Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено icon

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Скачати 109.42 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Дата14.09.2012
Розмір109.42 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ВНТУ


Протокол N ________

від " ______ " __________ 200 р.

проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

_________________В.О.Леонтьєв
Навчальна програма дисципліни

^

АСУ в менеджменті та бізнесі
Напрям підготовки 0914 – Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління
Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
7.091401-4 –Системи управління і автоматикиАвтор: ______________^ Т.М. Боровська, доцент, к.т.н.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол N____ від "___"____________200__ р.

Зав. кафедри КСУ В.М.Дубовой


Програма прорецензована _______________________________________

та.______________ на засіданні кафедри ___________________________

Протокол №_______ від ___________________ 200__ р.

Зав. кафедри ________________________________________________


Програма розглянута та схвалена на засіданні методичної комісії ІнАЕКСУ.

Протокол №_____ від “____”____________________200__ р.

Голова методичної комісії___________________________А.С.Васюра


Розглянуто та схвалено на засіданні Ученої ради ІнАЕКСУ.
Протокол №_____від ”____”_____________________200__ р.
Голова Ученої ради ____________________________^ А.С. ВасюраРозглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №________ від “___”_____________200 р.

Голова Методичної ради ___________________В.О.Леонтьєв

^ 1. Загальна характеристика курсу

Денне навчання

Курс


5

Триместр

13

Лекції (годин)

14

Лабораторні заняття (годин)

14

Практичні заняття (годин)
Курсовий проект (триместр/год./кредит)
СРС (годин)

26

Всього за курс (годин/кредитів)

54/1,5

Підсумковий контроль

Залік^ Мета і задачі дисципліни

Мета вивчення дисципліни: теоретична і практична підготовка спеціалістів в автоматизації управління та підтримці прийняття рішень в галузі фінансів, інвестицій, інвестиційних проектів, що включає змістовні і формалізовані постановки задач оптимізації і управління фінансами за допомогою комп’ютерної техніки.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: змістовні і формалізовані постановки типових задач автоматизованих систем підтримки рішень (АСПР) і фінансового інжиніринга; типові структури і функції АСПР; постановку і методи розв’язання типових задач управління фінансами; сучасні методології розробки та використання програм підтримки рішень; сучасні інструментальні засоби та пакети для АСПР.

вміти: ставити і розв’язувати типові задачі контролю грошових потоків; проводити системний аналіз і оптимізацію інвестиційного проекту, знаходити оптимальні інвестиційні, кредитні, цінові стратегії; виконувати порівняльний аналіз альтернативних інвестиційних проектів; оптимізувати операції з цінними паперами, прогнозувати ціни на фондових і товарних ринках; оцінювати ризики, мінімізувати ризики фінансової діяльності; використовувати існуючі програмні засоби автоматизації фінансових операцій та підтримки рішень; розробляти в стандартних програмних середовищах власні програми „персональні експертні системи”, ”персональні помічники” з інтеграцією функцій збору, аналізу і передачі даних, прогнозування та оптимізації рішень.

мати уяву: про історію створення і розвитку теорії фінансів; про сучасні засоби побудови моделей і моделювання процесів фінансового менеджменту; про роль людини в створенні і використанні АСПР; про орієнтовані на мережі методи отримання та аналізу інформації.

Курс базується на дисциплінах „Вища математика”, „Алгоритмічні мови та програмування”, „Спеціальні розділи вищої математики”, „Теорія автоматичного управління”, „Методи оптимізації”. Курс використовується при вивчення дисциплін „Комп’ютерне управління організаційними системами”, „Бази даних”, дисциплін магістерського циклу і в дипломному проектуванні.

^ Зміст дисципліни

1. Цілі та задачі дисципліни. Організація вивчення дисципліни за КМС. Історія розвитку автоматизованих систем підтримки рішень (АСПР). Класифікація АСПР. Приклади. Визначення АСПР.

2. Порівняльний аналіз можливостей менеджера-аналітика та програм бізнес-аналітики. Характеристики АСПР. Процеси створення АСПР. Роль людини в створенні і використанні АСПР. Порівняльні характеристики АСПР та менеджера-аналітика.

3. Організація АСПР. Ієрархія (піраміда) знань спеціаліста. Організація знань. Подання знань. Методи структуризації знань що побудовані на правилах і методи побудовані на фреймах. Фрейм-сценарії (ФС), спрямовуючі фрейм-сценарії (НФС). Декомпозиційні структури баз знань.

4. Основні характеристики АСПР. Проблеми помилок АСПР. Функції АСПР. Класифікація задач АСПР.

Інтелектуалізація. Відмінності АСПР від звичайних програм автоматизації праці спеціаліста і підтримки рішень.

5. Огляд типових задач менеджменту – управління інвестиційним проектом, управління розвитком виробничої системи, управління постачанням і перевезеннями, управління запасами і сгладжування, управління оновленням асортименту виробів, маркетинг, управління стабільним виробництвом.

6. Засоби побудови АСПР. Подання знань на базі правил. Подання знань семантичними мережами. Подання знань на базі фреймів. Інженерія знань. Системи для діалогової розробки прикладних програм – „візарди”. Об’єкти: властивості, методи, події, класи, екземпляри класу.

7. Розробка АСПР. Аналіз: а) можливості, б) виправданості та г) розумності розробки АСПР. Специфікація робот по створенню АСПР. Рівні розробки АСПР.

8. АСПР для прогнозування розвитку проектів. Детермінована математична модель розвитку виробництва. Моделі невизначеностей: Організація „навчання” моделі. АСПР „виробництво-постачання”. Проблеми масового обслуговування, постачання і управління запасами. АСПР для управління запасами при невизначеності. Інтеграція виробництва і постачання. Згладжування.

9. Обмеження АСПР. Помилки в плануванні АСПР: невідповідна задача, невідповідна концепція, невідповідні інструментальні засоби і ресурси, невідповідні менеджери-аналітики і технології роботи з менеджерами-аналітиками. Помилки тестування і реалізації.

10. Технології розробки і модифікації АСПР. Приклад побудови АСПР. Проблема, опис проблеми, базові поняття для отримання рішень, знання, що мають бути формалізовані, реалізація прототипу. Випробування АСПР. Огляд курсу. Узагальнення задач розробки АСПР. Інтегровані АСПР, системи штучного інтелекту, персональні помічники менеджера.


^ Лабораторні заняття

  1. Первинний інструктаж з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності. Вивчення інтерфейсу типової АСПР.

  2. Розробка АСПР щодо розподілу обмеженого ресурсу в розподілених виробничих системах.

  3. Розробка АСПР по вибору стратегій розвитку багатокрокового процесу розподілу обмеженого ресурсу.

  4. Розробка АСПР по вибору кредитної стратегії багатокрокового процесу розподілу обмеженого ресурсу.

  5. Розробка АСПР по вибору цінової стратегії розвитку інноваційного виробництва.

  6. Розробка АСПР по вибору інформаційної стратегії на ринку інноваційного продукту. .

  7. Розробка АСПР по управлінню запасами при невизначеності.Індивідуальні завдання

Мета індивідуальних завдань: – остаточне закріплення знань та вмінь, що набуті при слуханні лекцій, виконанні завдань практичних занять і лабораторних робіт. Індивідуальне завдання видається на початку семестру. Теми індивідуальних завдань пов’язані з темами лекцій, а лабораторні роботи є аналогами і прототипами. Специфіка дисципліни є такою, що навчальна література 4-6-річної давності є малопридатною. Індивідуальне завдання спирається на фундаментальні роботи з економіки, фінансів і теорії управління і останні версії фінансових і математичних пакетів.

^ Теми індивідуальних завдань
Система управління інвестиціями в просторі і часі у багатопродуктовому виробництві.Система управління кредитами у виробничій системі.Система для підтримки рішень по ціновій стратегії в інвестиційних проектахСистема управління виробництвом при невизначених цінах та попиті.

.


Система для порівняльного аналізу інвестиційних проектівСистема моделювання і прогнозування розвитку галузі.Система прогнозування розвитку фірми і оцінки ризиків на багато продуктовому ринкуСистема регулювання виробництва при коливаннях замовлень на продукції.


Система прогнозування цін на фондових і товарних ринкахСистема прогнозування ділової активності в галузіСистема управління запасами при невизначеному попитіСистема оптимізації портфелю цінних паперів за методикою САРМ.Система порівняльного аналізу інвестиційних проектів за профілями дисконтованих витрат-доходів.^ Критерії оцінювання знань

Оцінки знань студентів з курсу «АСУ в менеджменті і бізнесі» формуються на підставі рейтингових балів, які студенти отримують на протязі триместру за результатами контрольних заходів, що перераховані вище. На основі цих оцінок кожний студент або отримує інтегральну оцінку за весь триместр або отримує дозвіл на складання іспиту з цієї дисципліни.

Завдання на іспиті містять два теоретичні питання та одне практичне. Критерії оцінювання знань студента такі.

Оцінка “ВІДМІННО”:

5+ балів – знання теоретичного матеріалу у повному обсязі з урахуванням додаткових розділів, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання як стандартних, так і нестандартних задач, застосування при цьому наукових даних, отриманих самостійно з залученням науково-технічних джерел.

5 балів – знання теоретичного матеріалу у повному обсязі з урахуванням додаткових розділів, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач.

5- балів – знання теоретичного матеріалу у повному обсязі, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач.

Оцінка “ДОБРЕ”:

4+ балів – знання теоретичного матеріалу у повному обсязі, але без обов’язкового виведення всіх математичних співвідношень із збереженням вірного шляху, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач з незначними підказками викладача.

4 балів – знання теоретичного матеріалу у повному обсязі, але без виведення всіх математичних співвідношень, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач з незначними підказками викладача.

4- балів – знання теоретичного матеріалу у повному обсязі без виведення всіх математичних співвідношень, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач з підказками викладача.

Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО”:

3+ балів – знання головних розділів теоретичного матеріалу, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання не менше 75% стандартних задач з деякими підказками викладача.

3 балів – знання головних розділів теоретичного матеріалу, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання не менше 50% стандартних задач з підказками викладача.

3- бали (бальна оцінка – знання головних розділів теоретичного матеріалу, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання не менше 50% стандартних задач із суттєвими підказками викладача.

“*” – виставляється на основі контрольних заходів та результатів виконання передбачених учбових робіт на протязі триместру. Свідчить про неповне освоєння учбового матеріалу та неможливість виставлення оцінки за триместр автоматично. Така ситуація вимагає додаткової перевірки знань студента на іспиті.

Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО”:

2 бали – знання до 50% теоретичного матеріалу головних розділів, вміння розв’язувати менше ніж 25% стандартних задач із суттєвими підказками викладача.

Література

Основна література:

1.
^

Мак Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. (роль експертных компьютерных систем) Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск, „Питер”, 2000, 232 с.


2.

Гелловэй Лес. Операционный менеджмент. Принципы и практика. Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск, „Питер”, 2001, 323 с.

3.

Боровська Т. М. Основи теорії управління та дослідження операцій. Навчальний посібник / Т. М. Боровська, І. С. Колесник, В. А. Северілов. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 242 с. – ISBN 978-966-641-275-4.

4.

Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навчальний посібник / Т. М. Боровська, В. А. Северілов, С. П. Бадьора, І. С. Колесник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 145 с. – ISBN 978-966-641-287-7.

5.

Моделювання задач управління інвестиціями: Навчальний посібник / Т. М. Боровська, В. А. Северілов, С. П. Бадьора, І. С. Колесник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 178 с.

6.

Боровська Т. М. Спеціальні розділи вищої математики. Навчальний посібник / Т. М. Боровська, І.С. Колесник, В.А. Северілов. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 182 с. – ISBN 978-966-641-276-1.

7.

Боровська Т. М. Моделювання та оптимізація в системах автоматичного управління. Навчальний посібник / Т. М. Боровська, А. С. Васюра, В. А. Северілов. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 132 с.

Додаткова література:

1.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Изд-во Академии народного хозяйства, 1994.- 703с.

2.

Инновационный менеджмент. Учебник. Под ред С.Д. Ильенковой. Москва, «Банки и биржи» ,1997.

3.

Самуельсон П. Економіка, Львів, 1996, 433 с.

4.

Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Базовый курс. «Питер», Санкт-Петербург, Харьков, 2000, 385с.

5

Клиланд Д., Кинг В.Системный анализ и менеджмент проектов. М., ”Советское радио”, 1974

6

Фатхундинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник. М.: ЗАО «Бизнес-школа», 2000.- 462 с.

7

Григорьева В. 1Сбухгалтерия и 1Сторговля.-СПб:Невский Диалект, 2001. – 288 с.

8.

Северілов В.А., Січко Т.В. Колесник І.С. Узагальнення задач оптимального управління розподіленням ресурсів в часі. // Доповіді МНК “Контроль і управління в технічних системах”, Вінниця, 2001 с 33-38


9

Боровская Т.Н., Северилов В.А., Колесник И.С. Детская экономика. Моделирование и оптимизация производственных систем. // Компьютеры +Программы. Київ №2, 2002
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи