Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» icon

Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
Скачати 54.21 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
Дата06.09.2013
Розмір54.21 Kb.
ТипВимоги до оформлення

ВИМОГИ

до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»


До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких відповідають науковому напряму збірника.

Термін подачі матеріалів – щорічно до 30 квітня.

Наукові статті в 1-ому примірнику, надруковані на лазерному (струменевому) принтері, з підписами всіх авторів, актами експертизи, рецензіями та, обов'язково, на електронному носії інформації (компакт-диск CD-R або DVD-R) надсилаються на адресу редакції збірника: кафедра Матеріалознавства, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кв. Молодіжний 20а, м. Луганськ, 91034, а також електронною поштою за адресою: resource.saving@gmail.com Телефони для довідок: +38(0642)500-728, +38(095)326-58-52.

^ До статті додаються:

- компакт-диск CD-R або DVD-R з файлом статті;

- акт експертизи;

- рецензія доктора наук, обов'язково члена редколегії збірника.

^ Назва файлу статті: <прізвище автора, місто> (Петров_Донецьк.doc).

Текст статті розміщується на білому папері формату А5 (148х210 мм), орієнтація - книжкова з наступними полями: верхнє - 17 мм, нижнє - 23 мм, ліве - 17 мм, праве - 23 мм. Від краю до верхнього колонтитула - 0 мм, до нижнього колонтитула - 16 мм, інтервал між рядками - 1,0. Текст статті оформлюється в редакторі Microsoft Word XP/2003/2007.

^ Основний текст починається через інтервал після ключових слів, шрифт Times New Roman; розмір 10 пт; стиль - звичайний; інтервал між рядками - 1,0; вирівнювання - по ширині, абзацний відступ - 0,75 см; автоматична розстанова переносів.

Сторінки не нумерувати.

Структура статті

(шаблон оформлення статті http://resource-saving.snu.edu.ua)

На першій сторінці в першому рядку набирається індекс УДК, без абзацного відступу, вирівнювання - по лівому краю, шрифт Times New Roman, розмір - 10 пт, стиль - звичайний.

^ Прізвища, ініціали авторів мовою тексту статті (українською або російською) розміщуються через інтервал після УДК (шрифт Times New Roman, розмір - 10 пт, стиль - напівжирний, вирівнювання - по лівому краю).

^ Назва статті мовою тексту (українською або російською) набирається прописними буквами через інтервал після прізвищ та ініціалів авторів без переносів (шрифт Times New Roman, розмір - 11 пт, стиль - напівжирний, вирівнювання - по центру).

^ Прізвища, ініціали авторів англійською мовою розміщуються через 2 інтервали після назви статті мовою тексту (українською або російською) (шрифт Times New Roman, розмір - 10 пт, стиль - напівжирний, вирівнювання - по лівому краю).

^ Назва статті англійською мовою набирається прописними буквами через інтервал після прізвищ та ініціалів авторів англійською мовою без переносів (шрифт Times New Roman, розмір - 10 пт, стиль - напівжирний, вирівнювання - по центру).

^ Анотація мовою статті обсягом не менше 500 знаків (не менше 8 рядків) розміщується через інтервал після назви статті англійською мовою (шрифт Times New Roman, розмір - 9 пт, стиль - курсив, вирівнювання - по ширині).

^ Ключові слова мовою статті (не більше 7 слів) розміщуються з нового рядка після анотації (шрифт Times New Roman, розмір - 9 пт, стиль - курсив, вирівнювання - по ширині).

Назву кожного параграфу статті розміщують з нового рядка через інтервал після попереднього параграфу, абзацний відступ - 0,75 см, шрифт Times New Roman, розмір - 10 пт, стиль - напівжирний. Текст параграфу розміщується з нового рядка (шрифт Times New Roman; розмір - 10 пт; стиль - звичайний, вирівнювання - по ширині).

1. Вступ (постановка проблеми, завдання в загальному вигляді, зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями, аналіз останніх публікацій (не менше 3-х статей), в яких аналізується розв'язання даної проблеми, формулювання мети статті (окремий абзац з нового рядка – «Метою роботи є…») і постановка завдань;

2. Методика дослідження (або Математична модель)

3. Результати досліджень.

4. Висновки.

5. Заголовок ЛІТЕРАТУРА розміщується наприкінці статті через 2 інтервали після анотацій і набирається прописними буквами (шрифт Times New Roman, розмір - 10 пт, стиль - напівжирний, вирівнювання - по центру). Перелік літературних джерел виконується шрифтом Times New Roman; розмір 9 пт; стиль - звичайний. Оформлення посилань на цитуємі джерела повинно відповідати Державному стандарту України. Бібліографічний опис наводиться мовою оригіналу.

6. Заголовок REFERENCES і список літератури, набраний латиницею, розміщується через 2 інтервали після основного списку літератури з використанням сайту http://translit.ru (шрифт Times New Roman; розмір - 9 пт; стиль - звичайний). Використовуйте, по можливості, посилання на перевідні версії журналів та книг, а не просто транслітеруйте їх.

7. ^ Прізвища, ініціали авторів, назва статті та анотація українською мовою обсягом не менше 500 знаків (не менше 8 рядків) розміщується через 2 інтервали після висновків (шрифт Times New Roman, розмір - 9 пт, стиль - курсив, вирівнювання - по ширині).

Ключові слова українською мовою (до 7 слів) розміщуються з нового рядка після анотації (шрифт Times New Roman, розмір - 9 пт, стиль - курсив, вирівнювання - по ширині).

8. ^ Прізвища, ініціали авторів, назва статті та анотація англійською мовою обсягом не менше 850 знаків (не менше 12 рядків) розміщується через 1 інтервал після анотації українською мовою та включає наступні аспекти змісту статті: предмет, тему, мету роботи, метод або методологію дослідження, найважливіші результати, наукову новизну, практичну цінність, область застосування результатів.

Ключові слова англійською мовою (до 7 слів) розміщують з нового рядка після анотації (шрифт Times New Roman, розмір - 9 пт, стиль - курсив, вирівнювання - по ширині).

9. ^ Відомості про авторів наводяться через інтервал від анотацій: прізвище, ініціали, учений ступінь, звання, посада, місце роботи, адреса електронної пошти (шрифт Times New Roman; розмір - 9 пт; стиль - звичайний).

Формули та символи набираються тільки в редакторі формул Microsoft Equation 2.0/3.0 або MathType з наступними параметрами: стиль – математичний; розміри шрифту: звичайний - 10 пт; великий індекс - 9 пт; дрібний індекс - 7 пт; великий символ - 12 пт; дрібний символ - 8 пт. Нумерація формул – у круглих дужках з вирівнюванням по правому краю границь тексту (шаблон оформлення http://resource-saving.snu.edu.ua).

^ Рисунки і таблиці монтуються безпосередньо в тексті, з обтіканням зверху і знизу, та містяться в послідовності посилання на них у статті. Рисунки виконуються у форматах.jpg, .wmf або .tif. Підрисуночний текст, номери, назви і зміст таблиць виконуються шрифтом Times New Roman; розмір - 9 пт; стиль - звичайний; інтервал - 1,0.

Надійшла до редакції (шрифт Times New Roman; розмір - 9 пт; стиль - звичайний) (редакцією зазначається дата надходження статті).

Рецензент: зазначається прізвище, ініціали, вчений ступінь та вчене звання рецензента з редколегії збірника (шрифт Times New Roman; розмір - 9 пт; стиль - звичайний).

Статті, що не відповідають науковому напряму збірника або вимогам до оформлення статей, редакцією до публікації не приймаються і назад не повертаються.
Схожі:

Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconТребования к оформлению статей для публикации в сборнике «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
К публикации принимаются статьи объемом 4-8 полных страниц, материалы которых соответствуют научному направлению сборника
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconТребования к оформлению статей для публикации в сборнике «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
К публикации принимаются статьи объемом 4-8 полных страниц, материалы которых строго соответствуют научному направлению сборника
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconТребования к оформлению статей для публикации в сборнике «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
К публикации принимаются статьи объемом 4-8 полных страниц, материалы которых строго соответствуют научному направлению сборника
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconПерелік публікацій кафедри "обробки металів тиском І зварювання" за 2007 рік
Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії І машинобудуванні: Тематич зб наук пр., с. 283-286
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconПерелік публікацій кафедри "обробки металів тиском І зварювання" за 2007 рік
Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич зб наук пр., с. 283-286
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до матеріалів, що надаються для публікації у збірнику тез доповідей конференції
Проблеми оптимізації функціонування державно-правового механізму в Україні на сучасному етапі ”
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до матеріалів,що надаються для публікації у збірнику наукових праць
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне І космічне право»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи