Рекомендаційний бібліографічний покажчик icon

Рекомендаційний бібліографічний покажчик
НазваРекомендаційний бібліографічний покажчик
Сторінка1/7
Дата15.09.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Довідково-бібліографічний відділ


ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

(2000-2011 рр)


Алчевськ

2011


УДК 330+336

ББК 65-971+65.26-971


Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А. ; Наукова бібліотека ДонДТУ, Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2011.- 20 с.


ВСТУПНА ЧАСТИНА


Криза-це одна з форм розвитку економіки, в ході якої усуваються застарілі техніка і технологія, організація виробництва і праці, відкривається простір для зростання й утвердження нового. Водночас з подоланням віджитого неминуче виникає спад виробництва, зростає безробіття, знижуються доходи населення, що негативно позначається на умовах життя людей.

Оновлення основного капіталу є матеріальною основою виходу з кризи. Після спаду виробництва настає дипресія, потім починається пожвавлення, яке переростає у піднесення і завершується новою кризою. Це означає, що економіка розвивається не по прямій висхідній, а послідовно, просуваючи економіку на вищий ступінь розвитку.

Фінансово-економічна криза – складне суспільно-економічне явище, в якому поєднуються матеріально-технічна і соціально-економічна сторони. Вихід з кризи пов’язаний не лише з оновленням основного капіталу і переходом до нового технологічного укладу, але й розвитком та вдосконаленням виробничих відносин.

Бібліографічний покажчик «Фінансово-економічна криза» містить вичерпану інформацію із цієї теми, яку можна знайти у фонді бібліотеки ДонДТУ за 2000-2011 рр. Це книги, статті з журналів. Є інформація, якої немає в бібліотеці. Ці джерела позначені «*».

Бібліографічний опис джерел дано по ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Матеріал розташований за абеткою. Наприкінці розміщений покажчик авторів.

У рекомендаційний бібліографічний покажчик «Фінансово-економічна криза» увійшло 425 джерел.

Покажчик рекомендований керівництву університету, професорсько-викладацькому складу, студентам.


ЗМІСТ


Вступна частина…………………………………………………………………………. 3

1. Сутність фінансово-економічної кризи……………………………………………… 5

2. Світова фінансово-економічна криза………………………………………………… 7

3. Фінансово-економічна криза в Україні…………………………………………....12

4. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи…………………………………… 25

5. Посткризове відновлення………………………………………………………………40

Покажчик авторів………………………………………………………………………… 42

^ СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Антоненко, Л.А. Влияние мирового экономического кризиса на мелких товаропроизводителей в трудах М.И. Тугана - Барановского / Л.А. Антоненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 10-16.Барановський, О.І. Сутність і різновиди фінансових криз / О.І. Барановський // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 3-13.Біла, Н.Г. Економічна криза та структурні зрушення в економіці / Н.Г. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 5. - С. 21-26.
У58

Г17

Гальчинський, А.С. Криза і цикли світового розвитку / А.С.Гальчинський. - К. : [АДЕФ-Україна], 2009. - 392 с.Гальчинський, А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії / А. Гальчинський // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1. - С. 3-8.Дорошенко, І.В. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи / І.В. Дорошенко // Фінанси України. - 2009. - № 3. - С. 77-89.
У5

Є-50

Єлецьких, С.Я. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.Я. Єлецьких, Г.В. Тельнова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 176 с.
У053

І-23

Івахненко, В.М. Курс економічного аналізу: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Івахненко, М.І. Горбаток. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : КНЕУ, 2005. - 304 с.
У58

К21


Карбау, Р. Міжнародна економіка: [підручник]: пер. з англ. / Роберт Карбау. - 7-е вид. – Суми : ВАТ "Сумська обласна друкарня"; : Видавництво "Козацький Вал", 2004. – 652 с.
Клочко, В. Глобалізація та особливості сучасної економічної кризи / В. Клочко // Економіка України. - 2011. - № 9. - С. 27 -37.Ковальчук, Т Актуалізація висновків теорії грошового обігу в контексті глобальної фінансової кризи / Т. Ковальчук, Є. Іванов, С. Іванов // Економіка України. - 2010. - № 10. - С. 15-23.


Кондратчук, К.С. Сутність і причина кризових проявів у світовій економічній системі / К.С. Кондратчук // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 57-63.
Линник, О.О. Світова фінансова криза та глобальні дисбаланси / О.О. Линник // Економічний часопис XXI. - 2011. - № 3/4. - С. 20-24.Лиходій, В.Г.Сучасна концепція маркетингу та економічна криза / В.Г. Лиходій // Актуальні проблеми економіки .- 2009. - № 12. - С. 6-12.Ляшенко, В.И. Циклы Н. Кондратьева, кризисы конца ХХ - начала ХХІ в. на фондовых рынках стран Юго-Восточной Азии и их влияние на трансформацию экономики постсоветских стран / В.И. Ляшенко, В.В. Ульянов // Економічний вісник Донбасу. - 2007. - № 3. - С. 55-79.Макаренко, И. Неминуемый спад / И. Макаренко // Финансовый директор. - 2006. - № 2. - С. 44-49.Мамонова, Г.В. Ідентифікація кризи на ринку страхових послуг / Г.В. Мамонова, С.Л. Сухонос // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 300-304.Маслов, А.О. Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії / А.О. Маслов // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 31-40.Нусратуллин, В.К. Финансовый кризис и современное развитие экономики / В.К. Нусратуллин, И.В. Нусратуллин // Економічний вісник Донбасу. - 2009. - № 2. - С. 48-55.Павлов, К.В. Использование SWOT-анализа для разработки стратегии развития экономики на разных уровнях управленческой иерархии / К.В. Павлов, И.Г. Андреева // Економіка промисловості. - 2010. - № 1. - С. 30-39.Паламарчук, М.В. Глобальний економічний цикл та синхронізація поточної світової рецесії / М.В. Паламарчук // Економічний часопис XXI. - 2011. - № 3/4. - С. 24-27.
У011.5

П50

Политическая экономия капитализма: курс лекций / [С.В. Мочерный, Л.А. Канищенко, Г.Н. Климко и др.]; под ред. С.В. Мочерного. – Львов : Вища школа, 1988. - 368 с.
У011.5

П50

Политическая экономия капитализма: методика комплексного изучения вузовского курса / [авт.-сост. : С.В. Мочерный, Ю.Н. Мартынюк, О.И. Соскин и др.]. - К. : УМК ВО, 1988. - 264 с.
У011.5

П50

Политическая экономия капитализма: науч.-метод. пособие преподавателю по проблемному чтению лекций / [С.И. Иванов, И.К. Ключников, Ю.В. Пашкус и др.] ; под ред. И.К. Смирнова. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. - 336 с.
У011.5

П50

Политическая экономия: капиталистический способ производства : наглядное пособие / [Л.И. Воротина, С.Э. Гесь, Л.И. Дикого и др.]; под ред. Я.У. Линийчука. - К. :

Вища школа, 1981. - 416 с.У011.5

П50

Политическая экономия. Т.1: Капиталистический способ производства : учебник для экон. вузов и факультетов / А.М. Румянцев, Г.А. Козлов, А.Г. Милейковский и др. - 5-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1982. - 560 с.
У011.5

П50

Политическая экономия - теоретическая основа революционной борьбы рабочего класса : курс лекций / под

ред. Л.И. Абалкина. – М. : Мысль, 1983. - 512 с.
У01

П71

Предборський, В.А. Економічна теорія: підручник для студ. вищих навч. закладів / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко; за ред. В.А. Предборського. - К. : Кондор, 2003. -493 с.Резнікова, Н.В. Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних змін / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 47-52.Тхор, С.О. Спекулятивні бульбашки та їх вплив на развиток кризових явищ / С.О. Тхор // Економічний вісник Донбасу. - 2011. - № 3. - С. 123-126.Чухно, А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подалання / А. Чухно // Економіка України. - 2010. - № 1. - С. 4-18.Шелудько, Н.М. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу / Н.М. Шелудько, А.І. Шкляр // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 3-21.
^ СВІТОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА
71

М65


Альхалди Сахер, А.М. Усовершенствование решений по организационно-управленческой устойчивости строительных предприятий Палестины / А.М. Альхалди Сахер // Містобудування та територіальне планування. Вип. 32. - К., 2009. - С. 42-51.
Бабченко, О. Міжнародний досвід регулювання фінансових кризових явищ / О. Бабченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2011. - № 4. - С. 51-61.Базилюк, А.В. Фінансова криза у США: економічна закономірність цілеспрямована акція чи похибки в управлінні кредитним портфелем / А.В. Базилюк, І.М. Дугін // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 184-192.


Барановський, О.І. Предтечі фінансових криз / О.І. Барановський // Фінанси України. - 2009. - № 3. - С. 3-22.


Батковський, В. Політика процентних ставок центральних банків у кризових умовах / В. Батковський, В. Домрачев // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 9. - С. 14-16.Батковський, В. Перспективи впливу глобальних тенденцій розвитку економіки та фінансової системи на Україну / В. Батковський, А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національ- ного банку України. – 2009. - № 12. - С. 3-9.Біляцький, С.Д. Генезіс та еволюція концепцій глобальних кризових ситуацій / С.Д. Біляцький, А.Б. Добровольська

// Економічний часопис ХХI. - 2011. - № 1/2. - С. 28-31.


Богдан, Т.П. Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період / Т.П. Богдан // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 3-14.Бродов, А.А. Финансово-экономический кризис и черная металлургия России / А.А. Бродов, Л.П. Макаров, В.А. Штанский // Сталь. - 2009. - № 2.- С. 64-68.Буранкова, М.А. Роль миграции в кадровом обеспечении российской экономики / М.А. Буранкова, В.Е. Аперьян, Е.А. Машихин // Проблемы машиностроения и автоматизации. – 2011. - № 1. – С. 143-147.

Влияние мирового финансового кризиса на кадровое обеспечение российской экономики.Бурлачков, В. Теоретические основы денежно-кредитной политики и мировой финансовый кризис / В. Бурлачков // Экономика Украины. - 2009. - № 2. - С. 49-59.Глухатов, Ю.Все про кризу у світі / Ю. Глухатов, О. Медведєв // Економіст. - 2009. - № 1. - С. 28-30.Головнин, М. Влияние финансовой глобализации на денежно-кредитную политику: теоретические аспекты и реакция на финансовые кризисы / М. Головнин // Экономика Украины. -2009. - № 2. - С. 67-78.


Грищенко, А.А. Міжнародна координація розвитку національних економік як умов попередження глобальних фінансово-економічних криз / А.А. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 3-10.Грищенко, С.Г. Мировой финансово-экономический кризис и металлургия (по материалам 65-й сессии Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития) / С.Г. Грищенко // Сталь. - 2009. - № 2. - С. 68-71.Грищенко, С.Г. Состояние мировой металлургии в новых реалиях экономического кризиса (по материалам 66 сессии Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития, Париж, июнь 2009 года) / С.Г. Грищенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2009. - № 4. - С. 1-3.Грищенко, С.Г. Состояние мировой металлургии в новых реалиях экономического кризиса (по материалам 67 сессии Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития, Париж, 10-11 декабря 2009 года / С.Г. Грищенко, В.С. Власюк // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2010. - № 1. - С. 4-5Зарицька, І. Передумови та особливості прояву сучасної світової банківської кризи / І. Зарицька // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 6. - С. 20-29.Клочко, В. Глобалізація та особливості сучасної економічної кризи / В. Клочко // Економіка України. - 2011. - № 9. - С. 27-37.Ковалишин, П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи / П. Ковалишин // Економіст. - 2010. - № 7. - С. 69-71.Ковтонюк, О.В. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансування міжнародної торгівлі / О.В. Ковтонюк

// Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 11-16.Кремень, В. Фінансова криза - етап ствердження фінансової цивілізації / В. Кремень, В. Ільїн // Вища освіта України. - 2009. - № 3. - С. 14-20.Кравченко, І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1. - С. 14-23.Крайнякова, Е. Зайнятість та форми працевлаштування в умовах сучасної економічної кризи / Е. Крайнякова, С. Войтович // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 172-180.Кризис по-казахстански: беседа с Жанжога Р. / беседовал И. Павлюк // Украинская техническая газета. - 2009. - 26 января / 1 февраля (№ 4/5). - С. 8.Кузьменко, В. Захист доходів найманих працівників у період фінансової кризи: досвід Німеччини / В. Кузьменко // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 6. - С. 47-51.Кузьменко, И. Кризис в странах СНГ / И. Кузьменко // Украинская техническая газета. - 2009. - 5/11 января (№ 1/2). -С. 15.Линник, О.О. Світова фінансова криза та глобальні дисбаланси / О.О. Линник // Економічний часопис XXI. - 2011. - № 3/4. - С. 20-24.Малиновська, О. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / О. Малиновська // Україна: Аспекти праці. - 2010. - № 3. - С. 34-40.
У01

М51

Меньшиков, С.М. Длинные волны в экономике: когда общество меняет кожу / С.М. Меньшиков, Л.А. Клименко. - М.: Международные отношения, 1989. – 272 с.Миротин, Л. Логистический реинжиниринг в условиях экономического кризиса / Л. Миротин // Логистика: Проблемы и решения. - 2009. - № 3. - С. 20-25.


Міщенко, С. Проблеми реалізації монетарної політики в умовах структурних дисбалансів (на прикладі Ісландії) / С. Міщенко // Вісник Національного банку Україн. - 2009. - № 3. - С. 22-26.Найман, Э. Индекс цен инвестиционных товаров (investment price index) необходимый объект воздействия монетарной политики центрального банка / Э. Найман // Економіст. - 2009. - № 8. - С. 16-23.Некипелов, А. Риски денежно-кредитной политики и современные финансовые кризисы / А. Некипелов // Экономика Украины. - 2009. - № 2. - С. 24-30.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
move to 1932-4254
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconБібліотека
Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 75- річчя Донецької області
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconБібліотека
Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 75- річчя Донецької області
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
move to 1932-4247
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconДонбаський державний технічний
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconДонбаський державний технічний університет
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи