Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено icon

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Скачати 53.56 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Дата14.09.2012
Розмір53.56 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ВНТУ


Протокол N ________

від " ______ " __________ 200 р.

проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

В.О.Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни


Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі


Напрям підготовки 0914 – Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
7.091401 – Системи управління і автоматикиАвтор(и): ______________ професор В.М.Дубовой, завідувач кафедри КСУ


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол N____ от "___"____________200_ р.

Зав. кафедри КСУ В.М.Дубовой


Програма прорецензована ___________

та.______________ на засіданні кафедри __________

Протокол №_______ від ___________________ 200__ р.

Зав. кафедри ________________________


Розглянута та схвалена на засіданні методичної комісії ІнАЕКСУ.

Протокол №_____ від “____”____________________200_ р.

Голова методкомісії___________________________^ А.С. Васюр


Розглянуто та схвалено на засіданні Ученої ради ІнАЕКСУ.
Протокол №_____від ”____”_____________________200__ р.
Голова Ученої ради ____________________________^ А.С. ВасюраРозглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №________ від “___”_____________200 р.

Голова Методичної ради ___________________В.О.Леонтьєв

1. Загальні положення


1.1. Мета і задачі дисципліни

Дисципліна "Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі" є узагальнюючою для дисциплін, що пов'язані з застосуванням обчислювальної техніки у системах управління підприємствами.

Мета вивчення дисципліни: набуття студентами знань і навичок, які дозволяють використовувати ЕОМ при створенні та експлуатації систем управління підприємствами та систем інформаційної підтримки діяльності менеджерів.


^ 1.2. Завдання дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: принципи автоматизації управління в менеджменті та бізнесі; методи моделювання ІУС; особливості проектування систем реального часу; експертні системи в ІУС; програмне забезпечення ІУС; технічні засоби ІУС; особливості ІУС для окремих видів бізнес-процесів; перспективи розвитку ІУС;

вміти: створювати програмне забезпечення систем управління, обирати алгоритм та вирішувати задачі оптимізації процесів у менеджменті та бізнесі; користуватися системами автоматизації проектування ІУС.


^ 1.3. Зв’язок з іншими дисциплінами

Курс базується на дисциплінах: Алгоритмічні мови та програмування, Основи інтелектуальних технологій, Теорія інформації, АСУ, Комп’ютерне моделювання процесів і систем.

^ 2. Зміст дисципліни


2.1. Вступ.

Поняття ІУС. Основні етапи проектування ІУС. Види менеджменту: операційний (виробничий), інноваційний, фінансовий, персоналу, соціальний. Роль ІУС в менеджменті та бізнесі. Принципи автоматизації управління в менеджменті та бізнесі: особливості управління в менеджменті та бізнесі, інформація і інформаційні потоки, централізоване і децентралізоване управління, контроль і стимулювання.. Основні елементи ІУС: бази даних, комп’ютерні мережі, система загальних і особливих правил, персонал, програмне забезпечення. Основні принципи управління.


^ 2.2. Програмне забезпечення ІУС

Системи комплексної автоматизації бізнес-процесів. Бази даних в менеджменті та бізнесі: види баз даних, технології баз даних, захист баз даних, SQL. Методи оптимізації у менеджменті. Потокові задачі в ІУС. Лінійне програмування. Прогрнозуючі системи. Адаптивні алгоритми. Передача даних в ІУС: комунікаційні порти ПК та їх використання; передача багатобайтових даних; завадостійкість та достовірність передачі даних. Захист інформації в ІУС.


^ 2.3. Експертні системи в ІУС

Бази знань, правила та фрейми, нечіткі бази знань та методи висновку, Нечіткий логічний висновок Мамдані. Нечіткий логічний висновок Сугено. Семантичні мережі.

^

2.4. Технічні засоби ІУС


Засоби передавання даних: послідовні інтерфейси серії RS: RS-232C, RS-485; модемний зв'язок: види модемів, стандарт Hayes, система протоколів серії V, програмне забезпечення. Відкрита архітектура ІУС, 7-рівненева модель, узагальнена структура комп’ютерної мережі, основні типи мережевого обладнання.

Засоби зберігання і обробки даних. Сервери і робочі станції. Організація надійного зберігання інформації. Розподілені системи. Промислові контролери.


^ 2.5. Проектування ІУС

Методи проектування ІУС. BPM. Структурне проектування ІУС. Мова UML. Основні етапи проектування і відповідні діаграми. Графи як інструмент опису структури ІУС. Метод гілок та границь, критерії оптимізації як монотонні функції кількості вершин на шляху в графі. Оптимізація лінійної та кільцевої ІУС,. Оптимізація ієрархічної ІУС. Задача комівояжера

Системи автоматизації проектування ІУС: структура, види, критерії проектування, програмне забезпечення.

Особливості проектування систем реального часу: забезпечення швидкодії, використання нетипізованих файлів, архівування даних.


^ 2.6. ІУС для окремих видів бізнес-процесів

ІУС фінансовою діяльністю підприємства (Автоматизація задач планування та бухгалтерського обліку. Джерела інформації.). ІУС виробничою діяльністю (Структура технологічного процесу як основа ІУС. Багаторівнева структура операційного менеджменту. Джерела інформації. Технологічні карти та інші робочі форми.). ІУС торгівельною діяльністю. ІУС персоналом і соціальними процесами (Задачі кадрового менеджменту. Джерела інформації. Особові справи та інші робочі форми.).


2.7. Заключення

Перспективи розвитку ІУС.


3. Зміст лабораторних занять


1. Первинний інструктаж з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності. Синтез структури ІУС

2. Автоматизоване проектування в Trace Mode

3. Організація баз даних і знань в ІУС

4. Вибір технічних засобів ІУС

5. Проектування ІУС для підтримки фінансового менеджменту

6. Проектування ІУС для підтримки менеджменту персоналом

7. Проектування ІУС для підтримки менеджменту торгівельно-збутовою діяльністю


^ 4. Самостійна робота


Самостійна робота передбачає самостійне вивчення окремих розділів курсу, підготовку до практичних та лабораторних занять, виконання курсової роботи у вигляді написання аналітичного огляду або індивідуальної програми.


5. Література


Основна література:

  1. Шегда А.В. Менеджмент: Навч.пос. –К.: Т-во «Знання», КОО 2002. – 583 с.

  2. Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування. – Вінниця: ВНТУ, 2005 – 157 с.

  3. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – В.: ВДТУ, 1997.

  4. Бесекерский В.А., Изранцев В.В. Системы автоматического управления с микроЭВМ. – М.: Наука, 1987.

  5. Бондарев В.М. и др. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.


Додаткова література:

  1. М.Краус и др. Сбор данных в управляющих вычислительных системах. – М.: Мир, 1987

  2. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.

  3. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. – К.: Вища школа, 1988.

  4. Документація фірм-розробників

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 091401-4 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи