Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Скачати 106.98 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Дата05.08.2013
Розмір106.98 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ


Методичні вказівки

до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики»

для студентів спеціальності 6.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»


м. Кривий Ріг

2010 р.

Укладач: Гузов Е.С., к.т.н., доц.


Відповідальний за випуск: Щокін В.П.., к.т.н., доц.


Рецензент: Цибулевський Ю.Є., к.т.н., доц.


Розглянуто на засіданні Схвалено на засіданні вченої ради

кафедри ЕПР електротехнічного факультету

Протокол №____ Протокол №____

від «____»______________201__р. від «____»______________201__р.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
теми

Найменування теми,

питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, Р, Г, РГ, реферати)

Денна форма

Заочна форма


Обсяг

год.


Форма

звітності


Обсяг

год.


Форма звітності
Опрацювання лекційного матеріалу

42

КМР

76

конспект
Підготовка до проведення та захисту лабораторних робіт

10

Захист

лабораторних робіт


-


-
Підготовка до проведення контрольних заходів

2

КМР

-

-
Домашні завдання (РГР)

-

-

20

РГР
Всього

54
96


Тема 1. Розвиток енергетики.


План:

1. Структура енергетичної системи.

2. Роль енергетики в житті людства.

3. Споживання енергоресурсів.

4. Енергоресурси Землі і України.


Контрольні питання:

1. Які види енергії вам відомі?

2. На які сфери життя впливає розвиток енергетики?

3. Як розвивається споживання енергоресурсів?

4. Як забезпечена Україна власними енергоресурсами?


Тема 2.Технології генерації енергії на ТЕС і ТЕЦ.


План:

1. Принципи роботи теплових електричних станцій.

2. Технологічна схема ТЕС.

3. ТЕЦ і міні-ТЕЦ.

4. Газотурбіні і парогазові установки.

5. Вплив ТЕС на навколишнє середовище.


Контрольні питання:

1. Поясніть термодинамічний цикл паротурбінної установки.

2. Енергетичний баланс ТЕС.

3. Енергетичний баланс ТЕЦ.

4. Переваги парогазових установок.

5. Які види забруднення від ТЕС?


Тема 3. Атомні електричні станції.


План:

1. АЕС з реакторами на повільних нейтронах.

2. АЕС з реакторами на швидких нейтронах.

3. Ядерні енергетичні комплекси.

4. Енергія термоядерного синтезу.

5. Вплив АЕС на навколишнє середовище.


Контрольні питання:

1. Які ядерні реакції використовуються на АЕС?

2. Чим відрізняються технологічні схеми ТЕС і АЕС?

3. Поясніть термін «реактор-розмножувач».

4. Які шляхи підвищення безпеки АЕС?


Тема 4. Використання відновлюваних джерел енергії.


План:

1. Гідравлічні електричні станції.

2. Гідроакумулюючі електростанції.

3. Вітрові енергетичні установки.

4. Сонячні енергетичні установки.

5. Геотермальні енергетичні установки.


Контрольні питання:

1. Перерахуйте види відновлюваних джерел енергії.

2. Яка роль гідроакумулюючих електростанцій в енергосистемі?

3. Яка частина енергії виробляється на ГЕС в Україні?

4. Характеристики сонячних елементів.

5. Які перспективи розвитку альтернативної енергетики?


Тема 5. Основи електропостачання.


План:

1. Електроенергетичні системи.

2. Характеристики споживачів електроенергії.

3. Рівні напруг та рід струму.

4. Надійність електропостачання.

5. Принципи електропостачання підприємств.


Контрольні питання:

1. З яких елементів складається електроенергетична система?

2. Які параметри споживачів важливі для електропостачання?

3. Які рівні напруг використовують в різних ланках енергосистеми?

4. Як забезпечується надійність електропостачання?

5. Як враховуються післяаварійні режими при проектуванні?


Тема 6. Електричні апарати підстанцій і розподільних пристроїв.


План:

1. Загальні відомості.

2. Види виконання електроустаткування.

3. Роз’єднувачі.

4. Вимикачі:

– призначення;

– бакові масляні вимикачі;

– повітряні вимикачі;

– електромагнітні вимикачі;

– елегазові вимикачі;

– вакуумні вимикачі;

– вимикачі навантаження;

5. Реактори.

6. Вимірювальні трансформатори:

– трансформатори струму;

– трансформатори напруги.

7. Ізолятори й шини.

8. Запобіжники.

Контрольні питання:

1. Які вимоги пред'являються до електричних апаратів?

2. Перелічите види виконання електричних апаратів.

3. Назвіть яке електрообладнання використовується в умовах при відсутності та наявності небезпеки виникнення вибуху газу і сумішей. Його маркування та вимоги, які воно повинно задовольняти.

4. Назвіть вибухонебезпечні газові суміші та їх характеристики.

5. Як виконуються різні види вибухозахисту та їх характеристики?

6. Загальні вимоги до комутаційної апаратури рудникового виконання та способи їх реалізації.


7. Особливості конструкцій та схемних рішень автоматичних вимикачів змінного струму та магнітних пускачів.

8. Які типи розподільчих установок напругою 6-10 кВ використовуються на промислових підприємствах, їх призначення та улаштування.

9. У чому особливість гасіння дуги у вимикачів різних типів?

10. Яким чином індуктивність реактора впливає на обмеження струму КЗ?

11. Яким чином відстань між опорними ізоляторами шин впливає на напруженість матеріалу шин?


Тема 7. Перенапруги в системах електропостачання.


План:

1. Загальні відомості.

2. Захист електроустановок від прямих ударів блискавки.

3. Захист від хвиль атмосферних перенапруг.

4. Захист від внутрішніх перенапруг.

5. Схеми захисту від перенапруг.

6. Блискавкозахист будинків і споруджень.

7. Розрахунки зони захисту блискавковідводів.


Контрольні питання:

1. Перелічіть види перенапруг і причини їх появи.

2. Як визначається зона захисту стрижневого й тросового блискавковідводів?

3. Що таке активна висота блискавковідводу й чим вона визначається?

4. У яких випадках встановлюються тросові блискавковідводи?

5. У чому відмінність трубчастих і вентильних розрядників?

6. Чим визначається величина залишкової напруги на розряднику?

7. Приведіть найбільш характерні схеми захисту від перенапруги.


Тема 8. Захист людини від ураження електричним струмом.


План:

1 Фактори, що визначають результат ураження.

2 Режим нейтралі в електроустановках до і вище 1000В.

3 Технічні способи і засоби захисту людини від ураження електричним струмом.

4 Пристрої захисного відключення.


^ Контрольні питання:

1. Які фактори визначають результати ураження людини електричним струмом, та в яких умовах воно може виникнути?

2. Зробіть порівняння мереж напругою до 1 кВ з ізольованою та глухо заземленою нейтраллю та їхній небезпеці враження людини струмом, виникненню пожеж та вибухів рудникової атмосфери.

3. Поясніть умови, при яких досягається захисна дія захисного заземлення.

4. Накресліть принципові схеми захисного заземлення на шахті і кар’єрі.

5. Поясніть принцип роботи реле витоку.

6. При яких умовах дією захисного відключення досягається захист людини від ураження електричним струмом. Вимоги до захисту.


^ ТЕМАТИКА МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ і РГР


Пропонуються до виконання наступні теми:

- Історія вищого навчального закладу;

- Значення енергетики для життя людей;

- Сонце-основне джерело енергії біосфери;

- Енергетичні ресурси та їх світові запаси;

- Теплові електростанції та їх вплив на навколишнє середовище;

- Атомні електростанції та їх вплив на навколишнє середовище;

- Гідравлічні електростанції та їх вплив на навколишнє середовище;

- Електрична енергія та її якість;

- Вітроенергетичні установки;

- Геотермальні електростанції;

- Способи прямого перетворення енергії;

- Управління електроенергетичними системами;

- Передача енергії на відстань;

- Споживачі електричної енергії;

- Енергія океанів;

- Забезпечення електробезпеки;

- Електричні генератори;

- Електричні двигуни;

- Силові трансформатори;

- Комутаційні апарати;

- Схеми підстанцій;

- Схеми електропостачання;

- Енергетика і екологія.


Список рекомендованої літератури:

1. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность. Электроэнергетика. М.,ВШ, 1988 р.

2. Глобальні проблеми енергетики і екології (друга редакція). / Праховник А.В., Усачова В.В. – К.:НТУУ “КПИ”,2008. – 70 с.

3. Энергетический менеджмент. / Праховник А.В., Прокопенко В.В., Соловей А.И. и др. – К.:НТУУ “КПИ”,2001. – 472 с.

4. П.С. Непорожний, В.И.Обрезков. Введение в специальность гидроэлектроэнергетика. Москва. Энергоатомиз дат,1990,351с.

5. С.Ф. Артюх. Вступ до спеціальності «Електричні станції».Харків.Прапор.2006-224с.

6. О.І.Соловей, А.В.Праховник, Є.М.Іншеков та ін. Від виробництва до ефективного споживання енергії .- К.: Київська нотна фабрика, 1999

7. Основы энергосбережения. Конспект лекций / Составитель: Ю.Г. Качан. – Запорожье: Издательство ЗГИА, 2002. – 184 с.

8. Артюх С.Ф., Пантелеева И.В. Электрические станции, сети и системы / Учебник, ЗАО „Харьковская типография №16”, Харьков, 2001, 366 с.

9. Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії / За заг. ред. А.К. Шидловського. – Київ.: Українські енциклопедичні знання. 2007. - 560 с.

10. М.П.Ковалко, С.П.Денисюк. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики.-К.: вид. “Українські енциклопедичні знання”, 1998.

11. Праховник А.В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах энергоснабжения. – Киев .: Освіта України, 2007. - 464с.

12. Маліновський А.А. Хохулін Б.К. Основи електропостачання / Навчальний посібник, Львів, Львівська політехніка, 2005. - 323с.

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
«Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Монтаж, налагодження та експлуатація електроустановок» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки самостійної роботи студентів з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки самостійної роботи студентів з дисципліни „Надійність та діагностика сеп”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки самостійної роботи студентів з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки самостійної роботи студентів з дисципліни „Надійність та діагностика сеп”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» icon4 курсів заочної форм навчання спеціальності 090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» Харків – хнамг – 2007
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів 3 курсу денної І 3 – 4 курсів заочної форм...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Методичні вказівки ( конспект лекцій ) по дисципліні «Надійність І діагностика систем електропостачання» ( для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Методичні вказівки ( конспект лекцій ) по дисципліні «Надійність І діагностика систем електропостачання» ( для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи