 6. Сутність, структура і функції політичних партій (2 год.).

План

1.Закономірності формування і сутність політичних партій.

2.Структура політичних партій.

3.Головні функції політичних партій.


Лекція 7. Класифікація партій та партійних систем (2 год.).

План

1.Класифікація політичних партій.

2.Типи партійних систем.


Семінар 4. Партійна система України (2 год.).

План

1.Класифікація українських політичних партій.

3.Партійна система України: етапи становлення, наявний стан і перспективи розвитку.


ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ (6 год.).


Співвідношення понять «політичний режим», «політична система», «форма правління». Зміст поняття «політичний режим» та його методологічне призначення. Традиційні і сучасні класифікації політичних режимів. Сутність і характерні риси тоталітаризму. Історичні передумови виникнення тоталітаризму. Основні типи тоталітарних режимів: комунізм, фашизм, націонал-соціалізм. Сучасна наука про «класичну» і «найбільш послідовну» форми тоталітаризму. Трагічні наслідки сталінського етноциду щодо українців. Наукові і політичні дискусії щодо голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Історична безперспективність тоталітаризму. Чи можлива поява тоталітарних режимів в ХХ1 ст.? Авторитаризм як найбільш поширений тип політичного режиму. Характерні риси та різновиди авторитаризму. Сучасна політологія про реформаторські можливості авторитаризму. Сутність та головні ознаки демократичного політичного режиму. Визначення демократії за А.Лінкольном. Нормативне визначення демократії та історична реальність. Концепція поліархії Р.Дала. Сучасні концепції і моделі демократії. Ліберальна, колективістська і плюралістична демократія: причини виникнення, характерні ознаки, плюси і мінуси. Демократія на початку ХХ1 ст. Чи є демократія універсальною цінністю? Плюси і мінуси демократії. Демократія чи охлократія? Основні закономірності та шляхи демократизації. Концепція «хвиль демократизації» С.Гантінгтона. Внутрішні та зовнішні чинники демократизації. Чи можливий «експорт» демократії? Революційний та еволюційний шляхи демократизації. Еволюція політичного режиму в незалежній Україні (1991-2008). Причини, зміст і наслідки «помаранчевої» революції. Актуальні питання подальшої демократизації політичної системи України.


Література до теми: а) основна: 1-5,7,10-17,20,22-24,26-30,34, 37,39,42,44,49,52,54-56,59-63,65,67,71,72,83,84,92,100; б) додаткова: 1,2,4,6,7,9; в) Інтернет-джерела.


Лекція 8. Поняття і основні типи політичних режимів (4 год.).

План

1.Поняття і основні типи політичних режимів.

2.Сутність та історичні різновиди тоталітаризму.


Лекція 9. Закономірності зміни політичних режимів (2 год.).

План

1.Авторитарний політичний режим та його різновиди.

2.Політичний розвиток і модернізація.


Семінар 5.Демократичний політичний режим (2 год.).

План

1.Сутність, головні ознаки і концепції демократії. 3.Передумови та закономірності демократизації. Еволюція політичного режиму в Україні (1991-2008).


ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНІ ВИБОРИ (6 год.).


Поняття політичних виборів. Вибори і демократія. Електоральна демократія. Виборча практика в Україні та інших державах світу. Співвідношення понять «політичні вибори», «референдум», «плебісцит». Конституція і закони України про вибори і референдум. Вибори і референдуми в історії незалежної України. Роль виборів за умов існування різних політичних режимів. Найважливіші функції виборів в умовах демократії. Основні принципи демократичних виборів. Які принципи проведення демократичних виборів найчастіше порушуються в пострадянських державах? Класифікація виборів. Головні типи виборчих систем, їхні плюси і мінуси. Виборча система радянської України. Еволюція виборчої системи незалежної України. Політичні вибори в незалежній Україні: досвід та уроки. Президентські вибори 2004 р. в Україні. Вибори 2006 р. в Україні. Причини і результати позачергових виборів до Верховної Ради України 2007 р. Наукові і політичні дискусії щодо подальшого реформування української виборчої системи. Електоральна культура українців.


Література до теми: а) основна:1,3,5,10,11,15,22-24,26-28,35,37,41,48,49,52,54-56,59-63,66,69,83,88; б) додаткова: 1,4,6,7; в) Інтернет-джерела.


Лекція 10. Поняття і функції політичних виборів (2 год.).

План

1.Поняття і функції політичних виборів.

2.Основні принципи демократичних політичних виборів.


Лекція 11. Основні типи виборчих систем (2 год.).

План

1.Класифікація політичних виборів.

2.Основні типи виборчих систем.


Семінар 6. Політичні вибори в Україні (2 год.).

План

1.Еволюція виборчої системи в незалежній Україні.

2.Президентські, парламентські і місцеві вибори в Україні (1991-2008 рр.).


ТЕМА 8. СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ (2 год.).


Поняття політичної ідеології. Основні концепції політичної ідеології. Чи можлива деідеологізація політичного життя? Структура та головні функції політичної ідеології. Лібералізм та неолібералізм. Консерватизм та неоконсерватизм. Комуністична ідеологія. Теорія і практика комунізму. Чи є майбутнє у комуністичної ідеології? Фашизм і націонал-соціалізм. Неофашизм і неонацизм. Соціал-демократична ідеологія. Британський лейборизм: пошуки «третього шляху». Інші політичні ідеології (націоналізм, анархізм, екологізм, фемінізм, релігійні засади політичних рухів). Основні ідеологічні течії в пострадянській Україні.


Література до теми: а) основна:1,3,4,10,11,16,17,19,21-23,26,32-34,42,45,47,49,50,52,56-63,66,73,74,83,93,95,97; б) додаткова: 1-8; в) Інтерент-джерела.


Лекція 12. Сучасні політичні ідеології (2 год.).

План

1.Сутність, структура і функції політичних ідеологій.

2.Основні політичні ідеології: їх походження та еволюція.

3.Політичні ідеології в сучасній Україні.


ТЕМА 9. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА (2 год.).


Історичні та теоретичні передумови формування культурології політики. Західні концепції політичної культури. Дослідження зв’язків між політикою і культурою в історії української політичної думки. Сутність політичної культури. Головні елементи політичної культури. Основні функції політичної культури. Типи політичної культури. Сутність політичної соціалізації. Історичні та ідейні передумови формування політичної культури українців. Політична культура України: наявний стан і перспективи розвитку. Європейський вибір незалежної України як магістральний напрямок реформування її політичної системи і формування у її громадян демократичної політичної культури. Політична культура української молоді.


Література до теми: а) основна: 1,3-5,8-11,22,23,25,28,31,32,37,38,42-45,47,49,51-54,56,59,60-63,75-78,87,88,94,99,102; б) додаткова: 1-4,6-8; в) Інтерент-джерела.


Лекція 13. Сучасна політична культура (2 год.).

План

1.Сутність, структура і функції політичної культури.

2.Класифікації політичної культури. Політична соціалізація.

3.Політична культура українців: наявний стан і перспективи розвитку.


Консультації до іспиту – 2 год.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Політологія як наука і як навчальна дисципліна.

 2. Політична думка Стародавнього світу і Середньовіччя.

 3. Розвиток політичної думки у Новий час.

 4. Просвітницькі концепції політики.

 5. Розвиток зарубіжної політології в Х1Х-ХХ ст.ст.*

 6. Розвиток політичної думки в Україні.

 7. Українські недержавні політологічні центри.*

 8. Сучасна українська політологія.*

 9. Політична думка в Києво-Могилянській Академії.*

 10. Постмодернізм в політології.*

 11. Методологія сучасної політичної науки.*

 12. Політичні закони і закономірності.*

 13. «Біхевіористична революція» в політології: причини, зміст і наслідки.*

 14. Експериментальний метод і політична наука.*

 15. Політика як суспільне явище.

 16. Політика як професія.*

 17. Співвідношення політики та економіки.

 18. Політика і бізнес: світовий досвід та Україна.

 19. Влада та її агенти.

 20. Проблема легітимності та ефективності політичної влади.

 21. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.*

 22. Причини, зміст і наслідки «помаранчевої революції» в Україні.*

 23. Участь Києво-Могилянської Академії в «помаранчевій революції»*

 24. «Кольорові революції» в пострадянських державах: причини і наслідки.*

 25. Феномен «оксамитових революцій» в країнах Східної Європи.*

 26. Ненасильницькі методи політичної боротьби: історія і сучасність.*

 27. Сучасна політологія про поділ влади в державі.

 28. Головні концепції походження держави.

 29. Сучасна політологія про сутність і функції держави.

 30. Концепція правової соціальної держави.

 31. Проблема розбудови української національної держави в умовах глобалізації.*

 32. Основні форми державного правління.

 33. Основні форми державного устрою.

 34. Походження, сутність і функції політичних партій.

 35. Основні типи політичних партій.

 36. Типологізація партійних систем.

 37. Партійна система України: наявний стан і перспективи розвитку.

 38. Проблема фінансування політичних партій: світ та Україна.

 39. Політичний режим в СРСР: проблеми класифікації.*

 40. Еволюція політичного режиму в незалежній Україні.*

 41. Політико-економічні клани в сучасній Україні.*

 42. Українські олігархи: політико-економічний портрет.*

 43. Політична опозиція: світовий досвід та Україна.*

 44. Політична корупція.*

 45. Тоталітарні політичні системи: характерні ознаки та історичні типи.

 46. Номенклатура як правляча еліта радянської доби.*

 47. Сталінізм в Україні: походження і наслідки.*

 48. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини, перебіг і наслідки.*

 49. Наукові і політичні дискусії щодо Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.*

 50. Репресивна медицина в СРСР як засіб боротьби з інакомислячими.*

 51. Дисидентський рух в УРСР.

 52. Демократичний політичний режим: сутність та історичні різновиди.

 53. Античні мислителі про демократію.

 54. Сучасні концепції і моделі демократії.

 55. Становлення демократичної системи в Україні.*

 56. Авторитарний політичний режим: сутність, характерні риси і тенденції розвитку.

 57. Авторитарні політичні режими на пострадянських теренах.*

 58. Сутність і функції політичних виборів. Головні стадії виборчого процесу.

 59. Основні принципи демократичних політичних виборів.

 60. Головні типи виборчих систем: їхні особливості, плюси і мінуси.

 61. Фінансування виборчих кампаній: світовий досвід і Україна.*

 62. Політичні ідеології: сутність і функції.

 63. Лібералізм і неолібералізм.

 64. Консервативна ідеологія і неоконсерватизм.

 65. Комуністична ідеологія: історія і перспективи.

 66. Фашизм і неофашизм.

 67. Соціалізм і соціал-демократія: історія і сучасність.

 68. Західна соціал-демократія сьогодні: в пошуках оновлення.

 69. Націоналізм: минуле і сучасне.

 70. Анархізм як ідеологія і рух.

 71. Фемінізм як ідейно-політична течія.

 72. Процес глобалізації і антиглобалізм.

 73. Основні політичні ідеології в сучасній Україні.

 74. Політична культура: сутність, структура і основні функції.

 75. Західні концепції політичної культури.*

 76. Українські мислителі про взаємозв’язок між політикою і культурою.*

 77. Історичні типи політичної культури.*

 78. Політична культура українців: сучасний стан і перспективи розвитку.

 79. Політична культура української молоді.

 80. Сучасна демократична політична культура: головні характеристики.*

 81. Політична соціалізація: сутність, різновиди і закономірності.

 82. Громадянське суспільство: теорія і практика.

 83. Громадянська журналістика: основні ідеї і принципи.*

 84. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.

 85. Громадські об’єднання і рухи.

 86. Нації та етнонаціональні відносини в політичному житті.

 87. Політика і мораль як регулятори суспільного життя.

 88. Політика і релігія.

 89. Політика і засоби масової інформації.

 90. Провідні політичні партії України в Інтернеті.*

 91. Український політичний Інтернет.*

 92. Вибори українського Президента 2004 р. в Інтернеті.*

 93. Політичні конфлікти: сутність, типологія, способи розв’язання.

 94. Зовнішня політика держави: сутність, цілі і функції.

 95. Україна в системі міжнародних відносин.*

 96. Наукові і політичні дискусії щодо євроатлантичної інтеграції України.*

 97. Політика в Інтернеті та Інтернет в політиці.*

 98. Український політикум в Інтернеті.*

 99. Суб’єкти української політики в Інтернеті.*

 100. Західна і східна політичні культури крізь призму політичного лексикону.*

 101. Linqua Sovetica як феномен тоталітарної політичної культури.*

 102. Мовна політика КПРС в Україні (20-80-і рр. ХХ ст.).*

 103. Мовна ситуація і мовна політика в незалежній Україні.

 104. «Суржик» як соціокультурний та політичний феномен.

 105. Політичний роман-антиутопія як культурний феномен ХХ століття.*

 106. Політичний роман як літературний феномен.*

 107. Політична міфотворчість: особливості і призначення.*

 108. Політичний анекдот як феномен політичної культури.*

 109. Літературна творчість українських політиків.*

 110. Політична журналістика: світовий та український досвід.

 111. Політична культура виборця.*

 112. Сучасні виборчі технології: світовий досвід і Україна.

 113. Політичні вибори в Радянській Україні (1917-1991 рр.).

 114. Президентські вибори в історії незалежної України (1991, 1994, 1999 і 2004 рр.).*

 115. Парламентські вибори в історії незалежної України (1994, 1998, 2002, 2006, 2007 рр.).*

 116. Муніципальні вибори в Україні: історія, особливості, напрямки реформування.*

 117. Українська національно-державна символіка: історія і сучасність.

 118. Політична символіка: світ і Україна.*

 119. Західні концепції елітизму.

 120. Українські політичні мислителі про політичну еліту.*

 121. Еліти чи олігархічні угрупування: досвід пострадянських країн.*

 122. Політична еліта сучасної України.*

 123. Концептуальні засади біополітики.*

 124. Екологізм як ідеологія і громадський рух.

 125. «Зелені» партії: світ і Україна.

 126. Економічні програми провідних політичних партій України.*

 127. Рейдерські технології в економіці і політиці: порівняльний аналіз.

 128. Зовнішньополітичні орієнтації провідних українських партій.

 129. Як реферат з політології може бути зарахований переклад іноземних статей (розділів монографій) з проблем політичної науки (в даному випадку тему і обсяг матеріалу, що перекладається, треба обов’язково узгодити з викладачем).


ПРИМІТКА:


Теми рефератів, позначені «зірочкою» (*), вважаються більш складними. За обрання таких тем студент може отримати більш високий бал (більш докладно див. в «Умовах визначення навчального рейтингу»).

^
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література:


 1. Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартышин О.В. История политических учений.- М., 1994.

 2. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР // Радянська Україна. – 1991. – 31 серпня.

 3. Антология мировой политической мысли. В 5-ти т. – М., 1997.

 4. Арендт Х. Джерела тоталітаризму. – К., 2002.

 5. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

 6. Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст.: Програмні документи перших українських партій. – К., 1992.

 7. Баран В. Теорія тоталітаризму: генеза і сутність // Сучасність. – 1996. - № 8.

 8. Бебик В., Корнєв М. Політична культура і політична соціалізація // Політична думка. – 1994. - № 1.

 9. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К. 1996.

 10. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика. – К., 1997.

 11. Бебик В.М. Базові засади політології. – К., 2001.

 12. Белл Д. Грядуще постиндустриальное общество. – М., 1999.

 13. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953: Суспільно-політичний та правовий аналіз. – К., 1994.

 14. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.). – К., 1999.

 15. Білоус А.О. Політико-правові системи: Світ і Україна. – К., 2000.

 16. Бриндак О. Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в Україні у 20-і роки. – Одеса, 1998.

 17. Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття (1900-1925): Навч. Посібник. – Дніпродзержинськ, 1997.

 18. Власть. Очерки современной политической философии Запада. – М.,1989.

 19. Веймер Д.Л., Вайнінг Є.Р. Аналіз політики: Концепції і практика. – К., 1998.

 20. Восленский М. Номенклатура. – М., 1991.

 21. Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія? // Віче. – 1996. - № 4.

 22. Гаєвський Б.А. Сучасна українська політологія. – К., 1999.

 23. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. – К., 1999.

 24. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. – К., 1999.

 25. Григор’єв В. Вітчизняна політична культура в контексті теоретичного пошуку // Нова політика. – 1998. - № 5 (18).

 26. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття: нариси політичної історії. – К.,1993.

 27. Даль Р. Введение в теорию демократии. – М., 1992.

 28. Даль Р. О демократии. – М., 2000.

 29. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. – К., 1991.

 30. Демократия и демократизация на рубеже веков. – М., 2000.

 31. Дмитриев А.В. Соціологія политического юмора. – М., 1998.

 32. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992.

 33. Європейська соціал-демократія: Трансформація у прогресі. – К., 2001.

 34. Ерышев А.А. История политических и правовых учений. – К., 1998.

 35. Кіс Т.І. Виборчі системи та їх політичні наслідки // Нова політика. – 1995. - №№ 2,4.

 36. Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії “лівих” і “правих” політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка. – 1995. - № 9.

 37. Конституція (Основний Закон) України. – К., 2006.

 38. Конфлікт у політичному житті сучасної України. – К., 1998.

 39. Костюк Г. Сталінізм в Україні: Генеза і наслідки. – К., 1995.

 40. Кривенко Л. Суверенітет народу // Віче. – 1992. - № 2.

 41. Кремень В.Г. та ін. Вибори до Верховної Ради: досвід та уроки. – К., 1994.

 42. Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

 43. Лебединська І., Григор’єв В. Політична культура молоді на зламі світоглядної парадигми // Нова політика. – 1998. - № 1.

 44. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. – М., 1997.

 45. Лісовий В. Культура – ідеологія – політика. – К., 1997.

 46. Лузан А.О. Політика і суспільство // Політологічні читання. – 1993. - № 1.

 47. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая полытология. – М., 1994.

 48. Максимов А.А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов (российский опыт). – М., 1999.

 49. Мир политической мысли: Хрестоматия в 2-х т. – М., 1994.

 50. Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К., 1997.

 51. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. – К., 1998.

 52. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник/ За ред. Проф.. Ф.М.Кирилюка. – К.,2005.

 53. Пивоваров Ю.С. Политическая культура. – М., 1996.

 54. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

 55. Пойченко А.М. Політика: теорія і технологія діяльності. – К., 1994.

 56. Політична історія України. – К., 2001.

 57. Політичний простір України (Політичні партії країни) // Вітчизна. – 1998. - № 1-2.

 58. Політичні партії України. – К., 1998.

 59. Політологія / За ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка. – К., 2001.

 60. Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.

 61. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. – М., 1992.

 62. Потульницький В. Історія української політології. – К., 1992.

 63. Потульницький В. Теорія української політології. – К., 1993.

 64. Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. – 1997. – № 1.

 65. Олігархічні групи як суб’єкти політичного процесу: методологічні аспекти // Універсум. – 2000.- N 11-12.

 66. Рогозін М.П. Розвиток партійної системи в Україні: кількісний аналіз // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – 2003. – Т.21. – С.45-51.

 67. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації. – К., 2001.

 68. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

 69. Рябов С.Г. Державна влада: проблема авторитету і легітимності. – К., 1996.

 70. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навчальний посібник. – К., 1998.

 71. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М., 1992.

 72. Скакун О. Прогресивна політико-правова думка на Україні: 1Х ст. – 1917р. - К., 1990.

 73. Скиба В.Й ., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. – К., 1996.

 74. Согрин В.В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца ХХ века. – М., 1995.

 75. Соловьев Э.Г. Феномен тоталитаризма в политической мысли России и Запада. – М., 1997.

 76. Соломін О.А. До питання про головні функції політичної культури // Творчість свободи як свобода творчості. – К., 2001.

 77. Соломін О.А. Культурологія політики як складова сучасної політології // Наукові записки НаУКМА. Т. 20. Спецвипуск у двох частинах. Ч.1. – К., 2002.

 78. Соломін О.А. Політична соціалізація як процес творення Homo politicus // Творчість врятує світ. – К., 2003.

 79. Старовойт І.С. Збіг та своєрідність західноєвропейської та української ментальності: Філософсько-історичний аналіз. – Тернопіль, 1997.

 80. Тезінг Й. та ін. Політичні партії в демократичному суспільстві. – К., 2001.

 81. Тимошенко В.І. Правова держава. – К., 1994.

 82. Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатстсво и принуждение на пороге ХХ1 в. – М., 1991.

 83. Українська державність у ХХ ст.: Історико-політичний аналіз /Кер. Авт . колективу О.Дергачов. – К., 1996.

 84. Українська суспільно-політична думка у ХХ ст.: Документи і матеріали / Упорядники Т.Гунчак, Р.Солчаник. – К., 1994.

 85. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / Під ред. М.О.Шульги – К.,1999.

 86. Халипов В.Ф. Введение в науку о власти. – М., 1996.

 87. Ходаківський М. Громадянське суспільство і національна держава // Віче. – 1998. - № 7.

 88. Хома Н. Політична культура молоді України. – Львів, 1997.

 89. Хома Н. Електоральна культура українського виборця. – Львів, 1997.

 90. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., 1995.

 91. Шведа Ю.Р. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова політика. – 1996. - №№ 4, 5.

 92. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем. – Львів: Тріада плюс, 2004.- 528 с.

 93. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995.

 94. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М., 1995.

 95. Штика О. Ідеологія та держава як чинники творення нової України (Засади політично-ідеологічної доктрини) // Політологічні читання. – 1995. - № 2.

 96. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М., 2001.

 97. Якушик В.М. Социал-реформизм в современном мире: идеология и практика. – К., 1990.

 98. Almond G., Verba S. The Civil Culture. – N.Y., 1963.

 99. Ball T., Dagger R. Political Ideologies and the Democratic Ideal. – N.Y., 1991.

 100. Duverger M. Political Parties. Their Organization and Activity in Modern State. – L., 1954.

 101. European political cultures: conflict or convergence? – L., N.Y., 1997.

 102. Karatnycky A. The decline of illiberal democracy. / Journal of democracy. Vol. 10. N 1. January.

 103. Sartori G. Parties and Party Systems. A Framework for Analysis. – Vol. 1. – N.Y., 1976.

 104. The Civic Culture Revisited. – Boston, 1980.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Абетка української політики. Довідник. Вип.6. – К.,2003.

 2. Енциклопедія політичної думки. – К., 2000.

 3. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; за ред. І.Макліна, А.Макмілана. – К.: Основи, 2006. – 789 с.

 4. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю.Римаренка. – К.,1997.

 5. Политология: Энциклопедический словарь. – М., 1993.

 6. Політологія. Кінець Х1Х – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О.І.Семківа. – Львів, 1996.

 7. Політологічний енциклопедичний словник. 2-е вид. – К., 2004.

 8. Рябов С. Політологія: Словник понять і термінів. – К., 2001.

 9. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. – К., 1996.

 10. Халипов В.Ф. Власть: кратологический словарь. – М., 1997.

 11. Хто є хто в європейській та американській політичній науці. – Львів, 1997.


ІНТЕРНЕТДЖЕРЕЛА

 1. Інтерент-адреси державних установ

http://www.president.gov.ua/ - офіційне Інтернет-представництво Президента України.

http://www.rada.gov.ua/ - сайт Верховної Ради України.

http://www.kmu.gov.ua/control – єдиний веб-портал органів виконавчої влади (Кабмін, мініст-ва тощо).

http://www.ccu.gov.ua/ - сайт Конституційного Суду України.

http://www.scourt.gov.ua/ - інформаційний сервер Верховного Суду України.

http://www.cvk.gov.ua/ - сайт Центральної виборчої комісії України.

 1. Інтернет-адреси політичних партій

fatherland freeserves.com – Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

http://http://www.kpu.kiev.ua/ - Комуністична партія України.

http://www.nru.org.ua/ - Народний Рух України.

Ndp.org.ua – Народно-демократична партія України.

http://http://greenparty.org.ua – Партія Зелених України.

http://www.partyofregions.org.ua – Партія регіонів.

http://www.reformy.org – Партія «Реформи і порядок».

Trud.org.ua – Політична партія «Трудова Україна».

http://sdpuo.org.ua/ - Соціал-демократична партія України (об’єднана).

http://http://socinfo.kiev.ua – Соціалістична партія України.

http://http://www.rukh-unr.org – Українська Народна партія.

http://http://sobor.org.ua/ -Українська Республіканська партія «Собор».

Інтернет-адреси деяких інших партій можна знайти в списку політичних партій України, що знаходиться на сайті Центральної виборчої комісії (список політичних партій України, зареєстрованих Міністерством юстиції, але без Інтернет-адрес, представлений на сайті Мін’юсту України).

 1. Інтернет-адреси засобів масової інформації

http://www.zerkalo-nedeli.com – сайт газети «Дзеркало тижня».

http://uamedia.visti.net/uk/ - сайт газети «Урядовий кур’єр».

http://uamedia.visti.net/um/ - сайт газети «Україна молода».

www.facts.kiev.ua – сайт газети «Факти и комментарии».

http://www.pravda.com.ua/ - сайт Інтернет-видання «Українська правда».

http://www.5tv.com.ua – сайт 5-го телевізійного каналу.

http://www.bbc.co.uk/ - сайт радіостанції ВВС.

http://www.svoboda.org/ - сайт радіостанції «Свобода».

http://tribuna.com.ua/ - сайт радіостанції «Голос Америки».

 1. Інтернет-адреси наукових установ, дослідницьких центрів, електронних бібліотек тощо

http://www.library.ukma.kiev.ua/ - сайт бібліотеки НаУКМА

http://www.nbuv.gov.ua/ - сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

www.intellect.org.ua/ - мережа аналітичних центрів України.

http://uv.ukranews.com. - Український вибір. Все про вибори Президента України на одному сайті.

http://www.cvu.org.ua/ - сайт громадської організації «Комітет виборців України».

http://www.dif.org.ua/ - сайт фонду «Демократичні ініціативи».

http://uceps.org/ua/ - сайт Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова

http://www.uisr.org.ua/ - сайт Центру «Соціальний моніторинг».

http://www.freedomhouse.org.ua/ - сайт українського відділення міжнародної громадської організації Freedom House (“Дім Свободи”).

http://www.glavred.info/ - сайт незалежної аналітичної агенції.

http://www.politstudies.ru/ - сайт російського політологічного часопису «Политические исследования».

http://www.politdumka.kiev.ua/ - Інтернет-видання Інституту посткомуністичного суспільства і журналу «Політична думка».

http://www.lp-ua.info/index.php - сайт соціально-гуманітарного часопису «Людина і політика».

http://www.auditorium.ru/ - система федеральних освітніх порталів «Російська освіта».

http://www.ecsocman.edu.ru/ - федеральний освітній портал «Економіка. Соціологія. Менеджмент».

http://www.bookshop.com.ua/ - сайт книжкової інтерент-крамниці

http://shop.bambook.com/ - сайт книжкової інтерент-крамниці

www.politik.org.ua/ - сайт Українського центру політичного менеджменту.

http://www.humanities.edu.ru/ - федеральний портал «Російська освіта».

http://www.gumer.info – електронна бібліотека с суспільно-гуманітарних дисциплін («Бібліотека Гумер»).

http://www.i.-u.ru/ - Російський гуманітарний інтернет-університет (на веб-сайті є електронна бібліотека з суспільно-гуманітарних наук).

http://grachev62.narod.ru – електронна бібліотека суспільно-гуманітарної літератури (бібліотека Михаїла Грачова)

http://ihlik.lib.ru/ - Політологічна бібліотека Уфимського університету

http://bookz.ru/ - безкоштовна електронна бібліотека, в т.ч. і суспільно-політичної літератури

Для пошуку необхідної для вивчення курсу інформації раджу використовувати різні пошукові системи, які дозволяють знаходити необхідну інформацію за іменами, ключовими словами тощо (Google, Yahoo!, Alta Vista, Lycos, Rambler, Excite, InfoSeek etc).


^ УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

1.Робота в триместрі

Види робіт : Кількість : Максимум балів за 1 та умови отримання : Разом

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Семінари 6 9 54

Робота на семінарі:

а/ участь в обговоренні питань

семінару (доповідь, доповнення,

запитання): - до 4 балів

б/ письмове опитування на семінарі - до 4 балів

в/ пасивна участь (присутність) - 1 бал

Відпрацювання семінарів:

а / письмове:

- письмова відповідь - до 4 балів

- показ матеріалів до теми - до 4 балів

б/ усне:

- співбесіда з викладачем - до 5 балів

^ 2. Реферат 1 16 16

а/ актуальність теми (її теоретична - 1 бал

і практична значущість)

б/ повнота розкриття теми (теоре- - до 5 балів

тична глибина, наявність порів-

няльного аналізу – 2 бали; наяв-

ність проміжних та заключних

висновків – 1 бали; дотримання

визначеного обсягу і рекомендо-

ваних пропорцій – 2 бали)

в/ практична спрямованість (зв’я- - до 2 балів

зок з процесами, що відбуваються

в Україні – 1 бал, зв'язок з майбутнім

фахом)

г/ правильність оформлення (наяв- - до 3 балів

ність плану і розбивка за пункта-

ми плану всередині реферату – 1

бал; правильне оформлення ци-

тат, наявність точних посилань на

джерела – 1 бал; вичитаність тексту,

виправлення мовних, а також

друкарських помилок – 1 бал)

д/ складність теми (складність - до 5 балів

теми – 3 бали; самостійність

роботи – 2 бали)

^ 3. Іспит тест з 30 питань 1 бал за одну правильну відповідь 30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разом 100

ПРИМІТКИ:


 • ^ ВІДВІДУВАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ!

 • Якщо за РОБОТУ В ТРИМЕСТРІ студент набрав менше 30 балів, він НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ІСПИТУ.

 • До відпрацювання пропущених семінарів, згідно Статуту НаУКМА, студент допускається лише за наявності поважних причин, що підтверджені документально (приміром, це може бути медична довідка). Усне відпрацювання семінарських занять проводиться в офісні години, а також відразу після семінару або лекції, якщо є така можливість. Відпрацювання семінару має відбутися не пізніше одного тижнів після його проведення (за наявності об’єктивних причин, підтверджених документально, - за домовленістю з викладачем). Письмові відпрацювання семінарів приймаються виключно у рукописному вигляді, а їхній зміст має точно відповідати планові семінарського заняття.^
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ


Написання реферату – це важлива складова навчального процесу з політології. В ході його написання Ви зможете поглибити свої знання з тієї теми курсу, що Вас зацікавила, виробити навички самостійного опрацювання різноманітних джерел (наукові монографії і статті, розділи в підручниках, політична періодика, інтернет-ресурси), узагальнення та письмового викладення відповідного матеріалу.

^ Обсяг реферату – 12-15 сторінок основного тексту (без урахування титульної сторінки, сторінки плану, списку використаних джерел і додатків). Текст має бути надрукованим на принтері (14 шрифт, через 1,5 інтервали). Якщо Ви не маєте можливості надрукувати письмову роботу, напишіть її від руки, але тоді її обсяг має бути не менше 17-20 сторінок. Така робота має бути написаний акуратно, розбірливим почерком з урахуванням решти загальних вимог.

Якщо Ви обрали тему письмової роботи із запропонованого списку, будь ласка, укажіть її номер перед назвою на титульному аркуші (напр., 21. Причини, зміст і наслідки «помаранчевої революції» в Україні.*). Це дозволяє швидше з’ясовувати складність обраної Вами теми. Якщо Ви бажаєте вибрати тему письмової роботи самостійно, обов’язково узгодьте її з викладачем (він підкаже Вам, чи є ця тема «політологічною», допоможе правильно її сформулювати тощо).

За структурою реферат має включати: ^ 1) титульний аркуш з назвою теми, ім’ям та прізвищем автора, назвою факультету, року навчання і номером групи, а також ім’ям і прізвищем наукового керівника; 2) план реферату на окремому аркуші (вступ, основна частина з 2-3-х пунктів, висновки, додатки, список використаних джерел); 3) основну частину; 4) висновки; 5) додатки; 6) список використаних джерел. Вступ і висновки повинні мати обсяг по 1-1,5 сторінки, а основна частина – 10-13 сторінок (титульний аркуш, аркуш з планом, додатки і список джерел в загальний обсяг не враховуються). Сторінки реферату мають бути пронумеровані.

Якщо в якості письмової роботи Ви обрали переклад статті або розділу монографії з проблем політології та політики, то вимоги до них і спосіб оформлення треба обов’язково узгодити з викладачем.

^ ТЕРМІН ЗДАЧІ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ – ПЕРШИЙ СЕМІНАР ПІСЛЯ ТИЖНЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ЗА КОЖНИЙ ПРОСТРОЧЕНИЙ ДЕНЬ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН АВТОМАТИЧНО ЗНІМАЄТЬСЯ ОДИН БАЛ. Письмову роботу треба здавати БЕЗПОСЕРЕДНЬО викладачу (це можна зробити після лекції або семінару).

^
ЯК ПРОХОДИТЕМЕ ІСПИТ


Іспит з курсу ПОЛІТОЛОГІЯ-1 відбувається у формі ТЕСТУВАННЯ, на яке виділяється 1 год. 20 хв. Кожний студент отримає бланк тесту з 30 запитаннями. За кожну правильну відповідь Ви отримаєте 1 бал.

Практика свідчить, що студентам, які добре працювали в триместрі, часу цілком досить, щоб уважно прочитати запитання і дати на них повні і правильні відповіді. Не поспішайте відповідати: усі виправлення викладач буде вважати проявом недостатніх знань, а тому не зарахує ці відповіді як правильні.

БУДЬ ЛАСКА, НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ ПІД ЧАС ІСПИТУ!!! ВОНИ НІЧИМ НЕ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ТИХ ПРАВИЛ, ЯКИХ ВИ ДОТРИМУВАЛИСЯ ПІД ЧАС ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО НаУКМА!!!


ЗИЧУ УСПІХІВ У НАВЧАННІ ! ОЛЕКСАНДР СОЛОМІН
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія
Основи інформатики та обчислювальної техніки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 3 курсу денної І заочної форми навчання напряму підготовки 0708...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
Соціологія громадської думки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України для спеціальності «політологія» 030104)
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету., 20. с
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
Політичний аналіз. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія....
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconРобоча програма навчальної дисципліни сучасні форми держави для спеціальності «політологія» 0301041)
Сучасні форми держави. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету.,...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconРобоча програма навчальної дисципліни політологічні теорії держави для спеціальності «політологія» 0301041)
Політологічні теорії держави. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету.,...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconЗатверджую” Проректор з навчально-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія україни
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconФорма № н 03
Зарубіжні політичні вчення ХХ століття : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 політологія, для спеціальності політологія. 2011 р. 16 с
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 — політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія 1 iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 1-го курсу заочної форм навчання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи