Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт icon

Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт
Скачати 75.72 Kb.
НазваТиповий договір № про виконання науково-дослідних робіт
Дата30.06.2013
Розмір75.72 Kb.
ТипДокументи
(ТИПОВИЙ) ДОГОВІР № ___

про виконання науково-дослідних робіт


м. Харків “ “ _________ 20__ р.


Національний фармацевтичний університет, надалі за текстом Виконавець, в особі Ректора Черних Валентина Петровича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

_____________________________________________________________________________,

(повна назва замовника)

надалі за текстом Замовник, в особі директора ____________________________________ ,

(ПІБ Замовника)

який (а) діє на підставі Статуту , з другого боку, а разом надалі за текстом – Сторони, уклали даний Договір про наступне:


 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. За даним Договором Виконавець зобов’язується провести за завданням Замовника наукові дослідження, а Замовник зобов’язується їх прийняти та оплатити на умовах, визначених цим Договором.

  2. Під науковими дослідженнями, вказаними в п. 1.1. цього Договору Сторони розуміють: __________________________________________________________________________

(далі за текстом Договору – роботи).


 1. ^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ
  1. Сторони домовились про те, що роботи, визначені в п. 1.2. цього Договору будуть виконуватись у порядку в терміни, визначені технічним завданням (додаток № 1 до даного Договору, який є його невід’ємною частиною).

  2. В технічному завданні визначається перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає передачі Виконавцем Замовнику по завершенню робіт за Договором.

  3. Термін завершення усіх робіт за цим Договором – “ ” ________ 20__ р.

  4. Виконавець приступає до виконання робіт після отримання від Замовника технічного завдання та іншої, необхідної для виконання робіт документації.

  5. Закінчення виконання кожного етапу робіт посвідчується Актом здачі-приймання етапу виконаних робіт, який підписується повноважними представниками Сторін з додатком до нього:

 • комплекту наукової, технічної документації, передбаченої технічним завданням до кожного з етапів;

 • протоколу комісії щодо приймання дослідних зразків (партій) нової техніки, виготовлених за Договором (для договорів, виконання яких передбачає приймальні випробування дослідних зразків (партії) нової техніки);

 • копії протоколу науково-вченої ради Виконавця із висновком про відповідність виконаної роботи науковому дослідженню.

  1. Замовник протягом 3-х робочих днів з дня отримання Акту здачі-приймання етапу виконаних робіт з додатками до нього, зобов’язаний направити Виконавцю підписаний Акт здачі-приймання етапу виконаних робіт або мотивовану відмову від прийняття робіт.

  2. У випадку неотримання Виконавцем від Замовника підписаного Акту здачі-приймання виконаного етапу робіт, або мотивованої відмові від його підписання, у строк, встановлений п. 2.6. цього Договору, роботи вважаються виконаними належним чином.

  3. Завершення всього комплексу робіт посвідчується підсумковим Актом здачі-приймання виконаних робіт. З моменту підписання цього Акту робота вважається завершеною, а обов’язки Виконавця виконаними.

  4. У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання Акту здачі приймання виконаних робіт (етапу робіт) Сторонами складається відповідний Акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання.

  5. У випадку дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти й оплатити виконані Виконавцем роботи.

  6. Про скорочення термінів виконання робіт, покращення техніко-економічних параметрів розробки, підвищення експортних можливостей Замовника від виконаної роботи, за проведення Виконавцем варіантних досліджень, експериментів і робіт по дизайну з метою задоволення спеціальних вимог Сторони можуть передбачити доплату, розмір якої визначається в Додатковій угоді до цього Договору.

  7. Якщо у ході виконання науково-дослідних робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, Замовник зобов'язаний оплатити роботи, проведені до виявлення неможливості отримати передбачені цим Договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної відповідно до п. 5.1. даного Договору.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


3. Сторони мають права та несуть обов’язки, передбачені даним Договором.

  1. Обов’язки Виконавця:

   1. виконати роботи відповідно до погодженого з Замовником технічного завдання і передати Замовникові результат робіт у строк, встановлений п. 2.3. даного Договору;

   2. додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;

   3. вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це Замовника;

   4. своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених у технічному завданні Замовника;

   5. негайно інформувати Замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу;

  2. Права Виконавця:

   1. залучати до виконання науково-дослідних робіт інших осіб за згодою Замовника;

   2. не приступати до виконання робіт у випадку невиконання Замовником свого обов’язку, передбаченого. п. 3.3.3. даного Договору;

   3. Використовувати результати досліджень у наукових цілях: публікувати у наукових виданнях та використовувати для написання дисертаційних робіт та монографій.

   4. інші права, що витікають з положень цього Договору.

  3. Обов’язки Замовника:

   1. видати Виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;

   2. оплатити роботи, що є предметом цього Договору у термін, визначений п. 5.2. Договору;

   3. передати Виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію;

   4. прийняти виконані роботи.

  4. Права Замовника:

   1. слідкувати за належним виконанням Виконавцем своїх обов’язків за Договором;

   2. отримувати від Виконавця інформацію щодо ходу робіт, які є предметом цього Договору;

   3. інші права, що витікають з положень цього Договору.


 1. ^ ПРАВА СТОРІН НА РЕЗУЛЬТАТИ РОБІТ
  1. Замовнику належать такі майнові права на результати робіт, що є предметом цього Договору:

   1. використання одержаного результату робіт з власного розсуду;

   2. публічного виконання і публічного сповіщення результатів досліджень;

   3. публічної демонстрації і публічного показу результатів досліджень;

  2. Виконавцю належать такі немайнові права на результати робіт, що є предметом цього Договору:

   1. вимагати збереження цілісності результатів досліджень і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні результатів досліджень або будь-якому іншому посяганню на них, що може зашкодити честі і репутації Виконавця.

  3. Виконавцю належать такі майнові права на результати робіт, що є предметом цього Договору:

   1. використання одержаного ним результату робіт для себе особисто шляхом написання статей, монографій та дисертаційних робіт.
 1. ^ ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Вартість робіт, що є предметом цього Договору визначається відповідно до Протоколу про погодження договірної ціни, й становить суму у розмірі _________________ , плюс ПДВ (20 %)___________, і всього _______________________________________

  2. Вказана в п. 5.1. сума грошових коштів підлягає сплаті Замовником одноразово – 100% у термін до______ банківських днів з дні підписання цього Договору шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця.

  3. Вартість робіт, що є предметом цього Договору може бути переглянута у випадку настання обставин, зазначених в п. 2.12 даного Договору, що повинно бути оформлено Додатковою угодою.
 1. ^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Виконавець відповідає перед Замовником за порушення цього Договору, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

  2. За прострочення виконання свого обов’язку, передбаченого п. 3.3.2 даного Договору, Замовник зобов’язується сплатити на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня.
 1. ^ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДОГОВІР

  1. Виконавець і Замовник зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей отриману один від одного під час виконання умов цього Договору, ходу виконання робіт.

  2. Конфіденційною є вся інформація, документи, отримані один від одного, а також розмір та порядок оплати послуг Виконавця Замовником.
 1. ^ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА СТРОК ЙОГО ДІЇ

  1. Замовник зобов’язується підписати даний Договір та повернути один примірник Виконавцю, протягом 3-х днів, з дня його отримання. У разі, якщо Договір не підписаний протягом 3-х днів з дня отримання, то він вважається неукладеним.
  1. Договір набуває чинності з моменту його укладення. Договір є укладеним з дня досягнення Сторонами згоди щодо усіх істотних умов, які передбачені даним Договором, яке виражається у вигляді підписання наступних документів:

   1. Договір.

   2. Технічне завдання.

   3. Календарний план робіт.

   4. Протокол договірної ціни.

  2. Строком дії договору є час, протягом якого Сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору та є строком з дня набуття договором чинності та до “____”________ 20___ р.

  3. У разі необхідності, Сторони можуть не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку дії даного Договору, пролонгувати строк його дії, шляхом укладання відповідної Додаткової угоди.
 1. ^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ

  1. Листування, переговори, протоколи, тощо, які мали місце між Сторонами до дня укладення даного Договору, з того ж предмету, не породжує для Сторін жодних прав та обов’язків.

  2. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін та оформляється шляхом підписання Додаткових угод або Актів.

  3. Сторони не можуть в односторонньому порядку змінити або відмовитися від виконання умов даного Договору, за винятком випадків, які прямо передбачаються даним Договором.

  4. Вартість робіт за договором може змінюватися з урахуванням подорожчання матеріалів, зміни оподаткування, ціноутворення, законодавства або у випадку зміни завдання (програми) за погодженням із Замовником. Перерозподіл витрат за статтями, при необхідності, здійснюється Виконавцем без повідомлення замовника.

  5. Договір може бути розірвано достроково:

 • за погодженням сторін;

 • за рішенням господарського суду.

  1. У разі настання випадку, передбаченого п. 9.5. даного Договору, розірвання Договору оформляється Актом, з обов’язковим зазначенням причин розірвання Договору та порядку взаємних розрахунків Сторін.

  2. Виконавець згідно з абз. “а” п. 7.11 ст. 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” є неприбутковою організацією, й тому не є платником податку на прибуток.

  3. Замовник згідно з п. 10.1 ст. 10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” є платником податку на прибуток за ставкою ____ %.

  4. Даний Договір складено українською мовою на п’яти аркушах, у двох примірниках по одному для кожної з Сторін.
 1. ^ ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Національний фармацевтичний університет
вул Пушкінська, 53, м. Харків, 61002

одержувач: НФаУ

Р/р: ____________________в ГУДКУ у Харківській обл

МФО 851011

код ЄДРПОУ 02010936
Ректор Генеральний директор

В.П.Черних


Схожі:

Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець І замовник:, в особі діючого на підставі, уклали...
Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець І замовник:, в особі діючого на підставі, уклали...
Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець і Замовник:, в особі діючого на підставі, уклали...
Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconПоложення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconТехнічне завдання на виконання науково-дослідних робіт №
Назва науково-дослідних робіт „ ”
Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Закону України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 № 162 «Про державну реєстрацію...
Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Закону України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 № 162 «Про державну реєстрацію...
Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 №162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних,...
Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconПро затвердження Порядку планування, виконання та фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на залізничному транспорті України
Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29. 02. 96 №262,...
Типовий договір № про виконання науково-дослідних робіт iconПоложення про порядок виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються Міністерством освіти І науки України із коштів державного бюджету за кодами 2201020 Фундаментальні дослідження
Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи