Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук icon

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук
НазваРішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук
Сторінка1/9
Дата29.06.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Нормативна документація з питань атестації наукових кадрів*


 • Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти, і науки, молоді та спорту України
 • Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти, і науки, молоді та спорту України
 • Положення про спеціалізовану вчену раду
 • Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук
 • Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
 • Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради
 • Перелік документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді
 • Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, який подається до МОНмолодьспорту
 • Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, який подається до МОНмолодьспорту
 • Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня
 • Супровідний лист до атестаційної справи здобувача наукового ступеня
 • Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук
 • Відомості про офіційних опонентів, призначених спеціалізованою вченою радою для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук
 • Реєстраційно-облікова картка
 • Опис документів атестаційної справи
 • Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення
 • Перелік документів, які повертають здобувачу, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення
 • Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради
 • Форма бюлетеня для таємного голосування
 • Протокол засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою
 • Порядок подання повідомлення про захист дисертації для публікації у спеціальному випуску газети «Освіта України»
 • Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук
 • Перелік наказів Вищої атестаційної комісії України, що втратили чинність

____________________________________________

*Атестаційний вісник. – 2011. – № 1. – С. 20–66.


Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

14 вересня 2011 р. № 1058

(із змінами внесеними згідно із наказом

від 07 червня 2012 р. № 665*)


^ Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


1. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - експертна рада) є дорадчим органом МОНмолодьспорту, що утворюється для проведення експертизи дисертацій з метою здійснення контролю за їх науковим рівнем, науковою та практичною цінністю, роботою спеціалізованих вчених рад та дотриманням єдиних вимог до здобувачів наукових ступенів.


2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту, у тому числі цим Положенням.


3. Експертні ради утворюються МОНмолодьспортом за галузями науки або за групами спеціальностей.

Експертні ради формуються МОНмолодьспортом з провідних учених певної галузі науки, які мають досвід з підготовки здобувачів наукових ступенів та беруть участь у процесі атестації наукових кадрів, за пропозиціями національних академій наук, центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації та наукові установи, а також вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту.


4. Вищий навчальний заклад III-IV рівня акредитації, наукова установа, наукового працівника якої введено до складу експертної ради, забезпечує його участь в засіданнях експертної ради.


5. Експертна рада утворюється у складі голови експертної ради, його заступника (заступників), вченого секретаря та членів експертної ради - експертів, які є докторами наук, крім вченого секретаря ради, який може бути кандидатом наук.

Персональний та кількісний склад експертної ради затверджується МОНмолодьспортом.

Голова та вчений секретар експертної ради відповідають за зберігання дисертацій, атестаційних справ та клопотань, переданих на розгляд експертної ради, вчасний їх розгляд, ведуть облік роботи експертів.

Вчений секретар експертної ради веде протокол засідання експертної ради.


6. Голова експертної ради і його заступник (заступники) не можуть бути працівниками одного і того самого вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації, наукової установи чи їх відокремлених підрозділів.

Член експертної ради не може бути головою спеціалізованої вченої ради і входити до складу двох чи більше експертних рад.

Експерт може бути членом тільки однієї спеціалізованої вченої ради.


7. Головним завданням експертної ради є участь у:

проведенні експертизи захищених дисертацій;

розгляді документів атестаційних справ;

розгляді клопотань про утворення спеціалізованих вчених рад та проведення разових захистів;

розгляді питань щодо присудження наукових ступенів.


8. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань бере участь у:

1) проведенні експертизи захищених дисертацій, якщо:

дисертація містить таємну інформацію;

дисертація надійшла до МОНмолодьспорту в порядку переатестації;

дисертація за рішенням МОНмолодьспорту надсилалась до іншої спеціалізованої вченої ради для додаткового розгляду (колективного рецензування);

здобувач наукового ступеня кандидата наук не має повної вищої освіти в галузі, з якої підготовлено дисертацію (із запрошенням здобувача);

здобувач наукового ступеня за основним місцем роботи не є науковим або науково-педагогічним працівником (із запрошенням здобувача);
2) розгляді документів атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, дисертації яких розглядаються експертною радою;
3) розгляді клопотань про утворення спеціалізованих вчених рад та проведення разових захистів;


4) розгляді питань щодо:

формування переліку наукових спеціальностей;

підготовки паспортів наукових спеціальностей;

внесення друкованих та електронних наукових видань до переліку наукових фахових видань України, публікації в яких зараховуються до числа основних публікацій за темою дисертації;

визначення спеціалізованих вчених рад для додаткового розгляду, проведення переатестації вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах.


9. Експертна рада має право:

одержувати в установленому порядку від спеціалізованої вченої ради додаткові документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на свої засідання та заслуховувати здобувачів, керівників спеціалізованих вчених рад, офіційних опонентів, наукових керівників і наукових консультантів;

вносити пропозиції МОНмолодьспорту щодо залучення до роботи докторів наук - фахівців з відповідних спеціальностей.


10. Засідання експертної ради проводить її голова, а за його відсутності - один з його заступників. Засідання експертної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше як половина її складу.

Засідання проводиться за умови обов'язкової присутності представників МОНмолодьспорту, які беруть участь у засіданні експертної ради без права голосу.

Засідання експертної ради проводиться відповідно до графіка, затвердженого МОНмолодьспортом.


11. Для розгляду дисертації та документів атестаційної справи, що надходять до експертної ради, голова експертної ради (за його відсутності - заступник) за узгодженням з МОНмолодьспортом призначає експерта (експертів).

Експертами не можуть призначатися:

співавтори наукових праць здобувача;

працівники одного й того самого підрозділу однієї установи (кафедри, сектора, лабораторії, відділу тощо);

близькі особи здобувача;

члени спеціалізованої вченої ради, в якій розглядалася дисертація здобувача;

офіційні опоненти здобувача;

науковий консультант (керівник) здобувача.

Експерти отримують дисертацію, її електронну копію та атестаційну справу на засіданні експертної ради або у робочому порядку.


12. Експерт:

аналізує якість підготовки документів атестаційної справи (відгуки офіційних опонентів, відгуки на автореферат, висновок спеціалізованої вченої ради, публікації);

визначає глибину обговорення дисертації під час захисту;

аналізує якість підготовки дисертаційної роботи та автореферату щодо відповідності змісту роботи вимогам до кваліфікаційних наукових праць рівня кандидата чи доктора наук, відповідності паспорту наукової спеціальності, за якою захищено дисертацію, а також на наявність текстових запозичень;

оцінює наукову та практичну цінність дисертації, а також ступінь новизни отриманих результатів, достовірність її висновків та рекомендацій.


За результатами експертизи експерт готує проект атестаційного висновку.

Якщо атестаційний висновок експертної ради позитивний, то експертна рада вносить МОНмолодьспорту пропозиції щодо затвердження рішення спеціалізованої вченої ради і видачі диплома про науковий ступінь.

Якщо встановлено, що експертизу дисертації у спеціалізованій вченій раді проведено неякісно, висновок зазначеної ради недостатньо аргументований, то експертна рада вносить МОНмолодьспорту пропозиції щодо скасування рішення спеціалізованої вченої ради і відмови у видачі диплома про науковий ступінь.

У разі потреби експертна рада вносить МОНмолодьспорту пропозиції щодо запрошення на засідання експертної ради здобувача, наукового керівника (консультанта), голову спеціалізованої вченої ради, в якій проведено захист дисертації, чи надсилання дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня для додаткового розгляду, а також проведення повторної експертизи.


13. При розгляді докторської дисертації експерти зобов'язані визначити, якою мірою в ній використані матеріали кандидатської дисертації здобувача, які можуть використовуватися лише в оглядовій частині докторської дисертації.


14. Експертиза докторських дисертацій, виконаних за двома спеціальностями, проводиться за кожною з них.


15. В обговоренні дисертації і в голосуванні не можуть брати участь члени експертної ради, які є офіційними опонентами, а також науковий керівник (консультант) і співавтори здобувача.


16. Атестаційні висновки експертної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів. За пропозицією хоча б одного з членів експертної ради проводиться таємне голосування.


17. Голова експертної ради, його заступники і вчений секретар не можуть бути офіційними опонентами.

Призначення члена експертної ради офіційним опонентом можливе лише за виняткових обставин з дозволу МОНмолодьспорту.


18. Протокол, атестаційні висновки встановленого зразка, підписані головуючим на засіданні, експертом і вченим секретарем експертної ради, протягом п'яти днів після засідання передаються до МОНмолодьспорту для затвердження.


19. Строк розгляду в експертній раді не повинен перевищувати:

дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук - трьох місяців;

дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук - двох місяців;

питань щодо переліку та паспортів наукових спеціальностей, наукових фахових видань та інших питань процесу атестації наукових кадрів - одного місяця.


20. Інформація, пов'язана з розглядом дисертацій та атестаційних справ, розголошенню не підлягає.

У разі порушення цієї вимоги, неякісної експертизи дисертацій та атестаційних справ, порушень Порядку присудження наукових ступеніві присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423, та цього Положення МОНмолодьспорт може прийняти рішення про виведення експерта зі складу експертної ради.


Директор

Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко
____________________________________________

*Атестаційний вісник. – 2011. – № 1. – С. 20–66;


Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

14 вересня 2011 р. № 1059

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconЗразок написання заяви на перерахунок заробітної плати у разі присудження наукового ступеня
Прошу Вашого дозволу на перерахунок заробітної плати у зв’язку з присудженням наукового ступеня кандидата (доктора) фармацевтичних...
Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconРішення про присудження наукового ступеня та видачу диплома: доктора технічних наук Маршалок Галині Олексіївні, доценту кафедри аналітичної хімії, науковий консультант д Х. н., проф. Ятчишин Й. Й. (Іххт); доктора технічних наук
Президія Вищої атестаційної комісії України ухвалила рішення про присудження наукового ступеня та видачу диплома
Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconПоложення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук
Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження...
Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconПорядок прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук
Здобувачі наукового ступеня кандидата наук прикріплюються до кафедр університету, які мають аспірантуру з відповідних спеціальностей,...
Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconНаціональний університет "львівська політехніка"
Паспорт та дипломи про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто
Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» дисертації на здобуття...
Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconВідомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 08.
Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження
Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconНаціональний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової докторантури за державним замовленням у 2009 році за такими спеціальностями
Паспорт та дипломи про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто
Рішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук iconПоложення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів
Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи