Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено icon

Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Скачати 68.85 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Дата14.09.2012
Розмір68.85 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ВНТУ

Протокол №____________

від " ______ " __________ 2009 р.

проректор з науково-педагогічної роботи

по організації навчального процесу та
його науково-методичного забезпечення

В.О. Леонтьєв
Навчальна програма дисципліни

Інтелектуальні засоби систем автоматики і управління
Напрям підготовки 914 – “Комп´ютеризовані системи,
автоматика і управління ”

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

7.09140 – Системи управління і автоматики


Автор: ______________ к.т.н., професор каф. КСУ М.М. Биков


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____ від "___"____________2009 р.

Зав. кафедри КСУ В.М. Дубовой


Програма прорецензована к.т.н., доцент Бісікало О.В..

та схвалена на засіданні кафедри АІВТ

Протокол №____ від ”____” ________________2009 р.

Зав. кафедри ___________________ Квєтний Р.Н.


Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії

інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління

Протокол №____ від "___"____________2009 р.

Голова комісії ______________ А.С. Васюра


Розглянуто та схвалено на засіданні Ученої ради

Інституту АЕКСУ

Протокол №_____ від “____” ________________ 2009 р.

Голова Ученої ради ____________ Васюра А.С.


Розглянуто та схвалено методичною радою ВНТУ

Протокол № ____ “___” ____________ 2009 р.

Голова методичної ради ____________ В.О. Леонтьєв


^ 1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИМетою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики і управління" є отримання загальних знань з області застосування методів штучного інтелекту, зокрема розпізнавання образів, для побудови компонентів сучасних систем управління і автоматики.

^ Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні

знати:


 • основні області застосування методів штучного інтелекту та його існуючі на сьогодні програмні засоби; • основні поняття і задачі, що виникають в зв'язку з сприйняттям та розпізнаванням образів;

 • способи сприйняття інформації в системах розпізнавння і принципи побудови пристроїв сприйняття інформаціїї;

 • методи і алгоритми розпізнавання образів і їх математичні засади ;

 • принципи побудови пристроїв і систем автоматичного розпізнавання образів;


вміти:


 • приймати рішення про ефективність застосування методів штучного інтелекту та розпізнавання образів для вирішення конкретної задачі управління:

 • вибрати необхідні методи опису і розпізнавання об'єкта:

 • розробити структуру системи розпізнавання;

 • розробити ефективний алгоритм вирішення задачі розпізнавання;

 • розробити програмне забезпечення системи розпізнавання.

^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Вступ до проблеми штучного інтелекту – 2 год.

Предмет і задачі дисципліни. Зв'язок з іншими дисциплінами навчального плану. Основні поняття та визначення штучного інтелекту. Основні задачі наукового напрямку "Штучний інтелект". Основні напрямки застосування інтелектуальних систем в САУ. Місце задач розпізнавання образів в системах управління і автоматики. Сучасний стан систем штучного інтелекту та розпізнавання образів.

^ Агентний підхід до побудови ІС. Загальні поняття задачі розпізнавання образів – 2 год.

Визначення ІС. Агентний підхід до побудови ІС. Структура інтелектуальної системи. Визначення терміну "розпізнавання образів". Узагальнена схема розпізнавання, основні задачі побудови систем розпізнавання. Класифікація систем розпізнавання. Приклади автоматичних систем розпізнавання образів.


^ Попередня обробка образів і вибір ознак образів – 2 год.

Фізичне сприйняття об'єкта і його опис в ознаковому просторі. Загальна характеристика давачів для сприйняття параметрів об'єктів розпізнавання. Попередня обробка параметрів. Методи виділення ефективних ознак зорових і звукових образів.


^ Класифікація образів – 2 год.

Класифікація і кластер. Відстань між класами. Критерії класифікації. Використання рангів відстаней для класифікації образів.

^ Кластерний аналіз – 2 год.

Алгоритми кластеризації: пороговий, максимінний, К-внутрішньогрупових середніх, динамічних ядер, ISODATA.


Вирішувальні функції – 2 год.

Загальні уявлення про вирішувальні функції. Лінійні та нелінійні вирішувальні функції. Узагальнені вирішувальні функції. Функції відстані. Потенціальні функції.


^ Ймовірністний підхід до розпізнавання образів – 2 год.

Класифікація образів як задача теорії статистичних рішень. Байесовський закон прийняття рішення. Ймовірнісний підхід до розпізнавання образів. Байесівський класифікатор. Оцінка функції щільності розподілу ймовірностей ознак. Ймовірність помилок.


^ Синтаксичний підхід до розпізнавання образів – 2 год.

Синтаксичний підхід до розпізнавання образів. Поняття теорії формальних мов. Граматики і їх типи.


^ Автоматне розпізнавання – 2 год

Автомати як пристрої розпізнавання. Розпізнавання образів, зображених графами і деревовидними структурами. Розпізнавання текстів.


^ Логічні методи розпізнавання – 2 год.

Пряма і зворотна задачі логічного розпізнавання. Скорочений логічний базис, алгоритми побудови скороченого логічного базису. Алгоритми логічного розпізнавання.


^ Системи розпізнавання з навчанням – 2 год.

Контрольовані методи навчання. Перцептронний підхід і його різновидності.


Методи навчання – 4 год.

Метод навчання за мінімумом СКП. Нейронні мережі як система розпізнавання з самонавчанням, використання рангових структур для моделювання нейронних мереж. Градієнтні методи навчання.


^ Розпізнавання образів в практичних застосуваннях - 2 год.

Розпізнавання ізольованих слів. Розпізнавання диктора. Розпізнавання рукописного тексту і сцен. Промислові використання - контроль якості поверхонь, автоматичне визначення орієнтації предметів.


Висновки.

Тенденції розвитку систем штучного інтелекту.


Лабораторні роботи
 1. Програмування лінійних класифікаторів.

 2. Програмування байесівських класифікаторів.

 3. Програмування методу вибору ознак.

 4. Програмування вибору ознак за методом Карунена-Лоева.

 5. Програмування Байесівського класифікатора.

6. Програмування методів кластеризації.

7. Програмування методів навчання.


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Індивідуальні завдання з дисципліни охоплюють матеріал основних розділів дисципліни: характеристики методів штучного інтелекту та областей їх застосування, методів сприйняття та опису образів, методів ідентифікації та класифікації образів, принципів побудови і роботи систем розпізнавання. Перелік питань для індивідуальних завдань наводиться нижче:

 • Методи інтелектуального аналізу даних (Data Mining).

 • Принципи реалізації машинного перекладу мови.

 • Принципи побудови і роботи експертних систем.

 • Оцінка ефективності систем розпізнавання образів.

 • Методи кластеризації даних.

 • Алгоритми навчання.

 • Детерміновані методи класифікації образів.

 • Структурні методи розпізнавання.

 • Нечіткі методи класифікації.

 • Ортогональні базиси дискримінантних функцій.


ЛІТЕРАТУРА


Основна література

1. Биков М.М. Штучний інтелект та розпізнавання образів. Навчаль-
ний посібник.-Вінниця , ВДТУ, 2002. – 296 с. ( Електронний варіант).

2. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов.- М.: Мир,
1978.- 411 с.

3. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания
образов.- М.: Наука, 1979. - 368 с.

4. Фор А. Восприятие и распознавание образов. - М.:
Машиноcтроение, 1989. - 272 с.

5. Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания . - М.: Высшая
школа, 1989. - 231 с.

 1. Фу К. Структурные методы в распознавании образов. - М.: Мир, 1977. - 320 с.

 2. Looney C.G. Pattern Recognition Using Neural Networks. –New York: Oxford University Press,1997. – 449 p.


Додаткова література

1. Искусственный интеллект. Справочник./ Под ред.Э.В.Попова.-Кн.1-
3.- М.:Радио и связь, 1990.

2. Хант Э. Искусственный интеллект.- М.: Мир, 1978.- 558 с.

3. Лорьер Ж.-Л. Проблемы искусственного интеллекта: Пер. с англ.-
М.:Радио и связь,1999.- 421 с.

4.Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. – М.: Изд-во «Вильямс», 2006.Схожі:

Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 091401-4 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи