Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено icon

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Скачати 64.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Дата14.09.2012
Розмір64.39 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ВНТУ


Протокол N ________

від " ______ " __________ 200 р.

проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

В.О.Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни

^

Комп’ютерне моделювання процесів і систем
Напрям підготовки 0914 – Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
6.091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика і управлінняАвтор(и): ______________ професор В.М.Дубовой, завідувач кафедри КСУ


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол N____ от "___"____________200_ р.

Зав. кафедри КСУ В.М.Дубовой


Програма прорецензована ___________

та.______________ на засіданні кафедри __________

Протокол №_______ від ___________________ 200__ р.

Зав. кафедри ________________________


Розглянута та схвалена на засіданні методичної комісії ІнАЕКСУ.

Протокол №_____ від “____”____________________200_ р.

Голова методкомісії___________________________^ А.С. Васюр


Розглянуто та схвалено на засіданні Ученої ради ІнАЕКСУ.
Протокол №_____від ”____”_____________________200__ р.
Голова Ученої ради ____________________________^ А.С. ВасюраРозглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №________ від “___”_____________200 р.

Голова Методичної ради ___________________В.О.Леонтьєв


^ Мета та задачі дисципліни


Мета курсу є: теоретична та практична підготовка бакалаврів, що включає вивчення фундаментальних принципів моделювання систем і процесів управління.
^

В результаті вивчення дисципліни студент повинен


знати:

 • Роль моделювання в управлінні,

 • Загальні вимоги до математичних моделей,

 • Методи моделювання,

 • Методи ідентифікації математичних моделей,

 • Види математичних моделей,

 • Методи аналізу результатів моделювання,

 • Способи застосування моделей;

мати уяву про:

 • Системні технології,

 • Прогнозування економічних процесів,

 • Організацію виробництва,

 • Прогнозування соціальних процесів,

 • Управління технологічними процесами;

вміти:

 • Здійснювати ідентифікацію математичних моделей,

 • Проводити аналіз результатів моделювання,

 • Застосовувати моделі для розв’язування задач управління.


Курс базується на дисциплінах: “Основи організації інформаційно-обчислювальних процесів у менеджменті”, “Спеціальні розділи математики” “Теоретичні основи кібернетики”, “Теорія автоматичного керування”, “Теорія інформації”.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Вступ.

Задачі управління. Загальна характеристика автоматизованих систем управління та їх моделей. Поняття про процеси управління.

Види систем управління і основні принципи управління. Сутність математичного моделювання. Еволюція задач моделювання. Роль моделювання в системах управління.

Теорія подібності. Коефіцієнти подібності. Масштаби часу.


^ Характеристики моделей.

Загальні вимоги до математичних моделей. Адекватність моделі. Критерії адекватності. Методична похибка моделювання. Чутливість моделі.

Складність моделі. Універсальність моделі.


^ Структурні моделі.

Графи і графові моделі. Види графів (орієнтовані/неорієнтовані, незважені/зважені, мережі, зв’язані/незв’язані, планарні тощо). Способи формалізації структурних моделей.

Операції над графами.


^ Функціональні моделі.

Моделі процесів управління у статичному режимі. Лінійні та нелінійні рівняння, системи рівнянь. Лінеаризовані моделі (лінійна та кусочно-лінійна апроксимації). Нелінійна апроксимація Моделі логіки.
^

Розв’язуваність рівнянь та систем.


Моделі процесів управління у динамічному режимі. Моделі динаміки у просторі станів. Моделі динаміки у просторі зображень. Моделі динаміки у просторі спектрів. Моделі динаміки дискретних систем.

Моделі обслуговування.


^ Алгоритмічні моделі.

Основні поняття теорії алгоритмів. Основи алгоритмічної алгебри. Подання алгоритмічних моделей. Ізоморфізм та гомеоморфізм в мовах програмування як основа комп’ютерного моделювання

Подання алгоритмічних моделей мережами Петрі


Інформаційні моделі.

Основні поняття теорії інформації. Бази даних і знань як інформаційні моделі.

Інформаційні потоки.

^ Моделі в умовах невизначеності.

Джерела невизначеності. Види невизначених моделей. Форми подання невизначеності. Узагальнена невизначеність

Моделі перетворення характеристик сигналів з різною формою невизначеності.


^ Концептуальне проектування моделей.

Концептуальна модель системи. Об’єктний підхід до моделювання. Класи та їх властивості.

Універсальна мова проектування моделей UML. Позначення та правила зображення діаграм.


Ідентифікація моделей.

Задачі ідентифікації. Статистична ідентифікація. Інтелектуальні засоби ідентифікації.

Ідентифікаційний експеримент

Інтелектуальні засоби ідентифікації.

Експертний метод ідентифікації.

^ Отримання і аналіз результатів моделювання.

Моделювання в середовищах математичних пакетів (Середовище MathCAD, Середовище MatLab, інші математичні пакети). Спеціалізовані засоби моделювання.

Можливості моделювання у системі Microsoft Office.

Імітаційне моделювання. Постановка задачі імітаційного моделювання. Використання агрегатного принципу для імітаційного моделювання. Алгоритми генерування тестових послідовностей.


Алгоритми обробки результатів імітаційного моделювання. Оцінка необхідного обсягу тестів та трудомісткості імітаційного моделювання.

^

Застосування моделей в управлінні.

Модель як складова задачі оптимізації. Види задач оптимізації. Методи оптимізації.

Використання моделі для прогнозування.

Модель як складова задачі оцінювання.


Моделювання в задачах прийняття рішень.

^

Заключення.

Перспективи розвитку методів та алгоритмів моделювання процесів і систем.
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

 1. Представлення результатів моделювання

 2. Оцінка похибки моделі

 3. Сигнальні моделі

 4. Графові моделі

 5. Імітаційне моделювання агрегативної системи

 6. Ідентифікація параметрів моделі

 7. Використання моделей для оптимізації

 8. Використання моделей для прогнозування9. ЛІТЕРАТУРА

^
Основна література

 1. Дубовой В.М. Моделювання систем контролю та керування. – Вінниця: ВНТУ, 2005

 2. Дубовой В.М., Никитенко О.Д. Спеціальні розділи математики. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ. – 2006. – 165 с.

 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання процесів і систем управління» 6.091400. /Уклад. Дубовой В.М.

 4. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высш.шк., 1985.

 5. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. – К.: Вища школа, 1988.

 6. Основы моделирования сложных систем. /Под ред. И.В.Кузьмина. – К.: Вища школа, 1981. – 369 с.

 7. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Сов. радио, 1972.

 8. Маликов В.Т., Дубовой В.М., Кветный Р.Н., Исматуллаев П.Р. Анализ измерительных информационных систем. – Ташкент: ФАН, 1984.

 9. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики. – М.: Энергия, 1972. – 376 с.

 10. Полляк Ю.Г. Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах. – М.: Сов.радио, 1971. – 400 с.

 11. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. – К.: Техника, 1975.

 12. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1968.

 13. Железнов И.Г. Сложные технические системы (оценка характеристик). – М.: Высш.шк., 1984.^
Додаткова література

 1. Скурихин В.И. и др. Математическое моделирование. – К.: Техніка, 1983. – 270 с.

 2. Дубовой В.М., Ковалюк О.О. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами. Монографія. – Вінниця: Універсам-Вінниця. – 2008. – 185 с.

 3. В.М.Дубовой, Р.Н.Квєтний. Основи застосування ЕОМ в інженерній діяльності. – К.: ІСД МО України, 1994.

 4. Дубовой В.М. Програмування систем моделювання iнформацiйних процесiв /Серія "Нове в науці та техніці". - К.: IСДО, 1994.

 5. Дубовой В.М. Дослiдження i оптимiзацiя мереж IВС методом моделювання динамiки iнформацiйних потокiв. - Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 1994, N1(2), с.22-26.

 6. В.М.Дубовой, С.М.Москвіна, О.Д.Никитенко. Молювання процесів і систем керування. – Електронний ресурс: X:\Library\UML\Пособие_ML.doc

 7. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Поспелова Д.А. – М.: Наука, 1986. –312с

 8. Теория автоматического управления /Под ред. А.А.Воронова – Т.1 – М.: Высш.шк., 1977

 9. Глонь О.В. Дубовой В.М., Моделювання систем керування в умовах невизначеності. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 170с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 091401-4 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи