VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) icon

VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
Скачати 85.11 Kb.
НазваVІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
Дата07.10.2013
Розмір85.11 Kb.
ТипДокументи

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ «СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»


Змістовий модуль І.

Система дошкільної освіти в Україні


Тема 1. Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год).

1. Ознайомитись із Законом України „Про дошкільну освіту” і виписати завдання, що стоять перед сучасним дошкільним закладом, принципи організації дошкільного закладу та типи сучасних дошкільних закладів в Україні.

2. Опрацювати матеріали програми « Освіта. Україна ХХI століття» і виписати завдання виховання дітей у сім’ї та шляхи взаємодії суспільного та родинного виховання дітей дошкільного віку.

3. Опрацювати Концепцію виховання дітей дошкільного віку і виписати головні завдання виховання дітей дошкільного віку.

4. Ознайомитись з матеріалами музею Історії розвитку суспільного дошкільного виховання в місті Києві.

Тема 2. Сучасні підходи до організації системи дошкільної освіти в Україні ( 4 год.).

1. Підготувати презентацію про організацію роботи в одному із дошкільних закладів альтернативного типу .

2. Підготувати матеріал до роботи по підготовці творчого проекту „Дошкільний заклад майбутнього».


Тема 3. Іноваційні педагогічні технології в системі дошкільної освіти в Україні (4 год.)

1. Зібрати матеріали про організацію роботи одного із авторських дошкільних закладів ( за вибором студента).

2. Скласти анотацію на статтю Проскури О. С. „Софія Русова і концепція українського дитячого садка” // Дошкільне виховання. – 1992 - №10. – С. 12-14.


Змістовий модуль ІІ.


^ СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ


Тема 4. Загальні тенденції розвитку системи дошкільної освіти в провідних країнах світу ( 4 год.)


1. Ознайомитись з матеріалами Міжнародної конвенції про громадсько-політичні, соціально-економічні і культурні права дітей дошкільного віку. Зробити записи .

2. Підготувати повідомлення про міжнародні педагогічні центри ( за виборм студента) .


Тема 5. Особливості системи дошкільної освіти в країнах близького і далекого зарубіжжя ( 6 год).

1. Зробити порівняльний аналіз розвитку дошкільної освіти різних країн за схемою:

- країна; .

- засновники дошкільних закладів;

- основні типи дошкільних закладів;

- особливості роботи закладів кожного типу.

Результати аналізу оформити в таблиці.

2. Підготувати повідомлення про організацію системи дошкільної освіти в одній із провідних краін світу.


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Табл .6.1

Т


^ Змістовий модуль та теми курсу


Академічний контроль


Бали

Термін

виконання (тижні)Змістовий модуль І.


^ СУЧАСНА СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІТема 1. Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти і Україні (6 год.)

Практичне заняття модуль­ний контроль,

20

І-ІІ

Тема 2. Сучасні підходи до організації системи дошкільної освіти в Україні (4 год.)

Практичне заняття, модуль­ний контроль

10

ІІ-ІІІ

Тема 3. Іноваційні педагогічні технології в системі дошкільної освіти України (4 год.)

Практичне заняття,модульний контроль

10

ІІІ- ІVЗмістовий модуль ІІ.


^ СУЧАСНА СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ


Тема 4. Загальні тенденції розвитку системи дошкільної освіти в провідних країнах світу (4 год.)

Практичне заняття ,модуль­ний контроль

10

V- VІ

Тема 5. Особливості системи дошкільної освіти в країнах близького і далекого зарубіжжя (6 год.)

Практичне заняття, модуль­ний контроль

10

VІ-VІІ

Всього: 24 години

Всього: 60 балів
^ VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)


Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання бакалаврами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Сучасні системи дошкільної освіти» – це вид науково-дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:


– анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історико-педагогічні розвідки (10 балів);

– повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (10 балів);

– повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (10 балів);

– історико-біографічні дослідження у вигляді есе (20 балів).

– науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 30 балів.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.


Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження

5 балів

2.

Складання плану реферату

3 бали

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання.

10 балів

4.

Дотримання правил реферуванням наукових публікацій

2 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

5 балів

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

5 балів

Разом

30 балів


Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)


Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

25-30

Відмінно

Достатній

24-20

Добре

Середній

19-15

Задовільно

Низький

0-14

Незадовільно

Схожі:

VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconТема поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в україні
Змістовий модуль ІІ. Організаційно правові засади функціонування системи дошкільної освіти в україні
VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconЗакон України "Про дошкільну освіту" "Національна доктрина розвитку освіти"
...
VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні засади та історичний огляд становлення І розвитку дошкільної лінгводидактики як науки Тема 1 Дошкільна лінгводидактика як наука – 1 год
Опрацювавши методологічні засади дошкільної лінгводидактики, визначити який взаємозв’язок має мова і історія народу, мова і поезія;...
VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconТема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.)
Законодавство України про дошкільну освіту: основні завдання законодавства України про дошкільну освіту; державна політика у сфері...
VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconДз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Фахове випробування для вступу в магістратуру зі спеціальності «Дошкільна освіта» з дисциплін: «Актуальні проблеми дошкільної освіти»,...
VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
Структура та базові принципи системи освіти в Україні (на основі законодавства України про освіту). Характеристика загальної середньої...
VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ.
Тема Вступ. Розвиток теорії сімейного виховання в Україні. Закономірності, принципи, зміст і завдання родинного виховання. Виховний...
VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconОсвіти в україні та її перспективи
Водночас реформування освіти в Україні здійснюють відповідно до європейських стандартів, які орієнтують на утвердження національної...
VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год) iconПрограма управління в системі дошкільної освіти для спеціальності 010101- дошкільне виховання
Управління в системі дошкільної освіти: Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи