Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції icon

Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції
НазваЗаявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції
Дата30.06.2013
Розмір88.1 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА

на участь у роботі

II науково-практичної інтернет-конференції

«Актуальні проблеми розвитку галузевої

економіки та логістики»

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська

Прізвище, ім’я та по батькові
Назва організації
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Поштова адреса
Телефон/факс
E-mail
Skype
Назва доповіді

(номер секції)
Кількість необхідних примірників матеріалів конференції (збірників)
Форма участі


 тільки публікація матеріалів

 виступ з доповіддю в on-line режимі *

 як слухач


* Після реєстрації ЗАЯВКИ на електронну адресу Вам буде надіслано додаткову інформацію для виступу в on-line режимі.


Більш детальна інформація буде надіслана учасникам до 10 квітня 2013 р. разом з програмою


Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі кафедри «Управління та економіки підприємства» за адресою http://kafedra-yep.kh.ua і видані окремим збірником з присвоєнням йому ISBN, УДК та ББК.


З повагою та впевненістю у плідній співпраці, ^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

АДРЕСА

організаційного комітету

II науково-практичної інтернет-конференції

«Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»


Національний фармацевтичний університет

Кафедра управління та економіки підприємства

вул. О. Невського, 18

м. Харків, Україна, 61140


^ Web-сторінка: http://kafedra-yep.kh.ua

E-mail: kafedra.ep.nfay@mail.ru

Skype: kaf.ep.nfay


Телефон для довідок

(057) 771-81-47

(099) 7873796

(097) 7444884

Літвінова Олена Вячеславна

Кубасова Анна Володимирівна

Котлярова Вікторія Григорівна

Онищенко Яна Геннадіївна


Запрошення з програмою конференції надсилатимуться тим особам і організаціям (установам), від яких до 15 лютого 2013 року будуть отримані статті, тези доповідей та грошові внески.


Перелік |вчинили| прийнятих до публікації статей, тез доповідей буде розміщений на сайті

http://kafedra-yep.kh.ua

після 25 лютого 2013 року.
^ Міністерство охорони здоров’я України


Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України


Українська логістична асоціація


ВГО «Українська Асоціація Логістики»


Національний фармацевтичний університет


Кафедра управління та економіки підприємства


II науково-практична

інтернет-конференція

^ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЛОГІСТИКИ»


17 – 18 квітня 2013 року

м. Харків


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги !

Запрошуємо Вас до участі у II науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», яка відбудеться у м. Харкові 17-18 квітня 2013 р.

^ Мета конференції: конференція проводиться з метою обговорення наукових та практичних проблем активізації соціально-економічних процесів та розвитку логістичного потенціалу на макро-, мезо- та мікрорівнях із залученням зусиль вчених, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців з України та зарубіжжя.

Секції конференції:

1. Сучасні механізми активізації соціально-економічного розвитку на рівні галузі, регіону, підприємства.

2. Перспективи подальшої інтеграції менеджменту, маркетингу та логістики.

3. Актуальні проблеми інноваційної діяльності та управління інтелектуальною власністю.

4. Формування професійної компетентності майбутнього фахівця відповідно з національною рамкою кваліфікацій.

5. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств (організацій).

6. Результати наукових досліджень студентів з економіко-логістичної тематики.

До роботи в 6 секції конференції організатори запрошують студентів, які навчаються за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування».

^ За результатами конференції будуть опубліковані:

  • статті у фаховому журналі «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» (мова – українська, російська, англійська);

  • тези доповідей у друкованому та електронному збірнику (мови – українська, російська, англійська)

оргАНІЗАЦІЙНИЙ внесок

Для участі у роботі конференції та опублікування матеріалів необхідно зробити організаційний внесок у сумі:

  • 100 грн. – участь у роботі конференції, опублікування тез доповідей;

  • 25 грн. – участь у роботі конференції, опублікування тез доповідей для студентів;

  • на видання статей - 25 грн. за 1 сторінку формату А4

^ Організаційний внесок можна перерахувати на рахунок:

Отримувач ГО "ХОАФП" (Громадська організація «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників»)

Код ЕГРПО 33481466

Код МФО 351533

Номер рахунку 26003060383169

Призначення платежу : добровільне пожертвування згідно інформаційного повідомлення від 09.01.2013 р.

^ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО

до 15 лютого 2013 року надіслати до оргкомітету (kafedra.ep.nfay@mail.ru) заявку на участь (форма додається), текст статті (у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді; другий екземпляр статті підписується всіма авторами) або тез доповіді, копію квитанції про сплату організаційного внеску. У темі електронного повідомлення обов'язково вказуються: слово «Тезисы» або «Статья», прізвище та ініціали першого автора, назва населеного пункту, кількість робіт у повідомленні (ТезисыПетровППКиев).

^ Організаційний комітет надає можливість на конкурсній основі опублікувати статті у фаховому журналі «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації».

^ Вимоги до оформлення матеріалів (статей, тез доповідей):

Обсяг публікації: статті – до 10-11 сторінок, тези доповідей – 1-3 повні сторінки.

Текст у текстовому редакторі Microsoft Word. Формат аркушів А4. Шрифт – Time New Roman, кегль №14, інтервал – 1,5, поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє – 2 см. Перенос слів – автоматичний.

Текст починається з таких даних: індексу УДК (для статей), ініціалів та прізвищ усіх авторів (рівняти по лівому краю), назви організацій, у яких виконана робота (якщо авторів декіль­ка, відомості про кожного подаються окремими рядками), (курсив, рівняти по лівому краю), назва стат­ті, тез (жирним шрифтом, рівняти по лівому краю), анотації українською мовою (для статей, по центру – АНОТАЦІЯ; з абзацу – текст анотації; з абзацу – ключові слова: перелік ключових слів (понять) у кількості 3-8). Далі з абзацу (через пустий рядок) текст статті, тез.

Увага! Структура статті повинна відповідати Постанові ВАК від 15.01.2003 р. №7-05/1, а саме, автори повинні дотримуватись загального плану побудови статті й виділяти обов'язкові елементи: „Постановка проблеми”, „Аналіз останніх досліджень і публікацій”, „Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми”, „Формулювання цілей статті”, „Виклад основного матеріалу дослідження”, „Висновки”, „Перспективи подальших досліджень”, “Перелік використаних джерел інформації”. Стаття супроводжується трьома анотаціями: українською мовою (на початку статті), російською та англій­ською мовами (після статті). Анотації повинні містити: індекс УДК, ініціали та прізвища всіх авторів, назву статті, ключові слова.

Кожний рисунок, діаграма, таблиця подається в окремому файлі. Таблиці повинні бути надруковані на окремих аркушах і мати нумерацію та заголовки.

^ Стаття супроводжується експертним висновком, рецензією та направленням від організації. До статті на окремому аркуші та окремим файлом в електронному вигляді додаються відомості про авторів; прізвище, ім'я та по батькові (повністю), вчене звання, посада, місце роботи (навчання), адреса для листування, службовий і домашній телефони, факс, Е-mail.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування та відбору статей. Статті, що за змістом та оформленням не відповідають тематиці журналу та зазначеним вимогам, прийматися не будуть.

^ ОРГАНІЗАЦІЙ НИЙ КОМІТЕТ


Черних В. П. - чл.-кор. НАН України, проф., ректор Національного фармацевтичного університету, співголова оргкомітету (м. Харків)

Гриценко І. С. – докт. хім. наук, проф., перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, співголова оргкомітету (м. Харків)

Коваленко С. М. – докт. хім. наук, проф., проректор з наукової роботи Національного фармацевтичного університету, співголова оргкомітету (м. Харків)

Посилкіна О. В. – докт. фарм. наук, проф., зав. кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету, співголова оргкомітету (м. Харків)

Григорак М. Ю. – канд. економ. наук, зав. кафедри логістики Національного авіаційного університету, президент Української логістичної асоціації, співголова оргкомітету (м. Київ)

Громовик Б. П. – докт. фарм. наук, проф., в.о. зав. каф. організації та економіки фармації  Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (м. Львів).

Грошовий Т. А. – докт. фарм. наук, проф., зав. кафедри фармацевтичних дисциплін Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль)

Крикавський Є. В. – докт. економ. наук, проф., зав. кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка” (м. Львів)

Малий В. В. – канд. фарм. наук, декан факультету економіки та менеджменту Національного фармацевтичного університету (м. Харків)

Сумець О. М. - канд. технічн. наук, проф. кафедри менеджменту і військового господарства академії Внутрішніх військ МВС України, науковий редактор журналу «Логістика: проблеми та рішення» (м. Харків)

Трохимчук В. В. – докт. фарм. наук, проф., декан фармацевтичного факультету Одеського державного медичного університету (м. Одеса)

Чухрай Н. І. - докт. економ. наук, проф., зав. кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів)

Шматенко О.П. - докт. фарм. наук, проф., нач. каф. військової фармації Української військово-медичної академії (м. Київ)

Ястремська О. М. - докт. економ. наук, зав. кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету (м. Харків)

Літвінова О. В. – канд. біол. наук, доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (м. Харків)


Схожі:

Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconШановні колеги волинський інститут економіки та менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»
Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconЗаявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції
Після реєстрації заявки на електронну адресу Вам буде надіслано додаткову інформацію для виступу в on-line режимі
Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconЗаявка на участь у конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconМенеджмент ХХІ сторіччя
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconКафедра вищої І прикладної математики
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconКафедра вищої І прикладної математики
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”

Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconЗаявка на участь у роботі І міжнародної науково-практичної конференції
Співпраця між університетами та підприємствами в галузі іт-аутсорсингу (iccubito 2013)
Заявка на участь у роботі II науково-практичної інтернет-конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Обліково-аналітичне І фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи