European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка21/21
Дата13.08.2012
Розмір2.83 Mb.
ТипДокументи
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Передумови.

Грунтується на курсах: “Волоконна та інтегральна оптика”; “Взаємодія лазерного випромінювання з біотканиною”, “Основи квантової електроніки та лазерної техніки”, “Лазерні медичні технології”.

^ Методичне забезпечення.

Програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, конспекти лекцій (в тому числі в електронному варіанті) та список літератури, на яку необхідно спиратися при написанні рефератів.

Індивідуальна робота:

Передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку вивчення фундаментальних та прикладних знань в області сучасних нанотехнологій

^ Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська

Лазерні та оптоелектронні методи та засоби перетворення та обробки інформації

Дисципліна: Оптична та квантова електроніка в комп'ютерних та інтелектуальних технологіях

^ Факультет: ІнМАД

Статус: Індивідуальний

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

14(ВС)
Лекції (год)

-

-

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

36

3,6

Всього (год /кредитів)

36/1,0
Іспит (трим)Залік (трим)

14
КОД:

ІДД.03
Лектор: Кожем’яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор

^ Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-84-50, 8-0432-59-80-23

Мета дисципліни

Полягає в наданні студентам знань про основи побудови оптичного комп’ютера на основі квантової електроніки, формуванняч уявлень про його структуру, функціонування, побудову і практичне використання.

Програма

Вступ. Призначення курсу. Його роль та місце в загальній системі підготовки магістра. Історичний огляд. Класифікація оптичних комп’ютерів.

Оптоелектронні властивості квантових структур. Оптичні властивості квантових структур. Правила відбору при оптичних переходах. Нелінійні оптичні ефекти в квантових структурах. Електрооптичні ефекти в квантових структурах. Електрооптичні модулятори на основі квантових структурах. Комбінаційне розсіювання світла в квантових структурах. Фотоелектричні властивості квантових структур.

Визначення, та моделі образного комп’ютера. Визначення образного комп’ютера. Загальні характеристики образного комп’ютера. Математичні моделі образного комп’ютера. Генеративна модель і багаторівнева багатозначна модель

Структура та операційна система образного комп’ютера. Структурні елементи образного комп’ютера. Мультимодальність, аналіз через синтез, індуктивність та дедуктивне виведення, генерація та направлений перебір варіантів, зворотний зв’язок, адаптація, навчання та самонавчання, розпізнавання образів в образному комп’ютері. Операційна система образного комп’ютера.

Зоровий аналізатор образного комп’ютера. Зоровий канал сприйняття інформації в образному комп’ютері. Зорова система як сукупність ієрархічно впорядкованих структур реєстрації інформації.

Розпізнавач зображень як базовий елемент образного комп’ютера Введення/виведення та базове мультимодальне оброблення звукової та зорової інформації. Сегментація та анотування потоків інформації на різнорідні ділянки у мультимодальному потоці.

Інтерпретатор зображень як елемент вищого рівня структури образного комп’ютера. Змістовна інтерпретація та розуміння як головні функції інтерпретатора. Комплексну семантична інтерпретація отриманої інформації.

Око-процесор як модель прототипу образного комп’ютера. Око-процесор як модель оптичної системи з розвинутими інтелектуальними властивостями. Око-процесор як спеціалізований пристрій, призначений для автоматичного введення зображень, відповідного логіко-часового оброблення та прийняття рішень на основі апріорної і поточної інформації.

Застосування KVP-перетворень в око-процесорах. Принцип квантування часу. Формування універсальної логіко-часової функції. Паралельне оброблення вхідних даних у вигляді тривалостей часових інтервалів (ЛЧФ). Використання простих операцій (додавання та віднімання) тривалостей часових інтервалів.

Застосування око-процесорних структур та перспективи розвитку образного комп’ютера. Застосування око-процесорних структур при аналізі, обробленні сигналів і зображень та розпізнаванні образів. Перспективи розвитку образного комп’ютера.

Бібліографія:

 1. Галушкин А.И. Нейрокомпьютеры. Кн.3: Учеб. пособие для вузов / Общ. ред. А.И. Галушкина. – М.: ИПРЖР, 2000. – 528 с.

 2. Кожем’яко В.П., Тимченко Л.І., Яровий А.А. Паралельно ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціальних моделей образного комп’ютера. Монографія. – Вінниця : Універсум – Вінниця, 2005. -161 с.

 3. Куссуль Э.М. Ассоциативные нейроподобные структуры. – К.: Наук. думка, 1992. – 144 с.

 4. Хьюбел Д.Х. Глаз, мозг, зрение.: Пер. с англ.. – М.: Мир, 1990. – 239 с.

 5. Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы / Под ред. Н.М. Амосова. - К.: Наук. думка, 1994. – 272 с.

 6. Попов М.А., Бескровный В.В. Нейротехническая модель системы для автоматической классификации объектов // Нейросетевые технологии и нейрокомпьютеры: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 1994.

 7. Малышев В.А. Основы квантовой электроники и лазерной техники. М.: Высшая школа, 2005.-543с.

 8. Вербицкий В.Г. Ионные нанотехнологии в электронике. Монография. – К.: «МП Леся», 2002.-376с.

 9. Карпович И.А., ФилатовД.О. Фотоэлектрическая диагностика квантово-размерных гетероструктур. Учебное пособие. Н.Новгород: Изд. ННГУ, 1999.-358с.

Методи оцінювання.

Знання студента оцінюються на усному диференційованому заліку, опрацювання матеріалів винесено на самостійну роботу, студент може персонально консультуватися з викладачем протягом триместру.

Передумови

„Теоретичні основи електротехніки”, „Радіокомпоненти і мікроелектронна технологія”, „Основи квантової електроніки та лазерної техніки”, "Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем", "Комп'ютерне моделювання пристроїв і технологій в оптоелектроніці", “Оптоелектронні інтелектуальні системи”, “Нові інформаційні технології обробки, аналізу та розпізнавання зображень”.

^ Методичне забезпечення.

Мета індивідуальних завдань – навчитись працювати з періодичною науково-технічною літературою та науковою інформацією з Інтернет, проводити пошук необхідної інформації, її аналіз та обробку, глибше засвоїти вивчений теоретичний та практичний матеріал

Індивідуальна робота:

 1. Застосування квантових структур у приладах.

 2. Функціонування модуля пам’яті в оптичному комп’ютері

 3. Процесорний елемент як основна структурна одиниця в функціональній схемі образного комп’ютера

 4. Моделі та пристрої введення/виведення інформації в образному комп’ютері

 5. Варіанти структур побудови образного комп’ютера

 6. Прототипи та приклади реалізації образних комп’ютерів

 7. Новітні комп’ютерні технології.

Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська

Дисципліна: Волоконно-оптичні технології в інформаційних та енергетичних мережах

Факультет: ІнМАД

^ Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

15(ВС)
Лекції (год)

42

3,0

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

30

2,5

Всього (год /кредитів)

72/2,0
Іспит (трим)

15
Залік (трим)КОД:

ІІД.02

Лектор: Кожем’яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор

^ Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-84-50, 8-0432-59-80-23

Мета дисципліни

Надання студентам знань про основи побудови інформаційних та енергетичних мереж, дати уявлення про їх структуру, функціонування, побудову і практичне використання волоконно-оптичних ліній зв’язку, ознайомлення студентів з актуальними проблемами інформаційних європейських, світових технологій та систем. Застосування цих знань в системах штучного інтелекту.

Програма

Вступ. Призначення курсу. Його роль та місце в загальній системі підготовки магістра.

Історичний огляд. Становлення систем штучного інтелекту. Проблеми, які вирішуються.

Класифікація волоконно-оптичних ліній зв’язку. Оптичні системи передачі інформації. Загальні положення.

Поширення світла в оптичних волокнах. Механізми втрат світла в оптичних волокнах. Передавальні характеристики оптичного волокна.

Лазерні діагностичні та локаційні системи. Перспективні лазерні вимірювальні та інформаційні технології.

Основні принципи відокремлення оптичного сигналу на фоні випадкових перешкод.

Комп’ютерні та інформаційні мережі

Інтернет-технології. WWW-технології. Інформаційний пошук. Електронна пошта

Телеконференції. Новітні технології обміну інформацією.

Трансформація інформаційних та енергетичних мереж.

Геоінформаційні системи. Історична довідка. Сучасний стан. Перспективи розвитку.

Бібліографія:

 1. Закон України про інформацію. № 2658-12 від 2.10.1992 р.

 2. Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Туров И.С., Черный А.И. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. М.: ВИНИТИ. 1996.

 3. Гусев А. Технология межсетевых взаимодействий. М.: Диалог-МИФИ. 1997.

 4. Дерев’янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності. Навчальний посібник. К. 1999.

 5. Казаков С.И. Основы сетевых технологий. М. 1996.

 6. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС. Учебное пособие. М.: ООО "Библион". 1997.

 7. Осипов Г.С. Приобретение знаний интеллектуальными системами: Основы теории и технологии. М.: Наука. Физматлит. 1997.

 8. Попов И.И. Информационные ресурсы и системы: Реализация. Моделирование. Управление. М.: ТПК "Альянс". 1996.

 9. Тараканов К.В., Коровякова И.Д. Эффективность научно-информационной деятельности. М.: МГИК. 1985.

 10. Фейбел В. Энциклопедия современных сетевых технологий. К.: Комиздат. 1998.

 11. http://www-gis.sscc.ru/ - геоінформаційні центри.

Методи оцінювання.

Знання студента оцінюються на усному диференційованому заліку, опрацювання матеріалів винесено на самостійну роботу, студент може персонально консультуватися з викладачем протягом триместру.

Передумови.

“Основи лазерної та оптоелектронної техніки”, “Основи волоконної та інтегральної оптики”, „Основи квантової електроніки та лазерної техніки”, “Оптоелектронні інтелектуальні системи”.

^ Методичне забезпечення.

Видаються: програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, конспекти лекцій (у тому числі в електронному варіанті).

Індивідуальна робота:

 1. Офісні системи та технології. Навчальні інформаційні системи

 2. Урядові та парламентські інформаційні системи. Інформаційні системи міжнародних організацій

 3. Фінансово-економічні інформаційні системи

 4. Інформаційні системи та технології у бізнесі

 5. Інформаційні системи та технології банківської справи

 6. Екологічні інформаційні системи

 7. Безпека інформаційних систем та технологій

Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи