Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено icon

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Скачати 53.57 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Дата14.09.2012
Розмір53.57 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ВНТУ


Протокол N ________

від " ______ " __________ 200 р.

проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

В.О.Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни


Автоматизовані системи управління у менеджменті


Напрям підготовки 0914 – Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
6.091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика і управлінняАвтор(и): ______________ професор В.М.Дубовой, завідувач кафедри КСУ


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол N____ от "___"____________200_ р.

Зав. кафедри КСУ В.М.Дубовой


Програма прорецензована ___________

та.______________ на засіданні кафедри __________

Протокол №_______ від ___________________ 200__ р.

Зав. кафедри ________________________


Розглянута та схвалена на засіданні методичної комісії ІнАЕКСУ.

Протокол №_____ від “____”____________________200_ р.

Голова методкомісії___________________________^ А.С. Васюр


Розглянуто та схвалено на засіданні Ученої ради ІнАЕКСУ.
Протокол №_____від ”____”_____________________200__ р.
Голова Ученої ради ____________________________^ А.С. ВасюраРозглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №________ від “___”_____________200 р.

Голова Методичної ради ___________________В.О.Леонтьєв

1. Загальні положення


1.1. Мета і задачі дисципліни

Дисципліна " Автоматизовані системи управління у менеджменті " є узагальнюючою для дисциплін, що пов'язані з застосуванням обчислювальної техніки у системах управління.

Мета вивчення дисципліни: набуття студентами знань і навичок, які дозволяють використовуввати ЕОМ при створенні та експлуатації систем автоматики і управління.


^ 1.2. Завдання дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: методи комп'ютерної обробки сигналів в АСУ та структурного проектування АСУ, способи створення програмного забезпечення комп'ютерних АСУ, особливості технічних засобів АСУ, способи та програмне забезпечення передачі даних в АСУ, методику проектування АСУ;

вміти: створювати програмне забезпечення вбудованих ПЕОМ систем автоматики, обирати алгоритм та вирішувати задачі оптимізації АСУ.


^ 1.3. Зв’язок з іншими дисциплінами

Курс базується на дисциплінах: Алгоритмічні мови та програмування, Основи інтелектуальних технологій, Теорія інформації, Теорія автоматичного управління, Елементи автоматики.


^ 2. Зміст дисципліни


2.1. Вступ.

Основні етапи проектування АСУ. Основні елементи АСУ. Узагальнена структурна схема АСУ. Методи моделювання АСУ. Представлення моделей графами. Моделі структурні та функціональні, детерміновані стохастичні та лінгвістичні.


^ 2.2. Методи комп'ютерної обробки сигналів в АСУ.

Динамічна черга як базова структура обробки даних. Статистична обробка у реальному часі. Усереднення за допомогою черги і за допомогою рекурсивної формули. Кореляційна обробка, визначення інтервалу кореляції. Спектральний аналіз, фазові та частотні вимірювання, швидке перетворення Фурьє. Цифрова фільтрація, аддитивна та мультиплікативна форма синтезу алгоритмів фільтрації. Апроксимація, метод найменших квадратів. Інтерполяція, екстраполяція – лінійні, квадратичні, сплайнами.


^ 2.3. Структурне проектування АСУ

Множини у описі перебірних задач, головні визначення, опис та використання у програмах на Паскалі, внутрішнє представлення, генерація підмножин. Графи як інструмент опису структури АСУ, основні елементи графів, методи опису графів, види графів. Оптимізація АСУ методом прямого перебору, рекурсія. Метод гілок та границь, критерії оптимізації як монотонні функції кількості вершин на шляху в графі. Оптимізація лінійної та кільцевої АСУ, задача комівояжера. Потокові задачі в АСУ. Оптимізація ієрархічної АСУ. Задача про мінімальне дерево.


^ 2.4. Програмне забезпечення комп'ютерних АСУ

Реалізація законів управління. Пропорційний, інтегральний, пропорційно- інтегральний, форсуючий, пропорційно-інтегрально-диференціальний закони управління. Загальна структура алгоритму. Прогрнозуючі системи. Адаптивні алгоритми.

^

2.5. Технічні засоби АСУ


Послідовні інтерфейси серії RS: RS-232C, RS-485. Промислові системні інтерфейси MBUS, CAN: характеристики, аппаратура, протоколи, галузь застосування. Паралельні інтерфейси: характеристики, стандарт Centronics, алгоритм обміну даними. Модемний зв'язок: види модемів, стандарт Hayes, система протоколів серії V, програмне забезпечення. Відкрита архітектура АСУ, 7-рівненева модель, узагальнена структура комп’ютерної мережі, основні типи мережевого обладнання. Промислові контролери. Системи сенсорів провідних світових виробників. Виконуючі пристрої АСУ: силові елементи, електро-гідравліка, електро-пневматика, електро-механіка.


^ 2.6. Передача даних в АСУ

Комунікаційні порти ПК та їх використання, ініціалізація, прийом та передача байтів. Передача багатобайтових даних. Завадостійкість та достовірність передачі даних. Протоколи передачі файлів в АСУ. Режим віртуального терміналу.


^ 2.7. Проектування АСУ

Особливості проектування систем реального часу: забезпечення швидкодії, використання нетипізованих файлів, архівування даних.Системи автоматизації проектування АСУ: структура, види, критерії проектування, програмне забезпечення. Експертні системи в АСУ: бази знань, правила та фрейми, нечіткі бази знань та методи висновку, семантичні мережі.


2.8. Заключення

Перспективи розвитку комп'ютерних систем керування.


3. Зміст лабораторних занять


1. Обробка сигналів в АСУ

2. Переборні методи оптимізації АСУ

3. Пошукові задачі оптимізації АСУ

4. Потокові задачі в АСУ

5. Комп'ютерна реалізація законів управління

6. Передача даних в комп'ютерних системах

7. Організація баз даних і знань в АСУ


^ 4. Самостійна робота


Самостійна робота передбачає самостійне вивчення окремих розділів курсу, підготовку до практичних та лабораторних занять, виконання курсової роботи у вигляді написання аналітичного огляду або індивідуальної програми.


5. Література


Основна література:

  1. Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування. – Вінниця: ВНТУ, 2005 – 157 с.

  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні системи керування» для студентів спеціальності 7.091401. /Уклад. Глонь О.В., Дубовой В.М. – Вінниця: ВНТУ, 2005 – 21 с.

  3. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – В.: ВДТУ, 1997.

  4. Бесекерский В.А., Изранцев В.В. Системы автоматического управления с микроЭВМ. – М.: Наука, 1987.

  5. Бондарев В.М. и др. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.


Додаткова література:

  1. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях: В 2-х томах. – М.: Мир, 1983.

  2. М.Краус и др. Сбор данных в управляющих вычислительных системах. – М.: Мир, 1987

  3. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.

  4. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. – К.: Вища школа, 1988.

  5. Документація фірм-розробників

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 091401-4 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи