Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 icon

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Скачати 199.33 Kb.
НазваМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Дата05.08.2013
Розмір199.33 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра електропостачання та ресурсозбереження


Методичні вказівки


до лабораторних робіт з дисципліни

"Перехідні процеси в системах електропостачання"


для студентів спеціальності 6.050701

"Електротехнічні системи електроспоживання"

для всіх форм навчання


Кривий Ріг

2010р.


Укладач: Харитонов О.О. , старший викладач кафедри ЕПР


Відповідальний за випуск: Щокін В.П., канд. техн. наук, т.в.о. зав. кафедрою ЕПР


Рецензент: Гузов Е.С. , кандидат технічних наук, доцент


Виконання лабораторних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" важливе для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок в аналізі перехідних процесів.


Розглянуто Схвалено

на засіданні на вченій раді

кафедри електропостачання електротехнічного

та ресурсозбереження факультету

Протокол №_______ Протокол №_______

від ________ 200__ р. від ________ 200__ р.


1. Введення

Системою електропостачання (СЕП) називається сукупність пристроїв для виробництва, передачі й розподілу електроенергії. Системи електропостачання в промислових підприємствах створюються для забезпечення живлення промислових приймачів, до яких відносяться електродвигуни різних машин і механізмів, електричні печі, освітлювальні установки та інше.

Завдання електропостачання промислових підприємств виникло одночасно із широким впровадженням електропривода як рушійної сили різних машин і механізмів і будівництвом електростанцій.

У цей час більшість споживачів одержують електроенергію від енергосистем. У той же час на ряді підприємств триває спорудження й власних електростанцій.

У міру розвитку електроспоживання ускладнюється й системи електропостачання промислових підприємств. У них включаються мережі високих напруг, розподільчі мережі, а в ряді випадків і мережі промислових електростанцій. Виникає необхідність впроваджувати автоматизацію систем електропостачання промислових підприємств і виробничих процесів, здійснювати у широких масштабах процес виробництва із застосуванням телесигналізації й телекерування й вести активну роботу з економії електроенергії.

Кожне виробництво існує тому, що його машини забезпечують роботу технологічних механізмів, що роблять промислову продукцію. Для їхньої нормальної роботи застосовують електроенергію як саму гнучку й зручну форму енергії, що забезпечує роботу виробничих механізмів. При цьому електроенергія повинна мати відповідні якості: стабільність частоти й напруги, синусоїдальність напруги й струму та симетрії напруги. Від якості електроенергії залежить якість випускає продукции, що, і її кількість. Зміна технологічних процесів як планова так й аварійна викликає в СЭС перехідні процеси. Найнебезпечнішими і розповсюдженими п.п. є короткі замикання.

Коротким замиканням відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ-28522-85 називають навмисні або випадкові, ненавмисне при нормальних умовах роботи з'єднання двох точок електричного ланцюга, при якому струми в гілках, що примикають до місця замикань, різко зростають, перевищуючи найбільший припустимий струм тривалого режиму. Виникаюче при ушкодженні ізоляції к.з. між різнойменними фазами (проводами) ліній, РУ, джерел і перетворювачів електроенергії є одним з основних видів аварій систем електропостачання.

К.з. у трифазних системах і пристроях розділяють на: трьох-, двох- , і однофазні; перші з них ще називаються симетричними.

Розрахунок струмів к.з. як при проектуванні систем й елементів електропостачання, так і при аналізі робіт існуючих систем мають наступні цілі:

 1. визначення максимальних виникаючих струмів к.з. для перевірки провідників й апаратів на термічну й динамічну стійкість під час к.з., а також для вибору заходів для обмеження струмів к.з. або часу їхньої дії;

 2. визначення мінімально можливих струмів к.з. для перевірки чутливості захисту, правильного вибору систем і параметрів спрацьовування захисту й визначення максимально можливого часу спрацьовування захисту.

У силу великої довжини, а також різноманітність використовуваних провідників й електричних апаратів, мережі низької напруги відіграють важливу роль у СЕП. Вони є останньою ланкою сполучних споживачів із джерелом електроенергії. Тому розрахунок струмів к.з. у цих мережах завдання не менш важлива.


Дані програми до лабораторних робіт мають за мету отримання навичок практичного розрахунку усіх видів к.з. в мережах електропостачання. Вони виконані у вигляді структури з багаторівневих меню. Це робить їх зручними для сприйняття й розуміння. Керування програмою здійснюється клавішами: ^(нагору), v(униз) і ENTER (уведення).

Для того, щоб робота з програмою була більш ефективною, треба спочатку ознайомитись зі змістом роботи. Після завантаження робочого файлу користувач потрапляє на титульну сторінку програми. Відразу за нею йде головне меню, що складається з 5-и пунктів: «Порядок роботи», «Таблиця даних», «Схеми», «Розрахунок», «Вихід». Пункти меню несуть певне значеннєве навантаження яке, втім, неважко визначити з назви. Для ефективної роботи із програмою рекомендується прочитати пункт «Порядок роботи».

Розрахунок виконується студентом та комп’ютером сумісно. Програма по черзі проводить запит елементів схеми перетворення, пропонуючи зробити вибір одного з декількох числових значень реактивності даного елемента обчисленого за схемою відносних одиниць. Для вибору вірної відповіді необхідно самостійно зробити розрахунок цієї величини (якщо це потрібно) й порівняти з поданими варіантами відповідей. Необхідні для розрахунку вказівки й допущення можна прочитати після вибору варіанта (вікно «Вказівка»). Бажано скласти відповідній схемі розрахунку схему заміщення, пронумерувавши її елементи відповідно до схеми яка буде зображена далі. Там же будуть зазначені точки в яких необхідно визначити струми КЗ.

Під елементом схеми заміщення варто розуміти елемент схеми завдання, що має відмінність від інших креслень й виконує властиві йому функції те:

(трансформатор, кабельна лінія, шини й проч.)

По закінченні розрахунку, у випадку правильних відповідей, програма надрукує значення сумарних опорів і величини шуканих струмів для даної точки короткого замикання. У випадку як позитивного, так і негативного результату розрахунку, буде запропоновано повторити або продовжити розрахунок відповідно для даної або іншої точки КЗ. Або повернутися до головного меню.

Після знаходження струмів у всіх необхідних точках отримані результати варто переписати у звіт по роботі й надати викладачеві.

Для завершення роботи із програмою необхідно скористатися пунктом головного меню «Вихід».


Зміст звіту:


 1. Тема

 2. Таблиця даних

 3. Схема електропостачання

 4. Схема перетворення

 5. Розрахунок реактивності елементів

 6. Розрахунок струму на ЕОМЛабораторна робота №1

Розрахунок надперехідного і ударного струмів, створених джерелом живлячої електричної системи.

1.Зміст:

1.Розрахункова схема.

2.Теорія розрахунку.

3.Таблиця даних.

4.Програма розрахунку.

5.Вихід.

6.Нормальний порядок.

Після вибору потрібного розділу клавішами управління курсором вгору або вниз вказати на необхідний рядок та натиснути пуск.

1.Разрахунок надперехідного і ударного струмів КЗ, які створюються джерелом живлячої електричної мережі.

Схема заміщення типового вузла електропостачання підприємства


^ 2. Теорія розрахунку


В момент КЗ періодична складова струму визначається виразом (у відносних одиницях):де, Іб- базисний струм, який відповідає тому ступеню трансформації, на якому відбулося КЗ; Е- надперехідна ЕРС (в.о.);

Х*рез.б.- результуючий опір короткозамкненого ланцюга.

Надперехідна ЕРС генератора дорівнює:
де U(0), I(0), F(0) – напруга, струм та кут зсуву фаз на затискачах машини в початковому режимі.

Ударний струм визначаємо як:де - ударний коефіцієнт, який характеризує перевищення ударного струму над амплітудою періодичної складової струму КЗ.
де - постійна часу періодичної складової.

Детально ці питання розглядаються в спеціальній літературі.

^ 3. Введіть номер потрібного варіанту

Таблиця даних

Показники

Позначення

Ідентифікатор

Числові значення

Надперехідний опір (в.о.)

Базисні умови:

Потужність

Напруга

Параметри

Напруга(в.о.)

Струм(в.о.)

Функції кута зсуву

Зовнішній опір

Зв’язки з джерелом(в.о.)

Фаз

Потужність джерела

Середня номінальна напруга ступені

Номінальна напруга джерела

Х*d


Sб

Uб

початкового

U*(0)

I*(0)

sinF(0)

X*вн.с.б.

R*вн.с.б.

cosF(0)

Sном

Uср.с.


Uс

X1


S3

U3

режиму

Uo

Io

F1

X3

R3

F2

So

U2


U9
джерела у


^ 4. Програма розрахунку


Згідно варіанту треба ввести слідуючи дані:


X1,S3,U3,X3,R3,Uo,Io,F1,F2,So,U2,U9.


5. Вихід

Лабораторна робота №2

Розрахунок зверхперехідного і ударного струмів КЗ, створених синхронним двигуном.

Зміст

1.Розрахункова схема.

2.Теорія розрахунку.

3.Таблиця даних.

4.Програма розрахунку.

5.Вихід.

6.Нормальний порядок.


^ 1.Розрахункова схема
Схема заміщення типового вузла комплексного навантаження підприємства


До такого виду початкова схема може бути приведена аналітично або з використанням розрахункових моделей. В якості початкових даних для розрахунку можуть бути взяті статистичні дані про склад і параметри комплексних вузлів.

В даній роботі звертається увага на те, що в режимі КЗ точки КЗ підживлюються не тільки від СЕП, але й від різних типів двигунів, які підключені до вузла.

В даній роботі розрахунок струмів КЗ проводиться з урахуванням підживлення від синхронного двигуна.

^ 2. Теорія розрахунку

При раптовому КЗ двигуни продовжують по інерції обертатися, переходячи в генераторний режим і генерують струм до місця пошкодження. Збільшення струму в місці КЗ може бути досить значним, якщо потужний двигун або група двигунів підключені поблизу КЗ, що характерно для мереж і електроустановок напругою 6-10 кВ і двигунів 1000 кВт і більше. У випадку СД початкове діюче значення періодичної складової струму КЗ з урахуванням зовнішнього опору, через який двигун підключений до збірних шин підстанції дорівнює:Складові зовнішнього опору приводять до параметрів двигуна.

Надперехідна ЕРС двигуна дорівнює:
де U(0),I(0),F(0)- напруга, струм та кут зсуву фаз на затискачах машини в початковому режимі.

Знак (+) в останній формулі застосовують для синхронних генераторів, компенсаторів і двигунів, які працюють з перезбудженням.

А знак (-) для синхронних двигунів, які працюють з недозбудженням і АД.

Ударний струм КЗ визначаємо так:

, де

,

де - постійна часу аперіодичної складової.

Детально ці питання розглянуті в спеціальній літературі.

^ 3. Введіть номер потрібного варіанту

Таблиця даних

Показники

Позначення

Ідентифікатор

Чисельні значення

Номін. параметри СД

Потужність

Напруга

Коеф. потужності


Надперехідний опір

Базисна потужність

Складова зовнішнього опору (в.о.)

Реактивна

Активна

постійна часу


Sc.дв

Uс.дв

cosFном

sinFном

X*d

Sб


X*вн.б.

R*вн.б.

Та.дв.


S6

U6

F4

F5

S4

S5


X5

R5

T6
^ 4. Програма розрахунку

Згідно варіанту треба ввести слідуючи дані:

S5,U6,F4,F5,X4,S5,X5,R5,T6.

5. Вихід

Лабораторна робота №3

«Розрахунок надперехідного й ударного струмів к.з., створюваних асинхронним двигуном»

Зміст

1.Розрахункова схема.

2.Теорія розрахунку.

3.Таблиця даних.

4.Програма розрахунку.

5.Вихід.

6.Нормальний порядок.

^ 1. Розрахункова схема.


«Схема заміщення типового вузла комплексного навантаження підприємства»

До такого виду вихідна схема може бути приведена аналітично або з використанням розрахункових моделей. У якості вихідних даних для розрахунку можуть бути взяті статистичні дані про склад і параметри комплексних вузлів.

У режимі к.з. точки замикання живляться не тільки від ЕРС, але й від різних типів двигунів, підключених до вузла.

У даній роботі розрахунок струмів к.з. проводиться з урахуванням підживлення від АД.


^ 2. Теорія розрахунку

Точка к.з. у СЕП може живитися не тільки від системи або окремих електростанцій, але й від електродвигунів, які при раптовому к.з. продовжують по інерції обертатися, переходячи в генераторний режим і генерують струм до місця ушкодження. Збільшення струму в місці к.з. може бути досить істотним, якщо потужний двигун або група двигунів підключені поблизу к.з., що характерно для мереж й електроустановок напругою (6-10) кВ і двигунів 1000 кВт і більше.

У випадку АД початкове діюче значення періодичної складової струму к.з. з урахуванням зовнішнього опору, через який двигун підключений до збірних шин п/ст дорівнює:

Iдв = Е·Iном /


Складові зовнішнього опору приводять до параметрів двигуна. Надперехідна ЕРС двигуна дорівнює:


,


де U0, I0, φ0- напруга, струм та кут зсуву фаз на затискачах машини в початковому режимі.

Ударний струм визначаємо як

Iуд дв = Куд * *Iдв,


де Куд = , де Та – постійна часу аперіодичної складової.


3. Таблиця даних.


4. Програма розрахунку.

Згідно варіанту треба ввести слідуючи дані:

P9, U9, I9, F7, F8, X8, R8, T4, T8, S8


5. Вихід.


Лабораторна робота №4

Розрахунок надперехідного й ударного струмів к.з. створюваних джерелами системи з урахуванням підживлення від двигунів (АД та СД).

Зміст

1.Розрахункова схема.

2.Теорія розрахунку.

3.Таблиця даних.

4.Програма розрахунку.

5.Вихід.

6.Нормальний порядок.

^ 1.Розрахункова схема.
Схема заміщення типового вузла комплексного навантаження підприємства.

^ 2.Теорія розрахунку.

До такого виду вихідна схема може бути приведена аналітично або з використанням розрахункових моделей, у якості вихідних даних для розрахунку можуть бути взяті статичні дані про склад параметрів комплексних вузлів.

У даній роботі звертається увага на те, що в аварійному режимі коротке замикання підживлюється не тільки від СЕП але й від різних типів двигунів підключених до вузла.

У даній роботі розрахунок струмів к.з. проводиться з урахуванням підживлення від АД та СД.

Струм к.з. у СЕП може живитися не тільки від окремих електричних станцій, але й від електродвигунів, які при раптовому к.з. продовжують по інерції обертатися, переходячи в генераторний режим і генерують струм до місця ушкодження. Збільшення струму в місці к.з. може бути досить істотним, якщо потужний двигун або група двигунів підключені поблизу к.з., що характерно для мереж й електроустановок напругою 6-10 кВ і двигунів 1000 кВт і більше.

Розрахункові співвідношення, використовувані в даній роботі залишаються тими ж, що й у попередніх, розрахунки лише трохи ускладнюються необхідністю урахування підживлення точки к.з. від електродвигунів. Докладно ці питання розглянуті в спеціальній літературі. Новими даними є значення Z, N, Y, де N-число джерел живлення від системи, Y -число синхронних машин, Z - число асинхронних машин.

3. Таблиця даних.


4. Програма розрахунку.

^ ЧИСЛО ДЖЕРЕЛ N СИНХРОННИХ МАШИН Y АСИНХРОННИХ МАШИН Z

УВЕДІТЬ N, Y, Z

Графік необхідний?( Y/N)

ENTER

Час процесу?

ENTER

Фаза включення на к.з.(град)

ENTER

Струми у вузлі

Надперехідний та ударний

Для виходу в меню натисніть пуск.

5. Вихід.


Лабораторна робота № 5

Трьохфазне симетричне коротке замикання”


Зміст

1.Порядок роботи

2.Таблиця даних

3.Схеми

4.Розрахунок

5.Вихід

^ 1.Порядок роботи

Після вибору потрібного розділу клавішами управління курсором вгору або вниз вказати на необхідний рядок та натиснути пуск.


2.Таблиця даних

Схеми


Схема 1:
Схема2:

Схема 3:Схема 4:Схема5:


На схемах: потужність силового трансформатора – в МВА

довжина лінії – в км

Розрахунок:

Вказівки

Прийняти:

 1. Sб = 100 МВА

 2. Uст = 1,05Uном

 3. для ПЛ

6-220 кВ Х0 = 0,4 Ом/км

 1. для КЛ

6-10 кВ Х0 = 0,08 Ом/км

35 кВ Х0 = 0,125 Ом/км

 1. для СТ з розщепленими обмотками коефіцієнт розщеплення Кр = 3,5

Занотуйте номера елементів згідно схеми

Схема 1:

Схема 2:

Схема 3:

Схема 4:

Схема 5:

Вибирається точка к.з.: К1, К2, К3 або К4

Для кожного елемента схеми вказується ймовірна реактивність.


5. Вихід.


Лабораторна робота №6

«Розрахунок коротких замикань у мережах до 1кВ»

Зміст

 1. Введення

 2. Розрахунок струмів к.з. у мережах низької напруги

 3. Опис алгоритму роботи програми

4. Розрахунок

5. Вихід

Додаток 1. Алгоритм роботи

Додаток 2. Розрахункові схеми

Додаток 3. Результати розрахунків струмів к.з. у мережах до 1кв, опір відповідних елементів схеми

Дана лабораторна робота дозволяє набути необхідних навичок в розрахунку струмів к.з у мережах низької напруги (до 1кВ).

^ 2. Розрахунок струмів КЗ низької напруги

При розрахунку струмів КЗ прийняті деякі допущення, які спрощують обчислювальну роботу. Найбільш важливі з них:

 1. всі джерела, що беруть участь у живленні розглянутого струму КЗ, працюють одночасно й з номінальним навантаженням ;

 2. електрорушійні сили всіх джерел живлення збігаються по фазі;

 3. розрахункові напруги кожної ступені при розрахунку струму КЗ приймають на 5% вище номінальної напруги мережі;

 4. у всіх елементів системи електропостачання враховують тільки їх поздовжні, активні й реактивні опори; паралельні провідності не враховують. Однією зі складових результуючої напруги допускається знехтувати, якщо її вплив на повний опір мережі не перевищує 10%;

 5. опір місця КЗ уважають рівним 0 (КЗ уважають металевим);

 6. вплив на струми КЗ статичних приймачів, підключених до мережі, не враховують.

При зазначених умовах застосовують такі перетворення схеми мережі, у результаті яких кожне окреме джерело (або еквівалентне джерело, що заміняє групу однотипних джерел) виявляється пов'язаним з місцем КЗ окремим еквівалентним елементом, який характеризуеться своїми активними й індуктивними опорами. При розрахунку струмів КЗ у внутрішньоцехових мережах системи до силового трансформатора приймають нулю. Питомий реактивний опір ВЛ приймають рівним Х0 ВЛ = 400 мОм/км; для КЛ Х0 ВЛ = 80 мОм/км.

Опір ВЛ і КЛ довгої l:

Х=Х0l, r=l/γ*s,

де S - перетин проводів ліній, γ - питома провідність.

Активний й індуктивний опір силових трансформаторів і шин можна підрахувати, використовуючи каталоги й довідники, також як і при розрахунку активних й індуктивних опорів вимірювальних трансформаторів струму й напруги.

Якщо відстані між фазами відрізняються від наведених у літературі, то індуктивний опір прямокутних шин можна визначити по формулі

X=0.1445*lg(4*aср/h),

де аср= - середньогеометрична відстань між фазами; h – висота шин.

Перехідні опори контактів рубильників й автоматичних вимикачів відносно малі, залежать від номінального струму й приводяться в довідниках.

Схема заміщення, складена для розрахунку струмів КЗ, являє собою ланцюжок послідовно з'єднаних активних й індуктивних опорів. Цехові електричні мережі звичайно мають однобічне живлення:

ХΣ = ;

rΣ = .

Якщо частина опорів ланцюга КЗ задана у відносних одиницях, то для

вираження їх у міліомах користуються формулою:

X=X**(Uном2/Sном)*106,

де Х* - відносний опір елемента, Uном – номінальна напруга елемента, Sном – номінальна потужність елемента.

При розрахунках струму КЗ у мережах напругою до 1000В досить оцінити його найбільше значення, тому що саме його використовують для перевірки апаратів й струмоведучих пристроїв. Найбільший струм КЗ має місце звичайно при трифазному замиканні.

Струм трифазного КЗ визначають по формулі:

Ik = (Uc.ном/( * ))*103.

Ударний струм КЗ визначають по формулі:

Iy = Ky* *Ik,

де Ку – ударний коефіцієнт, обумовлений по кривих Ку = f(xΣ/rΣ) або

Ку = f(Та=хΣ/314*rΣ).

Діюче значення повного струму за перший напівперіод:

Iy = Ik* .

Якщо до місця КЗ підключені асинхронні двигуни, то потрібно враховувати їхній вплив. Діюче значення періодичної складової струму трифазного КЗ за перший період від асинхронного двигуна:

Ik дв = 4.5*Iном дв.

Аперіодична складова струму КЗ від асинхронних двигунів не враховується внаслідок швидкого її загасання. Сумарне значення ударного струму з урахуванням електродвигунів:

Iy = *(ky*Ik+4.5*Iном дв).

Якщо сумарний індуктивний опір короткозамкненого ланцюга ХΣ < 0.32*rΣ,

то його впливом на струм КЗ можна знехтувати, вважаючи, що ХΣ = 0.


^ 3. Опис алгоритму роботи програми


Для спрощення графічного алгоритму (мал.1 Додатка), він виконаний з керованих блоків, кожний з яких, у свою чергу, також можна було б представити у вигляді алгоритму. Однак така структура найбільш наочна й дозволяє в цілому пояснити роботу програми, не «опускаючись» на рівень операторів.

Після завантаження програми й титульної заставки користувач потрапляє в «Головне меню». Воно є відправною точкою в роботі програми. Тут здійснюється опитування клавіатури щодо вибору одного з пунктів меню. Якщо такий вибір зроблений, користувач попадає в робочий простір програми даного пункту меню:

-пункт =1 («Порядок роботи») - друкується рекомендований порядок роботи із програмою, по закінченні вихід у головне меню.

-пункт=2 («Таблиця даних») - пропонується вибрати необхідний вид апаратів або повернутися в головне меню. Після вибору виду апарата друкується таблиця його параметрів, потім повернення в головне меню.

-пункт=3 («Схеми») - пропонується вибрати одну з 5 схем завдання або повернутися в головне меню. Залежно від номера схеми креслиться схема завдання із вказівкою необхідної інформації, потім повернення в головне меню.

-пункт=4 («Розрахунок») - пропонується вибрати один з 10 варіантів завдання або повернуться в головне меню. Згідно номера варіанта програма настроюється на подальшу роботу. Потім на екрані друкується вказівка розрахунку елементів і викреслюється відповідному варіанту схема з додатковими параметрами. Після цього пропонується вибрати одну з 4 точок к.з. на схемі. Точка к.з. завершує ініціалізацію схеми, указуючи на послідовність елементів і варіанти правильних відповідей. Арбітром, що визначає правильність відповідей, служить змінна ознака. Попередньо їй привласнюється значення «вірне». У циклі опитування, у випадки невірної відповіді, змінна ознака одержує значення «невірно». По закінченню циклу, залежно від стану змінної ознаки, робиться висновок про правильність виконаного розрахунку й, якщо результат позитивний, друкуються значення шуканих опорів ланцюга й струмів к.з. у даній точці схеми. Після цього розрахунок можна продовжити (вибравши пункт «точка к.з.») або повернутися в головне меню.

-пункт=5 («Вихід») - Після уточнення зробленого вибору користувач виходить в операційну систему, у противному випадку повернення в головне меню.


Додаток 1Додаток 2
Схема № 1

Схема № 2

Схема № 3

Схема № 4
Схема № 5

4.Розрахунок

5.Вихід


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 6.050701 "Електротехнічні системи електроспоживання" для всіх форм навчання


Укладач: Харитонов Олександр Олександрович


Реєстраційний № ________

Підписано до друку ____________ 2010 р.

Формат А5

Обсяг 27 сторінок

Тираж _____ примірників


Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІ партз’їзду, 11,

м. Кривий Ріг

Схожі:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Виконання лабораторних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" важливе для закріплення теоретичних знань...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до практичних призначаються студентам спеціальності «Електропостачання промислових підприємств» для підготовки...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до практичних призначаються студентам спеціальності «Електропостачання промислових підприємств» для підготовки...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Перехідні процеси в системах електропостачання важливе для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок в аналізі...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Перехідні процеси в системах електропостачання важливе для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок в аналізі...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: " Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
В посібнику наведений також перелік рекомендованої літератури. Посібник може бути використаний як для студентів стаціонару при підготовці...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: " Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
В посібнику наведений також перелік рекомендованої літератури. Посібник може бути використаний як для студентів стаціонару при підготовці...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Перехідні процеси в системах електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconРобоча програма з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" ( найменування учбової дисципліни) Для спеціальності
Схвалено радою електротехнічного
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи