Донбаський державний технічний університет icon

Донбаський державний технічний університет
Скачати 342.07 Kb.
НазваДонбаський державний технічний університет
Дата15.09.2013
Розмір342.07 Kb.
ТипДокументи


ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Довідково-бібліографічний відділ


Дистанційне навчання


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

(2000-2011)


Алчевськ

2011


УДК: 37.018


Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А. ; Наукова бібліотека ДонДТУ, Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2011.- 19 с.


ВСТУПНА ЧАСТИНА


Глобальна інформатизація суспільства на рубежі ХХІ сторіччя, що з'явився результатом розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій, придбала характер « інформаційної революції». Останні досягнення в області нових інформаційних технологій (включаючи появу персональних комп'ютерів, створення глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, розвиток технологій мультимедіа й гіпермедіа та ін.) значно впливають і на сферу освіти.

Одним з основних результатів цього впливу з'явилося створення педагогічних програмних систем, які містять інформацію про деяку предметну область, реалізують технологію її вивчення й створюють умови для виконання різних видів навчальної діяльності.

Серед основних методичних цілей, найбільше ефективно реалізованих за допомогою таких програмних засобів, виділяється дистанційне навчання.

Дистанційне навчання – це одержання освітніх послуг без відвідування навчального закладу, за допомогою сучасних інформаційних технологій. Дистанційне навчання можна використовувати для одержання вищої освіти, для підвищення кваліфікації й перепідготовки фахівців, для проведення періодичних перевірок знань і навичок персоналу. Слухач може вивчати навчальні курси в будь-якій послідовності, з тією швидкістю, яка оптимально особиста для нього. Усе це робить дистанційне навчання якісніше, доступніше.

Бібліографічний покажчик «Дистанційне навчання» містить вичерпану інформацію із цієї теми, яку можна знайти у фонді бібліотеки ДонДТУ за 2000-2011 рр. Це книги, статті з журналів. Є інформація, якої немає в бібліотеці. Ці джерела позначені «*».

Бібліографічний опис джерел дано по ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Матеріал розташований за абеткою. Наприкінці розміщений покажчик авторів.

У рекомендаційний бібліографічний покажчик «Дистанційне навчання» увійшло 142 джерела.

Покажчик рекомендований керівництву університету, професорсько-викладацькому складу, студентам.


ЗМІСТ


Вступна частина………………………………………………………………………….3

Дистанційне навчання. Електронний підручник……………………………………….5

Покажчик авторів…………………………………………………………………………18
^ Дистанційне навчання. Електронний підручникАблязов, Р. За дистанційним навчання майбутнє: бесіда з ректором Східноєвропейського університету економіки і менеджменту Р. Аблязовим / розмову вів Кирей В. // Урядовий кур’єр. – 2006. – 8 листопада. – С. 14.Алешин, Л.И. Электронные издания: способы формирования и возможности использования / Л.И. Алешин // Библиография. – 2004. - № 6. – С. 3-5.
681.3

А65

Андреев, А.А. Введение в Інтернет-образование : учебное пособие для студентов вузов / А.А. Андреев. – М. : Логос, 2003. – 76 с.Андрущенко, В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі / В. Андрущенко, В. Молодиченко // Вища освіта України. - 2010. - № 1. - С. 34-42.Анисимов, А.В. Дистанционное обучение на базе Spread / А.В. Анисимов, Т.А. Гуржинский, А.В. Зубенко // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 3. – С. 71-80.
*

Артеменко В.Б. Модель внедрения дистанционных образовательных технологий в высшей школе / В.Б. Артеменко // Управляющие системы и машины. – 2009. - № 2. – С. 23-27, 42.

Літ. журн. ст. – 2009. - № 19. – 15426. – С. 6.Архіпова, Т.Ф. Проблеми розробки й апробації тестових завдань при вивченні теми "Рівноважні фази і структури сталей та чавунів" в курсі дисципліни "Матеріалознавство" / Т.Ф. Архіпова, В.Г. Байло, М.Ю. Байло // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 6. - С. 121-124.Афанасьєв, М. Інформаційні технології в навчальному процесі / М. Афанасьєв, Я. Ромашова // Вища школа. - 2010. - № 10. - С. 49-62.Бажал, А. Викладач у «асьці», або коли вуз приходить до студента / А. Бажал // Дзеркало тижня. – 2004. – 24-30 квітня. – С. 16.

Про дистанційне навчання в УкраїніБелов, М.А. Информационное обеспечение ядра системы дистанционного обучения / М.А. Белов // Аспирант и соискатель. – 2004. - № 4. – С. 170-173.Берлизов, В. Дистанционное обучение – работа на результат / В. Берлизов // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 21-22.
Ч48

М73

Блінов, Е.І. Оптимізація навчального процесу при дистанційному навчанні / Е.І. Блінов, О.С. Іванчук // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 33. – К., 2002. – С. 117-123.Бондаренко, М. Впровадження інноваційних технологій навчання задля забезпечення якості освіти та ефективного міжнародного співробітництва / М. Бондаренко, Н Лєсна, В. Рєпка // Вища школа. - 2009. - № 5. - С. 58-65.Будущее за созданием интеллектуальных обучающих программ / интервью с Н. Никитиным // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 8-20.
*

Владимирська, Є. Дистанційна чи відкрита освіта: дефініцій ні артикуляції / Є. Владимирська // Вища освіта України. – 2004. - № 2. – С. 112-115.

Літ. журн. ст. – 2005. – №12. – С.25. – 12507Власенко К. Застосування електронного підручника у викладанні дисциплін харчового профілю / К. Власенко // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 78-84.
Ч61

В88

Вуль В.А. Электронные издания : учеб пособ. для студ. вузов / В.А. Вуль. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – 560 с.+ Дискета.Гагарін, О.О. Дослідження і аналіз методів та моделей інтелектуальних систем безперервного навчання / О.О. Гагарін, С.В. Титенко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2007. - № 6. - С. 37-48.
681. 3

Г80

Грехов, А.М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.М.Грехов. - К. : Кондор, 2008. – 302 с.Григорчук Т. Комунікативні та інтерактивні компоненти електронного підручника як чинники формування знань студентів / Т. Григорчук, А. Олійник // Вища освіта України. – 2005. - № 3. – С. 74-79.Гримблат, С. Современные стратегии высшего образования / С. Гримблат // Персонал. – 2003. - № 2. – С. 80-83.

Организация учебного процесса в вузах Украины
У

П78

Гриценко, В.І. Методологія створення центрів дистанційних технологій навчання / В.І. Гриценко, С.П. Кудрявцева, В.В. Колос // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: тези доп. ІІІ міжнародной науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 428-430.Гулевич, Т.М. Автоматизированный учебно-исследовательский комплекс "Логос" на базе Интернет-технологий / Т.М. Гулевич, И.К. Бауэр, А.А. Федотов // Известия вузов. Черная металлургия. - 2007. - № 4. - С. 60-62.Гусев, А. Влияние особенностей обучения на эффективность бизнес - образования / А. Гусев, С. Сурков // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 26-31.

Дистанционное образование
У

П78

Данилова, О.В. Использование мультимедиа для индивидуализации обучения / О.В. Данилова // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: тези доповіді ІІІ міжнародной науково-практичной конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 431-432.Дистанційне навчання – потреба часу // Урядовий кур’єр. – 2003. – 2 жовтня. – С. 22.

Про програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки
621

К20

Дистанционное обучение // Капустин Н.М. Автоматизация машиностроения : учебник для вуза / Н.М. Капустин, Н.П. Дьяконова, П.М. Кузнецов ; под ред. Н.М. Капустина. – М., 2002. – Гл. 6. – С. 208-220.
Ч61

В88

Дистанционное обучение и организация самостоятельной работы студентов // Вуль В.А. Электронные издания : учебное пособие / В.А. Вуль. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – Гл. 10.4. – С. 521-544.
*

Дистанционное обучение: теория и практика : монография / В.И. Гриценко, С.П. Кудрявцев, В.В. Колос, Е.В. Веренич ; НАН України, Мин-во образования и науки Украины, Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем. – К. : Наукова думка, 2004. – 316 с.

УРЖ. Сер.3. – 2006. - № 1. – Ч.2287. – С. 204.Ділова гра як активний метод дистанційного навчання дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" / В.Б. Мокін, Т.Н. Мокіна, О.В. Слободянюк, М.П. Боцула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 230-234.
Ч48

Д69

Дорофеев А.А. Дидактические основы проектирования учебной литературы по дисциплинам специальности технического университета / А.А. Дорофеев. – М. : Изд-во МГТУ им. Баумана, 2002. – 272 с.Жилинкова, И. Корпоративное дистанционное обучение: правовой аспект / И. Жилинкова // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 4. – С. 3-6.Жилинкова, Н. Услуги по дистанционному обучению как объект гражданских прав / Н. Жилинкова // Юридический вестник. – 2002. - № 2. – С. 96-100.Журавлев, А.В. Организация защиты информации в процессе дистанционного обучения / А.В. Журавлев // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 59-61.Журавлева, И.И. Многомерный нелинейный подход к разработке гипермедийных учебников дистанционных курсов / И.И. Журавлева // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 87-91.Загірняк, М. Кременчуцький державний політехнічний університет – поєднання кращих традицій класичної освіти та новітніх технологій / М. Загірняк // Вища школа. - 2007. - № 3. - С. 3-13.
*

Зикратый С.В. Адаптивная система дистанционного диагностирования уровня знаний студентов / С.В. Зикратый, Л.А. Савюк // Управляющие системы и машины. – 2009. - № 2. – С. 77-81.

Літ. журн. ст. – 2009. - № 19. – 15437. – С. 7.Злоказова, Т. Передача знаний на расстоянии / Т. Злоказова, Ф. Коноров // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 24-25.Игнатова, И.Г. Технология дистанционного обучения в МИЭТ / И.Г. Игнатова, А.С. Поспелов, Ю.А. Чаплыгин // Известия вузов. Электроника. – 2000. - № 4/5. – С. 187-191.
Ч48

И74

Информационные технологии открытого образования: учеб. пособие для студ. вузов / [В.И. Галкин и др.]; под ред. А.П. Петрова. - М. : Интермет Инжиниринг, 2004. – 208 с.
Ч48

П78

Іщенко, Т.Д. Можливість використання елементів дистанційної освіти у вищий школі при денній формі навчання / Т.Д. Іщенко, О.А. Тітова // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 21-24.Калашнікова, С. Професійна підготовка керівників навчальних закладів за технологією змішаного навчання (З досвіду Київського університету імені Бориса Грінченка) / С. Калашнікова // Вища освіта України. - 2010. - № 2. - С. 105-108.
*

Карась, Е.В. Телекоммуникации для дистанционного обучения: нове возможности для преподавателей / Е.В. Карась, В.В. Колос, С.П. Кудрявцева // Управляющие системы и машины. – 1999. - № 2. – С. 81-88.

УРЖ .Сер. 2. – 2000. – №2. – З.382. – С. 51.Карпенко, М.П. Дистанционное образование: опыт становления и развития / М.П. Карпенко // Социологические исследования. – 2007. - № 3. – С. 63-68.
*

Карпенко О.О. Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / О.О. Карпенко ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – 20 с.

Літ. автореф. – 2006. - № 1. – 782. – С. 68.Коваленко, О.Є. Архітектура модульних систем дистанційного навчання / О.Є. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 12. - С. 172-176.
Ч48

Н73

Коваль, О.М. Дистанційна освіта у вищий школі Англії та США / О.М. Коваль // Нові технології і навчання : науково-методичний збірник. Вип. 32. – К., 2002. – С. 71-76.Козлакова, Г. Зміна діяльності парадигми викладача при дистанційному навчанні / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2003. - № 4. – С. 91-95.
*

Козловский Е.О. Модуль «Виртуальная Электронная Доска» системі дистанционного обучения / Е.О. Козловський, Г.М. Кравцов, В.В. Лякутин // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 5. – С. 81-86.

УРЖ. Сер. 2. – 2011. - № 4. – З. 803. – С. 71.
Ч48

Н73

Коновалов, О.Ю. INTERNET і його вплив на розвиток закладів середньої, професійної та вищої освіти Америки і Європи / О.Ю. Коновалов // Нові технології навчання : науково-метод. збірник. Вип. 33. – К., 2002. – С. 77-87.Кононова, О. Сетевые курсы / О. Кононова // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 119-122.Корнєєва Л. Електронні підручники як складова сучасних освітніх технологій / Л. Корнєєва, М. Сіницький, О. Сіницький // Персонал. – 2004. - № 8. – С. 78-81.Корнеева, Л. Прикладные программные средства піддержки ученого процесса в системе открытого образования / Л. Корнеева, Н. Синицкий, А. Синицкий // Персонал. – 2004. - № 10. – С. 84-89.Корнеева, Л. Электронные учебники как составляющая современных образовательных технологий / Л. Корнеева, Н. Синицкий, А. Синицкий // Персонал. – 2004. - № 8. – С. 78-81.
Ч48

П78

Корсак, К.В. Три стадії розвитку дистанційної освіти / К.В. Корсак, В.Ю. Хаскін // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 28. – К., 2002. – С. 17-27.Красномовець, В.А. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями / В.А. Красномовець // Актуальні проблеми економіки.- 2010.- № 6. - С. 199-203.Круглов, С. Образование на расстоянии, или Несколько слов о дистанционном обучении / С. Круглов // САПР и графика. – 2007. - № 9. – С. 80-81.Кузнецов, И. Расстояние учебе не помеха / И. Кузнецов // Экология и жизнь. – 2007. – № 6. - С. 38-39.Кузнецова, И.В. Электронные издания и их роль в обучении / И.В. Кузнецова, С.А. Самсонова // Аспирант и соискатель. – 2004. - № 1. – С. 93-94.

Электронный учебник, электронные тесты, электронные учебные пособияКузьмин, Н. Повышение квалификации на основе дистанционного обучения / Н. Кузьмин // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 166-168.Левченко, И.И. Использование технологий дистанционного обучения в системе профессионального образования / И.И. Левченко, И.И. Качанов // Электрические станции. – 2004. - № 10. – С. 34.Левшин М. Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ / М. Левшин, Ю. Прохур, О. Муковіз // Вища освіта України. – 2007. - № 1. – С. 60-67.
Лепейко, Т. Концепція педагогічного дизайну навчальних систем / Т. Лепейко, О. Пушкар // Вища школа. - 2010. - № 10. - С. 63-77.
Лукашенко, М. Distant, Open, Blended education… Что дальше? / М. Лукашенко // Высшее образование в России. – 2004. - №1. – С. 81-92.
*

Ляшенко Б.М. Інтернет-портал організаційно - методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування / Б.М. Ляшенко, С.С. Жуковський // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 4. – С. 134-138.

УРЖ. Сер .2. – 2011. - № 4. – З. 815. – С. 72.Магистерские программы в виртуальном режиме // Образование без границ. Study in. – 2004. - № 4. – С. 54.Макарова, М.В. Доцільність і етапи створення системи дистанційного навчання в регіональному вищому навчальному закладі / М.В. Макарова // Регіональні перспективи. – 2001. - № 2/3. – С. 216-218.
*

Маклакова Г.Г. Интеллектуальное управление в распределенной системе дистанционного обучения / Г.Г. Маклакова // Управляющие системы и машины. – 2009. - № 2. – С. 73-76.


Літ. журн. ст. – 2009. - № 19. – 15446. – С. 7.
У

П78

Манако, А.Ф. Дистанційні технології – у навчальний процес / А.Ф. Манако, К.М. Синиця // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: тези доп. ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 452-454.Манако, А.Ф. Сетевое общество и учебно-ориентированные е - технологии для всех / А.Ф. Манако // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 50-58.
Ч48

Н73

Матвієнко О.В. «Електронний підручник» у системі дидактичного забезпечення комп’ютерних технологій навчання / О.В. Матвієнко // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. – К., 2001. – Вип. 29. – С. 132-137.Матросова, Л.М. Менеджмент системи дистанційного навчання / Л.М. Матросова, М.А. Семенов // Економічний вісник Донбасу. – 2006. - № 2/3. – С. 155-162.Медведев, С.П. Особенности электронных курсов при дистанционном обучении инженерным специальностям / С.П. Медведев, Р.М. Печерская // Физическое образование в вузах. – 2004. – Т. 10, № 3. – С. 73-84

Электронные курсы по физическим основам полупроводниковых приборовМесюра, В.И. Эффективные решения построения модели управления информационными ресурсами для дистанционного образования / В.И. Месюра, А.М. Хошаба, С.В. Юхимчук // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 45-49.Мокін, Б.І. До питання побудови ефективного опису змістовної частини тестів у форматі XML / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, М.П. Боцула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. - № 4(55). – С. 97-101.Мокін, Б.І. Інтеграція дистанційної та традиційної форм організації навчального процесу / Б.І. Мокін, О.П. Мельник, О.В. Слободянюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 2. -С. 115-118.
*

Мокін, Б.І. Концепція створення дистанційної форми навчання в магістратурі Вінницького національного технічного університету / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, О.О. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2004. - № 1. – С. 108-115.

УРЖ. Сер.2. – 2005. - №2. – Ж.13. – С.4.Мокін, Б.І. Технологія швидкої підготовки лекцій для дистанційної форми навчання / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, О.О. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. - № 2. – С. 89-93.
Ч48

Н73

Морзе, Н.В. Технологія організації роботи в групах у дистанційному навчанні / Н.В. Морзе // Нові технології навчання : науково-методичний збірник Вип. 33. – К., 2002. – С. 109-117.
*

Мушак, А.Я. Комп’ютерне моделювання дистанційного навчання в Інтернет-технологіях : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / А.Я. Мушак ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – К., 2004. – 20 с.

УРЖ. Сер. 2. – 2005. - №3. – З.470. – С.49.Некора, О. Навчання на відстані: можливості, переваги, недоліки / О. Некора, С. Федоренко // Надзвичайна ситуація. – 2005. - № 1. – С. 22-23.
*

Образование и виртуальность – 2007 : сб. науч. тр. 11-й Междунар. конф. Укр. ассоц. дистанц. обучения / ред.: В.А. Гребенюк; Др Киншук; В.В. Семенец; М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. дистанц. образования, Харьк. нац. ун-т. радиоэлектрон. – Х.: УАДО, 2007. – 355 с.

УРЖ. Сер .2. – 2011. - № 1. – 1.3.596. – С. 57.
Олексенко, В.М. Комунікація при підготовці фахівців за дистанційною формою навчання / В.М. Олексенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. - № 1(58). – С. 94-99.
*

Опыт дистанционного обучения на основе телекоммуникационных технологий в Украине / А.М. Довгялло, В.В. Колос, С.П. Кудрявцева и др. // Управляющие системы и машины. – 1999. - № 5. – С. 84-91.


УРЖ. Сер. 2. – 2000. – №2. – 3.381. – С. 51.
681.3

О-66

Орлов, П.И. Методические аспекты дистанционного обучения: визуализация информатизации : учебно - методическое пособие / П.И. Орлов, В.И. Струков, Ю.П. Горелов. – Харьков : Ун-т внутренних дел, 2000. – 160 с.
*

Осипова Н.В. Особливості створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів / Н.В. Осипова, Н.О. Кушнір // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 4. – С. 157-163.

УРЖ. Сер .2. – 2011. - № 4. – З. 805. – С. 71.Паршиков, Ю. Коучинг и дистанционное обучение / Ю. Паршиков // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 22-24.
Ч48

П48

Пашкова, В. Трансформації бібліотечного обслуговування для потреб дистанційної освіти: досвід США / В. Пашкова // Покликання університету : збірник наукових праць / за ред. О. Гомілка. – К.: РІА «Янко», «Веселка», 2005. – С. 159-162.Перспективные средства систем контроля и управления знаниями студентов в учебных информационных продуктах на базе средств компьютерных телекоммуникаций / А.П. Войченко, О.В. Данилова, А.Ф. Манако, В.В. Манако // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. - № 3. – С. 92-97.Подчасова, Т.П. К вопросу об оценке использования мультимедийных средств в дистанционном обучении / Т.П. Подчасова, Е.В. Варенич // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 39-44/Полат, Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е.С. Полат // Управляющие системы и машины. – 2004. – № 4. – С. 62-69.


Полякова, Л. Дистанционное образование / Л. Полякова // Наука и жизнь. – 2000. - № 1. – С. 89-90.Пономаренко, В. Підвищення якості підготовки фахівців в університеті / В. Пономаренко // Вища школа. - 2010. - № 10. - С. 7-24.
У

П78

Порохня, В.М. Корпоративная информационная система дистанционного обучения с использованием оперативных аналитических средств обработки данных / В.М. Порохня, Н.Н. Иванов // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. ІІІ між нар. наук.-практ. конф. – Ірпінь, 2002. – С. 464-471.Прокопенко, Ю.А. Потребности студентов в дистанционной модели образования / Ю.А. Прокопенко, Л.М. Бакшеева // Социологические исследования. – 2007. - № 3. – С. 68-73.Прудка, О.В. Адаптивні та інтелектуальні системи для дистанційного навчання / О.В. Прудка // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 10. – С. 184-489.Прудка, О.В. Стандарти інформаційних технологій у навчальних системах / О.В. Прудка // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10. - С. 181-189.«Прямой эфир» на экране компьютера / записал О. Сугой // Наука и жизнь. – 2005. - № 3. – С. 67-68.

Трансляция лекционного материала с помощью цифрового спутникового телевидения
*

Рожик, О.М. Система дистанційного навчання на базі Internet «DEDU» / О.М. Рожик // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. - № 1(5). – С. 256.

УРЖ.Сер. 2. – 2000. – №1. – 3.437. – С.59.Розвиток і використання дистанційної форми навчання в системі вищої та післядипломної освіти : рекомендаційний бібліографічний список / Академія педагогічних наук України, Державна наукова-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського // Вища школа. – 2006. - № 2. – С. 107-126.Рябоконь, Л. Університет в «кейсі» / Л. Рябоконь // День. – 2004. – 21 квітня. – С.6.

Про дистанційну форму навчання студентів Національного авіаційного університетуСеменець, В. Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес / В. Семенець, В. Каук, О. Аврунін // Вища школа. - 2009. - № 5. - С. 40-57.Сидоренко С. Електронний підручник з фізичного матеріалознавства : методичні проблеми і досвід створення / С. Сидоренко // Вища освіта України. – 2002. - № 1. – С. 14-20.Сікоза, О.М. Способи отримання рейтингових оцінок / О.М. Сікоза // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2007. - № 5. - С. 68-70.Скворцов А.И. Видеозадачник: от наблюдения к измерению / А.И. Скворцов, А.И. Фишман // Физическое образование в вузах. – 2004. – Т. 10, № 4. – С. 98-105.
*

Собаєва, О.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання / О.В. Собаєва : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2001. – 19 с. : іл., табл.


Літ. автореф. – 2002. - №3. – 2407. – С. 66.Солодов, С.В. Среда разработки модульных обучающих систем "BLACKSMITH LEARN" / С.В. Солодов, Ю.М. Муташев, А.О. Хохлов // Изв. вузов: Чер. металлургия. - 2009. - № 11. - C. 60-61.
*

Стефаненко, П. Дидактичні особливості дистанційного навчання у вищий школі / П. Стефаненко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. - № 1. – С. 22-32.

Літ. журн. ст. – 2005. – №13. – 13853. – С. 37.
*

Стефаненко, П.В. Дистанционное обучение в высшей школе / Академия пед. наук Украины ; Ин-т педагогики и психологии профессионального образования. – Донецк : ДонНТУ, 2002. – 379 с.: ил. Літ. книг. – 2003.- №7. – 5058. – С. 55.
*

Стефаненко, П.В. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищий школі : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 / П.В. Стефаненко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Академії пед. наук України. – К., 2002. – 37 с.

Літ. автореф. – 2003. – № 4. – 3555. – С. 71.


Строгонова, Т.В. Аналіз розвитку системи дистанційної освіти вищого навчального закладу з позицій програмно-цільового управління / Т.В. Строгонова // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2009. - № 5. - С. 141-146.Сугой, О. «Прямой эфир» на экране компьютера / О. Сугой // Наука и жизнь. – 2005. - № 3. – С. 67-68.
*

Сук, А.Ф. Управление самостоятельной работой студентов-заочников с использованием технологий дистанционного обучения / А.Ф. Сук, Е.Г. Соколова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2003. - № 1. – С. 106-114.

Літ. журн. ст. - 2004. - №1. – 198. – С. 24.Таланчук. П. Дистанційна форма навчання як складова інтегрування України в світовий освітній простір / П. Таланчук, С. Рижкова // Освіта і управління. – 1999. – Т.3, № 1. – С. 48-53.Танась, М. Дистанційна освіта в дидактичній концепції / М. Танась // Вища освіта в Україні. – 2002. - № 1. – С. 79-82.
Ч48

П56

Танась, М. Електронна освіта в концепції нової дидактики / М. Танась, Ю. Беднарек // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 294-302.Титенко, С.В. Комплекс моделей для побудови WEB-системи безперервного навчання / С.В. Титенко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2008. - № 5. - С. 57-66.
*

Томана, М. Моделі та алгоритми формування комісій і проведення іспитів при реалізації концепції віртуального університету / М. Томана // Моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 36. – С. 173-182.

Літ. журн. ст. – 2007. – №3. – 2837. – С. 44.Ус, М.Ф. Використання маркетингових методів для розробки інформаційних технологій навчання / М.Ф. Ус, О.М. Аблязова, Н.Л. Костьян // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 12. - С. 185-192.Ус, М.Ф. Технологія та ефективність електронної підтримки навчання в університеті / М.Ф. Ус, Г.О. Ус, О.М. Аблязова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 10. - С. 213-219.
*

Філатов Г. Про впровадження у навчальний процес дистанційних форм навчання з інженерних дисциплін / Г.Філатов, О. Радуль // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № ¾. – С. 118-125.

УРЖ. Сер. 2. – 2011. - №4. – Ж.26. – С. 5.Фіонік, Г. Alma-mater – в кожну хату! / Г. Фіонік // Урядовий кур’єр. – 2004. – 27 лютого. – С. 8.
Ч48

Н73

Фоменко, Н.А. Дистанційне навчання та його закономірності / Н.А. Фоменко // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 29. – С. 123-131.
Ч48

П78

Хаскін, В.Ю. Дистанційна освіта України / В.Ю. Хаскін, К.В. Корсак // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. – К., 2002. – Вип. 29. – С. 3-14.Хассон, Дж. В. Критерії якості дистанційної освіти / Дж. В. Хасон, Е. К. Вотермен // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 92-99.Хмель, О. Дистанційне навчання: структурно-функціональний підхід (на прикладі курсу «Інформатика. Інформаційні технології») / О. Хмель, Ю. Дорошенко // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6, № 1. – С. 145-154.


Хохлов, В. Ю. Методика індивідуалізації процесу навчання по дистанційному курсу / В. Ю. Хохлов // Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ». – 2004. - № 2. – С. 24-30.Ціделко, В. Моніторинг систем дистанційного навчання / В. Ціделко, Н. Яремчук, В. Шведова // Вища освіта України. - 2006. - № 2. – С. 54-61.
У

П78

Чаплига, В. М. Комп’ютерний тренажерний комплекс для системи дистанційного навчання економістів / В. М. Чаплига, Р. Б. Бакаїм // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 478-480.
*

Шаров, С. Створення електронного підручника для забезпечення самостійної роботи / С. Шаров // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2010. – Спец. вып. 5, ч. 3. – С. 174-178.

Літ. журн. ст. – 2011. - № 1. – 50. – С. 9.Шведова, В.В. Оцінювання показників якості контролюючих тестів при пілотному експерименті і в режимі дослідної експлуатації систем дистанційного навчання / В.В. Шведова // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2007. - № 3. - С. 121-126.Шевцов. А. Сучасні технології оптимізації вищої освіти людей з інвалідністю / А. Шевцов // Вища освіта України. – 2003. - № 3. – С. 91-98.Шуваева, В.В. Дистанционные технологии обучения в системе дополнительного профессионального образования / В.В. Шуваева // Управления персоналом. – 2005. - № 3. – С. 36-39.
Ч48

П56

Шуневич, Б. Дистанційна освіта в Україні : навчальні матеріали / Б. Шуневич // Проблеми освіти : наук.-метод. збірник. – К., 2003.– Вип. 31. – С. 323-342.
*

Шуневич, Б.І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки : монографія / Б.І. Шуневич. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 365 с.

УКП Нові вид. України, 2006. - №9. – 200. – С. 17.

Ч48

П58

Шуневич, Б.І. Розвиток основних компонентів для організації дистанційного навчання в Україні / Б.І. Шуневич // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 33. – С. 45-56.
У

П78

Щедрина, А.А. Интеллектуальные агенты как средство автоматизации роли преподавателя в дистанционном обучении / А.А. Щедрина // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь, 2002. – С. 481-484.Электронный образовательный ресурс «Динамика систем управления тепловыми процессами» / В.П. Зверьков, В.Ф. Кузищин, С.П. Павлов и др. // Теплоэнергетика. – 2009. - № 7. – С. 64-69.Якусевич, Ю.Г. Моделювання та реалізація багаторівневого тестування в системі комп'ютеризованого навчання / Ю.Г. Якусевич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 3. - С. 80-85.
*

Ясулайтіс, В.А. Дистанційне навчання : методичні рекомендації / В.А. Ясулайтіс ; Міжнародна академія управління персоналом. – К., 2005. – 70 с.

УРЖ. Сер.3. – 2006. - №3. – Ч.2096. – С. 200Ясулайтис, В. И знания приобрести, и… дистанцию соблюсти: создание в Украине системы распределенного дистанционного образования на базе мерегиональной академии Управления персоналом / В. Ясулайтис, Л. Самсонова // Персонал. – 2000. - № 2. – С. 88- 94.
Яценко, Г. Комунікативна складова дистанційного навчання: аналіз поняття та рівні реалізації / Г. Яценко // Вища освіта України. - 2007. - № 4. - С. 88-94.
Покажчик авторівАблязов Р. 1

Аблязова О.М 119,120

Аврунін О. 102

Алешин Л.И. 2

Андреев А.А 3

Бажал А 9

Байло В.Г. 7

Байло М.Ю. 7

Бауэр И.К. 23

Бакаїм Р.Б. 129

Бакшеева Л.М. 95

Беднарек Ю. 116

Белов М.А. 10

Берлизов В. 11

Блінов Е.І. 12

Бондаренко М. 13

Боцула М.П. 30,75

Варенич Е.В. 29,90

Владимирська Є. 15

Власенко К. 16

Войченко А.П. 89

Вотермен Е.К. 125

Вуль В.А. 17,28

Гагарін О.О. 18

Галкин В.И. 40

Горелов Ю.П. 85

Гребенюк В.А. 82

Грехов А.М. 19

Григорчук Т. 20

Гримблат С. 21

Гриценко В.І. 22,29

Гулевич Т.М. 23

Гуржинский Т.А. 5

Гусев А. 24

^ Данилова О.В. 25,89

Довгялло А.М. 84

Дорофеев А.А. 31

Дорошенко Ю. 126

Дьяконова Н.П. 27

Жилинкова И. 32

Жилинкова Н. 33

Жуковський С.С. 65

Журавлев А.В. 34

Журавлева И.И. 35

^ Загірняк М. 36

Зверьков В.П. 138

Зикратый С.В. 37

Злоказова Т. 38


Зубенко А.В. 5

Иванов Н.Н. 94

Іванчук О.С. 12

Игнатова И.Г. 39

Іщенко Т.Д. 41

Калашникова С. 42

Капустин Н.М. 27

Карась Е.В. 43

Карпенко О.О. 45

Карпенко М.П. 44

Каук В. 102

Качанов И.И. 61

Киншук Др. 82

Коваленко О.Є 46

Коваль О.М. 47

Козлакова Г. 48

Козловський Е.О. 49

Колос В.В. 22,29,43,84

Коновалов О.Ю. 50

Кононова О. 51

Коноров Ф. 38

Корнеева Л. 52,53,54

Корсак К.В. 55,124

Костьян Н.Л. 119

Кравцов Г.М. 49

Красномовець В.А. 56

Круглов С. 57

Кудрявцев С.П. 29

Кудрявцева С.П. 22,43,84

Кузищин В.Ф. 138

Кузнецов И. 58

Кузнецов П.М. 27

Кузнецова И.В. 59

Кузьмин Н. 60

Кушнір Н.О. 86

Левченко И.И 61

Левшин М. 62

Лепейко Т. 63

Лєсна Н. 13

Лукашенко М. 64

Лякутин В.В. 49

Ляшенко Б.М. 65

Макарова М.В. 67

Маклакова Г.Г. 68

Манако А.Ф. 69,70,89

Манако В.В. 89

Матвієнко О.В. 71

Матросова Л.М. 72

Медведев С.П. 73

Мельник О.П. 76

Месюра В.И. 74

Мокін Б.І. 75,76,77,78

Мокін В.Б. 30,75,77,78

Мокіна О.О. 77,78

Мокіна Т.Н. 30

Молодиченко В. 4

Морзе Н.В. 79

Муковіз О. 62

Муташев Ю.М. 107

Мушак А.Я. 80

Некора О. 81

Олексенко В.М. 83

Олійник А. 20

Орлов П.И. 85

Осипова Н.В. 86

Павлов С.П. 138

Паршиков Ю. 87

Пашкова В. 88

Петров А.П. 40

Печерская Р.М. 73

Подчасова Т.П. 90

Полат Е.С. 91

Полякова Л. 92

Пономаренко В. 93

Поспелов А.С. 39

Порохня В.М. 94

Прокопенко Ю.А. 95

Прохур Ю. 62

Прудка О.В. 96,97

Пушкар О. 63

Радуль О. 121

Рижкова С. 114

Рєпка В. 13

Рожик О.М. 99

Ромашова Я. 8

Рябоконь Л. 101

Савюк Л.А. 37

Самсонова Л. 141

Самсонова С.А. 59

Семенец В.В. 82,102

Семенов М.А. 72

Сидоренко С. 102

Синицкий А. 52,53,54

Синицкий М. 52,53,54

Синиця К.М. 69

Сікоза О.М. 104

Скворцов А.И. 105

Слободянюк О.В. 30, 76

Собаєва О.В. 106

Соколова Е.Г. 113

Солодов С.В. 107

Стефаненко П. 108,109,110

Строгонова Т.В. 111

Струков В.И. 85

Сугой О. 98,112

Сук А.Ф. 113

Сурков С. 24

^ Таланчук П. 114

Танась М. 115,116

Титенко С.В. 117

Тітова О.А. 41

Томана М. 118

Ус Г.О. 120

Ус М.Ф. 119,120

Федоренко С. 81

Федотов А.А. 23

Філатов Г. 121

Фіонік Г. 122

Фоменко Н.А. 123

Фишман А.И. 105

Хаскін В.Ю. 55,124

Хассон Дж. В. 125

Хмель О. 126

Хохлов А.О. 107

Хохлов В.Ю. 127

Хошаба А.М. 74

Ціделко В. 128

Чаплига В.М. 129

Чаплыгин Ю.А. 39

Шаров С. 130

Шведова В.В. 128,131

Шевцов А. 132

Шуваева В.В. 133

Шуневич Б.І. 134,135,136

Щедрина А.А. 137

Юхимчик С.В. 74

Якусевич Ю.Г. 139

Яремчук Н. 128

Ясулайтис В.А. 140,141Схожі:

Донбаський державний технічний університет iconДонбаський державний технічний
move to 1932-4253
Донбаський державний технічний університет iconДонбаський державний технічний
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Донбаський державний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницька обласна державна адміністрація Вінницький національний технічний університет (внту) Вінницьке регіональне відділення Академії будівництва України (абу) Московський державний будівельний університет (мдбу) Брестський державний технічний
Аксельрод Р. Б. – заступник голови державної адміністрації Вінницької області (Україна)
Донбаський державний технічний університет iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Донбаський державний технічний університет iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Донбаський державний технічний університет iconТернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя
Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя ­­­­­­­­­­­­­­­­(назва вищого навчального закладу)
Донбаський державний технічний університет iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Донбаський державний технічний університет iconИ запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»

Донбаський державний технічний університет iconИ запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»

Донбаський державний технічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи