Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» icon

Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль»
Скачати 164.75 Kb.
НазваЕлектродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль»
Дата26.09.2012
Розмір164.75 Kb.
ТипДокументи

Електродинаміка та поширення радіохвиль

Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» (ЕД та ПРХ) є однією з фундаментальних дисциплін базової підготовки напрямку радіотехніка.

Метою дисципліни ЕД та ПРХ є вивчення основ теорії макроскопічної електродинаміки, її застосування для аналізу електромагнітних явищ і розрахунку параметрів мікрохвильових пристроїв у радіоапаратурі, особливостей поширення радіохвиль із урахуванням впливу поверхні Землі й атмосфери, розрахункових моделей поширення радіохвиль різних діапазонів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні поняття електромагнетизму: джерела та вектори електромагнітного поля; макроскопічні властивості та класифікацію середовищ по електрофізичним параметрам; рівняння Максвелла в диференціальній та інтегральній формах, закон збереження енергії електромагнітного поля (теорему Умова-Пойнтинга); властивості плоских електромагнітних хвиль, включаючи поляризаційні, класифікацію направляючих систем й електромагнітних хвиль у цих системах, випромінювання електромагнітних хвиль, поняття елементарного електричного та магнітного випромінювача, принцип подвійності, основні електродинамічні характеристики і параметри антен: коефіцієнт спрямованої дії і коефіцієнт підсилення антени, структуру радіолінії, основні поняття: втрати при поширенні радіохвиль у вільному просторі, множник ослаблення радіохвиль, різні розрахункові моделі поширення радіохвиль.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: розраховувати параметри електромагнітних хвиль і проводити їхній вимір, використовувати різні розрахункові моделі поширення радіохвиль, визначати потужність передавача для забезпечення необхідного рівня сигналу на вході приймача.

Зміст дисципліни складається із двох частин, кожна з яких поєднує два навчальних модулі: «Основи теорії електромагнітного поля», «Вільні та спрямовані електромагнітні хвилі» та «Поширення радіохвиль у вільному просторі та у присутності поверхні Землі», «Облік впливу тропосфери та іоносфери на поширення радіохвиль. Особливості поширення радіохвиль різних частотних діапазонів». Кожний з модулів має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму.
^ Антени та пристрої НВЧ

Дисципліна «Антени та пристрої НВЧ» (А та ПНВЧ) є професійно-орієнтованою дисципліною базової підготовки студентів напрямку радіотехніка.

Метою дисципліни А та ПНВЧ є вивчення: основних фізичних явищ, що відбуваються при випромінюванні та прийомі електромагнітних хвиль; принципів роботи та методів розрахунку різних типів антен всіх діапазонів хвиль, застосовуваних у техніці радіозв'язку, радіомовлення, телебачення; методів побудови сучасних високонаправлених антен, основних тенденцій розвитку антенної техніки; функціональне призначення, принципи роботи та характеристики основних елементів мікрохвильового тракту.

У результаті вивчення дисципліни А та ПНВЧ студенти повинні знати: основні методи вирішування завдань теорії антен, електродинамічні та радіотехнічні параметри антен, особливості принципу дії та конструкцію слабкоспрямованих антен (симетричний і несиметричний вібратор, рамкова антена, щілинна антена), антен середньої спрямованості (малоелементні антенні решітки, директорна й логоперіодична антена, різні види спіральних антен) і високоспрямованих (апертурних) антен (рупорні та лінзові антени, одно- і дводзеркальні параболічні антени, багатоелементні антенні решітки), методи розрахунку та експериментальної атестації антен різних частотних діапазонів, основні типи фідерних пристроїв (різні типи фідерів, узгоджуючих та симетрируючих пристроїв) і їхні параметри, основні типи, особливості конструкції та методи розрахунку елементів мікрохвильового тракту (атенюатори, мости, спрямовані відгалужувачі, невзаємні пристрої).

У результаті вивчення дисципліни А та ПНВЧ студенти повинні уміти: здійснювати вибір типу й конструкції антени для конкретного радіоелектронного засобу, розраховувати і вимірювати основні параметри антенно-фідерних пристроїв, розробляти необхідні заходи для модернізації антенно-фідерних пристроїв.

Зміст дисципліни поєднує два навчальних модулі: «Антени слабкої та середньої спрямованості» та «Антени високої спрямованості та пристрої НВЧ». Кожний з модулів має завершену структуру й включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму, виконання курсового проекту.
^ Системи радіозв'язку

Дисципліна «Системи радіозв'язку» (СРЗ) є професійно-орієнтованою дисципліною базового напрямку підготовки радіотехніка, що передує підготовці фахівців (магістрів) у рамках спеціальності апаратури радіозв'язку, радіомовлення та телебачення.

Метою дисципліни СРЗ є вивчення особливостей побудови та функціонування мереж радіозв'язку на основі радіорелейних ліній, принципами побудови плезіохронної та синхронної ієрархій цифрових систем передачі; принципи їхньої роботи та методики проектування.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: класифікацію ліній радіозв'язку; особливості побудови радіорелейних систем; принципи частотного розподілу каналів; принципи побудови плезіохронної та синхронної ієрархій цифрових систем передачі; структурні схеми устаткування цифрових кінцевих і проміжних радіорелейних станцій.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: проектувати радіорелейну лінію; розраховувати рівень потужності теплових завад та завад від нелінійних переходів на виході каналів зв'язку; застосовувати на практиці вимірювальну техніку та вимірювати основні технічні характеристики радіорелейного устаткування.

Дисципліна складається із двох частин. Перша частина поєднує два навчальних модулі «Аналогові системи радіозв'язку» та «Цифрові системи радіозв'язку». Друга частина є окремим навчальним модулем «Сучасні радіосистеми». Кожний з модулів має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму, виконання курсового проекту.
^ Технічна електродинаміка

Дисципліна «Технічна електродинаміка» (ТЕД) є однієї з фундаментальних дисциплін базової підготовки студентів напрямку телекомунікації.

Метою дисципліни ТЕД є вивчення основ теорії макроскопічної електродинаміки, її застосування для аналізу електромагнітних явищ і розрахунку параметрів мікрохвильових пристроїв в апаратурі радіозв'язку, ознайомлення з основними видами випромінюючих структур, з особливостями поширення радіохвиль різних діапазонів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні поняття електромагнетизму: джерела та вектори електромагнітного поля; макроскопічні властивості та класифікацію середовищ по електрофізичним параметрам; властивості плоских електромагнітних хвиль, включаючи поляризаційні; класифікацію напрямних систем та електромагнітних хвиль у цих системах; основні типи, особливості конструкції та методи розрахунку елементів мікрохвильового тракту (атенюатори, мости, спрямовані відгалужувачі, невзаємні пристрої); випромінювання електромагнітних хвиль, поняття елементарного електричного та магнітного випромінювача, принцип подвійності, основні електродинамічні характеристики та параметри антен; структуру радіолінії, основні поняття: втрати при поширенні радіохвиль у вільному просторі, множник ослаблення радіохвиль.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: розраховувати параметри електромагнітних хвиль і проводити їхній вимір в лініях передачі та у вільному просторі.

Зміст дисципліни поєднує два навчальних модулі: «Теоретичні основи електродинаміки» та «Прикладна електродинаміка». Кожний з модулів має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму, виконання комплексного розрахунково-графічного завдання.
^ Системи зв'язку з рухомими об'єктами

Дисципліна «Системи зв'язку з рухомими об'єктами» (СЗРО) є професійно-орієнтованою дисципліною напрямку підготовки телекомунікації.

Метою дисципліни СЗРО є вивчення принципів побудови систем зв'язку з рухомими об'єктами, принципів їхньої роботи та методик проектування.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: роль стільникової структури в підвищенні ефективності використання частотного ресурсу; принципи організації стільникової мережі рухомого радіозв'язку; принципи роботи цифрових стільникових систем рухомого зв'язку; технічні характеристики різних стандартів СЗРО; особливості апаратурної реалізації базових станцій і мобільних терміналів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: розраховувати технічні характеристики СЗРО, рівень потужності на вході приймача мобільної станції, залежність ефективності СЗРО від радіуса чарунки; проводити порівняльний аналіз існуючих стандартів СЗРО; проектувати наземні та супутникові мережі мобільного і глобального зв'язку, розраховувати припустиме число активних абонентів у мережах мобільного зв'язку.

Зміст дисципліни об'єднаний у чотири навчальних модулі: «Процеси й устаткування радіочастини СЗРО», «Зонові системи зв'язку», «Аналогові стільникові СЗРО» та «Цифрові стільникові та супутникові СЗРО». Кожний з модулів має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму.
^ Техніка та технологія галузі зв'язку: основи радіозв'язку

Дисципліна «Техніка та технологія галузі зв'язку: основи радіозв'язку» ТТГЗ:ОРЗ є професійно-орієнтованою дисципліною для студентів напрямку підготовки економіка підприємства, у якій вивчаються основи побудови систем радіозв'язку, радіорелейних систем передачі та систем зв'язку з рухомими об'єктами. У ній розглядаються загальні принципи випромінювання та поширення радіохвиль, принципи побудови радіопередаючих, радіоприймальних та антенних пристроїв; наземних і супутникових систем зв'язку та систем зв'язку з рухомими об'єктами.

Ціль дисципліни ТТГЗ:ОРЗ дати студентам інженерно-економічної спеціальності досить повне подання про ролі систем радіозв'язку, наземних і супутникових систем зв'язку та систем зв'язку з рухомими об'єктами в рішенні завдань забезпечення потреб держави послугами зв'язку.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: загальні принципи організації радіосистем передачі; діапазони радіохвиль; типи антен; основні характеристики та структурні схеми радіопередаючих та радіоприймальних пристроїв; призначення радіорелейних систем передачі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: визначати типи антен; визначати смуги частот; оцінювати характеристики супутникових систем передачі.

Зміст дисципліни об'єднаний у два навчальних модулі: «Принцип організації радіозв'язку та радіотелевізійного мовлення» та «Побудова систем передачі радіотелевізійних (інформаційних) сигналів». Кожен модуль має закінчену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій) і відпрацьовування розрахунково-графічних завдань у рамках лабораторного практикуму.
^ Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів

Дисципліна «Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів» (ЕМС РЕЗ) є професійно-орієнтованою дисципліною та забезпечує підготовку фахівців (магістрів) у рамках спеціальності апаратури радіозв'язку, радіомовлення та телебачення.

Ціль дисципліна ЕМС РЕЗ вивчити основні поняття та методи, використовувані при аналізі електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, способи опису характеристик радіопередаючих і радіоприймальних пристроїв, особливості поширення перешкод, основні етапи аналізу ЕМС, технічні та організаційні методи забезпечення ЕМС.

У результаті вивчення дисципліни ЕМС РЕЗ студенти повинні знати: основні поняття ЭМС, класифікацію радіовипромінювань, математичні моделі опису характеристик радіопередавачів, антен і радіоприймачів з погляду ЕМС, математичні моделі опису умов поширення корисних сигналів і перешкод, технічні та організаційні методи забезпечення ЕМС.

У результаті вивчення дисципліни ЕМС РЕЗ студенти повинні уміти: проводити аналіз електромагнітної обстановки для обраних радіоелектронних засобів, розраховувати основні характеристики радіоелектронних засобів, що впливають на ЕМС, проводити оцінку умов ЕМС, розробляти необхідні заходи щодо забезпечення ЕМС.

Зміст дисципліни об'єднаний у два навчальних модулі: «Аналіз ЕМС» та «Забезпечення ЕМС». Кожний з модулів має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму.
^ Системи зв'язку з рухомими об'єктами (спец.)

Дисципліна «Системи зв'язку з рухомими об'єктами» (спец.) (СЗРО) є професійно-орієнтованою дисципліною та забезпечує підготовку фахівців (магістрів) у рамках спеціальності апаратури радіозв'язку, радіомовлення та телебачення (спеціалізація - системи зв'язку з рухомими об'єктами) і завершує єдину теоретичну базу, вивчену студентами в курсі «Системи радіозв'язку».

Метою дисципліни СЗРО (спец.) є вивчення технічних характеристик існуючих і нових технологій для оптимальної побудови та реконструкції мереж рухомого зв'язку, їхній аналіз та оцінку; принципів проектування нових і модернізації існуючих мереж і систем стільникової та транкінгового зв'язку.

У результаті вивчення дисципліни СЗРО (спец.) студенти повинні знати: принцип і роботу систем стільникового та транкінгового радіозв'язку з рухомими об'єктами; стандарти та радіоінтерфейси систем радіозв'язку; заходи, спрямовані на зменшення взаємних перешкод і захист від завмирань; методи підвищення спектральної та енергетичної ефективності.

У результаті вивчення дисципліни СЗРО (спец.) студенти повинні уміти: вибирати за техніко-економічними критеріями систему рухомого радіотелефонного зв'язку для конкретного використання; проектувати системи зв'язку з рухомими об'єктами, експлуатувати мережі рухомого зв'язку.

Зміст дисципліни СЗРО (спец.) об'єднано у два навчальних модулі: «Системи зв'язку з рухомими об'єктами», «Цифрові системи радіозв'язку». Кожний з модулів має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму, а також виконання курсового проекту.
^ Системи радіодоступу

Дисципліна «Системи радіодоступу» (СРД) є професійно-орієнтованою дисципліною та забезпечує підготовку фахівців (магістрів) у рамках спеціальності апаратури радіозв'язку, радіомовлення та телебачення (спеціалізація - системи зв'язку з рухомими об'єктами) і завершує єдину теоретичну базу, вивчену студентами в курсі «Системи радіозв'язку».

Метою дисципліни СРД є вивчення принципів побудови сучасних систем радіодоступу, особливостями їхнього функціонування та експлуатації, методик проектування даних систем.

У результаті вивчення дисципліни СРД студенти повинні знати: загальні принципи побудови сучасних систем радіодоступу, основні принципи їхнього функціонування, методику проектування та особливості експлуатації цих систем, склад і призначення устаткування, що входить до складу системи радіодоступу.

У результаті вивчення дисципліни СРД студенти повинні уміти: складати структурні схеми систем радіодоступу, проектувати системи радіодоступу та організовувати їхню технічну експлуатацію.

Зміст дисципліни СРД включено в один навчальний модуль із однойменною назвою, що має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму.
^ Проектування систем зв'язку з рухомими об'єктами

Дисципліна «Проектування систем зв'язку з рухомими об'єктами» (Пр СЗРО) є професійно-орієнтованою дисципліною та забезпечує підготовку фахівців у рамках спеціальності апаратури радіозв'язку, радіомовлення та телебачення (спеціалізація - системи зв'язку з рухомими об'єктами) і завершує єдину теоретичну базу, вивчену студентами в курсі «Системи радіозв'язку».

Метою дисципліни Пр СЗРО є вивчення основних етапів проектування СЗРО і їхній зміст, включаючи особливості розрахунку радіоканалу, міжсистемної і всерединісистемної електромагнітної сумісності систем радіозв'язку.

У результаті вивчення дисципліни Пр СЗРО студенти повинні знати: структурні схеми СЗРО і їхню класифікацію, моделі поширення радіохвиль із відповідних рекомендацій МСЕ, особливості проектування різних мереж і систем радіозв'язку (стільникових, радіорелейних, супутникових).

У результаті вивчення дисципліни Пр СЗРО студенти повинні уміти: складати структурні схеми СЗРО, проводити розрахунок параметрів СЗРО, здійснювати техніко-економічне обґрунтування як процесу проектування СЗРО, так та їхньої подальшої експлуатації.

Зміст дисципліни Пр СЗРО включено в один навчальний модуль із однойменною назвою, що має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів, відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях.

^ Технічна експлуатація систем зв'язку з рухомими об'єктами

Дисципліна «Технічна експлуатація систем зв'язку з рухомими об'єктами» (ТЕСЗРО) є професійно-орієнтованою дисципліною та забезпечує підготовку фахівців у рамках спеціальності апаратури радіозв'язку, радіомовлення та телебачення (спеціалізація - системи зв'язку з рухомими об'єктами) і завершує єдину теоретичну базу, вивчену студентами в курсі «Системи радіозв'язку».

Метою дисципліни ТЕСЗРО є вивчення основних понять, таких як технічна експлуатація, надійність, контроль і ремонт, основні види регламентних робіт і вимірів при технічній експлуатації СЗРО.

У результаті вивчення дисципліни ТЕСЗРО студенти повинні знати: основні поняття, методики розрахунку основних показників надійності, особливості технічної експлуатації антенно-фідерного тракту, приймального та передавального устаткування.

У результаті вивчення дисципліни ТЕСЗРО студенти повинні уміти: проводити розрахунок надійності устаткування СЗРО, визначати строки проведення регламентних робіт, проводити відповідний контроль устаткування.

Зміст дисципліни ТЕСЗРО включено в один навчальний модуль із однойменною назвою, що має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів, відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях.
^ Стільниковий та транкінговий зв'язок

Дисципліна «Стільниковий та транкінговий зв'язок» (СТЗ) є професійно-орієнтованою дисципліною та забезпечує підготовку фахівців (магістрів) у рамках спеціальності інформаційні мережі (спеціалізація - мобільний зв'язок) і завершує єдину теоретичну базу, вивчену студентами в курсі «Системи зв'язку з рухомими об'єктами».

Метою дисципліни СТЗ є вивчення технічних характеристик існуючих і нових технологій для оптимальної побудови та реконструкції мереж рухомого зв'язку, їхній аналіз та оцінку; принципів проектування нових і модернізації існуючих мереж і систем стільникової та транкінговий зв'язку.

У результаті вивчення дисципліни СТЗ студенти повинні знати: принцип і роботу систем стільникового та транкінгового радіозв'язку з рухомими об'єктами; стандарти та радіоінтерфейси систем радіозв'язку; заходу, спрямовані на зменшення взаємних перешкод і захист від завмирань; методи підвищення спектральної та енергетичної ефективності.

У результаті вивчення дисципліни СТЗ студенти повинні уміти: вибирати за техніко-економічними критеріями систему рухомого радіотелефонного зв'язку для конкретного використання; проектувати системи зв'язку з рухомими об'єктами, експлуатувати мережі рухомого зв'язку.

Зміст дисципліни СТЗ включено в один навчальний модуль із однойменною назвою, що має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму, а також виконання курсового проекту.
^ Апаратні засоби мобільного зв'язку

Дисципліна «Апаратні засоби мобільного зв'язку» (АЗМЗ) є професійно-орієнтованою дисципліною та забезпечує підготовку фахівців (магістрів) у рамках спеціальності інформаційні мережі (спеціалізація - мобільний зв'язок) і завершує єдину теоретичну базу, вивчену студентами в курсі «Системи зв'язку з рухомими об'єктами».

Метою дисципліни АЗМЗ є вивчення схемотехнічних рішень, елементної бази, функціонування та використання технічних засобів, які застосовуються для організації зв'язку з рухомими об'єктами.

У результаті вивчення дисципліни АЗМЗ студенти повинні знати: структурні схеми радіопередаючих і радіоприймальних пристроїв, малошумящих підсилювачів, фазових детекторів; конструкції та особливості функціонування відповідних антен; вимоги до джерел живлення; структурні схеми систем зв'язку з рухомими об'єктами.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: обирати оптимальну по параметрах апаратуру для рішення конкретного завдання по організації мобільного зв'язку, знайти можливу причину погіршення радіозв'язку, пов'язану з використанням певної техніки, вирішувати питання спільного використання різних пристроїв зв'язку.

Зміст дисципліни АЗМЗ включено в один навчальний модуль із однойменною назвою, що має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму.
^ Цифрові радіорелейні та супутникові системи зв'язку

Дисципліна «Цифрові радіорелейні та супутникові системи зв'язку» (ЦР та ССЗ) є однією з дисциплін спеціалізації багатоканальний електричний зв'язок і завершує єдину теоретичну базу, вивчену студентами в курсі «Системи зв'язку з рухомими об'єктами».

Метою дисципліни ЦР та ССЗ є ознайомлення студентів із принципами побудови сучасних цифрових радіорелейних і супутникових систем зв'язку, віщання та навігації, їхньої роботи та експлуатації, методиками проектування, особливостями канальних і станційних вимірів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: загальні принципи побудови сучасних цифрових радіорелейних систем зв'язку та супутникових систем зв'язку, віщання та навігації; фізичні принципи їхньої роботи; методики проектування; особливості експлуатації цих систем.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: становити структурні схеми цифрових станцій радіорелейних і супутникових систем зв'язку, віщання та навігації, а також основних пристроїв, що входять у їхній склад; проектувати цифрові радіорелейні та супутникові системи зв'язку, віщання та навігації; організовувати їхню технічну експлуатацію.

Зміст дисципліни об'єднаний у два навчальних модулі: «Загальні принципи організації та побудови цифрових радіосистем, цифрові радіорелейні системи зв'язку» та «Цифрові радіосистеми зв'язку, віщання та навігації, що використають штучні супутники Землі». Кожний з модулів має завершену структуру та включає вивчення теоретичних розділів і підрозділів (лекцій), відпрацьовування розрахунково-графічних завдань на практичних заняттях та у рамках лабораторного практикуму.
^ Наукова творчість

Дисципліна «Наукова творчість» викладається аспірантам Одеської національної академії зв'язку ім. А.С. Попова і є базою виховання молодого вченого.

Ціль дисципліни - дати починаючим дослідникам загальне подання про методологію науковій творчості, допомогти в організації його роботи, використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил.

Аспірант повинен опанувати в процесі навчань наступними знаннями та уміннями: знати організацію та функціонування наукових шкіл, технологію одержання наукових результатів, сучасні вимоги до підготовки та захисту дисертаційних робіт; уміти робити наукові доповіді; володіти методикою написання наукових статей.

Дисципліна «Наукова творчість» викладається аспірантам протягом двох семестрів.

Схожі:

Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» iconЗавдання Поширення тепла у стержні
Написати в аналітичній формі показане на відповідному малюнку початкове поширення температури у стержні з теплоізольованою бічною...
Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» iconМетодичні вказівки до контрольної роботи №1 з фізики. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Електродинаміка. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до контрольної роботи №1 з фізики. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Електродинаміка. Для студентів...
Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» iconПерелік публікацій кафедри “прилади” за 2008 рік
Науково-прикладний журнал “Технічна електродинаміка”. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. Частина 6
Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» iconМихайлів оксана богданівна старший викладач
Лісівничих Досліджень в Варшаві (Польща), співпрацювала в науковому проекті «Вплив опадів І температури повітря на поширення інфекційних...
Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» icon1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41
Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах...
Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» iconЗабезпечити більш широке поширення І максимальне використання результатів наукових досліджень

Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» iconСистема кредитів у вищій школі США постановка проблеми. Ідеї волі та демократії, що одержали широке поширення у світі, безпосередньо пов'язані з поняттям «американський спосіб життя»
Постановка проблеми. Ідеї волі та демократії, що одержали широке поширення у світі, безпосередньо пов'язані з поняттям «американський...
Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» iconРішення спорів в Україні та Польщі, яка проводиться з метою поширення знань про альтернативні методи вирішення спорів, особливо з арбітражу та медіації (посередництва), та з нагоди Міжнародного дня медіації.
Україні та Польщі, яка проводиться з метою поширення знань про альтернативні методи вирішення спорів, особливо з арбітражу та медіації...
Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» iconСвітовий океан Виберете ті елементи, які є елементами океанічного дна
По здатності переміщатися і зонам поширення водні організми діляться на такі види
Електродинаміка та поширення радіохвиль Дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» iconТема Домашнє завдання
Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Поширення солей у природі. Практичне значення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи