Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини icon

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Скачати 202.39 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Дата07.09.2013
Розмір202.39 Kb.
ТипПрограма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.02 – СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ


Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

26 березня 2013 року (протокол № 8 )КИЇВ - 2013Програма підготовлена авторським колективом кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин під керівництвом завідувача кафедри професора О.І.Шниркова.

Дана програма передбачає глибоке знання матеріалу про сучасний стан розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин та основні проблеми, що існують в цій галузі.

Вступники до аспірантури за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини при складанні вступного іспиту зі спеціальності мають виявити знання предмета та об'єкту міжнародних економічних відносин як науково-дослідницької сфери, показати уміння комплексно аналізувати матеріал та розуміння системності як наукового підходу, що є принципово важливим в пізнанні сутності світового господарства і міжнародних економічних відносин

Іспит зі спеціальності має усну форму проведення.

Критерії оцінки:

 • відмінно” – досконале знання теоретичних і практичних аспектів курсу з обраної спеціальності;

 • добре” – ґрунтовне знання основних питань курсу з обраної спеціальності;

 • задовільно” – знання ключових питань з обраної спеціальності;

 • незадовільно” – незнання ключових питань з обраної спеціальності, невміння підкріплювати теоретичні викладки прикладами з практики.

Вимоги до реферату: українська мова, друкований (14-й шрифт, через 1,5 інтервали), обсяг – 24-26 стор., 1 стор. – титульний лист, 2-а стор. – зміст, остання – список літератури. Наукова доповідь (реферат) повинен відповідати обраній науковій спеціальності.
^

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН


Міжнародні економічні відносини як наука та система знань. Предмет та об’єкт міжнародних економічних відносин. Суб’єкти міжнародних економічних відносин. Форми та рівні міжнародних економічних відносин. Основні поняття та категорії міжнародних економічних відносин та їх генезис. Системність та об’єктивність міжнародних економічних відносин. Сучасні принципи аналізу міжнародних економічних відносин. Субстанціальна основа міжнародних економічних відносин сучасності. Зростання єдності сучасної цивілізації та світового господарства.

Цивілізаційний, формаційний та релігійно-космічний підходи до історії людського суспільства і його економічних відносин. Передумови формування індустріальної цивілізації та світового ринку. Роль географічних відкриттів у розвитку світового ринку. Зрушення у сфері виробництва та економічних формах суспільства. Перший промисловий переворот. Первісне нагромадження капіталу та його характерні риси. Зовнішня торгівля як джерело нагромадження капіталу. Посилення процесу монополізації виробництва і капіталу. Поглиблення процесу інтернаціоналізації господарського життя.

Необхідність відбудови системи світогосподарських зв’язків у повоєнний період. План Маршалла. Участь менш розвинених країн у світогосподарських процесах. Поділ світового господарства на “центр” і “периферію”. Нерівномірності розвитку та загострення суперечностей між ними. Зміни в розстановці сил у світовому господарстві. Бреттон-Вудські угоди як основа функціонування повоєнної світової валютної системи. Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) - їх роль у розвитку міжнародного економічного співробітництва.

Зміни у масштабах, формах і напрямах вивозу капіталу. Створення змішаних компаній пряме зарубіжне інвестування. Формування трьох світових центрів економічної сили. Посилення ролі ТНК у світовій економіці. Стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в повоєнний період.

^

МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ І КООПЕРАЦІЯ ПРАЦІ


Міжнародний поділ праці як продукт індустріальної цивілізації. Взаємозв'язок світового ринку та міжнародного поділу праці. Міжнародний поділ праці - основа міжнародних економічних відносин. Форми і види міжнародного поділу праці, спеціалізація і кооперування виробництва. Економічна ефективність міжнародного поділу праці. Показники і фактори розвитку МПП.

Характеристика основних моделей МПП /теорія абсолютних переваг А.Сміта, порівняльних переваг Д.Рікардо/. Модель Хекшера-Оліна-Самуельсона. Парадокс Леонтьєва. Аналіз змін в системі МПП під впливом науково-технологічної революції та глобальної соціально-економічної трансформації. Теорія специфічних факторів виробництва. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі.

Діалектика міжнародного поділу та міжнародної кооперації праці і виробництва. Міжнародна кооперація виробництва як форма міжнародної кооперації праці. Проста, складна та комплексна форми міжнародної кооперації праці. Глобальні виробничі мережі. Характерні ознаки міжнародно-спеціалізованої галузі.

Міжнародний поділ праці як різновидність територіального поділу праці. Головні фактори розвитку міжнародного поділу праці в сучасних умовах: забезпечення умов зростання; економія національних витрат праці, заміщення матеріальних, фінансових, технологічних, інвестиційних, трудових ресурсів. Порівняльні і конкурентні переваги економіки України в МПП.


^ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Інтернаціоналізація господарського життя - закономірність розвитку цивілізації, прояв загального прогресу праці, рушійна сила становлення і розвитку системи всесвітнього економічного спілкування. Внутрішні і зовнішні фактори інтернаціоналізації виробництва та обігу. Суть та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя.

Особливості інтернаціоналізації обміну. Нові явища в міжнародному поділі праці. Поглиблення внутрігалузевої спеціалізації у світовому господарстві. Міжнародна виробнича кооперація. Науково-технологічні фактори інтернаціоналізації. Критерії і показники інтернаціоналізації господарського життя. Динаміка експортної квоти в сучасних умовах.

Від інтернаціоналізації обміну до інтернаціоналізації капіталу і виробництва. Головні етапи і стадії інтернаціоналізації господарського життя. Формування міжнародних форм виробництва, інтернаціоналізація головних факторів виробничого процесу. ТНК і розвиток міжнародних виробничих зв'язків. Внутрішньофірмова міжнародна спеціалізація виробництва в сучасних умовах. Інтернаціоналізація фінансового капіталу.

Екстерналізація та інтерналізація виробництва. Правило інтерналізації Коуза. Проблеми та перспективи мультинаціонального виробництва. Розвиток та диверсифікація форм міжнародних економічних відносин як прояв процесу посилення інтернаціоналізації господарського життя у всесвітньому масштабі.

Інтернаціоналізація процесу зростання. Міжнародні господарські комплекси. Світовий характер сучасних продуктивних сил та його прояв в економіці України. Регіональні та світогосподарській зв’язки України.


^ ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ. СВІТОВИЙ РИНОК

Зростання ролі зовнішньої торгівлі в розвитку економіки окремих країн. Обсяг, структура і напрями зовнішньої торгівлі в сучасних умовах. Головні фактори зростання міжнародного товарообміну. Географічний розподіл зовнішньої торгівлі. Зміни в товарній структурі зовнішньої торгівлі. Головні причини і наслідки збільшення взаємної торгівлі між промислове розвинутими державами. Зниження питомої ваги країн, що розвиваються у міжнародній торгівлі. Проблеми реструктуризації зовнішньої торгівлі країн Східної Європи та нових незалежних держав. Місце нових індустріальних держав. Місце нових індустріальних країн у світовій торгівлі.

Сучасні зарубіжні концепції з питань міжнародної торгівлі. Нерівномірність розвитку зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля головних центрів економічної сили: США, ЄС, Японії. Світова торгівля і ТНК. Послуги як найбільш динамічний сучасний фактор сучасної світової торгівлі.

Закономірності ціноутворення на світовому ринку. Ринкова вартість і ціна виробництва, інтернаціональна вартість і світова ціна. Особливості ціноутворення в сучасну епоху. Транснаціональні корпорації та їх вплив на процес ціноутворення. Інформаційні джерела про ціни. Множинність цін. Головні етапи розвитку ціноутворення після ІІ світової війни. Нерівномірність руху цін на світовому ринку. Демпінгові ціни. Умови торгівлі та шляхи їх гармонізації. Методи та способи регулювання міжнародної торгівлі. Оподаткування у зовнішній торгівлі. Сучасні системи аналізу міжнародної торгівлі.

Сутність та основні складові елементи механізму регулювання світогосподарських зв'язків (принципи, методи та інструменти регулювання, інституційно-правові структури). Національна та міжнародна підсистеми регулювання МЕВ. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Міжнародні товарні угоди у системі регулювання світової торгівлі. Регулювання світової торгівлі у межах ГАТТ/СОТ. Механізм торгових конференцій. Угоди TRIM, GATS, TRIP. Фінансові методи зовнішньоторговельної політики. Регулювання міжнародної торгівлі послугами.

Зовнішня торгівля України. Проблеми поліпшення структури експортно-імпортних поставок. Головні фактори конкурентноздатності та їх реалізація в зовнішній торгівлі України.


^ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інтернаціоналізація капіталу та виробництва в післявоєнний час. Обсяги, динаміка і структура прямих зарубіжних інвестицій. Географічний розподіл прямих зарубіжних інвестицій. Головні потоки міжнародного капіталообміну.

Теорії прямих інвестицій і міжнародного підприємництва. Еклектична парадигма Даннінга. Тенденції розвитку міжнародної підприємницької діяльності. Проблеми і суперечності вивозу капіталу і посилення ролі транснаціональних корпорацій.

Зміна питомої ваги головних економічних центрів у вивозі капіталу, форми і види зарубіжного інвестування. Діяльність міжнародних інвестиційних інститутів у галузі вивозу капіталу. Проблеми страхування та захисту зарубіжної інвестиційної діяльності. Головні форми спільного міжнародного підприємництва. Транснаціональні корпорації, спільні підприємства, вільні економічні зони та їх роль у сучасному світовому господарстві.

Двосторонні та регіональні аспекти регулювання руху капіталів. Угоди про взаємний захист та заохочення іноземних інвестицій. Угоди про запобігання подвійного оподаткування. Принципи вільного руху капіталів у Європейському Союзі. Глобалізація регулювання руху капіталу. Діяльність ЕКОСОР, ЮНКТАД та Центру ООН з ТНК у сфері сприяння міжнародному руху капіталів. Світовий банк та регулювання міжнародного руху капіталів.

Іноземні інвестиції в економіці України. Створення політико-економічних та нормативно-правових передумов розвитку міжнародної підприємницької діяльності на території України.


^ МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

Рушійні сили розвитку сучасних інтернаціональних продуктивних сил, роль науково-технічного обміну в світовому відтворювальному процесі. Науково-технічна революція і її вплив на розвиток форм міжнародного економічного спілкування. Структуротворча функція НТР в системі всесвітнього господарства. Глобальний характер НТР, її масштаби, темпи. Форми, масштаби і структура міжнародних науково-технічних зв'язків.

Міжнародний обмін ліцензіями, "ноу-хау". Інжинірингові послуги в міжнародних економічних відносинах. Інформаційні ринки.

Основні форми розвитку міжнародної науково-технічної кооперації. Великі міжнародні науково-технічні програми. Науково-технічна програма країн ЄЕС "Евріка". Міжнародна програма "Інформаційна ініціатива". Науково-технічні зв'язки Схід-Захід, Північ-Південь. Проблеми прискорення науково-технічного прогресу країн, що розвиваються. Міжнародний технологічний обмін. Формування технологічної моделі міжнародного поділу праці. Економічна ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва.

Інтелектуальна власність у світовому господарстві. Економічні механізми захисту прав інтелектуальної власності в МЕВ.


^ МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Світовий ринок робочої сили і міжнародна трудова міграція. Поняття міжнародної трудової міграції. Форми міграції робочої сили. Міграція робочої сили в системі міжнародних економічних відносин.

Сучасні концепції та теорії міжнародної трудової міграції.

Основні риси і напрямки сучасних міграційних процесів. Роль науково - технічної революції в розвитку міграції робочої сили, наукових і інженерно-технічних кадрів. Міжнародні корпорації і міграція робочої сили. Вплив економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці.

Основні міжнародні ринки робочої сили. Сучасні центри міжнародного притягання робочої сили. Роль мігрантів в економічному розвитку країн імміграції.

Проблеми міждержавного розподілу трудових ресурсів. Боротьба за рівноправність іноземних робітників. Розгляд в ООН, МОП та інших організаціях питань відпливу кваліфікованих кадрів з країн, що розвіваються, до розвинутих країн. Міжнародна міграція робочої сили і платіжні баланси.

Система регулювання міжнародної міграції робочої сили. Державне регулювання міжнародної міграції. Регулювання соціальної сфери та доходів мігрантів. Дво- та багатосторонні угоди про міграцію робочої сили. Внутрішні та зовнішні аспекти регулювання міграції у Європейському Союзі. Конвенції Міжнародної організації праці з проблем міграції робочої сили. Сучасні тенденції міжнародної міграційної політики в Україні. Законодавче забезпечення міграційної політики в Україні.


^ МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ І КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини як підсистема світового процесу зростання. Підвищення ролі валютно-фінансових і кредитних інструментів у розвитку сучасних міжнародних економічних відносин. Основні структурні елементи міжнародної валютної системи, її характерні ознаки і головні тенденції розвитку. Основні платіжні засоби. Сутність і структура валютно-фінансової політики.

Режим валютних курсів і паритетів. Умови конвертованості валют. Валютні відносини. Механізм поповнення каналів міжнародного обороту платіжними засобами. Форми міжнародних розрахунків. Міжнародні валютні ринки і ринки золота. Міжнародні валютно-фінансові і кредитні установи і організації.

Основні типи міжнародних валютних систем. Бреттон-Вудська валютна система і її еволюція. Ямайська система. Валютно-фінансова система країн ЄС. Платіжні баланси і валютний курс. Проблеми міжнародної валютної ліквідності. Основні засоби регулювання платіжного балансу.

Суть і основні функції міжнародних кредитних відносин. Джерела і види міжнародних кредитів. Міжнародні ринки позичкових капіталів. Вартість і валюти міжнародного кредиту. Банки і небанківські інститути у міжнародних кредитних відносинах.

Сутність та структура валютно-фінансової політики. Основні рівні та суб'єкти валютно-фінансового регулювання МЕВ. Форми та цілі регулювання валютного курсу. Девальвація та ревальвація: наслідки для національної економіки. Валютні обмеження в МЕВ. Основні засоби регулювання платіжного балансу. Регулюючі функції міжнародних валютно-фінансових та кредитних організацій: МВФ; МБРР; МАР; МФК; ЄБРР інших регіональних банків.

Концепції реформування сучасної міжнародної валютно-фінансової системи.


^ ВИРОБНИЧА І ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА

СУЧАСНИХ МЕВ

Роль інфраструктури у формуванні цілісної системи сучасних МЕВ. Проблеми і тенденції функціонування міжнародної транспортної системи і її різних підсистем /морського, автомобільного, залізничного, трубопровідного та інших видів транспорту. Характеристика ролі міжнародної інформаційної системи, яка забезпечує світовий виробничий процес. Система "Інтернет".

Міжнародна система зв'язку, міжнародні системи статистики, міжнародні системи стандартизації та інші елементи інфраструктурної складової системи МЕВ.

Міжнародні організації в галузі транспорту, зв'язку, інформації та інших галузей інфраструктури. Важливі міжнародні угоди в галузі виробничо-інформаційної інфраструктури. Інституційне регулювання наднаціональної виробничої інфраструктури. Міжнародне фінансування глобальних інфраструктурних проектів. Виміри національної економічної безпеки в контексті розвитку глобальної виробничої інфраструктури

Виробнича і інформаційна інфраструктура України як фактор диверсифікації зовнішньоекономічних зв'язків.


^ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Теорії міжнародної економічної інтеграції. Форми та етапи розвитку міжнародної інтеграції. Ефекти міжнародної інтеграції. Сучасні тенденції розвитку міжнародних інтеграційних процесів.

Економічні завдання та головні положення Римської угоди про "Спільний ринок". Організаційна структура ЄС. Створення митного союзу і розвиток зовнішньої торгівлі країн ЄС. Суть єдиної промислової політики. Проблеми аграрної інтеграції країн ЄС. Європейська валютна система. Єдиний Європейський акт. Маастрихтські угоди. Шляхи створення економічного і валютного союзу країн ЄС.

Західноєвропейська інтеграція і країни, що розвиваються. Торгово-економічні відносини між ЄС і країнами Африки, що розвиваються. Загальноєвропейське економічне співробітництво. ЄС-ЄАВТ: створення спільного західноєвропейського економічного простору. Центральноєвропейське економічне угруповання Вишеградська "четвірка". Чорноморська економічна зона.

Інтеграційні процеси в Північній Америці /НАФТА/. Причини та особливості інтеграційних процесів в країнах, що розвиваються. Південно-Східна Азія – АСЕАН. Зона вільної торгівлі АСЕАН – КНР. Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії /СААРК/. Південноамериканська економічна система /ПАЕС/. Спільний ринок країн Південного конусу /МЕРКОСУР/. Економічні союзи в Африці. Магрибське економічне співтовариство. Митний і економічний союзи Центральної Африки /ЮДАЕК/.

Інтеграційні процеси на теренах Співдружності незалежних держав. Євразійське економічне співтовариство /ЄвроАзЕС/ та перспективи функціонування єдиного економічного простору. Митний союз трьох держав РФ, Казахстану та Білорусі. Формування Зони вільної торгівлі СНД. ГУАМ як неформальний міждержавний союз. Регіональні економічні союзи країн Середньої Азії. Перспективи участі України в міжнародних інтеграційних об'єднаннях.


^ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Суть і об'єктивні передумови виникнення глобальних проблем світової економіки. Поняття "глобальні проблеми". Основні підходи до аналізу глобальних проблем. Неоднорідність проблем. Класифікація глобальних проблем світової економіки і причинно-наслідкові фактори їх формування.

Глобальні проблеми і їх вплив на світовий розвиток. Підходи до вирішення глобальних проблем.

Гонка озброєнь як глобальна проблема. Продовольча проблема: масштаби і перспективи. Загострення світової екологічної проблеми на сучасному етапі. Проблема сировини і її вплив на світовий економічний розвиток. Глобальна енергетична проблема і шляхи її вирішення.

Соціально-політичні проблеми. Глобальні проблеми, пов'язані з подоланням наслідків колоніалізму і неоколоніалізму, відсталості, бідності і голоду. Група глобальних проблем техніко-економічного і економічного характеру. Глобальні проблеми світового господарства, які визначаються розвитком науково-технічного прогресу, освіти і культури, зростанням народонаселення, посиленням охорони здоров'я, необхідністю біологічної адаптації людини.

Проблеми зовнішньої заборгованості в міжнародних економічних відносинах. Концепція нового міжнародного економічного порядку /НМЕП/. Питання забезпечення національного суверенітету в умовах загострення глобальних проблем світового господарства.


^ ПРОГНОСТИЧНІ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ.

Характеристика основних футурологічних концепцій світового господарства. Прогнози розвитку світового господарства і системи міжнародних економічних відносин на середньотермінову /10-15 років/ і довгострокову перспективу.

Динаміка основних світогосподарських процесів на період до 2000 року. Темпи і пропорції розвитку світового господарства. Основні сектори світової економічної системи. Проблеми вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів. Прогнози руху основних видів ресурсів. Основні варіанти і сценарії світового економічного розвитку.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Поняття економіко-математичної моделі. Формалізоване вираження взаємозв'язків між різними елементами системи МЕВ. Методологія і методика економіко-математичного моделювання різних підсистем МЕВ /торгової, валютно-фінансової, кредитної та ін./.

Аналіз існуючих моделей світового господарства. Модель міжгалузевого балансу. Модель олігопольної цінової конкуренції. Гравітаційна модель міжнародної торгівлі. Дослідження міжнародних економічних відносин методами кореляційного аналізу. Дослідження факторів валютних і фінансових криз сигнальним методом та методами кореляційного аналізу. Дисперсійний та регресійний аналіз міжнародної торгівлі та інвестицій.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб.пособие.- М., 1996

 2. Алибер Р., Киндлбергер Ч. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – С.-П..: Питер, 2010

 3. Бессмертньй Ю.Л. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе ХІІ-XIII вв. - М., 1969

 4. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. - М.: БЕК, 1996

 5. Брайчевский М.Ю. Производственные отношения у древних славян в период перехода от первобытнообщинного строя к феодализму. - М.: 1969

 6. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. т.т. 1-111/ Пер. с франц. - М.: 1986, 1988, 1990

 7. Бураковський I. Теорія міжнародної торгівлі. -К., 1996

 8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для ВУЗов/Г.Д.Гордеев,Л.Я.Ивашова, С.К. Казанцев и др. Под.ред. проф. Л.Е.Стровского.-М.: закон и право.-ЮНИТИ.-1996

 9. Внешнеэкономические связи Османской империи в новое время (конец XVIII - начло XX в.) -М.: 1989

 10. Всемирная история экономической мысли /Под ред. Черковца В.Н. Т.1-1V.- М.: 1987-1990

 11. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система.-К., 1993

 12. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України.-К.: 1990

 13. Грисенко М.В., Чугаєв О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин: Навчальний посібник. – К.: ІМВ КНУ. - 2012

 14. Губський Б.В. Інвестиций процеси в глобальному середовищі.-К., 1998

 15. Джорфи Г.Изб.соч. в 3 томах. Т.1 Покровительство отечественной промышленности или свободе торговли: Исследование тарифного вопроса. Пер. с англ. М., 1994

 16. Дэниелс Дж.Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции /Пер. с англ., 6-е изд.-М.: Дело ЛТД.-1994

 17. Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии.-М.:1963

 18. Ершов М.В. Валюты в мировой торговле.-М.: Наука, 1992

 19. Єнгельс Ф. Происходжение семьи, частной собственности и госудрсва. – М., 1978

 20. Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах.-Л.: 1990

 21. Иностранные капиталовложения: мировая практика и национальные проблемы: сб. обзоров/Под ред. А.И.Безрукова.-М., 1994

 22. Киреев А. Международная экономика.-М.,1997

 23. Коваленко В.П. Всемирное хозяйство: экономическая теория возникновения, становления, развития. -М.,1993

 24. Коссак В.М.Іноземні інвестиції в Україні-Львів, 1996

 25. Коуз Р. Фирма, рынок, право. -Нью-Йорк, 1991

 26. Кузнецов О.В. Англосаксонська модель глобального капіталізму. – К.: Освіта України. – 2010

 27. Л индерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей/пер. с англ./Общ.ред. и предисл. О.В.Ивановой.-М.: Прогресс, 1992

 28. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. -М.: Межд.отношения, 1993

 29. Маршалл А. Принципы политической экономии.Т.1, Т.2. - М., 1983,1984

 30. Масон В.М. Экономика и социальный строй Древних обществ (в свете данных археологии). - М., 1976

 31. Массон В.М. Первые цивилизации.-Л.,1989 '

 32. Между народная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги /пер, с англ.-К.: торгово-изд. бюро ВНВ, 1994

 33. Международные экономические отношения: Учебник. Под ред. В.Е.Рыбалкина.-М., 1997

 34. Международные экономические отношения: Учебник. Под ред. Сутырина С.Ф.: В.Н.Харламовой .-М., 1996

 35. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник/Лук"яненко Д.Г. та ін.-К., 1996

 36. Міжнародний бізнес: Підручник . – К., ВПЦ «Київський університет», 2009

 37. Міжнародні валютно-кредитні відносини. За ред. А.С.Філіпенка.-К.: Либідь,1997

 38. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин/Філіпенко А.С., Будкін В.С., Бураковський І.В.-К., Либідь, 1994

 39. Міжнародні економічні відносини: сучасні мінародні економічні відносини /Філіпенко А.С., С.Я.Боринець, В.А.Вергун та ін.-К.: Либідь, 1992

 40. Міжнародні фінанси: підручник / Рогач О.І, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін. – К.: Либідь. – 2003

 41. Міжнародш економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін та ін.-К.: 1992

 42. Николаев Д.С. Международный транспорт и фрахтовые операции: Учеб.пособие.- М., 1990

 43. Оппенгейм А.Л. Торговля на Ближнем Востоке в древности.-М., 1970

 44. П.Кругман, М. Обстфельд. Международная экономика: теория и политика: Учебник для ВУЗов/пер. с англ.-М., 1997

 45. Пахомов Ю.М., Лук"яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі.-К., 1997

 46. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения./пер. с франц.-М., 1994

 47. Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. Внешнеторговый практикум.-М.: ИНФРА,, 1996

 48. Портер М.Е. Стратегія конкуренції/пері з англ.-К., Основи, 1997

 49. Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. Т.Т. 1-2.-М.. 1971

 50. Правила рынка: иностранные инвестиции, внешняя торговля. Трудовая миграция, конкурентоспособность, дипломатия, помощь/А.Н.Аванесов, П.Г.Авдеева, Л.В.Балдин и др.; отв. ред. В.Д. Щетинин.-М.: Межд. отношения, 1994

 51. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения.-М., 1955

 52. Рогач О.І., Шнирков О.І. Країни, що розвиваються, і транснацюналізація світової економіки.-К., 1998

 53. Світовий ринок капіталу в умовах транснаціоналізації світового господарства: Монографія / Ю.В.Макогон, Н.О.Бударіна, Н.В.Нікешина, С.А.Ісютін. – Донецьк: ДонНУ, 2010

 54. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.-М.,1962

 55. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина К.: Демос,1995

 56. Социальная и социально-экономическая история Китая.-М., 1979

 57. Стиглиц Дж.Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса. – М.: Эксмо, 2011

 58. Сутормша В.Н. Фінанси рабовласницької держави.-К., 1965

 59. Тарловская В.Р. Торговля России периода позднего феодализма (торговые крестьяне во ІІ половине XVII - начале XVIII вв.).-М., 1988

 60. Типы общественных отношений на Востоке в средние века.-М., 1982

 61. Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. – М.: «Экономика», 2010

 62. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ., 2-е изд.- М.: дело ЛТД. - 1993

 63. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія. – Київ, 2006

 64. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія. – Київ, 2008

 65. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: Учебник для бакалавров. – М., 2012

 66. Хромов П.А. Очерки экономики докапиталистической России.-М.,1988

 67. Ценообразование и рынок: Пер с англ. общ. ред. Е.И.Пущина и С.Б.Рычкова.-М.: Прогресс, 1992

 68. Ценообразование: Учебное пособие для ВУЗов /Всерос. заоч. рьн.- эконом. ин-т; И.К.Салимжанова, 2-е изд., доп.-М.: АО "Финстатинформ", 1996

 69. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия (методологическое пособие). М.:ИНФА, 1995

 70. Школа І.М., Козьменко В.М. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник.-Чернівці, 1996

 71. Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства.-М., 1989

 72. Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі. – К., 2008

 73. Шнирков О.І. Торговельна політика Європейського Союзу. – К., 2005

 74. Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. Міжнародні економічні відносини: Конспект лекцій. – 3-е вид. – Дніпропетровськ, 2012

 75. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. - М., 1978

 76. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. – М.: Экономика, 2011

 77. Bruner F.Robert, Conroy M.Robert, Wei Li, O'Halloran F. Elizabeth, Investing in Emerging Markets, Research Foundation of AIMR (CFA Institute) 2003.

 78. Choudhry Moorad (Securities Institute), An Introduction to Bond Markets, Wiley; 3 edition 2006.

 79. Exchange Rates and International Macroeconomics. Chicago: University of Chicago Press, 1983

 80. Galor O. The Demographic Transition: Causes and Consequences. – NBER Working Paper 17057, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. 2011.

 81. Glismann H. undand. Weltwirtschafts lehre. –1992

 82. Global Financial Stability Report: Sovereigns, Funding, and Systemic Liquidity.: International Monetary Fund, 2010. — (World economic and financial surveys, 0258-7440). – Washington DC, Оctober 2010

 83. Kgrugman P.R. Strategic Trade Policy and New International Economics, Cambridge (Mass), 1986

 84. Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. – Warszawa, 1997

 85. Sattar S. Opportunities for Men and Women: Emerging Europe and Central Asia // International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or The World Bank, Washington, D.C. – 2012.

 86. Siebert H. Aubenwirtschaft. – 1991

 87. Soldaczuk J. Historia haudlu miedzynarodowogo. - Warszawa, 1995

 88. Strategic Trade Theories and trade policy/ by Peter A.G. van Bergeijk and Dick L.Kabel. – Journal of world trade, - 27 (1993), p. 175-186

 89. UNCTAD. E-Commerce and Development Report 2011. United Nations. New York and Geneva, 2011.

 90. World Trade Organization. World trade 2008, Prospects for. – 2009, 23 March 2009.Схожі:

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 00. 02 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 05. 01 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
...
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
...
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconУкраїнський державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини”
Тема Національні економіки в сучасний світогосподарській системі та моделі їх розвитку
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бурміч ольга сергіївна
Спеціальність – 08. 00. 02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
«Міжнародні економічні відносини». Дана програма охоплює основні питання фахової дисципліни «Міжнародні економічні відносини», відповідно...
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини», спеціальністю...
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини icon"Затверджую" Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міжнародне право”, „Міжнародні економічні відносини”, „Міжнародний бізнес ”, „Міжнародна інформація”, „Міжнародні відносини”
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Можайкіна Н. В. Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи