Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» icon

Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит»
НазваРобоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит»
Сторінка1/7
Дата05.08.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів спеціальності «Облік і аудит»

денної форми навчання


Укладач: Іващенко Г. А.


Відповідальний за випуск Отенко І. П.


Харків, ХНЕУ, 2010

Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу

Протокол № 7 від 11.12.2009 р


Робоча програма навчальної дисципліни “Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства” для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання / Укл. Г. А. Іващенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 51 с. (Укр. мов.)
Подано тематичний план навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства», її зміст за модулями і темами, плани лекцій і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, індивідуально-консультативну роботу, методики активізації процесу навчання, систему поточного та підсумкового контролю знань студентів; комплекс компетенцій, якими повинен володіти студент при вивченні дисципліни.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.


Вступ


У сучасних ринкових умовах виникає гостра необхідність створення дієвого механізму стратегічного управління ефективністю фінансової діяльності підприємств. Для вирішення цього завдання сучасним аналітикам необхідно володіти ефективним інструментарієм для оцінки рівня фінансового стану підприємства. Саме таким інструментарієм є комплекс економіко-математичних методів та моделей, який вивчає навчальна дисципіна «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства».

Метою дисципліни є отримання знань про послідовність етапів побудови економіко-математичних моделей фінансового стану підприємства для вирішення поставленого фінансово-економічного завдання.

Завданнями навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» (ЕММФСП) ставляться такі: концептуальна постановка фінансово-економічної задачі; формування системи показників; вибір адекватного методу економіко-математичного моделювання; побудова економіко-математичних моделей; інтерпретація результатів побудованих моделей; розробка комплексу рекомендації для практичного вирішення проблемного завдання.

Предметом дисципліни є залежності й взаємозв'язки між фінансово-економічними величинами.

Знання, отримані студентами при вивченні дисципліни можна використовувати як універсальний інструментарій при освоєнні таких дисциплін як, «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аналіз у галузях виробництва та послуг», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» та при написанні науково-дослідних, курсових, дипломних робіт та проектів.

Робоча програма навчальної дисципліни розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки магістра. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з при-

мірною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-трансфертною Системою (ЕCТS).


^ 1. Кваліфікаційні вимоги до студентів


Необхідною навчальною базою дисципліни є засвоєння знань з попередніх навчальних дисциплін «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Метематика для економістів», «Менеджмент», “Економіка підприємства”.

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування дисципліни:

1) організація послідовності етапів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства;

2) створення банку економіко-математичних методів та моделей на підприємстві;

3) організація програмного забезпечення оціночно-аналітичної системи підприємства;

4) впровадження на підприємстві в процес аналізу та управління побудованих економіко-математичних моделей;

5) управління підприємством на основі: кластеризації економічних об’єктів; оцінки та аналізу процесів розвитку або спаду потенціалу підприємства; прогнозування фінансового стану підприємства;

6) дослідження причин зниження або підвищення рівня фінансового стану та фінансових результатів підприємств-конкурентів.

Структуру робочої програми навчальної дисципліни подано в табл. 1.

Комплекс компетенцій, якими повинні володіти студенти спеціальності «Облік і аудит» після вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» подано в табл. 2.

Знання, отримані студентами при вивченні даної дисципліни можна використовувати як універсальний інструментарій при освоєнні таких дисциплін, як: «Фінансовий аналіз», «Конкурентний аналіз», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Діагностика стану підприємства», «Стратегічне управління потенціалом підприємства» та при написанні науково-дослідних, курсових, дипломних робіт та проектів. Також ці знання є основою аналітичного інструментарію при написанні студентами наукових статей.


Таблиця 1

^ Структура робочої програми навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна: підготовка магістрів

Напрям підготовки,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ЕСТS – 3,

у тому числі:

змістовних модулів – 1;

самостійна робота

Напрям підготовки:

"Економіка і

підприємництво"

Вибіркова.

Рік підготовки: 5.

Семестр: 9

Спеціальність:

«Облік і аудит»

Лекції (теоретична

підготовка) – 17 годин.

Практичні заняття – 17 годин.

Самостійна робота –

56 годин.

Індивідуальна робота –

18 годин

За змістовними модулями кількість годин: 108;

модуль 1 – 108 годин


Освітньо-кваліфікаційний

рівень: магістр

Кількість тижнів викладання навчальної дисципліни: 18.

Кількість годин на тиждень – 2


Вид контролю: ПМКТаблиця 2

^ Комплекс компетенцій, якими повинні володіти студенти після вивчення дисципліни

Функція

Типові завдання

Уміння

Теми

1

2

3

4

Проектна

Проектування процесу моделювання фінансового стану підприємства

1. Визначення доцільності побудови конкретної економіко-математичної моделі для вирішення економічних завдань підприємства

Тема 1

2. Вибір адекватних методів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

Тема 1

3. Визначення місця оцінювально-аналітичної системи в системі управління підприємством

Тема 1

4. Формування концепції оцінки фінансового стану підприємства

Тема 1

Організаційна

Організація процесу моделювання фінансового стану підприємства

1. Організація послідовності етапів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

Тема 1

2. Підбір команди професійних аналітиків для побудови конкретних економіко-математичних моделей на основі володіння навиками економіко-математичного моделювання

Тема 1

3. Впровадження на підприємстві в процес аналізу та управління побудованих економіко-математичних моделей

Тема 1

4. Створення банку економіко-математичних методів та моделей на підприємстві

Тема 1

5. Організація програмного забезпечення оцінювально-аналітичної системи підприємства

Теми 2, 3, 4, 7

Управлінська

Прийняття управлінських рішень на основі економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

1. Управління підприємством на основі:

визначення впливу факторів фінансового стану підприємства на результативний показник;

кластеризації економічних об’єктів;

враховуючи вплив латентних факторів на ефективність функціональних сфер діяльності;

з урахуванням прогнозних значень ефективності виробничої, фінансової сфер діяльності та ефективності організаційної структури підприємства;

оцінки процесів розвитку або спаду потенціалу підприємства;

визначення поточних та прогнозних значень трендової, циклічної, сезонної та випадкової складових


Тема 4


Тема 3

Тема 2.


Тема 5


Тема 7

Тема 6

2. Підвищення матеріальної та моральної мотивації аналітиків при досягненні значних результатів моделювання

Тема 1

Продовження табл. 2

1

2

3

4

Контрольна

Контроль формування вихідних даних для моделювання

1. Контроль за правильністю та повнотою зібраних вихідних даних для моделювання

Тема 1

2. Здійснення контрольної функції при формуванні системи показників

Тема 1

Контролювання побудови економіко-математичних моделей фінансового стану підприємства

3. Контроль за раціональністю обраного комплексу економіко-математичних моделей для вирішення економічних завдань

Теми 2, 3, 4

4. Здійснення контролю за ступенями значущості та адекватності побудованих моделей

Теми 2, 3, 4

Здійснення контролю за впровадженням побудованих економіко-математичних моделей

5. Контролювання інтерпретації отриманих результатів моделювання

Тема 1

6. Контроль виконання отриманих прогнозних значень

Тема 5

Тема 6

Виконавська

Дослідження особливостей зовнішнього середовища підприємства

1. Дослідження причин зниження або підвищення рівня фінансового стану та фінансових результатів підприємств-конкурентів

Тема 6

2. Дослідження загальних тенденцій розвитку національної економіки

Тема 2

3. Дослідження тенденцій розвитку економіки галузі

Тема 5

Дослідження особливостей внутрішнього середовища

підприємства

4. Дослідження причин підвищення або зниження рівня фінансового стану підприємства, яке досліджується

Тема 2

5. Дослідження передумов побудови та впровадження економіко-математичних моделей для прийняття ефективних управлінських рішень

Тема 1

Формування системи показників для моделювання

6. Формування системи показників для побудови однофакторної регресійної моделі.

7. Формування системи показників для побудови багатофакторної регресійної моделі.

8. Формування системи показників для розробки факторного аналізу.

9. Формування системи показників для розробки кластерного аналізу.

10. Формування системи показників для побудови трендової економіко-математичної моделі.

11. Формування системи показників для побудови лагової економіко-математичної моделі.

12. Формування системи показників для побудови мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду.

Тема 4


Тема 4


Тема 2

Тема 3

Тема 5


Тема 7


Тема 6

Закінчення табл. 2

1

2

3

4
Використання економіко-математичних моделей для проведення оцінки фінансового стану підприємства

13. Володіння навиками побудови однофакторної регресійної моделі для визначення сили впливу частинного фактора на результативний.

14. Побудова багатофакторної регресійної моделі для визначення сили впливу декількох частинних факторів на результативний.

15. Побудова моделі факторного аналізу для визначення латентних факторів та редукції ознакового простору.

16. Побудова моделі кластерного аналізу з метою розробки найприроднішої класифікації підприємств, які досліджуються

Тема 4


Тема 4


Тема 2


Тема 3

17. Побудова трендової динамічної моделі для визначення загальної

тенденції розвитку процесу, який досліджується.

18. Побудова трендової прогнозної економіко-математичної моделі з метою визначення прогнозних тенденцій розвитку підприємства.

19. Побудова лагових економіко-математичних моделей з метою дослідження процесів нарощування або спаду процесів, які досліджуються.

20. Побудова мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду для визначення трендової, циклічної, сезонної та випадкової складових

Тема 5


Тема 5


Тема 7


Тема 6

Інтерпретація отриманих результатів економіко-математичного моделювання

21. Аналіз процесів спаду або нарощування потенціалу підприємства

Тема 7

22. Інтерпретація класифікації підприємств

Тема 3

23. Інтерпретація результатів прогнозування та розробка комплексу заходів на прогнозні періоди

Тема 5

Тема 6

24. Аналіз виявлених латентних факторів функціонування та розвитку підприємства

Тема 2

25. Розроблення переліку випадкових факторів, які активно можуть впливати на діяльність підприємства в прогнозних періодах

Тема 6

26. Інтерпретація результатів відносно циклічних та сезонних змін фінансових результатів підприємства

Тема 6

Технічна

Володіння навиками проведення елементарних операцій підготовчої стадії економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

1. Збір та обробка вихідної інформації для моделювання

Тема 1

2. Проведення розрахунків для формування відносних показників на основі натуральних

Тема 1

3. Володіння навиками роботи з пакетами прикладних програм, за допомогою яких будуються економіко-математичні моделі

Теми 2 – 7

^ 2. Тематичний план навчальної дисципліни


Тематичний план дисципліни складається з одного комплексного модуля (табл. 3), який логічно пов’язує кілька навчальних тем дисципліни.

Процес навчання передбачає використання таких форм: лекційні, практичні заняття, самостійна робота студентів, контрольні заходи.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних завдань
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану...
Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconНавчальний посібник з дисципліни «економіко-математичне моделювання»
Мамонов К. А., Скоков Б. Г., Чечетова Н. Ф. Навчальний посібник з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconК. А. Мамонов, О. О. Короп Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання»
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 3-го курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconРобоча програма навчальної дисципліни «економічна безпека підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит»
Тому, проблема формування стану економічної безпеки підприємства знаходиться у площині наукового дослідження сучасних проблем інноваційного...
Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconН.І. Гордієнко програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять І сапмостійної роботи з курсу «економіко – математичне моделювання»
Напрямів підготовки 030504 “Економіка підприємства та 030509 “Облік І аудит”
Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconМ.І. Самойленко О. М. Штельма Затверджую: перший проректор Стадник Г. В. 2007р. Программа
Робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconН.І. Гордієнко програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит» iconО. О. Воронков економіко-математичне моделювання методичні вказівки для виконання контрольної роботи
Економіка І підприємництво”, напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства» І 030509 «Облік І аудит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи