Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено icon

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Скачати 56.31 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Дата14.09.2012
Розмір56.31 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ВНТУ


Протокол N ________

від " ______ " __________ 200 р.

проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

В.О.Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни


Системи управління в комплексних розгалужених системах


Напрям підготовки 0914 – Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
7.091401 – Системи управління і автоматикиАвтор(и): ______________ професор В.М.Дубовой, завідувач кафедри КСУ


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол N____ от "___"____________200_ р.

Зав. кафедри КСУ В.М.Дубовой


Програма прорецензована ___________

та.______________ на засіданні кафедри __________

Протокол №_______ від ___________________ 200__ р.

Зав. кафедри ________________________


Розглянута та схвалена на засіданні методичної комісії ІнАЕКСУ.

Протокол №_____ від “____”____________________200_ р.

Голова методкомісії___________________________^ А.С. Васюр


Розглянуто та схвалено на засіданні Ученої ради ІнАЕКСУ.
Протокол №_____від ”____”_____________________200__ р.
Голова Ученої ради ____________________________^ А.С. ВасюраРозглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №________ від “___”_____________200 р.

Голова Методичної ради ___________________В.О.Леонтьєв

1. Загальні положення


1.1. Мета і задачі дисципліни

Дисципліна "Системи управління в комплексних розгалужених системах" є узагальнюючою для дисциплін, що пов'язані з застосуванням обчислювальної техніки у системах управління.

Мета вивчення дисципліни: набуття студентами знань і навичок, які дозволяють використовувати ЕОМ при створенні та експлуатації систем автоматики і управління.


^ 1.2. Завдання дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: методи комп'ютерної обробки сигналів в СУ КРС та структурного проектування СУ КРС, способи створення програмного забезпечення комп'ютерних СУ КРС, особливості технічних засобів СУ КРС, способи та програмне забезпечення передачі даних в СУ КРС, методику проектування СУ КРС;

вміти: створювати програмне забезпечення вбудованих ПЕОМ систем автоматики, обирати алгоритм та вирішувати задачі оптимізації СУ КРС.


^ 1.3. Зв’язок з іншими дисциплінами

Курс базується на дисциплінах: Алгоритмічні мови та програмування, Основи інтелектуальних технологій, Теорія інформації, Теорія автоматичного управління, Елементи автоматики.

^ 2. Зміст дисципліни


2.1. Вступ.

Основні етапи проектування СУ КРС. Основні елементи СУ КРС: засоби отримання і обробки інформації, засоби впливу, бази даних, комп’ютерні мережі, персонал, програмне забезпечення. Узагальнена структурна схема СУ КРС.

Методи моделювання СУ КРС. Представлення моделей графами. Моделі структурні та функціональні, детерміновані та стохастичні. Матрична модель КРС.


^ 2.2. Особливості побудови СУ КРС

Основні принципи управління. Принципи автоматизації управління в КРС.

Спостережність і контроль КРС. Модель лінійної динамічної багатовимірної системи у просторі станів. Теоретичні основи оцінювання спостережності. Умови спостережності. Вплив розмірності системи і динаміки процесів на спостережність. Алгоритми контролю стану.

Керованість КРС. Теоретичні основи оцінювання керованості. Умови керованості. Принцип двоїстості. Керованість і інваріантність.


^ 2.3. Програмне забезпечення СУ КРС

Реалізація законів управління. Пропорційний, інтегральний, пропорційно- інтегральний, форсуючий, пропорційно-інтегрально-диференціальний закони управління. Загальна структура алгоритму. Прогрнозуючі системи. Адаптивні алгоритми.

Передача даних в СУ КРС. Передача багатобайтових даних. Завадостійкість та достовірність передачі даних. Протоколи передачі файлів в СУ КРС.


^ 2.4. Прийняття рішень в СУ КРС

Методи прийняття рішень в СУ КРС. Бази знань, правила та фрейми, нечіткі бази знань та методи висновку, Нечіткий логічний висновок Мамдані. Нечіткий логічний висновок Сугено. Семантичні мережі.

Методи і стратегії координації в СУ КРС. Теорія ієрархічних систем. Координація у нечітких умовах. Вплив достовірності інформації на координацію. Методи захисту інформації.

^

2.5. Технічні засоби СУ КРС


Послідовні інтерфейси серії RS: RS-232C, RS-485. Комунікаційні порти ПК та їх використання, ініціалізація, прийом та передача байтів.

Системи сенсорів провідних світових виробників. Промислові системні інтерфейси MBUS, CAN: характеристики, аппаратура, протоколи, галузь застосування.

Модемний зв'язок: види модемів, стандарт Hayes, система протоколів серії V, програмне забезпечення. Відкрита архітектура СУ КРС, 7-рівненева модель, узагальнена структура комп’ютерної мережі, основні типи мережевого обладнання.

Сервери і робочі станції. Організація надійного зберігання інформації. Розподілені системи. Промислові контролери.

Виконуючі пристрої СУ КРС: силові елементи, електро-гідравліка, електро-пневматика, електро-механіка.


^ 2.6. Проектування СУ КРС

Структурне проектування СУ КРС. BPM. Мова UML. Основні етапи проектування і відповідні діаграми. Метод гілок та границь, критерії оптимізації як монотонні функції кількості вершин на шляху в графі. Оптимізація лінійної та кільцевої СУ КРС, задача комівояжера. Потокові задачі в СУ КРС. Оптимізація ієрархічної СУ КРС. Задача про мінімальне дерево.

Особливості проектування систем реального часу: забезпечення швидкодії, використання нетипізованих файлів, архівування даних. Системи автоматизації проектування СУ КРС: структура, види, критерії проектування, програмне забезпечення. Зберігання і обробка часових рядів.

Системи автоматизації проектування СУ КРС: структура, види, критерії проектування, програмне забезпечення.


2.7. Заключення

Перспективи розвитку СУ КРС.


3. Зміст лабораторних занять


1. Первинний інструктаж з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності. Синтез структури СУ в КРС

2. Автоматизоване проектування в Trace Mode

3. Організація баз даних і знань в СУ КРС

4. Вибір технічних засобів СУ КРС

5. Передавання даних в комп’ютерних системах

6. Оптимізація стратегії прийняття рішень в СУ КРС

7. Проектування підсистеми обслуговування СУ КРС


^ 4. Самостійна робота


Самостійна робота передбачає самостійне вивчення окремих розділів курсу, підготовку до практичних та лабораторних занять.


5. Література


Основна література:

  1. Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування. – Вінниця: ВНТУ, 2005 – 157 с.

  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні системи керування» для студентів спеціальності 7.091401. /Уклад. Глонь О.В., Дубовой В.М. – Вінниця: ВНТУ, 2005 – 21 с.

  3. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – В.: ВДТУ, 1997.

  4. Бесекерский В.А., Изранцев В.В. Системы автоматического управления с микроЭВМ. – М.: Наука, 1987.

  5. Бондарев В.М. и др. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.


Додаткова література:

  1. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях: В 2-х томах. – М.: Мир, 1983.

  2. М.Краус и др. Сбор данных в управляющих вычислительных системах. – М.: Мир, 1987

  3. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.

  4. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. – К.: Вища школа, 1988.

  5. Документація фірм-розробників

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 091401-4 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи