Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” icon

Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент”
Скачати 55.13 Kb.
НазваПитання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент”
Дата28.07.2012
Розмір55.13 Kb.
ТипДокументи

Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

за напрямом підготовки „Менеджмент”


«Менеджмент»


 1. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем.

 2. Рівні управління та групи менеджерів.

 3. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту.

 4. Організаційна структура управління та її класифікація.

 5. Класифікація та характерні особливості управлінських рішень.

 6. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок.

 7. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

 8. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи.

 9. Сутність моделі мотивації поведінки персоналу через потреби.

 10. Зовнішнє середовище організації.

 11. Внутрішнє середовище організації.

 12. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

 13. Організація як соціум. Основні види організацій: формальна й неформальна організація.

 14. Класифікація та характеристика функцій менеджменту.

 15. Сутність та класифікація методів менеджменту: економічні, адміністративні та соціально-психологічні методи менеджменту.

 16. Сутність системного підходу до управління.

 17. Сутність ситуаційного підходу до управління.

 18. Сутність процесного підходу до управління.

 19. Порівняння теорій системного та ситуаційного підходів до управління.

 20. Поняття контролю та його місце в системі управління.

 21. Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.

 22. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

 23. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій.

 24. Роль керівників низової, середньої та вищої ланки.

 25. Формування цілей організації. Різновиди цілей.

 26. Процес прийняття та реалізації управлінських рішень.

 27. Школа наукового менеджменту: зміст та внесок у розвиток управління.

 28. Школа людських відносин: зміст та внесок у розвиток управління.

 29. Класична чи адміністративна школа: зміст та внесок у розвиток управління.

 30. Школа поведінських наук: зміст та внесок у розвиток управління.«Економіка і фінанси підприємства»


 1. Місце та значення галузі зв’язку в ринковій економіці.

 2. Особливості зв’язку як галузі виробничої інфраструктури. Нормативно-правова база діяльності галузі зв’язку.

 3. Органи управління у галузі зв’язку та їх взаємовідносини. Принципи організації та види підприємств зв’язку. Ліцензування видів діяльності в галузі зв’язку.

 4. Суть та основні принципи планування, система стратегічного та поточного планування в галузі зв’язку.

 5. Послуги зв’язку, їх види, облік та планування.

 6. Якість послуг та методи її вимірювання. Стандарти щодо якості. Показники якості обслуговування споживачів, їх облік та оцінка.

 7. Поняття основних та оборотних фондів. Початкова, відновлена і залишкова вартість основних фондів.

 8. Амортизація основних фондів, методика розрахунку.

 9. Показники використання основних фондів, їх аналіз та шляхи їх покращення.

 10. Оборотні засоби зв’язку, їх особливості та структура. Нормування оборотних засобів та джерела їх формування. Показники використання оборотних засобів.

 11. Склад працівників зв’язку, облік та розрахунок їх чисельності.

 12. Організація заробітної плати, особливості формування фонду оплати праці на підприємствах зв’язку.

 13. Показники використання трудових ресурсів та їх аналіз. Заходи по підвищенню продуктивності та стимулювання праці.

 14. Поняття собівартості послуг звязку. Склад та структура виробничих витрат.

 15. Поняття доходів, їх планування. Чистий дохід підприємств зв’язку, його значення та методика розрахунку. Доходність продукції (послуг) зв’язку та її значення.

 16. Основи та принципи організації фінансів підприємств.

 17. Сутність, зміст та основні принципи планування діяльності підприємства. Поняття та види планів підприємства.

 18. Сутність та особливості складання бізнес-плану підприємства.

 19. Методи планування окремих показників фінансово-господарчої діяльності.

 20. Довгострокові фінансові інвестиції підприємства: поняття, класифікація, методи оцінювання.

 21. Сутність та класифікація грошових активів підприємства. Та їх еквівалентів.

 22. Фінансові ресурси підприємства:сутність, склад, джерела формування.

 23. Місце фінансових ресурсів в складі ресурсів підприємства, особливості формування фінансових ресурсів.

 24. Власні ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація. Особливості формування власних ресурсів.

 25. Позикові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація. Кредитування як механізм формування позикових коштів підприємства.

 26. Фінансові резерви підприємства: призначення та характерні риси.

 27. Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства.

 28. Поняття та методи оцінювання фінансового стану підприємства. Горизонтальний та вертикальний аналіз.

 29. Сутність та показники платоспроможності та ліквідності підприємства.

 30. Сутність та показники оцінювання фінансової стійкості підприємства.


«Маркетинг»


 1. Дайте повне визначення поняттю «маркетинг».

 2. Які основні принципи маркетингу?

 3. Проаналізуйте функції макетингу і напрями використання маркетингової діяльності на підриємстві , враховуючи основні маркетингові принципи.

 4. Назвіть комплекс маркетингу та дайте характеристику його складовим.

 5. За якими принципами класифікують маркетинг?

 6. Що означає цільовий ринок?

 7. Назвіть відмінності між споживчим та виробничим ринками.

 8. Поясніть сутність сегментування ринків ? Охарактеризуйте рівні сегментування.

 9. Які основні принципи сегментування ринків ? Охарактерезуйте кожен з них.

 10. Наведіть визначення макро- та мікросередовища фірми. Охарактеризуйте їх чинники.

 11. Що таке маркетингові дослідження, які етапи їх здійснення ви знаєте?

 12. Охарактеризуйте види маркетингової інформації. Визначте переваги та недоліки кожного з них.

 13. Які існують методи збирання первинної інформації?

 14. Перелічіть методи збирання вторинної інформації?

 15. Які класифікації товару ви знаєте?

 16. Наведіть етапи життєвого циклу товару і завдання маркетингу для кожного з них.

 17. Поясніть сутність цінової політики фірми.

 18. Охарактеризуйте процес встановлення ціни на реалізацію продукції.

 19. Як держава встановлює цінові обмеження та з якою метою?

 20. Проаналізуйте основні підходи до встановлення ціни на новий товар. Охарактерезуйте кожний із них.

 21. Охаратеризуйте комплекс маркетингових комунікацій. Поясніть сутність його складових.

 22. Які чинники впливають на ефективність маркетингових комунікацій?

 23. Охарактеризуйте особистісні та неособистісні канали комунікації та їх застосування.

 24. Які основні види реклами?

 25. Які види реклами краще застосувати на етапах виведення товару на ринок, зрілості та спаду?

 26. Персональний продаж - це засіб комунікації чи збутова операція?

 27. Які існують засоби стимулювання збуту? Наведіть їх класифікацію.

 28. Що у маркетингу можна назвати пропагандою?

 29. Дайте визначення терміну “паблік рилейшнз “.

 30. Що становить собою посередницька діяльність?

Схожі:

Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconВступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму
Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 050101 – “Комп’ютерні науки ” проводиться за...
Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconПитання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства,...
Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін...
Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconПитання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства,...
Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Мета вступного іспиту – є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних...
Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності
Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки
Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності
Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки
Питання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент” iconМагістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи