Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/4
Дата15.08.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4

Укладачі: Моргун Алла Серафимівна, Маєвська Ірина ВікторівнаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту для студентів

напряму підготовки "Будівництво"

спеціальності

«Промислове та цивільне будівництво»


Ключові слова: дипломний проект (ДП), склад ДП, правила оформлння ДП, будівля, архітектура, конструкція, фундамент, технологія будівельного виробництва, організація будівельного виробництва, економіка будівництва


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту для студентів

напряму підготовки "Будівництво"

спеціальності

«Промислове та цивільне будівництво»


Вінниця ВНТУ 2009


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту для студентів

напряму підготовки "Будівництво"

спеціальності

«Промислове та цивільне будівництво»


Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Протокол № 4 від “18” грудня 2008 р.


Вінниця ВНТУ 2009


Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів напряму підготовки “Будівництво” спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. /Укладачі: А. С. Моргун, І. В. Маєвська, М. М. Попович – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 47 с.


Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України


В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної роботи студентів-будівельників над виконанням дипломного проекту або роботи.

Даються рекомендації щодо процедури виконання дипломного проекту (роботи), його складу і обсягу, правила оформлення проекту (роботи), вказівки щодо виконання окремих його розділів.


^
Укладачі: Алла Серафимівна Моргун,
Ірина Вікторівна Маєвська

Микола Миколайович Попович


Редактор В. О. Дружиніна

Коректор З. В. Поліщук


Відповідальний за випуск зав. каф. ПЦБ А. С. Моргун


Рецензенти: Р. Р. Обертюх, кандидат технічних наук, доцент

І. Н. Дудар, доктор технічних наук, професор


ЗМІСТ


ВСТУП..................................................................................................................4

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..............................................................................4

1.1 Основні вимоги до дипломного проекту.............................................4

1.2 Процедура виконання ДП (ДР)............................................................5

1.3 Тематика дипломного проектування...................................................9

1.4 Приблизний склад і обсяг дипломного проекту...............................12

2 ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ДП (ДР)....................................13

2.1 Вимоги до змісту ДП (ДР)..................................................................13

2.2 Вимоги до оформлення ДП (ДР)........................................................14

3 ЗАСТОСУВАННЯ САПР та ЕОМ У ДП (ДР) ............................................20

^ 4 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУ...........................................................................................................22

4.1 Вступ.....................................................................................................22

4.2 Техніко-економічне обгрунтування доцільності будівництва........23

4.3 Архітектурно-будівельні рішення.....................................................24

4.4 Конструктивні рішення.......................................................................25

4.5 Основи та фундаменти........................................................................27

4.6 Технологія будівельного виробництва..............................................28

4.7 Організація будівництва і відомості обсягів робіт...........................29

4.8 Кошторисна документація і техніко-економічна частина, техніко-

економічни показники...............................................................................30

4.9 Оцінка впливів на навколишнє середовище та охорона праці........31

4.10 Цивільна оборона...............................................................................32

4.11 Науково-дослідна частина…………………………………………32

4.12 Висновки.............................................................................................32

^ 5 ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ПРИ ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ-

ВАННІ…………………………………………………………………………32

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….33

Додаток А Зразки основних надписів...........................................................34

Додаток Б Відомість опорядження приміщень...........................................35

Додаток В Експлікація приміщень. Експліація підлоги..............................36

Додаток Г Оформлення специфікацій...........................................................37

Додаток Д Зразок оформлення плану фундаментів.....................................38

Додаток Е Зразки оформлення монтажних схем..........................................39

Додаток Ж Приклад виконання креслення індивідуального виробу..........40

Додаток И Відомість витрати сталі................................................................41

Додаток К Приклад виконання групового робочого документа на сітки..42

Додаток Л Титульний аркуш до дипломного проекту.................................43

Додаток М Критерії оцінювання якості та захисту дипломного проекту..44
ВСТУП


Завершальним етапом навчальної підготовки студента у вузі є дипломне проектування та захист дипломного проекту (дипломної роботи).

Дипломне проектування – це творча, самостійна робота, під час якої підсумовуються та закріплюються теоретичні знання і практичні навички студентів, набувається досвід самостійного розв’язання інженерних задач, уміння використовувати в роботі сучасні досягнення науки і техніки.

Основна задача дипломного проектування – виконання проекту будівельного об’єкта. Одночасно переслідується і навчальна мета, що полягає в систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних і практичних знань студента, більш глибокому вивченні спеціального розділу.

Проект вважається виконаним, коли пояснювальна записка і весь графічний матеріал оформлені відповідно до вимог діючих стандартів.

Відповідальність за правильність прийнятих рішень (архітектурно-конструктивні і техніко-економічні рішення, методи виробництва робіт), обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе студент – автор проекту (роботи).


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Основні вимоги до дипломного проекту


1.1.1 Дипломний проект (дипломна робота) є кваліфікаційною роботою студента. Для якісного його виконання та успішного захисту необхідна відповідна організація дипломного проектування, починаючи із своєчасного отримання студентом теми дипломного проекту (роботи) і закінчуючи його захистом.

1.1.2 Дипломник зобов’язаний розробляти тему проекту з урахуванням перспективного розвитку галузі, використовуючи передові досягнення науки і техніки, реалізуючи свої творчі задумки. Уміння використовувати сучасні досягнення вітчизняної і зарубіжної будівельної науки і техніки, відомості про які виходять за рамки навчальних програм, є показником рівня підготовки спеціаліста.

1.1.3 Дипломник, як проектувальник, при розробленні проектної документації повинен забезпечувати:

  • відповідність проекту архітектурним і містобудівним вимогам та високу архітектурно-художню якість;

  • відповідність чинним нормативним документам;

  • експлуатаційну надійність та безпеку;

  • високу ефективність інвестицій за рахунок: застосування оптимальних проектних рішень, прийнятих на основі варіантних пророблень; застосування прогресивних об’ємно-планувальних і конструктивних рішень, нових ефективних матеріалів; комплексної механізації масових і трудомістких робіт з найбільш повним використанням будівельних машин і обладнання; застосування потокових методів організації будівельних робіт, прогресивної технології будівництва; застосування обчислювальної техніки і економіко-математичних методів для розрахунку конструкцій і розв’зання задач організації, планування і управління будівництвом.

Техніко-економічні показники проекту не повинні поступатися досягненням у вітчизняній і зарубіжній практиці будівництва.


^ 1.2 Процедура виконання ДП (ДР)


1.2.1 Студент, який виконав усі вимоги навчального плану та склав усі передбачені ним заліки і екзамени, допускається до дипломного проектування.

Він має право вибору теми ДП (ДР) з числа запропонованих випускаючою кафедрою або може запропонувати свою тему з належним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання. Доцільно використати як тему ДП (ДР) тему виконаної раніше бакалаврської дипломної роботи з розширеним її опрацюванням. В будь-якому випадку студент звертається із заявою на ім’я директора інституту, де вказується тема ДП (ДР) та прізвище керівника, з яким студент бажає працювати.

1.2.2 Найбільш підготовленим студентам, які мають нахил до науково-дослідної роботи, рішенням випускаючої кафедри ДП може бути замінений на дипломну роботу (ДР), орієнтовану на теоретичні та експериментальні дослідження за рахунок скорочення частини обсягу проектних робіт.

1.2.3 Керівником ДП (ДР) може бути досвідчений викладач випускаючої кафедри або, як виняток, досвідчений співробітник НДЧ кафедри.

1.2.4 До початку переддипломної практики студент отримує від керівника конкретне завдання на підбір та опрацювання необхідних матеріалів для виконання ДП (ДР).

1.2.5 Якщо закріплена за студентом тема ДП (ДР) з об’єктивних причин не може бути розроблена, то студент під час переддипломної практики може звернутися до завідувача кафедри з заявою про заміну теми проекту.

1.2.6 Після завершення переддипломної практики керівник видає студенту завдання на розробку ДП (ДР) (на спеціальному, затвердженому у ВНТУ, бланку), яке містить задачі з окремих розділів ДП (ДР), а також графік послідовності і термінів виконання ДП (ДР).

1.2.7 За рекомендацією кафедри ПЦБ бажано почати роботу над дипломним проектом значно раніше офіційного терміну. Обравши разом із керівником тему дипломного проекту і одержавши завдання на його розробку на 2, 3 або 4 курсі, студент починає виконувати його частинами у рамках курсових проектів, що відповідають змісту розділів ДП. Таке дипломне проектування називається наскрізним.

Студент протягом останніх трьох років навчання (3,4,5 курси) виконує курсові проекти з архітектури, конструкцій, фундаментів, технології та організації виробництва. Є можливість так підібрати теми і зміст курсових проектів, починаючи з архітектури, щоб потім при виконанні бакалаврської дипломної роботи і при дипломуванні ефективно використовувати усі напрацювання. З однією будівлею пройти через всі етапи проектування, а на час офіційних термінів захисту бакалаврської дипломної роботи і дипломного проекту винести ті питання, які ще не розроблялись під час курсового проектування, і особливо сумлінно виконати варіантне проектування по усіх розділах проектування.

Вимоги до змісту і оформлення наскрізних ДП такі ж, як і до звичайних.

1.2.8 На підставі завдання на розроблення ДП (ДР), а також зібраних і проаналізованих під час переддипломної практики матеріалів на об’єкт проектування, дипломником формується завдання на проектування у складі, рекомендованому ДБН А.2.2-3-97 [2], бланки якого можна одержати на випускаючій кафедрі.

1.2.9 Згідно зі встановленим графіком студент-дипломник зобов’язаний своєчасно подавати керівникові проекту і завідувачу кафедри результати роботи над ДП.

1.2.10 Випускаюча кафедра протягом дипломного проектування проводить три перевірки ходу розробки проекту – поточні контролі. З цією метою на кафедрі створюється комісія, до складу якої входять: завідувач кафедри, керівники дипломних проектів, консультанти з розділів, відповідальний за хід дипломного проектування. Терміни перевірок указують на графіку виконання проекту. На поточний контроль дипломник подає всі розроблені матеріали розділів проекту. Комісія під час перевірки оцінює якість виконаних проектних рішень (при цьому особлива увага приділяється варіантності дипломного проектування), контролює ритмічність роботи студента відповідно до графіка (якщо є відставання – вказуються причини) і встановлює відсоток готовності проекту. Результати перевірки розглядаються на засіданні кафедри і повідомляються деканові факультету.

1.2.11 В разі необхідності консультування дипломника з специфічних виробничих питань завідувачем випускаючої кафедри можуть призначатись консультанти з розділів технічної частини проекту з числа представників виробництва, науково-дослідних та проектних організацій, викладачів інших кафедр. Вони консультують дипломника з відповідних питань, перевіряють свої розділи, ставлять підпис на титульному аркуші та на відповідних аркушах графічної частини.

Для консультування дипломника з питань, що містять техніко-економічні обґрунтування (ТЕО) та розрахунки економічних показників, може призначатись консультант з кафедри економіки та організації виробництва, який після завершення робіт, пов’язаних із названими питаннями, перевіряє відповідні матеріали і ставить підпис на титульному аркуші пояснювальної записки.

Консультанти з питань, віднесених до циклу забезпечення безпеки життєдіяльності та цивільної оборони, можуть призначатися від кафедр охорони праці та екологічної безпеки. Консультуючи дипломника при виконанні відповідного розділу ДП (ДР), вони перевіряють якість його виконання та ставлять підпис на титульному аркуші пояснювальної записки.

Завдання, що видається консультантами, обов’язково погоджується з керівником проекту.

1.2.12 Після закінчення роботи дипломний проект, підписаний студентом (всі аркуші креслення графічної частини і розділи пояснювальної записки) і консультантами відповідних розділів проекту (аркуші креслення графічної частини і розділи пояснювальної записки), подається керівникові для перевірки. Керівник після перевірки і схвалення проекту, підписує всі аркуші креслення і розділи пояснювальної записки, які він консультував, а також ставить свій підпис на титульному аркуші пояснювальної записки. Керівник дипломного проекту дає письмовий відгук за встановленою формою, після чого дипломник з керівником подають проект із відгуком завідувачеві кафедри ПЦБ.

1.2.13 Якщо студент подає на попередній розгляд (попередній захист) несамостійно виконаний проект, про що, зокрема, свідчить його некомпетентність у рішеннях та матеріалах проекту, рішенням кафедри проект до захисту на засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК) не допускається.

1.2.14 До захисту на засіданні ДЕК допускаються ДП (ДР), теми яких затверджені наказом ректора, виконані з дотриманням нормативних вимог, що підтверджене підписами керівника та консультантів проекту, відгуком керівника і протоколом спеціального засідання випускаючої кафедри – попереднього розгляду дипломних проектів і робіт (так званого попереднього захисту).

1.2.15 Допуск до захисту ДП (ДР) у ДЕК здійснюється завідувачем кафедри, який може прийняти рішення на підставі підсумків попереднього розгляду кафедрою виконаних проектів, а в окремих випадках – самостійно.

1.2.16 Дипломний проект, допущений до захисту в ДЕК, направляється завідувачем кафедри на рецензування або опонування з вилученим відгуком керівника.

1.2.17 Рецензент призначається із числа висококваліфікованих фахівців з інженерною освітою за поданням випускаючої кафедри.

1.2.18 Рецензент після ретельного аналізу проекту складає рецензію за встановленою формою. Рецензент виставляє оцінку відповідно до існуючих критеріїв оцінювання якості ДП (ДР) та ставить підпис на графічних матеріалах і на титульному аркуші пояснювальної записки.

1.2.19 Опонування ДП (ДР) проводиться на засіданні ДЕК членами комісії – викладачами випускаючих кафедр, фахівцями народного господарства, представниками від інших організацій. Попередньо опонент переглядає роботу, оцінює її якість відповідно до існуючих критеріїв, заповнює відгук встановленого зразка та ставить підпис на титульному аркуші пояснювальної записки. Опонент бере безпосередню участь у процесі захисту ДП.

Після отримання відгуку керівника та рецензії ніякі зміни або виправлення в ДП (ДР) не допускаються.

1.2.20 Захист ДП (ДР) відбувається на відкритому засіданні ДЕК з участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії.

На захисті, як правило, повинні бути керівник та опонент проекту, можуть бути присутні рецензент, студенти та інші зацікавлені особи.

1.2.21 Тривалість захисту одного проекту не повинна перевищувати 30 хвилин.

У доповіді студент повинен висвітлити суть та шляхи розв’язання проектних задач, досягнуті при цьому техніко-економічні показники.

1.2.22 Підсумки захисту ДП (ДР) визначаються оцінками згідно з критеріями, розробленими випускаючою кафедрою.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки “відмінно” не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки “добре”, склав державні екзамени з оцінками “відмінно”, захистив ДП (ДР) з оцінкою “відмінно”, а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається документ про кваліфікацію (диплом) з відзнакою.

1.2.23 Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених при захисті ДП (ДР), а також про присвоєння студенту-дипломнику кваліфікації з видачею йому відповідного державного документа приймається ДЕК на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

1.2.24 У випадках, коли захист ДП (ДР) визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист (протягом трьох років) той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, яка визначається випускаючою кафедрою.

1.2.25 Студенту, який не захищав ДП (ДР) у визначений графіком термін з поважних причин, підтверджених документально, може бути продовжений строк навчання з подальшим захистом проекту до наступного терміну роботи ДЕК, але не більше, ніж на три роки.


^ 1.3 Тематика дипломного проектування


1.3.1 Теми дипломних проектів повинні бути актуальними, і відповідати сучасним потребам народного господарства з урахуванням його перспективного розвитку, а також відповідати вимогам до дипломного проектування.

1.3.2 Теми ДП (ДР) можуть бути навчальними або реальними. Як реальні студенти можуть розробляти об’єкти, що проектуються на замовлення зовнішньої організації (підприємства) чи відповідної внутрішньої служби ВНТУ (НДЧ, навчальної лабораторії тощо). У випадку навчального ДП (ДР) індивідуальне завдання та завдання на проектування затверджується завідувачем випускаючої кафедри, а в ДП (ДР), які виконуються на замовлення, ці документи погоджуються із замовником, що засвідчується підписом керівника (директор або головний інженер) і печаткою підприємства (установи) – замовника на бланках ‚‚Завдання на розробку ДП (ДР)” і ‚‚Завдання на проектування”.

1.3.3 Назва теми ДП (ДР) повинна відображати назву або суть об’єкта проектування (дослідження) і бути максимально конкретною.

1.3.4 Крім індивідуальних, рекомендується розробляти комплексні дипломні проекти, які виконуються декількома студентами однієї або декількох випускаючих кафедр факультету або студентами різних спеціальностей. Це дає можливість більш детально проробляти розділи проектів складних інженерних споруд або вести детальні пророблення у різних напрямках.

З досвіду авторів комплексні дипломні проекти дають змогу творчого підходу студентів до проектування різних споруд.

Комплексні проекти часто виконуються за реальними замовленнями підприємств (організацій).

Можливі різні варіанти змісту і технології виконання комплексних дипломних проектів.

Міжкафедральний (міжфакультетський) комплексний дипломний проект виконується за такою технологією.

Один або група студентів виконують основний розділ проекту – будівельний (архітектурно-будівельні, конструктивні, технологічні рішення, варіантна частина, економічна частина), другий (або група) – сантехнічний розділ (теплогазопостачання, водопровід, каналізація тощо), третя група студентів (або один) готує електротехнічну частину, четверта (якщо це потрібно) – радіотехнічну і т.д.

Кожну групу студентів консультує відповідна кафедра.

Така система дає змогу одержати повноцінну технічну документацію і забезпечити зацікавленість усього колективу проектувальників.

Колектив цей складається із 5-8 і більше дипломників. Серед них обирається головний інженер проекту. Регулярно проводиться огляд проектування об’єкта, розглядаються питання виконання розділів проекту сумісниками (будівельники не повинні затримувати сантехників, електриків тощо).

Захист таких проектів відбувається на засіданні спеціальної ДЕК, яка складається з відповідних фахівців різних кафедр.

Внутрішньокафедральний комплексний дипломний проект може виконуватись за двома схемами.

Перша схема пов’язана з проектуванням складних (багатокорпусних) об’єктів. У цьому випадку кожен студент одержує завдання на проектування однієї споруди. Наприклад, один дипломник проектує головний корпус, другий – енергокорпус, третій – побутові приміщення промислового об’єкта. Разом одержуємо цілісний комплексний проект, виконаний групою студентів. Детальність виконання у цьому випадку спільних розділів (генеральний план, будівельний генеральний план, деякі технологічні карти, об’єктний кошторис тощо) уточнюється керівником у індивідуальних завданнях для кожного студента.

Друга схема передбачає виконання двох або більше основних частин проекту (тобто частин, розроблених у варіантному вигляді і з доведенням оптимального варіанта до робочих креслень). Припустимо, для одного з учасників комплексного проекту основною частиною буде технологічна, а для другого – конструктивна. Це також дає змогу зробити проектування більш досконалим, наблизити його до реального.

Усі перелічені варіанти виконання комплексних проектів дають студентам більш широкі знання і навички у проектуванні, а потім і будівництві.

Вимоги до оформлення комплексних проектів такі ж, як і до індивідуальних проектів.

1.3.5 Об’єктами дипломного проектування можуть бути:

- цехи заводів і фабрик різних галузей промисловості;

- сільськогосподарські споруди;

- житлові будівлі;

- цивільні будівлі різного призначення;

- спортивні споруди;

- інженерні споруди (бункери, елеватори, водонапірні башти, про-мислові труби, щогли, резервуари тощо);

- реконструкція будівель і споруд.

1.3.6 У проектних організаціях, в залежності від складності об’єкта проектування ведеться по стадіях.

Для технічно складних об’єктів відносно містобудівних, архітектурних, художніх та екологічних вимог, технології, інженерного забезпечення, впровадження нових будівельних конструкцій для експериментального будівництва, а також обґрунтування інвестицій розробляються, як правило, для об’єктів цивільного призначення – ескізний проект (ЕП), для об’єктів промислового призначення, транспортного, енергетичного, гідротехнічного, меліоративного та інших спеціальних видів будівництва – техніко-економічне обґрунтування інвестицій (ТЕО інвестицій), проект (П) і робоча документація (Р).

Для погодження й затвердження розробляється проект (П), для будівництва – робоча документація (РД).

Для погодження та затвердження технічно нескладних об’єктів, переважно з використанням проектів масового та повторного застосування, де всі містобудівні обґрунтування попередньо погоджені, або об’єктів, які увійшли в затверджену раніше схему, може встановлюватись одна суміщена стадія – робочий проект (РП).

1.3.7 Проектування об’єктів здійснюється на підставі завдання на проектування, затвердженого замовником.

1.3.8 Проектування та будівництво можуть виконуватись почергово, якщо це передбачено завданням на проектування, ескізним проектом або ТЕО інвестицій.

1.3.9 Виходячи з обмеженості часу, відведеного на дипломне проектування, а також фізичних можливостей однієї людини (дипломника), що виконуватиме проект, розроблення документації в стадії Р навіть для дуже простого будівельного об’єкта не є можливим.

Враховуючи цей факт, а також те, що проектування прив’язки типових проектів або індивідуальних, але надто простих будівель і споруд, не може служити кваліфікаційною роботою фахівця, який претендує на звання інженера, при дипломуванні студентом виконується проектування об’єктів на стадії проект (П).

Згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-97 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”, “...розділи проектів належить розробляти без надмірної деталізації у складі та обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень, визначення обсягів основних будівельно-монтажних робіт, потреб в обладнанні, будівельних конструкціях, матеріальних, паливно-енергетичних, трудових і інших ресурсах, положень з організації будівництва, а також визначення базисної кошторисної вартості будівництва та капітальних вкладень (розрахункова кошторисна вартість будівництва).”

1.3.10 Згідно із завданням керівника, робоче проектування виконується дипломником лише вибірково, в основній частині ДП (або в інших розділах) для тих елементів або процесів, які вказані в завданні.


^ 1.4 Приблизний склад і обсяг дипломного проекту


1.4.1 Дипломний проект складається з графічної частини, що містить 10-12 аркушів креслень формату А1 і пояснювальної записки обсягом 150-200 сторінок тексту, включаючи рисунки і таблиці.

1.4.2 Пояснювальна записка містить.
^

Титульний аркуш стандартного зразка з усіма необхідними підписами (див. дод. Л).


Завдання на розроблення ДП, затверджене завідувачем випускаючої кафедри і підписане студентом, керівником, при необхідності консультантами з окремих розділів та рецензентом (опонентом).

Анотацію до пояснювальної записки, подану державною та однією з мов міжнародного спілкування.

Відомість аркушів графічної частини за стандартною формою.

Перелік скорочень (за необхідністю).

Зміст.

Вступ.

1. Техніко-економічне обґрунтування доцільності будівництва.

2. Архітектурно-будівельні рішення.

3. Конструктивні рішення.

4. Основи та фундаменти.

5. Технологія будівельного виробництва.

6. Організація будівництва й відомості обсягів робіт.

7. Кошторисна документація і техніко-економічна частина,

техніко-економічні показники по проекту.

8. Оцінка впливів на навколишнє середовище та охорона праці.

9. Цивільна оборона.

10. Науково-дослідна частина (якщо передбачена завданням).
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи