Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології icon

Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології
Скачати 98.06 Kb.
НазваVii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології
Дата07.10.2013
Розмір98.06 Kb.
ТипДокументи

VII. Завдання для самостійної роботи студентів


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Історія розвитку дитячої практичної психології та педології .

Тема 2. Етапи розвитку вітчизняної дитячої практичної психології і педології.

1. Розкрити тенденції становлення сучасних напрямів дитячої практичної психології.

2. Проаналізувати основні структурні елементи психодіагностики.

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Додаткова література: 94, 95, 96. 97, 98, 99, 100.


Тема 3. Методологія дитячої практичної психології. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції і складові елементи.

1. Дайте оцінку класифікації психодіагностичних методів за О.О.Бодальовим, В.В.Століним.

2. Зупиніться на одній із класифікацій психодіагностичних методів. Обґрунтуйте доцільність такої класифікації.

3. Виділіть основи класифікації психодіагностичних методів.

Основна література: 2, 11, 16.

Додаткова література: 22, 25, 28, 40, 58, 76, 79, 82, 83, 85, 109, 119, 125, 130.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ


ОСОБЛИВОСТІ психічного розвитку дитини та дослідження рівнів розвитку дошкільників

Тема 4. Організація психолого-педагогічної служби у сучасних дошкільних навчальних закладах.

Тема 5. Особливості психічного розвитку дітей переддошкільного та дошкільного віку.

1. Розкрити задачі психодіагностики в різних сферах дошкільного закладу.

2. Охарактеризувати індивідуально-типологічні особливості дошкільників.

3. Розкрити основні умови організації психодіагностичного обстеження.

4. Розкрити специфіку організації групового психологічного обстеження.

Основна література: 1, 8, 9,12,14,16.

Додаткова література: 22, 27, 34, 44, 48,56,57, 60,66,71, 82, 85, 94.


Тема 6. Визначення нормативно-вікових та індивідуальних рівнів розвитку дитини.

1. Скласти схему спостереження за сюжетно-рольовою грою старших дошкільників.

2. Здійснити інтерпретацію рівня розвитку рольової поведінки за визначеною схемою.

Основна література: 4, 5, 14, 16.

Додаткова література: 34, 46, 48, 53, 54, 56, 67, 82, 86, 111, 117, 120, 122.


Змістовий модуль ІIІ

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ДОШКІЛЬНИХ навчальних закладах


Тема 7. Психологічне забезпечення педагогічного процесу. Визначення основних і допоміжних методів дослідження у процесі діагностики рівнів розвитку дитини.

Тема 8. Визначення готовності дошкільників до навчання у школі. Використання практичними психологами ДНЗ корекційних програм індивідуального розвитку дитини.

1. Провести обстеження рівня розвитку пізнавальної сфери старшого дошкільника.

2. Інтерпретувати дані отримані під час дослідження.

3. Скласти якісну характеристику рівня розвитку досліджуваної дитини дошкільного віку.

4. Охарактеризувати ігрові методики для діагностики властивостей темпераменту.

5. Проаналізувати методики дослідження готовності дитини до навчання у школі.

Основна література: 1, 2,3,6,8,9,14,15,17.

Додаткова література: 18, 22, 24, 26, 40, 62, 63,66, 68, 70,72, 77, 79, 80, 83,89,90, 102, 103, 112, 114,115, 118,119, 123,126, 131,132,139.


Тема 9. Організація у дошкільному навчальному закладі психологічного консультування батьків та просвітницької діяльності з питань сімейного виховання.

1. Круглий стіл щодо питання тенденції розвитку дошкільної психодіагностики.

2. Скласти програму дослідження педагогічно-запущеної дитини.

3. На основі результатів психодіагностичного обстеження дитини скласти її психологічну характеристику.

4. Підібрати банк методик для діагностики сім’ї і сімейного виховання.

Основна література: 4,6, 8, 16.

Додаткова література: 22, 32, 47, 49. 51, 52, 57, 65, 68, 85, 88, 105, 106, 114.

Оцінювання результатів самостійної роботи представлені у таблиці 7.1.

^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ магістра


Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Термін виконання (тижні)

Змістовний модуль І.

^ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Історія розвитку дитячої практичної психології та педології .

Тема 2. Етапи розвитку вітчизняної дитячої практичної психології і педології.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР

10
Тема 3. Методологія дитячої практичної психології. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції і складові елементи.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР

15
^ Змістовний модуль IІ.

ОСОБЛИВОСТІ психічного розвитку дитини та дослідження рівнів розвитку

дошкільників

Тема 4. Організація психолого-педагогічної служби у сучасних дошкільних навчальних закладах.

Тема 5. Особливості психічного розвитку дітей переддошкільного та дошкільного віку.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР

20
Тема 6. Визначення нормативно-вікових та індивідуальних рівнів розвитку дитини.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР

10
Змістовий модуль III.

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ДОШКІЛЬНИХ навчальних закладах

Тема 7. Психологічне забезпечення педагогічного процесу. Визначення основних і допоміжних методів дослідження у процесі діагностики рівнів розвитку дитини.

Тема 8. Визначення готовності дошкільників до навчання у школі. Використання практичними психологами ДНЗ корекційних програм індивідуального розвитку дитини.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР

25

Тема 9. Організація у дошкільному навчальному закладі психологічного консультування батьків та просвітницької діяльності з питань сімейного виховання.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР


20
Разом:30 год.

Разом: 100 балів^ VІІI. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання бакалавром ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Дитяча практична психологія» – це вид науково-дослідної роботи бакалавра, який містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень навчальної компетентності студента.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.


Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:


 • Студентське науково-теоретичне дослідження (охоплює весь зміст навчального курсу).

Орієнтовна структура ІНДЗ – студентського науково-теоретичне дослідження: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел.

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 8.1 і 8.2.


^ Таблиця 8.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(студентського науково-теоретичного дослідження)
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Визначення теми та структури дослідження.

6 балів

2.

Аналіз сучасних підходів до вивчення зазначеної проблеми, бібліографічний опис основних сучасних теоретичних досліджень за визначеною темою науково-теоретичної роботи студента.

8 балів

3.

Логічність висновків, визначення основних напрямків можливих експериментальних досліджень за темою студентського науково-теоретичного дослідження

8 балів

4.

Оформлення студентської науково-теоретичної роботи згідно з з вимогами ВАК.

8 балів

Разом

30 балів


Таблиця 8.2

^ Шкала оцінювання ІНДЗ

(студентського науково-теоретичного дослідження)


^ Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

22-30

Відмінно

Достатній

14-21

Добре

Середній

6-13

Задовільно

Низький

0-5

Незадовільно


^ Орієнтовна тематика студентських науково-теоретичних досліджень з навчальної дисципліни «Дитяча практична психологія»:


 1. Становлення практичної психології і педології.

 2. Етичні засади роботи практикуючого психолога.

 3. Психологічні особливості дітей раннього віку.

 4. Психологічні особливості дітей дошкільного віку.

 5. Психологічні кризи як аспект дослідження дитячої практичної психології.

 6. Профілактична робота з дошкільнятами та батьками.

 7. Психологічне консультування та просвіта дітей та батьків.

 8. Організація психологічного дослідження розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

 9. Діагностика пізнавальної сфери дошкільника.

 10. Діагностика емоційно-вольової сфери дошкільника.

 11. Діагностика міжособистісних взаємин дошкільника з однолітками і дорослими.

 12. Діагностика психологічної готовності дитини до школи.

 13. Феноменологія дитячих страхів.

 14. Психологічні особливості ліворукої дитини.

 15. Негативні прояви поведінки у дітей та шляхи їх подолання.

 16. Психологічні особливості дітей з неповної сім’ї.

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Методика викладання психологічних дисциплін». Максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 30.

Схожі:

Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології iconТема Основні етапи розвитку вітчизняної дитячої практичної психології і педології. Тема 3
Тема Основні етапи розвитку вітчизняної дитячої практичної психології і педології
Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
У процесі викладання теми висвітлюється історія розвитку дитячої практичної психології та педології, визначається методологічна основа...
Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології iconV. плани семінарських занять змістовий модуль І загальні питання психології дитячої семінарське заняття 1 (2 год.). Методологія, методика та метод у психології дитячій. Семінарське заняття до лекцій за темами
Предмет та завдання психології дитячої. Основні теорії психічного розвитку дитини
Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології iconКалендарний план лекцій з медичної психології для студентів 3 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „Стоматологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання медичної психології. Історія розвитку І сучасний стан медичної психології в Україні. Місце медичної психології...
Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології iconКафедра психології філософського факультету
Теоретичні та практичні аспекти роботи в сфері клінічної психології та психології здоров’я”
Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології iconУчебник для студ вузов. 5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2000. 456 с. (С. 1-5)
Тама Предмет та завдання дитячої психології. Основні теорії психічного розвитку дитини (6 год.)
Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології icon«Актуальні проблеми практичної психології»
Мета конференції розвиток творчої активності фахівців у сфері практичної психології, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної...
Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Vii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи