Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено icon

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Скачати 59.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Дата14.09.2012
Розмір59.41 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ВНТУ


Протокол N ________

від " ______ " __________ 200 р.

проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

В.О.Леонтьєв
Навчальна програма дисципліни


Бази знань і експертні системи


Напрям підготовки 0914 – Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
6.091401 –Системи управління і автоматикиАвтор: ______________^ В.М.Дубовой, професор, зав. Кафедри КС


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол N____ від "___"____________200__ р.

Зав. кафедри КСУ В.М.Дубовой


Програма прорецензована _______________________________________

та.______________ на засіданні кафедри ___________________________

Протокол №_______ від ___________________ 200__ р.

Зав. кафедри ________________________________________________


Програма розглянута та схвалена на засіданні методичної комісії ІнАЕКСУ.

Протокол №_____ від “____”____________________200__ р.

Голова методичної комісії___________________________А.С.Васюра


Розглянуто та схвалено на засіданні Ученої ради ІнАЕКСУ.
Протокол №_____від ”____”_____________________200__ р.
Голова Ученої ради ____________________________^ А.С. ВасюраРозглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №________ від “___”_____________200 р.

Голова Методичної ради ___________________В.О.Леонтьєв

1. Загальні положення


1.1. Мета і задачі дисципліни

Дисципліна "Бази знань і експертні системи" присвячена одному з головних застосувань комп’ютерної техніки в сучасних інтелектуальних системах управління і автоматики.

Мета вивчення дисципліни: набуття студентами знань і навичок, які дозволяють створювати, адмініструвати і використовувати бази даних і знань для побудови сучасних інформаційних і експертних систем.


^ 1.2. Завдання дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: методи побудови баз даних і знань, математичні основи проектування баз даних і знань, особливості застосування сучасного інструментального програмного забезпечення для побудови баз даних і знань, види та методи побудови експертних систем, основні методи отримання експертних висновків, основи інженерії знань;

вміти: розробляти бази даних і знань для систем управління і автоматики, організовувати процес отримання знань, володіти основами використання СУБД Access, FoxPro, а також засобами створення експертних систем.


^ 1.3. Зв’язок з іншими дисциплінами

Курс базується на дисциплінах: Алгоритмічні мови та програмування, Основи інтелектуальних технологій.

2. Зміст дисципліни


1. Вступ.

Експертні системи базові поняття, означення і класифікація. Методологія побудови.


2. Бази даних.

Основні види і технології баз даних. Види баз даних: реляційні, ієрархічні, мережеві. Реляційні бази даних: основні поняття, нормальні форми. Елементи теорії реляційних баз даних: функціональні залежності і декомпозиція без втрат. Методи нормалізації. Базисні засоби маніпуляції реляційними даними: реляційна алгебра Кодда. Проектування реляційних баз даних з використанням семантичних моделей: ER-діаграми.

Мова запитів SQL. Загальна характеристика оператора SELECT і організація списку посилань на таблиці у розділі FROM. Предикати розділу WHERE оператора SELECT. Групування та умови розділу HAVING, породжені і приєднані таблиці. Засоби формулювання аналітичних і рекурсивних запитів. Засоби маніпулювання даними

Технологія створення БД в системі Access. Технологія створення БД в системі FoxPro.


^ 3. Бази знань і інженерія знань

Інженерія знань (Data Mining). Методи і стадії Data Mining. Задачі Data Mining. Структурна організація баз знань: фрейми, семантичні мережі, продукційні правила. Основи аналізу даних. Методи кластерного аналізу. Методи пошуку асоціативних правил. Інструменти Data Mining.


^ 4. Експертні системи

Методи висновку. Статистичні методи висновку. Нечіткі методи висновку. Логічне програмування. Методи класифікації і прогнозування. Інструментальні засоби побудови експертних систем. Приклади реальних експертних систем.


5. Заключення

Перспективи розвитку баз знань і експертних систем.


3. Зміст лабораторних занять

1. Створення структури БД у середовищі Access

2. Використання СУБД Access

3. Використання FoxPro у програмному режимі

4. Використання FoxPro у діалоговому режимі

5. Складання програм обробки даних у FoxPro

6. Керування БД з використанням SQL

7. Побудова нечіткої ЕС

8. Побудова нейронної ЕС


^ 4. Самостійна робота


Самостійна робота передбачає самостійне вивчення окремих розділів курсу, підготовку до лабораторних занять, виконання курсового.


^ 5. Курсовий проект


Завдання на курсовий проект передбачають вирішення типових задач створення та застосування баз даних і знань для побудови експертних систем в системах управління і автоматики.


1. В результаті виконання курсового проекту повинна бути розроблена структура бази даних і програма. Текст програми повинен супроводжуватися пояснювальною запискою і графічною частиною.

2. Зміст пояснювальної записки:

1) Вступ

2) Змістовна постановка задачі (завдання).

3) Обґрунтування методу розв’язання задачі.

4) Розробка структури бази даних.

5) Обґрунтування логічної структури програми.

5) Керівництво програміста

6) Керівництво оператора.

7) Керівництво адміністратора БД

6) Тестові приклади.

7) Додатки.

3. В окремих випадках замість написання програми завдання курсової роботи може передбачати підготовку аналітичного огляду з актуальних питань експертних систем.


Г Р А Ф І К

виконання курсового проекту

Термін і номер тижня

Номер етапу

Назва робіт у етапі

У % від загального

8.09 - 21.09

2

1

Отримання і уточнення завдання

5

22.09-18.10

6

2

1. Огляд та аналіз спеціальної літератури

2. Розробка структури БД

30

19.10-14.11

10

3

Розробка і від лагодження програми на алгоритмічній мові

60

15.11-4.12

13

4

Оформлення супроводжуючої документації

85

5.12-19.12

16

5

Захист роботи

1006. Література


Основна література:

  1. Мейер Д. Теория реляционных баз данных. – М.: Мир, 1987. – 608 с.

  2. Нейлон К. Как построить свою экспертную систему. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

  3. Четвериков В.Н. и др. Базы и банки данных. – М.: Высш. шк., 1987.

  4. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – В.: ВДТУ, 1997.

  5. Бондарев В.М. и др. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.

  6. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.


Додаткова література:

  1. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. — СПб.: Питер, 2000.

  2. Дж. Джарратано, Г. Райли. Экспертные системы: принципы разработки и программирование — М. : «Вильямс», 2006. — 1152 стр.

  3. Питер Джексон Введение в экспертные системы. — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. — С. 624.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 091401-4 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи