Тема : Наука продуктивна сила суспільства icon

Тема : Наука продуктивна сила суспільства
Скачати 73.71 Kb.
НазваТема : Наука продуктивна сила суспільства
Дата07.10.2013
Розмір73.71 Kb.
ТипЗакон

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Семінар 1.

Тема: Наука – продуктивна сила суспільства.

1. Предмет та поняття про науку, її сутність, історичні аспекти розвитку. Процес пізнання, його види та структура, понятійний апарат, зміст і функції науки. Наука як система знань, закономірності її розвитку. Гіпотеза, докази та формування теорій.

2. Класифікація науки, взаємозв’язок між трьома розділами наукового знання: природознавством, суспільними (соціальними) науками і філософією.

3. Організація наукової діяльності в Україні та в вищих навчальних закладах. Наукові школи, їх головні ознаки.

Література:

Основна:

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 2. Шейко В.М., Кушнаренко П.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності // Підручник. Київ: «Знання – Прес», - 2002. – 293 с.

Додаткова:

 1. Доброхот М.І. Сучасне і майбутнє української науки // Текст промови на ІІІ Всеукраїнському форумі українців 18-20 серпня 2001 р., м. Київ// Освіта і управління. – т.; № 3 -4 – 2001. – с. 7-13.

 2. Закон України «Про вищу освіту»/ Науково-практичний коментар під ред. Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. – 2002. – 322 с.

 3. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований. Учебное пособие. - К.; Т-во «Знания», КОО, 2000. – 114 с.


Семінар 2

Тема: Наукові дослідження – шлях до розв’язання проблем методики.

1. Суть і основні види та етапи наукових досліджень. Об’єкт, предмет наукового дослідження.

2. Науково-дослідницька діяльність студентів, напрями роботи та організаційна структура. Вибір теми та реалізація дослідження, визначення мети і задач наукового дослідження. Основні форми та етапи наукових досліджень студентів. Розробка структури проблеми. Послідовність та конкретизація. Вивчення історичного аспекту проблеми. Попередній план та складання графіку роботи, план змісту роботи. Принцип системного підходу в наукових дослідженнях: цілісність, всебічність, системоутворюючі відносини, субординація, динамічність.

3. Розрахунок ефективності науково-дослідних робіт, її критерії та проблеми оцінки. Ефективність наукової діяльності у вищому навчальному закладі.

Література:

Основна:

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 2. Сидоренко В.К., Дмитренко В.П. Основи наукових досліджень. – К.: 2000. – РНКЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.

 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х: ХДАК, 1998. – 288 с.

Додаткова:

 1. Бурчин М.Н., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки: Структуры систем знаний. – М.; АО «Аспект – Пресс», 1994. – 120 с.

 2. Кыверялг А.А. Методы исследований в профессиональной педагогике. Таллин: Валчус, 1980. – 334 с.

 3. Морозов І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К.; 1997. – 56 с.


^ МОДУЛЬ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Семінар 3

Тема: Інформаційне забезпечення наукових досліджень.

1. Поняття, терміни та роль інформації в проведенні нау­кових досліджень. Види та галузі інформації. Пошук вторинної документальної інформації з теми дослідження, бібліографічні видання.

2. Отримання і аналіз первинної інформації. Інформація в інформаційно-пошукових системах бібліотек та установах науково-технічної інформації. Вторинна інформація. Про­цес збору та аналізу наукової інформації.

3. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації та авто­матизовані системи обробки інформації на ЕОМ. Катало­ги, їх види та характеристика. Техніка роботи з науковою літературою. Оформлення бібліографічного опису літератури та списку використаних джерел в процесі наукового дослідження.

Література:

Основна:

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х: ХДАК, 1998. – 288 с.

Додаткова:

 1. Библиографическое описание документа и правила составления: ГОСТ 7.1 – 84. – Введ.01.01.86. – М: Изд-во стандартов, 1988. – 71 с.

 2. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97: Введ. 01.07.98. – К.: Держстандарт України, 1998. – 16 с.

 3. Крейденко В.С. Библиотечные исследования. Научные основы: Учебн. пособие. – М.: Книга, 1983. – 143 с.

 4. Кушнаренко Н.М. Документоведение. Учебник для вузов культуры. – 2-е издание, перераб. и допол. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 460 с.

 5. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навч. пос. – К.: Ф. «ВІПОЛ», 1997, - 242 с.

 6. Закон України «Про інформацію» // Голос України – 1992. – 23 лист.


Семінар 4

Тема: Курсова, дипломна (магістерська) роботи: написання, оформлення, захист.

 1. Форми завершення наукових досліджень у вищих навчальних закладах освіти.

 2. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика, послідовність виконання, підготовчий етап, робота з текстом, оформлення.

 3. Керівництво курсовою (дипломною) роботою, її рецензування та захист. Магістерська (дипломна) робота як кваліфікаційне дослідження. Оформлення документів на магістерську дипломну роботу. Етапи написання.

 4. Підготовка до захисту дипломної роботи повідомлення про основні результати наукового дослідження. Характерні недоліки при виконанні дипломної роботи.

Література:

Основна:

 1. Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – К.; - № 6 – 2007, 47 ст.

 2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х: ХДАК, 1998. – 288 с.

Додаткова:

 1. Олійник П.М. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи зі спеціальності «правознавство». – К.; КУТЕП. – 2001, - 21 с.

 2. Стеченко Д.М. – Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт. – К.; КУТЕП. – 2001. – 35 с.


Семінар 5.

Тема. Винахідництво і розвиток наукової творчості.

1. Актуалізація опірних знань студентів щодо методики проведення спостереження в групах дітей середнього та дошкільного віку

 1. Розробка плану спостереження за схемою:

- мста спостереження;

- вид спостереження;

- об'єкти спостереження;

- форми фіксації результатів спостереження.

3. Обговорення та аналіз планів спостереження.

Література:

Основна:

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

Додаткова:

  1. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике. – К.: Вища школа, 1994. – 207 с.

  2. Бабанский Ю.К. Методология й методика научного поиска. – М., 1989.

  3. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К., 1999. – 222с.^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1

Тема. Основи методології наукового дослідження.

1. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень. Два рівні пізнання в методології наукових досліджень: емпіричний і теоретичний. Загальна та часткова методологія науки.

2. Методи та техніка наукових досліджень, їх класифікація.

3. Методи емпіричного дослідження. Методи теоретичного дослідження. Експеримент та його характерні особливості в процесі дослідження. Аналіз і синтез, індукція і дедукція, історичний і логічний методи дослідження.

4. Гіпотеза і докази в наукових дослідженнях. Способи встановлення істини: безпосередній і опосередкований.

5. Стадії наукових досліджень: організаційна, дослідна, узагальнення, апробація, реалізація результатів.

Література:

Основна:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Підр. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

 2. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике. – К.: Вища школа, 1994. – 207 с.

Додаткова:

 1. Фіцула М.М. Педагогіка. Навч. посіб. – К.: Академія, 2000. – 544 с.

 2. Кыверялг А.А. Методы исследований в профессиональной педагогике. Таллин: Валчус, 1980. – 334 с.

 3. Крыско В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. К.: Хорвест, 1999. – 384 с.

 4. Сидоренко В.К., Дмитренко В.П. Основи наукових досліджень. – К.: 2000. – РНКЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.

 5. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х: ХДАК, 1998. – 288 с.


Практичне заняття 2.

Тема. Реферування тексту. Реферативний огляд. Анотований реферат.


 1. Охарактеризувати різновиди реферування тексту.

 2. Підібрати літературу для написання реферату (тема на вибір студента).

 3. Визначити структурі компоненти реферату.

Література:

Основна:

  1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

  2. Библиографическое описание документа и правила составления: ГОСТ 7.1 – 84. – Введ.01.01.86. – М: Изд-во стандартов, 1988. – 71 с.

Додаткова:

 1. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97: Введ. 01.07.98. – К.: Держстандарт України, 1998. – 16 с.

 2. Крейденко В.С. Библиотечные исследования. Научные основы: Учебн. пособие. – М.: Книга, 1983. – 143 с.

 3. Кушнаренко Н.М. Документоведение. Учебник для вузов культуры. – 2-е издание, перераб. и допол. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 460 с.

 4. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навч. пос. – К.: Ф. «ВІПОЛ», 1997, - 242с.

 5. Закон України «Про інформацію» // Голос України – 1992. – 23 лист.

 6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х: ХДАК, 1998. – 288 с.

Схожі:

Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconТема. Силы в механике
Сила трения — это сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого и препятствующая это­му движению
Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconСилы в природе Сила Сила
Сила – физическая величина, количественно характеризующая действие одного тела на другое
Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconКратологія наука про владу як навчальна дисципліна
Однією з таких нових наук, яка тільки починає формуватися є кратологія (від грецьких слів kratos – влада, сила, панування, могутність...
Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconТема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту
Сьогодні навряд чи хто скаже, як І коли зародилося мистецтво І наука управління. Менеджмент в тій або іншій формі існував завжди...
Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconВища освіта і наука найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку
Президента України В. А. Ющенка, колегія відзначає, що суспільні перетворення, які розпочалися в Україні, засвідчують факт формування...
Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconСпеціальність «економічна теорія»
Освіта й наука – це нові засоби праці, нові технології, нові інтелігентні люди, творці нового суспільства. Рівень культури реалізації...
Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconПоложення і висновки ми і поклали в основу курсу за вибором «Кратологія наука про владу»
Однією з таких нових наук, яка тільки починає формуватися є кратологія (від грецьких слів kratos – влада, сила, панування, могутність...
Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconЧи є у вас сила волі?
Деякі вважають, що їм не потрібна сила волі, І, тим самим, прикривають свою слабкість, але коли їх називають безхарактерними, обурюються....
Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconТема Соціологія як наука про суспільство: об'єкт, предмет, структура І функції > Соціологія як наука: об'єкт та предмет дослідження
Тема Соціологія як наука про суспільство: об'єкт, предмет, структура І функції
Тема : Наука продуктивна сила суспільства iconТема освітньо-інформаційний ринок. Соціально-психологічні аспекти формування інформаційного суспільства. Рекомендована література
Тема освітньо-інформаційний ринок. Соціально-психологічні аспекти формування інформаційного суспільства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи