Умови рейтингової оцінки V триместр icon

Умови рейтингової оцінки V триместр
Скачати 63.59 Kb.
НазваУмови рейтингової оцінки V триместр
Дата29.06.2013
Розмір63.59 Kb.
ТипКонтрольна робота

Умови рейтингової оцінки

V триместр


I

Робота на семінарах та виконання домашніх завдань

30 балів
Самостійна робота

20 балів
Контрольна робота

210 балів

II

Залік

30 балів
Разом

100 балів
^

VІ триместр


I

Робота на семінарах та виконання домашніх завдань

30 балів
Самостійна робота

20 балів
Контрольна робота

10 балів

II

Іспит

40 балів
Разом

100 балів


Підсумкова оцінка за кожен триместр:

"задовільно"

60–75 балів.

"добре"

76–90 балів.

"відмінно"

91–100 балів.
Завідувач кафедри

фізико-математичних наук

П.І.Голод

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

кафедра фізико-математичних наук
^

Робочий тематичний план навчальної дисципліни на 2006-2007 н.р.

КЛАСИЧНА МЕХАНІКА

Триместр викладання

5, 6

Обсяг годин

135

Форма контролю

залік, іспит

лекцій

52

Кредитів за курс

2,5

семінарських занять

24консультацій

4самостійна робота

55

АНОТАЦІЯ


Базова дисципліна циклу теоретичної фізики. Вивчає фундаментальні принципи механіки та методи теоретичного аналізу механічного руху, сучасний математичний апарат та його застосування при розв’язанні конкретних задач динаміки, готує студентів до сприйняття широкого кола явищ, які вивчаються в наступних курсах теоретичної фізики, зокрема в класичній електродинаміці, квантовій механіці, теорії суцільного середовища та статистичній фізиці.
^

V триместр


Лекція 1.

(2 год.) Класична механіка, її структура та місце у сучасній теоретичній фізиці. Механіка Ньютона.

Семінар 1.

(2 год.) Силові поля. Умова потенціальності.

Лекція 2.

(2 год.) Прості механічні системи (осцилятор, маятник, заряджена частинка в магнітному полі)

Семінар 2.

(2 год.) Опис простих механічних систем.

Лекція 3.

(2 год.) Рух механічних систем при наявності в’язей. Принцип д’Аламбера та рівняння Лагранжа 1-го роду.

Семінар 3.

(2 год.) Сили реакцій в’язей. Складання рівнянь Лагранжа 1–го роду.

Лекція 4.

(2 год.) Узагальнені координати. Рівняння Лагранжа 2–го роду.

Семінар 4.

(2 год.) Складання рівнянь Лагранжа 2-го роду.

Знаходження узагальнених координат.

Лекція 5.

(2 год.) Принцип екстремальності дії.

Функція Лагранжа та рівняння Ейлера–Лагранжа.

Семінар 5.

(2 год.) Функції Лагранжа конкретних механічних систем.

Лекція 6.

(2 год.) Симетрії та закони збереження в класичній механіці Лагранжа. Теорема Е.Нетер.

Семінар 6.

(2 год.) Застосування законів збереження до розв’язання задач класичної механіки

Лекція 7.

(2 год.) Інтегрування рівнянь руху. Одновимірний рух.

Семінар 7.

(2 год.) Розв’язання рівнянь руху в одновимірному випадку.

Лекція 8.

(2 год.) Рух в центральному полі. Закони збереження.

Семінар 8.

(2 год.) Задачі на рух в центральному полі сил.

Лекція 9.

(2 год.) Задача Кеплера. Інтеграли руху в задачі Кеплера.

Семінар 9.

(2 год.) Аналіз траєкторій в задачі Кеплера.

Лекція 10

(2 год.) Задача розсіювання в центральному полі.

Семінар 10.

(2 год.) Розв’язання задач розсіювання в центральному полі.

Лекція 11.

(2 год.) Задача розсіювання в кулонівському потенціалі. Формула Резерфорда.

Семінар 11.

(2 год.) Розв’язання задач розсіювання.

Лекція 12.

(2 год.) Малі коливання механічних систем з багатьма ступенями вільності

Семінар 12.

(2 год.) Малі коливання подвійного маятника.

Лекція 13.

(2 год.) Малі коливання багатоатомних молекул.
^

VI триместр


Лекція 1.

(2 год.) Кінематика твердого тіла. Конфігураційний простір, параметризація Ейлера. Кутова швидкість.

Лекція 2.

(2 год.) Динаміка твердого тіла: кутовий момент, тензор інерції, рівняння руху.

Лекція 3.

(2 год.) Рух твердого тіла, закріпленого в точці. Випадок Ейлера.

Лекція 4.

(2 год.) Інтегрування рівнянь руху в термінах еліптичних функцій.

Лекція 5.

(2 год.) Інтегровні випадки динаміки твердого тіла. Дзиґа Лагранжа.

Лекція 6.

(2 год.) Основні поняття гамільтонової механіки: канонічні змінні, фазовий простір, канонічні рівняння руху.

Лекція 7.

(2 год.) Симетрії в гамільтоновій механіці; дужка Пуассона.

Лекція 8.

(2 год.) Інтеграл руху в гамільтоновій механіці.

Лекція 9.

(2 год.) Алгебра інтегралів руху в задачі Кеплера.

Лекція 10.

(2 год.) Канонічні перетворення. Рух як канонічне перетворення.

Лекція 11.

(4 год.) Метод Гамільтона–Якобі, рівняння Гамільтона–Якобі.

Лекція 12.

(2 год.) Рівняння Гамільтона–Якобі у змінних, які розділяються.

Лекція 13.

(2 год.) Контрольна робота.
^
Теми для самостійної роботи


 1. Рух матеріальної точки в полі двох притягуючих центрів.

 2. Динамічна система Енона–Ейлеса. Приклад стохастичної динаміки.

 3. Малі коливання механічних систем з багатьма ступенями вільності. Нормальні координати (моди).

 4. Коливання молекул. Симетрії та виродження частот.

 5. Малі коливання молекули води.

 6. Нелінійні коливання. Елементи теорії збурень.

 7. Лінійні та нелінійні коливання, коливання молекул.

 8. Методи аналізу стохастичного руху. Відображення Пуанкаре.

 9. Інтегровність гамільтонових систем, теорема Ліувілля про інтегровність

 10. Параметричний резонанс.

 11. Ангармонійний осцилятор. Застосування еліптичних функцій в теорії нелінійних коливань.

 12. Метод усереднення, адіабатичні інваріанти.

 13. Неканонічні гамільтонові рівняння. Вироджені дужки Пуассона. Гамільтонів формалізм в динаміці твердого тіла.

 14. Інтегровні гамільтонові системи. Змінні “дія-кут”.^

Рекомендована література


Основна література:

 1. Г.Голстейн. Классическая механика. М., Наука, 1974.

 2. А.М.Федорченко. Теоретична фізика. Т.1. Класична механіка та електродинаміка. Київ, Вища школа, 1992.

 3. Л.Ландау, Е.М.Лифшиц. Теоретическая физика, т. І. Механіка. М. Наука, 1973 р.

Додаткова література:

 1. Ю.Г.Павленко. Лекции по теоретической механике, из–во Московского университета, М., 1991.

 2. Е.Т.Уиттекер. Аналитическая динамика. М., 1987

 3. В.И.Арнольд. Математические методы классической механики. М., “Наука“, 1974.

 4. Г.М.Заславский, Р.З.Сагдеев. Введение в нелинейную физику. М., “Наука“, 1988.

 5. Лихтенберг, Лихтенштейн Регулярная и стохастическая динамика. М. Мир.

 6. Іро Г. Класична механіка.

Схожі:

Умови рейтингової оцінки V триместр iconУмови рейтингової оцінки VІІІ триместр
Дисципліна, що вивчає про фізичні та фізико-хімічні закономірності в живих об’єктах, структурну самоорганізацію живої матерії, фізичні...
Умови рейтингової оцінки V триместр iconЛекции по физике. Т. 3 Умови рейтингової оцінки Виконання домашнього завдання і робота на семінарі
Лекція 13. (2 год.) Сучасні уявлення про речовину і поле. Елементарні частинки та фундаментальні взаємодії
Умови рейтингової оцінки V триместр iconПроектування структури рейтингової оцінки навчально-творчої діяльності студентів при використанні модульно-рейтингової технології навчання
Технологічна послідовність викладення матеріалу разом з формуванням мотиваційних основ довели, що навчальний процес може бути значно...
Умови рейтингової оцінки V триместр iconCистема показників для обчислення рейтингової оцінки діяльності викладачів та кафедр кну з урахуванням Національної системи рейтингового оцінювання внз
Кваліфікація та навчально-методична робота науково-педагогічних працівників (нпп)
Умови рейтингової оцінки V триместр iconЗемельне право ● Основи землеустрою
Земельна ділянка, як об’єкт оцінки. Основні принципи оцінки нерухомості, різновиди оцінки. Бази оцінки та особливості їх застосування....
Умови рейтингової оцінки V триместр iconАвтоматизація процесу рейтингової оцінки банків: вибір методики рейтингування
На сучасному етапі розвитку банківського сектору України основним фактором стратегічного розвитку банківських організацій є ефективна...
Умови рейтингової оцінки V триместр iconПрийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 "10" вересня 2010 р
Мета рейтингової оцінки полягає у визначенні порівняльної інформативності Інтернет-сайтів навчальних підрозділів Доннту, активізації...
Умови рейтингової оцінки V триместр iconАвтоматизація процесу рейтингової оцінки банків: вибір методики рейтингування
На сучасному етапі розвитку банківського сектору України основним фактором стратегічного розвитку банківських організацій є ефективна...
Умови рейтингової оцінки V триместр iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Умови рейтингової оцінки V триместр iconМетоди прогнозування й оцінки ймовірності конфліктів при польоті літаків на маршрутах
Розглянуто критерій виявлення конфлікту І процедуру ймовірнісно-імітаційного методу його оцінки. Наведені аналітичні вирази оцінки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи