Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» icon

Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Скачати 97.77 Kb.
НазваVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Дата07.10.2013
Розмір97.77 Kb.
ТипРозрахунок

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільників» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.

Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

І СЕМЕСТРп/п


Вид діяльності

Максимальна кількість балів за одиницю

^ Кількість одиниць до розрахунку

Всього1.

Відвідування лекцій

1

7

7

2.

Відвідування практичних (семінарських) занять

1

6+8=14

14

3.

Виконання домашнього завдання

5

20100

4.

Відповідь на практичному

занятті

10

4

40

5.

Відповідь на семінарському

занятті


10

3

30

7.

Модульна контрольна робота

25

2

50

8.

Написання реферату

15

1

15

Максимальна кількість балів

256


Коефіціент 256:100 = 2,56

Студент набрав Х балів

Розрахунок Х: 2,56=У

Оцінка за шкалою (А, СВ, ЕD, FX, F)


Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

ІІ СЕМЕСТРп/п


Вид діяльності

Максимальна кількість балів за одиницю

^ Кількість одиниць до розрахунку

Всього1.

Відвідування лекцій

1

8

8

2.

Відвідування практичних (семінарських) занять

1

8+12=20

20

3.

Виконання домашнього завдання

5

11


55

4.

Відповідь на практичному

занятті

10

6

60

5.

Відповідь на семінарському

занятті

10

4

40

6.

ІНДЗ

30

1

30

7.

Модульна контрольна робота

25

2

50

Максимальна кількість балів

263


Коефіціент 263:60 = 4,38

Студент набрав Х балів

Розрахунок Х: 4,38=У

Оцінка за шкалою (А, СВ, ЕD, FX, F)

Екзамен 40 балів


У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

  • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

  • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат, есе.

  • Методи самоконтролю: умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

  • Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

^ Підсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS


1 – 34


35 – 59

«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

F


FX

60 – 74

«задовільно»

ED

75 – 89

«добре»

CB

90 – 100

«відмінно»

A


Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів:

Оцінка

Критерії оцінювання


«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре»

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).

Модульний контроль знань магістрантів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються студентам бакалаврату упродовж вивчення дисципліни «Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільників».

Таблиця 8.4

Розподіл балів, що присвоюються студентам


МОДУЛІ

ІНДЗ

Реферат

Екзамен

Модульна контрольна робота

Змістовий

модуль 1

(семінари, практичне заняття, самостійна робота)

Змістовий

модуль 2

(семінари, практичне заняття,

самостійна робота)


Змістовий

модуль 3

(семінари, практичне заняття, самостійна робота)

Змістовий

модуль 4 (семінари, практичне заняття, самостійна робота)

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

30 балів

15 балів

40 балів

25 балівх4=100 б.

27

27

43

21

26

11

28

1

12

23

27

38

27

33

12

Всього:

97 б

Всього:

86 б.

Всього:

36 б.

Всього:

137 б.


Разом: 356 балів


Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

  • своєчасність виконання навчальних завдань;

  • повний обсяг їх виконання;

  • якість виконання навчальних завдань;

  • самостійність виконання;

  • творчий підхід у виконанні завдань;

  • ініціативність у навчальній діяльності.

Схожі:

Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія та методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Етнопсихологія»
«Етнопсихологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія сім’ї»
«Психологія сім’ї» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Сучасні системи дошкільнї освіти»
«Сучасні системи дошкільнї освіти» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології»
«Основи логопедії і дефектології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconVііі. Система поточного І підсумкового
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconТеорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка
Мета курсу: підготувати студентів – майбутніх фахівців Х дошкільної освіти до виховання у дошкільників навичок здорового способу...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» iconIX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча”
Психологія дитяча” оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи