Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації icon

Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації
Скачати 176.6 Kb.
НазваІнформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації
Дата08.09.2013
Розмір176.6 Kb.
ТипІнформація

Загальна інформація
 Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей:

Напрям підготовки 6.050502 – Інженерна механіка

Спеціальність: Технології машинобудування

Спеціалізації:

 • Технології та обладнання з ЧПК в машинобудуванні

 • Комп’ютерне проектування оснащення машинобудівного виробництва

 • Комп’ютерні технології підготовки виробництва в машинобудуванні

Напрям підготовки 6.050503 – Машинобудування

Спеціальність: Металорізальні верстати та системи

Спеціалізації:

 • Експлуатація верстатів та систем

 • Комп’ютерне проектування верстатних комплексів

Напрям підготовки 6.050504 – Зварювання

Спеціальність: Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Спеціалізації:

 • Нанотехнології у відновленні та зміцненні

 • Інтегровані комп’ютерно-інформаційні технології відновлення та зміцнення

Напрям підготовки 6.070106 – Автомобільний транспорт

Спеціальність: Автомобілі та автомобільне господарство

Спеціалізації:

 • Технічна експлуатація та менеджмент автомобільного транспорту

 • Технічний стан транспортних засобів та організація і безпека дорожнього руху
^

The Institute of Machine-Building and Transport


The Institute provides training of specialists on the following  specialities and specializations:

Direction of training 6.050502 – Engineering mechanics

Speciality: Machine-building technologies

Specializations:

 • Technologies and equipment with numerical programmed control

 • Computer-aided design (CAD) of machine-building equipment

 • Computer technologies of tooling-up for machine-building production

Direction of training 6.050503 – Machine-building

Speciality: Metal cutting machine tools and systems

Specializations:

 • Operation of machine-tools and systems

 • Computer-aided design of machine-tool complexes

Direction of training 6.050504 – Welding

Speciality: Restoration and improvement of wear-resistance of parts and constructions

Specializations:

 • Nanotechnologies in restoration and strengthening

 • Integrated computer information technologies of restoration and strengthening

Direction of training 6.070106 – Automobile transport

Speciality: Automobiles and automotive facilities

Specializations:

 • Automobile transport operation and management

 • Technical condition of vehicles; traffic control and safety

Рівень машинобудування і транспорту є основою потужності й міжнародного авторитету будь-якої країни. Тому ці галузі потребують висококваліфікованих спеціалістів, які повинні забезпечувати не тільки функціонування вітчизняного машинобудівного і транспортного комплексів та суміжних галузей, але й інтеграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу.

Сучасний інженер повинен мати високий рівень не лише традиційних знань, але й бути добре обізнаним в електротехніці, електроніці, комп’ютерних технологіях створення і керування різноманітними технологічними машинами та комплексами. Відповідність цим вимогам забезпечується в Інституті машинобудування та транспорту.

Випускники інституту мають високий рівень фундаментальних, спеціальних інженерних та економічних знань, що дає їм можливість працювати не тільки на підприємствах, в установах і організаціях машинобудівного, транспортного, сільгосптехнічного, авіаційного профілю, але й у різних фірмах, на обчислювальних центрах, служити у військових підрозділах і підрозділах УВС, працювати в адміністративних органах тощо.

Навчальні плани та програми дисциплін забезпечують підготовку студентів на рівні бакалавра, інженера і магістра. З 2011 р. здійснюється прийом молодших спеціалістів на 3-й курс за скороченим терміном навчання на бакалаврські напрями “Інженерна механіка” та “Автомобільний транспорт” з можливістю подальшого навчання на спеціалітеті та в магістратурі. З 2013 р. здійснюється прийом молодших спеціалістів на напрями “Зварювання”, “Машинобудування”.

Професійне навчання в ІнМТ здійснюють 11 професорів та докторів наук, 37 доцентів та кандидатів наук. Для студентів створені умови навчання, які дозволяють готувати спеціалістів із застосуванням найсучасніших навчальних технологій.

Директор інституту – заслужений працівник освіти України, к. т. н., проф. Бурєнніков Ю. А. Заступник директора з навчально-методичної роботи – к. т. н., доц. Петров О. В. Заступник директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва – д. т. н., проф. Поляков А. П. Заступник директора з навчально-виховної роботи – ст. викладач Семічаснова Н. С. В методико-диспетчерському центрі ІнМТ методистами працюють Саволюк О. В., Лозовська Т. А.

До складу ІнМТ входять 5 кафедр: “Технології та автоматизація машинобудування” (ТАМ); “Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва” (МРВ та ОАВ); “Автомобілі та транспортний менеджмент” (АТМ); “Технологія підвищення зносостійкості” (ТПЗ); “Опір матеріалів та прикладна механіка” (ОМПМ), а також навчально-наукові центри: навчальний центр нових технологій інженерії металів (на базі підприємства “Форт”); навчально-науковий центр автоматизації виробництва та ЧПК технологій, у складі якого діє навчально-наукова лабораторія механотроніки “ВНТУ–ФЕСТО”, створена спільно з німецькою компанією FESTO, яка займається автоматизацією різноманітних виробничих процесів і має 250 філіалів у 176 країнах; лабораторія діагностики та ремонту автомобілів; лабораторія зварювання. В напрямку удосконалення систем з числовим програмним керуванням ІнМТ співпрацює з німецькою компанією Siеmens, яка є світовим лідером в електротехніці, електроніці та програмному забезпеченні і працює у 190 країнах світу. В напрямку комп’ютерних технологій інститут співпрацює із компаніями США, Росії, Ізраїлю, України. Таке використання сучасних та традиційних технологій навчання забезпечує якісну підготовку фахівців, особливо враховуючи те, що у ХХІ століття машинобудування і транспорт увійшли бурхливим розвитком складних багатофункціональних інтелектуальних машин та систем з гармонійним поєднанням точної механіки, електроніки та інформаційно-комп’ютерних технологій.

Досвід колективу ІнМТ дозволяє здійснювати підготовку і перепідготовку інженерно-технічних кадрів підприємств. Цим займається Центр підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників машинобудування і транспорту. В Центрі пройшли перепідготовку працівники основних підприємств Вінниччини, зокрема компанії “Nemiroff”, та низки навчальних закладів області.

Крім вищої освіти студенти на 1–2-му курсах оволодівають знаннями та практичними навичками з робітничих професій: оператора верстатів з ЧПК, токаря, контролера, електрогазозварювальника, слюсаря з ремонту автомобілів.

Вчені інституту здійснюють науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу в різноманітних напрямах кафедральних наукових шкіл. Розвинені наукові стосунки з вченими університетів міст Яси, Сучава (Румунія), Познаньською Політехнікою (Польща), м. Дзінянь (Китай), Білоруським державним технічним університетом, Московськими державними технічними університетами ім. Баумана та МАМI, науково-дослідними інститутами НАНУ: надтвердих матеріалів; проблем міцності; порошкової металургії; фізико-технічним інститутом металів і сплавів; проблем матеріалознавства, електрозварювання ім. Б. Є. Патона.

Вчені ІнМТ складають основу спеціалізованої наукової ради за спеціальностями 05.02.02 – “Машинознавство” і 05.03.05 – “Процеси та машини обробки тиском”. Очолює раду д. т. н., проф. Іскович-Лотоцький Р. Д., заступник голови ради – д. т. н., проф. Огородніков В. А., які керують відомими науковими школами. До наукової роботи залучаються талановиті студенти, які після отримання диплома бакалавра і навчання в магістратурі наукового напряму вступають до аспірантури, що діє на всіх кафедрах ІнМТ. Результати наукової діяльності публікуються в наукових виданнях України, Росії, США, Німеччини, Румунії, Хорватії.

Високий рівень розробок підтверджується золотими та срібними медалями, здобутими на міжнародних виставках винаходів у Будапешті (Угорщина), Ясах (Румунія), 85 патентами виданими за останні п’ять років.

Особлива увага в ІнМТ приділяється студентському самоврядуванню, розвитку студентської творчої діяльності. У студентському клубі “Зодіак” проводиться багато рiзнопланових заходів, зустрічей з цікавими людьми, диспутів, виставок студентської творчості.

^ Спеціальності (напрями підготовки) ІнМТ

Спеціальність 7.05050201 – “Технології машинобудування” (напрям підготовки 6.050502 – “Інженерна механіка”).

Випусковою для зазначеної спеціальності є кафедра “Технології та автоматизація машинобудування”, яка забезпечує підготовку бакалаврів напряму 6.050502 – “Інженерна механіка”, спеціалістів та магістрів інженерії напряму 7(8).05050201 – “Технології машинобудування” денної та заочної форм навчання.

З 2001 р. кафедру очолює д. т. н., професор Сивак І. О.

Протягом понад 50 років існування кафедра здійснює підготовку інженерів-механіків широкого профілю.

На даний час підготовка спеціалістів здійснюється за трьома спеціалізаціями: 7.05050201 – “Технології та обладнання з ЧПК в машинобудуванні”, 7.05050201 – “Комп’ютерне проектування оснащення машинобудівного виробництва”, 7.05050201 – “Комп’ютерні технології підготовки виробництва в машинобудуванні”. На кафедрі діє аспірантура за науковими спеціальностями: 05.02.02 -”Машинознавство” та 05.03.05 – “Процеси та машини обробки тиском”.

Студенти оволодівають робітничими професіями: “Токар”, “Оператор верстатів з ЧПК”, “Контролер верстатних та слюсарних робіт”.Підготовка бакалаврів та спеціалістів за даним фахом відповідає потребам регіону. У Вінницькій області й наближених до неї регіонах існує розвинутий машинобудівний комплекс, а також багато підприємств харчової, переробної, хімічної промисловості, до складу яких входять підрозділи, що забезпечують експлуатацію, відновлення та ремонт технологічного обладнання і потребують спеціалістів саме цього профілю.

На сьогоднішній день розподіл молодих спеціалістів, підготовлених кафедрою, відбувається на 100%. Наші випуск можуть обіймати посади: інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-дослідник,  інженер з ТБ, майстер цеху, механік цеху та інші суміжні керівні посади. Завдяки універсальності спеціальності “Технологія машинобудування”, що забезпечує високий рівень фундаментальних та спеціальних інженерних знань, вони можуть працювати не тільки в установах і організаціях машинобудівного, сільгосптехнічного і авіаційного профілю, але й в інших галузях і напрямах.

Враховуючи, що практично на всіх підприємствах машинобудівного профілю передбачається прискорення інноваційного розвитку машинобудування, зокрема, для агропромислового комплексу, за рахунок переоснащення галузі, застосування новітніх технологій та обладнання, потреби регіону в таких спеціалістах є і будуть зростати. Це забезпечить працевлаштування випускників інженерів-механіків протягом найближчих 10-15 років.

Студенти-випускники кафедри ТАМ працевлаштовуються на підприємства Вінниці та Вінницької області: холдингова компанія “Nemiroff”, ВАТ “Вінницький агрегатний завод”, ВАТ “Маяк”, ЗАТ “Автоелектроапаратура” (с.м.т. Сутиски), ЗАТ “Калинівський машзавод”, ВАТ “Барський машинобудівний завод”, ВАТ “Брацлав”, ВАТ “Ямпільський приладобудівний завод”, КНВО “ФОРТ”, Турбівський машинобудівний завод “АТЕКО”, ДП “ROSHEN”, УВП “УТОС”, 45-й експериментальний завод, Картографічна фабрика, завод “Аналог”, завод “Термінал”, HВП “АДТ”, Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. Кірова, ВАТ “Гідроциліндр”, Хмільниксільмаш, ВТТУ, НВФ “Еліт”, Вінницятрансприлад, Вінницький дослідний завод та ін.Кафедра повністю визнає необхідність поєднання змісту і цілей навчання з реаліями сучасного виробництва. В зв’язку з появою нових форм виробничої діяльності – малих підприємств, доля яких у машинобудівному комплексі постійно зростає, відповідно має зростати і попит на спеціалістів широкого, універсального характеру підготовки, що підвищує гнучкість їх адаптаційних можливостей до самостійної практичної роботи. Особливу актуальність набуває комп’ютерна підготовка майбутніх інженерів-механіків, що значно розширює можливості працевлаштування після закінчення університету. Це оволодіння сучасними пакетами програмного забезпечення: “КОМПАС-Автопроект”, “КОМПАС-Вертикаль”, “T-Flex CAD”, “KОМПАС-3D”, MathCad, MatLab та іншими. Ще одним пріоритетним напрямком підготовки молодих спеціалістів є оволодіння системами автоматизованого програмування верстатів з числовим програмним керуванням – САПР “T-Flex”, “КОМПАС-ЧПК”. Причому, студенти навчаються роботі з такими програмами на першому курсі під час отримання робітничої професії “Оператор верстатів з програмним керуванням” і більш поглиблено – на п’ятому курсі. Кафедра в навчальному процесі використовує також створені сумісно з виробничими підприємствами три філії: ВАТ “Вінницький агрегатний завод”, КНВО “ФОРТ”, УВП “УТОС”.

На кафедрі працюють науково-дослідні лабораторії “Борекс-гідравліка” і “Гідроагрегат”. Під керівництво професора, д. т. н. Сивака І. О. розвивається прикладна теорія деформівності суцільних та пористих тіл при складному та немонотонному навантаженні. Під керівництвом професорів, к. т. н. Бурєннікова Ю. А. і Козлова Л. Г. здійснюються дослідження з моделювання та синтезу гідравлічних систем технологічних машин, під керівництвом доцента, к. т. н. Пурдика В.П. – “Розвиток наукових основ проектування систем гідроприводу та силових контурів з урахуванням нелінійних та реологічних характеристик окремих складових елементів”.

^ Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-83-91, 59-85-65 або в Інтернеті: http://tam.vntu.edu.ua

Спеціальність 7.05050301 – “Металорізальні верстати та системи” (напрям підготовки 6.050503 – “Машинобудування”).

Випусковою для зазначеної спеціальності є кафедра “Металорізальні верстати та обладнання автоматизованих виробництв”, яка забезпечує підготовку бакалаврів напряму 6.050503 – “Машинобудування”, спеціалістів та магістрів інженерії напряму 7(8).05050301 – “Металорізальні верстати та системи” денної форми навчання.

З 1988 р. кафедру очолює д. т. н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.

Підготовку фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі кафедра забезпечує за науковими спеціальностями 05.02.02 – “Машинознавство” та 05.03.05 – “Процеси та машини обробки тиском”.На кафедрі здійснюється підготовка студентів з робітничої професії: “Токар”.

Викладачами кафедри розроблено навчально-методичне забезпечення для викладання 52 курсів дисциплін, виконання курсових проектів і робіт, захисту дипломних проектів та магістерських дисертацій.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням якості навчання студентів, оновлює навчально-методичну базу. Кожен рік викладачами кафедри видається більше десятка навчальних посібників та навчально-методичних вказівок для виконання лабораторних робіт, курсового і дипломного проектування (у тому числі широко використані форми на електронних носіях). Впроваджуються сучасні комп’ютерні технології навчання та оцінювання знань. У навчанні застовуються найновіші комп’ютерні технології та пакети комп’ютерного забезпечення “Компас–3D”, “MathCad”, “MatLab”, “ADEM CAD, CAMpact, САР”, “Maple”, “Компас–Вертикаль”, “Компас–Автопроект” та інші для підготовки спеціалістів, які відповідають потребам сучасного виробництва.Студенти та викладачі кафедри відвідують міжнародні промислові виставки, де представлені матеріалообробні технології, обладнання для машинобудування. Це сприяє перейняттю досвіду у сучасних підприємств з металообробки та верстатобудування.

Наукова робота кафедри МРВ ОАВ здійснюється за напрямами: “Розробка нових процесів та обладнання для віброударних технологій”; “Розробка систем гідроприводів для різного технологічного обладнання”; “Розробка транспортно–завантажувальних систем автоматизованого виробництва та приводів конвеєрів”. Результати наукових досліджень активно використовуються у навчальному процесі та впроваджені у виробництво на таких підприємствах як Броварський завод порошкової металургії “БЗПМ”, м. Бровари, спеціальне конструкторське бюро ливарних автоматичних ліній СКБ “ЛАП”, м. Івано-Франківськ та Всесоюзний інститут легких сплавів “ВІЛС”, м. Москва. Також наукові розробки кафедри широко використовуються в інших галузях народного господарства: металообробці (розкочування кілець підшипників); в порошковій металургії (пресування порошків); в будівництві (гідромолоти для занурення паль). В харчовій та переробній промисловості застовуються преси з гідроімпульсним приводом для зневоднення бурякового жому, спиртової барди, пивної дробини.Наукова діяльність, що ведеться кафедрою, тісно пов’язана з творчими інтересами студентів, які беруть участь в наукових дослідженнях кафедри, виступають з доповідями на вузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікують статті та отримують патенти на власні винаходи.

Студенти-випускники кафедри МРВ ОАВ в основному працевлаштовуються на відомих підприємствах України: КК “Roshen”, КНВО “Форт”, ЗАТ “Калинівський машзавод”, АО “Мотор Січ”, АО “Barlinek”, “Nemiroff”, ТОВ “Еврокар”, ПАО “Запорізький автомобільний завод”, Корпорація “Богдан-Моторс”, НВІГ “Інтерпайп”, ПАТ “СКМ”, ДП “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова”, СП УА “Поділля-Обст”, ДП “Завод ім. Малишева” та ін.

В навчальному процесі використовується створена сумісно з виробничим підприємством ТОВ “Сармат” філія кафедри.

^ Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-85-23, 59-85-65 або в Інтернеті: http://mrvoav.vntu.edu.ua

Спеціальність 7.05050403 “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій” (напрям підготовки 6.050504 – “Зварювання”).

Випусковою є кафедра “Технологія підвищення зносостійкості”, яка готує в рамках зазначеного напряму та спеціальності бакалаврів з кваліфікацією електромеханік та механік, спеціалістів та магістрів напряму “Зварювання”.

З 2003 року кафедру очолює д. т. н., професор Савуляк В. І.

Традиційно на кафедрі віддається перевага підготовці спеціалістів різнопланового профілю, які завжди можуть вибрати напрямок наукової чи інженерної діяльності у відповідності до своїх уподобань. Ці можливості забезпечує вдалий підбір високопрофесійних педагогів та базових дисциплін кафедри, які відповідають сучасному рівню науки та технології. Серед пріоритетів підготовки, у яких є значна потреба як на підприємствах регіону, так і у світі, важливі такі: технології та устаткування зварювання; проектування технологій та оснащення на основі сучасних комп’ютерних технологій та інформаційних ресурсів (проектування ведеться в середовищі спеціалізованих пакетів прикладних програм із залученням усіх необхідних світових сайтів); матеріалознавство сплавів, композитів, покриттів та зварних швів; технології відновлення та зміцнення; обладнання для зварювання, відновлення та зміцнення.На перших курсах студенти одержують робітничу спеціальність “Електрозварювальник” у відповідності до вимог державних стандартів. Про рівень підготовки свідчить той факт, що студенти, які мають бажання покращити свій фінансовий стан, успішно конкурують з досвідченими зварювальниками на сучасних підприємствах, що виготовляють зварні конструкції з неіржавіючих сталей.Потреба у випускниках з рівнем підготовки, що забезпечується нами, практично не обмежена. Наш випуск, на жаль, не перекриває замовлення та потребу підприємств у спеціалістах з комп’ютерного проектування, зварювання, матеріалознавства та термічної обробки, нанесення покриттів для відновлення, зміцнення та захисту від корозії. Наших випускників із задоволенням приймають до аспірантури в інститути Академії наук України. Отже, наші випускники мають можливість обирати вид діяльності та реалізувати свої плани.

Створено нові навчальні лабораторії, значно розширена лабораторна база зварювального обладнання за рахунок оснащення “Центру зварювання”, обладнано лабораторію електронної мікроскопії та спектральної діагностики матеріалів і конструкцій.

Основними науково-виробничими базами практичної та дослідницької роботи студентів кафедри є Вінницький завод торгівельного обладнання, Вінницький авіазавод, ДП “45 електромеханічний завод”, КНВО “Форт”, Вінницяавтосервіс, Вінницький агрегатний завод, Вінницький інструментальний завод, КП “Вінницьке ТТУ”, “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, ВАТ “ROSHEN” та інші.
Підготовку магістрів кафедра веде за напрямом 8.005050403 “Зварювання” із спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій”. Випускники магістратури мають змогу стати аспірантами, виконати наукову роботу та отримати науковий ступінь. В подальшому молоді науковці працюють викладачами на кафедрах ВНТУ, його наукових лабораторіях або працевлаштовуються на інших підприємствах, наукових та навчальних закладах.

Тісна співдружність пов’язує кафедру з академічними інститутами національної академії наук (Інститут електрозварювання ім. Б. Є. Патона, Інститут проблем матеріалознавства, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів). Сумісно виконуються наукові дослідження та роботи з впровадження їх результатів у виробництво.

^ Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-86-78, 59-85-65 або в Інтернеті: http://tpz.vntu.edu.ua

Спеціальність 7.07010601 “Автомобілі та автомобільне господарство” (напрям підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”).

Випусковою є кафедра “Автомобілі та транспортний менеджмент”, яку з 2006 р. очолює професор, к. т. н. Біліченко В. В.

Напрям підготовки – “Автомобільний транспорт” (спеціальність “Автомобілі та автомобільне господарство”) забезпечує підготовку фахівців з автомобільного транспорту, які отримують знання з транспортного менеджменту, автомобільного сервісу та організації руху автомобілів.Навчання спрямоване на підготовку фахівців нового типу, які володіють знаннями, що базуються на таких дисциплінах: “Технічна експлуатація автомобілів”, “Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах АТ”, “Виробничо-технічна база підприємств АТ”, “Транспортна логістика”, “Менеджмент та маркетинг на автотранспорті”, “Інформаційно-комп’ютерні системи на АТ”, “Організація та управління автосервісом” тощо. Студенти отримують знання з інженерно-технічного та економічного забезпечення експлуатації автомобілів, організації ефективних вантажних та пасажирських перевезень.

Особлива увага надається сучасним технологіям забезпечення працездатності автомобілів, визначенню їх технічного стану, технічним та правовим аспектам розслідування та попередження ДТП.

Практичні навички, необхідні в роботі за спеціальністю, студенти отримують в процесі підготовки за програмою робочої професії “Слюсар з ремонту автомобілів”, під час практичних та лабораторних робіт і переддипломної практики на підприємствах м. Вінниці й інших міст України по завершенні навчальних семестрів бакалаврату, спеціалітету, магістратури.

На кафедрі “Автомобілі та транспортний менеджмент” створений Центр діагностики та ремонту автомобілів, який оснащений сучасним діагностичним та технологічним обладнанням. За висловлюваннями фахівців оснащення Центру перевищує аналогічні центри багатьох навчальних закладів, що дозволяє проводити навчання студентів та наукові дослідження на високому рівні.

 Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням ефективності і якості навчального процесу. Для цього широко застосовуються різноманітні засоби інтенсифікації навчання, до яких відносяться електронні посібники, демонстраційні стенди, сучасні технічні засоби навчання. В навчальному процесі широко застосовується комп’ютерна техніка під час читання лекцій, виконання курсових, дипломних та лабораторних робіт. Для оволодіння навичками роботи з сучасними інформаційними технологіями впроваджена система неперервної комп’ютерної підготовки студентів. Оцінювання знань здійснюється за кредитно-модульною системою ЕСТS відповідно до вимог Болонської конвенції, що спонукає студентів до ритмічної систематичної роботи протягом всього триместру.З 2004 року кафедрою автомобілів та транспортного менеджменту здійснюється науково-дослідна робота з розробки стратегії та управління проектами розвитку виробничих систем транспорту. В рамках цього напрямку, під керівництвом заслуженого працівника освіти України, к. т. н., професора Бурєннікова Ю. А. і академіка Транспортної академії України, к. т. н., професора Біліченка В. В. в 2006 – 2008 роках була розроблена концепція розвитку пасажирського автомобільного транспорту м. Вінниці з метою оптимізації пасажирських перевезень на замовлення Вінницької міської ради, а в 2011 – 2012 роках реалізовано проект нової пасажирської маршрутної мережі м. Вінниці. З 2007 року під керівництвом д .т. н., проф. Полякова А. П. спільно з Національним технічним університетом України “КПІ”, Центральним науково-дослідним інститутом Збройних Сил України, Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України здійснюється науково-дослідна робота зі створення методів визначення технічного стану транспортних засобів.

Студенти-випускники кафедри АТМ в основному працевлаштовуються на провідні підприємства Вінниці та Вінницької області, такі як: ТОВ “АВТОМИР” (офіційний дистриб’ютор компанії Mitsubishi, Ford, Kia, Honda, Nissan),  мережа станцій автосервісу “АТЛ”,  КП “Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління”,  ТОВ “АТП- Слободянюк”, ДП “БОГДАН-АВТОХОЛДИНГ”, збутова мережа продукції для автомобілів “СТОП-ТРАНЗИТ” та інші.

^ Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-84-38, 59-85-65. або в Інтернеті: http://atm.vntu.edu.ua

Кафедра опору матеріалів і прикладної механіки

 В структуру ІнМТ входить також кафедра опору матеріалів і прикладної механіки, яка заснована в 1968 році і є загальноінженерною, пов’язуючи фундаментальні дисципліни із спеціальними.

Програми курсів дисциплін передбачають лекції, практичні заняття та лабораторні роботи, виконання розрахунково-графічних робіт з дисциплін «Опір матеріалів», «Технічна механіка» і «Теоретична механіка», а також курсової роботи з дисципліни «Механіка».

Викладачі кафедри в навчальному процесі використовують активні методи навчання, практикують лекції з елементами проблемного навчання, застосовують технічні засоби навчання, моделі приладів.

На кафедрі проводяться олімпіади з опору матеріалів та теоретичної механіки.

З 1981 року кафедрою завідує професор, д. т. н. Огородніков В. А. і з цього періоду колектив викладачів працює в науковому напрямі “Розробка прикладної теорії пластичності, теорії деформованості металів і застосування цих теорій до розв’язання задач технологічної механіки”.З 2001 року професором Огородніковим В. А. створено новий науковий напрям, пов’язаний з визначенням швидкості руху транспортних засобів з урахуванням їх пошкоджень у дорожньо-транспортних пригодах.

Цей науковий напрям дозволив поставити нові завдання – створення безпечних конструкцій транспортних засобів шляхом керування технологічною спадковістю. Так, при виготовленні елементів конструкцій транспортних засобів заданими режимами деформування забезпечується сприятлива технологічна спадщина, завдяки чому в процесі експлуатації, а також, наприклад, при ДТП, елемент конструкції має керовану міцність і жорсткість.

Розроблено та впроваджено у виробництво технологію виготовлення біметалевих труб великого діаметру, які використовуються в атомній енергетиці.

Співробітниками Інституту надтвердих матеріалів Національної Академії Наук України спільно з працівниками кафедри винайдено нову технологію отримання крутозігнутих колін методом холодного пластичного деформування, яка дозволяє виробляти коліна собівартістю в 2–5 разів меншою в порівнянні з відомими технологіями.

На даний час кафедра пропонує виконання таких робіт:

1. Надання консультацій з питань проведення спеціальних автотехнічних судових та інших експертиз, пов’язаних з визначенням швидкості руху транспортних засобів з урахуванням енергетичних затрат на деформацію і руйнування елементів їх конструкцій в результаті ДТП.

2. Проведення практичних розрахунків на міцність, жорсткість, стійкість, надійність та витривалість елементів конструкцій при проектуванні нових та експлуатації діючих.

3. Проведення різного роду досліджень та розробка рекомендацій з питань обробки металів тиском.

На кафедрі створені і діють: лабораторія статичних випробувань, лабораторія механічних випробувань, лабораторія пластичного деформування, кабінет математичного моделювання, кабінет прикладної механіки.

Лабораторії оснащені: гідропресами із навантаженням 1,00; 1,25; 1,60 та 2,00 МН; розривними машинами Р-05, Р-5, Р-10 та Р-20; випробувальними машинами на кручення КМ-50; твердомірами; мікроскопами та іншим лабораторним устаткуванням. Це дає змогу забезпечити як навчальний процес, так і наук

Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-84-85, 59-85-65 або в Інтернеті: http://ompm.vntu.edu.ua

Схожі:

Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconЗаочний факультет навчальнийграфі к напрям підготовки: 050502 Інженерна механіка Спеціальність 090202 «Технологія машинобудування»

Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconНавчальний посібник для студентів 0505 "Машинобудування та матеріалообробка" бакалаврської підготовки 050502 "Інженерна механіка"
Затверджено Ученою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів 0505 – “Машинобудування...
Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconНапрям: 050502 Інженерна механіка пс: Технологія машинобудування
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського Проект наказу на зарахування на місця за держзамовленням від 11. 08....
Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
«Матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямами 050502 „ Інженерна...
Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література для підготовки; варіанти контрольних завдань і методичні вказівки до виконання; приклади рішення і необхідні довідкові зведення
...
Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconНапрям 050502 інженерна механіка

Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconЗаочний факультет навчальнийграфік напрям 050502 «Інженерна механіка»

Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconМетодичні вказівки до виконання практичної роботи та індивідуального завдання
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для студентів професійно-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами...
Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
Програма складена у відповідності з кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки фахівців 050502 «Інженерна механіка»...
Інформація Готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей: Напрям підготовки 050502 Інженерна механіка Спеціальність: Технології машинобудування Спеціалізації iconНапрям: 050502 Інженерна механіка
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського Проект наказу на зарахування на місця за держзамовленням від 11. 08....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи