Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою icon

Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою
НазваМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою
Сторінка1/7
Дата07.10.2013
Розмір1.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


Кафедра методики і технологій дошкільної освіти


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ


для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта


(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")


за вимогами кредитно-модульної системи


Довбня С.О., старший викладач кафедри методики і технологій дошкільної освіти.


І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

п/пНазви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

ЛабораторинихІндивідуальна

робота

Самостійна

робота

МКР


Змістовий модуль І.

^ ПРИРОДА КОСМОСУ. ПРИРОДА УКРАЇНИ1.

Природа Космосу2

2
2-3.

Природні умови України4
2
2

2
4.

Рослинний світ України2

6
5.

Тваринний світ України2
2
2

6
Разом

36
10
4
4

16

2


Змістовий модуль ІІ.

^ СЕЗОННІ ЗМІНИ В ПРИРОДІ6.

Сезонні зміни в природі. Календар

природи осені2


2
7.

Календар природи зими2

4
8.

Календар природи весни
2
4
9.

Календар природи літа2
2
2

2
10.


Методологічні основи методики ознайомлення

дітей з природою
2

2

24
Разом

36
10
44

16

2


Змістовий модуль ІІІ.

^ КУТОК ПРИРОДИ ТА ДІЛЯНКА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ11.

Куток природи в ДНЗ2
4
2

10
12.

Ділянка дошкільного закладу24

2

8
Разом

36
4
4

4

4

18

2Змістовий модуль ІV.

^ МЕТОДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДОЮ. НАОЧНІ МЕТОДИ


13.

Різноманітність і класифікація методів

Спостереження – основний

метод безпосереднього ознайомлення з

природою дітей дошкільного віку2


22

10
14.

Використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей дошкільного віку

з природою
2


2

2


210
Разом

36
4

2

2

2

4

20

2


Змістовий модуль V.

^ ПРАКТИЧНІ ТА СЛОВЕСНІ МЕТОДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДОЮ15.

Практичні методи ознайомлення

дітей дошкільного віку з природою2

4

2

2

2

12
16.

Словесні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою2

22

4
Разом

36
4

6

2

2

4

16

2


Змістовий модуль VІ.

^ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ


17.

Форми ознайомлення дітей дошкільного віку з

природою
2


2


2


2


2


2
18.

Засоби фіксації знань дітей дошкільного віку

про природу2
22

4
19.

Система екологічного виховання

дітей дошкільного віку2
22
20.

Планування та облік роботи з ознайомлення

дітей дошкільного віку з природою в умовах

дошкільного навчального закладу

2


2

2
Разом

36
8

2

8

2

4

10

2


Разом за навчальним планом


216

40


10


24


10


24


96


12ІІ. ПРОГРАМА

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.


ПРИРОДА КОСМОСУ. ПРИРОДА УКРАЇНИ


Лекція 1. ПРИРОДА КОСМОСУ (2 год.)


Всесвіт. Галактики. Поняття про космічний простір. Зірки. Сузір’я . Сонце – зірка - джерело тепла і світла. Утворення, розміщення, будова Сонця. Основні відомості про Сонячну систему. Планети Сонячної системи. їх загальна характеристика. Астероїди. Комети. Метеорити. Супутники. Місяць – супутник Землі. Основні відомості про Місяць. Фази місяця. Планета Земля, її місце в Сонячній системі. Будова Землі. Географічні оболонки Землі. Річний рух Землі.


Ключові поняття теми: Сонячна система, Сонце – зірка, Сузір’я. Планети, супутники, Земля, Місяць.

^ Рекомендована література

Основна література:

 1. Бабовал Т.І., Вихрущ В.О. Природознавство. Цікавий світ навколо нас. Книга для читання. II частина – Тернопіль: Навч. книга для читання - Богдан, 2001. - 176 с.

 2. Горощенко В.П. Хрестоматия по природоведению: Пособие для учителей.- М.:

Просвещение, 1979 -С. 4 -24.

 1. Павлович С.А., Матвеева О.М., Горощенко В.П. Книга з природознавства. Основи і

методика природознавства: Навч. пос. К.: Вища шк. - 1971. - С. 5-14.

 1. Старченко В.А. Дошкільникам про зоряне небо. Кременчук, 2003. – 119 с.

 2. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. - Т. 3. - С. 31.

6. Филиппов Е.Ф. Вселенная, земля, жизнь. - К.: Наукова думка, 1983. – 121 с.

Додаткова література:

 1. Анисимова С. Космос // Дошкольное воспитание, - № 4. - 2002. - С. 22-28

 2. Глухова Н. Формування початкових уявлень про Всесвіт // Дошкільне виховання, - № 1. -

2002. - С. 5-7.

 1. Горьков В., Авдеев Ю. Космическая азбука. - М.: Дет. лит., 1990.

 2. Котлярова І. Космічний турнір // Дошкільне виховання, - № 1. - 2001. - С. 14-17.

 3. Левин Б., Радлова Я. Астрономия в картинках. - М.: Дет. лит., 1988. – 121 с.

6. Левитан Е.П. Малышам о звёздах и планетах. - М.: Педагогика, 1986. – 87 с.


Лекція 2- 3. ПРИРОДНІ УМОВИ УКРАЇНИ (4 год.)


Поняття про рельєф. Особливості рельєфу України. Характеристика основних височин і низовин України. Гірські райони. Використання краєвидів у роботі з дошкільниками.

Загальна характеристика клімату України, його закономірності. Основні клімаутворюючі фактори. Характеристика основних метеорологічних елементів. Несприятливі метереологічні явища. Наукове та народне прогнозування погоди. Використання місцевих ознак в роботі з дітьми.

Ґрунти України. Морфологічні ознаки ґрунту. Типи ґрунтів. Роль ґрунтів, проблеми їх охорони. Формування бережного ставлення до ґрунтів в дошкільному віці.

Води України. Характеристика морів України. Річки України. Озера і лимани. Водосховища і ставки. Використання їх у навчально-виховній роботі з дошкільниками.


Ключові поняття теми: природа, рельєф, височини, низовини, гори, клімат, ґрунти, водні ресурси.


Семінар 1. Фізико-географічні особливості місцевого краю.

Рекомендована література

Основна література:.

1. Барабаш М.Б. Екологічні проблеми України. - К., 1999. – 256 с.

2. Білявський Г.О. Основи екологічних знань. - К.: «Либідь», 1997. - С. 234-279.

3. Веретенникова CO. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Вища шк.,

1979.-С. 9-15.

4. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б. Веряандер, И.Н. Гоголев, Д.И. Ковалишин и др. - К.: Наукова думка, 1986. - 216 с.

5. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые / Шнюков I.Ф., Чекунов

A.B., Вялов О.С. и др. - К.: Наукова думка, 1986. - 184 с.

 1. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование /

Маринич A.M., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. - К.: НаукоМ думка, 1985. - 224 с.

8. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України - К.: Вища шк., 1995. - С. 10- 39.

Додаткова література:

1. Перехрест B.C., Чекушкіна Т.А. Малим річкам - чистоту та повноводність. Київ

Урожай. – 1984.- С. 79-90.

2. Симаков Ю.Г. Живые приборы. - М.: Знание, 1986. - 176 с.

3. Сікорський М.І., Батушан О.Д., Віденко В.П. Київщина, короткий путівник. К. -

1976.

4. Япик А. Екологічні проблеми та як їм дати раду // Водне господарство України. -

1998. № 1-2 - С. 14-20.


Лекція 3. РОСЛИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ (2 год.)


Загальна характеристика царства рослин. Значення рослин в природі та житті людини. Характеристика рослинності України. Поняття про фітоценоз як природне рослинне угрупування. Ознаки та характеристика основних фітоценозів України – ліса, лук, водойм.

Рослини лісу.

Значення лісів в природі і житті людини. хвойні, листяні і мішані ліси. Характеристика основних ярусів лісової рослинності. Ознайомлення дошкільників з рослинами.

Рослини луків.

Види луків – заплавні, суходільні, гірські. Особливості рослинності луків. Характеристика найбільш поширених злаків, бобових, різнотрав’я, осок.

Рослини водойм.

Рослини водойм, їх особливості. Характеристика основних ярусів рослин водойм. Специфіка ярусності розташування рослин у водоймах.

Ознайомлення дошкільників з рослинами водойм.


Ключові поняття теми: фітоценози, ярусність.

Рекомендована література

Основна література:

1. Давыдов А.И. Знай, люби, береги. К.: Вэсэлка, 1989. – 231 с.

2. Определитель растений лесов Украины .- К.: Выща шк., 1984. - 342 с.

3. Природа Украинской ССР. Растительный мир / Андриенко Т.Л., Блюм О.Б., Вассер С.П.

и др. - К.: Наук, думка, 1985. - 208 с.

4. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України - К.: Вища шк., 1995. - С. 41-

142.

Додаткова література:

 1. Єлін Ю.Я., Іванченко С.Л., Оляницька Л.Г. Шкільний визначник рослин. К.: Рад. шк.,

1978.

 1. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. – М.: Прогресс, 1979.

 2. Наш друг - природа. Ужгород „Карпати", 1976. - 216 с.

 3. Петров В.В. Лес и его жизнь. – М.: Просвещение, 1986. - 159 с.

 4. Петров В.В. Растительный мир нашей родины. - М., 1991.

 5. Смик Г.К.; Нечитайло В.А. Зелений дивосвіт. - К.: Урожай, 1973.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча
Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 126 с
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 78 с
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти Половіна Олена Анатоліївна
Лекція вступ. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Закономірності, принципи, зміст І завдання родинного виховання. Виховний...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка
Ергономіка. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 33 с
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconІнститут педагогіки І психології Кафедра дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма етнопсихологія
Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки виконавчого органу київради (кмда) київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Метою конференції є визначення ролі та місця столиці України у європейських І національних культурних процесах, просвітницької місії...
Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Методика викладання математики
Кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи