Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено icon

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
НазваОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА


ПОЛОЖЕННЯ

про щорічну рейтингову оцінку

роботи професорсько-викладацького складу

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Вченої ради

ОНАЗ ім. О.С. Попова

Протокол № ___ від __________


Голова Вченої ради

ОНАЗ ім. О.С. Попова

_____________П.П. Воробієнко


2011


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЩОРІЧНУ РЕЙТИНГОВУ ОЦІНКУ

РОБОТИ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Метою рейтингової оцінки роботи професорсько-викладацького складу є:

- стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації викладачів;

- створення бази даних, яка містить всебічну інформацію про роботу викладачів Академії;

- узгодження результатів діяльності Академії з вимогами Міністерства освіти та науки;

- стимулювання виконання професорсько-викладацьким складом робіт, які позитивно впливають на показники акредиційної діяльності, а також показники, що використовуються у щорічному рейтингу вищих учбових закладів України.


1.2 Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі:

- атестації викладачів (обрання по конкурсу на нову посаду, або на посаду, яку вже обіймає викладач);

- встановлення диференційованої оплати результатів праці та разового матеріального стимулювання (преміювання), з метою підвищення їх об’єктивності;

- визначення кращих викладачів (для різних категорій – професор, доцент, ст. викладач та викладач) для занесення їх на Дошку пошани Академії.


1.3 В основу ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу ОНАЗ ім. О.С. Попова покладено положення Закону України «Про вищу освіту», Наказ МОНУ № 450 від 07.08.2002 р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ», наказ Міністерства освіти та науки України № 161 від 02.06.1993 р. «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах», інструкція «Про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників Академії», затверджених ректором Академії 15.01.2007 р.

1.4. При введені в дію наказом ректора Академії цього Положення необхідно привести у відповідність дані щодо норм часу на виконання окремих видів робіт, наведених у цьому Положенні, інструкції «Про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників Академії», затверджених ректором Академії 15.01.2007 р. та стандарті ОНАЗ ім. О.С. Попова (СТП-01.05.2005) про порядок організації та проведення наукової діяльності.


1.5 Рейтингове оцінювання роботи професорсько-викладацького складу кафедр проводиться щорічно до 17 листопада (Дня Академії).


^ 2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ ВИКЛАДАЧА


2.1 Рейтинг викладача визначається за результатами попереднього навчального року з урахуванням окремих видів виконаної роботи та їх бальної оцінки.


2.2 Сумарна бальна оцінка річного рейтингу викладача містять такі складові:


– бали за виконання певного обсягу окремих видів навчальної роботи;

– бали за навчально-методичну роботу;

– бали за наукову роботу;

– бали за організаційно-виховну роботу;

– бали, пов’язані з анкетуванням студентів на тему «Викладач очима студента»;

– заохочувальні бали, які надаються викладачу спеціальним рішенням Адміністрації, за окремі особливі досягнення в навчальному році


2.3 Тривалість робочого часу викладача на навчальний рік складає 1548 годин. Річний обсяг роботи викладача, який працює на неповну ставку, відповідно зменшується.


2.4 Кожний вид робіт включає різні категорії робіт даного виду, за кожну з яких, в залежності від її складності та важливості для Академії, нараховується різна кількість балів за кожні 50 годин навантаження.


2.5 За часом, за рішенням Адміністрації, норми часу на виконання окремих видів робіт та бальні оцінки можуть змінюватись.


^ 3. РОЗРАХУНОК БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ


3.1 Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників визначається статтею № 49 чинного Закону України «Про вищу освіту» і не може перевищувати 900 годин на навчальний рік. Значення


максимального навантаження викладачів визначається щорічно в залежності від загального річного навантаження Академії та штатного розпису.


3.2 Для вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації кількість лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 250 годин на рік при загальній кількості дисциплін не більше 4.


3.3 Кафедра має право перерозподіляти загально-кафедральну роботу між професорсько-викладацьким складом кафедри, залучаючи більше в тому або іншому навчальному році одних викладачів до навчальної роботи, інших – до наукової роботи чи написання підручників і навчальних посібників. Перерозподіл навчальної роботи відображається в протоколі засідання кафедри.


3.4 Загальна педагогічна робота професорсько-викладацького складу зменшується на час перебування на ФПК, ІПК, стажуванні, на час хвороби. Величина зменшення визначається кількістю робочих днів та середнього річного навантаження. Додаткова робота виконується іншими викладачами кафедри в межах 6-годинного робочого дня за рахунок зменшення наукової і методичної роботи або (за наявності фонду) шляхом залучення в установленому порядку викладачів з погодинною оплатою праці.


3.5 До обсягу навчальної роботи професорсько-викладацького складу входять: читання лекцій, проведення лабораторних робіт, практичних і семінарських занять, проведення консультацій, заліків, екзаменів, прийом розрахункових, розрахунково-графічних робіт, комплексних завдань, керівництво, консультування, рецензування й прийом захисту курсових проектів (робіт), керівництво аспірантами та здобувачами, участь у роботі ДЕК, керівництво виробничою практикою і навчально-дослідною роботою студентів (планові заняття).


3.6 Різні види навчальної роботи вимагають різного рівня кваліфікації викладача, виконуються різними категоріями викладачів і оцінюються різними балами.

Нижче наведено категорії навчальної роботи викладачів, а також бальні оцінки за кожні 50 годин навантаження за окремими категоріями:

 • практичні заняття, семінари та інші роботи – 5;

 • керівництво ДП бакалаврів та спеціалістів – 7;

 • робота з магістрами – 10;

 • лекції – 15.


3.7 Норми часу на планування навчальної роботи наведено в Додатку (таблиця Д1).


^ 4. РОЗРАХУНОК БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ


4.1 Навчально-методична робота розподіляється на 5 категорій, кожна із яких оцінюється різною кількістю балів.

Нижче наведено категорії навчально-методичної роботи викладачів, а також бальні оцінки за кожні 50 годин навантаження за окремими категоріями навчально-методичної роботи:

- забезпечення поточної навчальної роботи – 1;

- розвиток лабораторно-методичної бази – 5;

- підготовка конспектів лекцій та навчальних посібників – 15;

- підготовка підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ – 25;

- участь у підготовці навчально-методичного забезпечення на міжнародному рівні – 30.


4.2 У Додатку (таблиця Д2) наведено норми витрат на виконання відповідних категорій навчально-методичної роботи.


4.3 При підрахунку балів з окремої категорії навчально-методичної роботи треба враховувати всіх виконавців даної категорії роботи. Наприклад, кількість балів за підручник обсягом 10 др. арк. з грифом МОНУ дорівнює 250 балів. Якщо підручник написали 2 автори, то ці 250 балів розподіляються між авторами пропорційно частці загального обсягу підручника, яку підготовив кожен з авторів. За рівної участі авторів кожному автору нараховується 125 балів.


^ 5. РОЗРАХУНОК БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ


5.1 Науково-дослідна робота викладача складається із 3 категорій:

- наукові дослідження академічного рівня;

- наукові дослідження державного рівня;

- наукові дослідження міжнародного рівня.


5.2 Норми витрат часу на основні види наукової роботи наведено в Додатку (таблиця Д3).

5.3 Бальні оцінки за кожні 50 годин проведення наукових досліджень:

- проведення робіт академічного рівня – 9;

- проведення робіт на державному рівні – 25

- проведення робіт на міжнародного рівня – 30.


5.4 При підрахунку балів з окремої категорії наукової роботи треба враховувати всіх виконавців даної категорії роботи. Наприклад, кількість балів за статтю у фаховому виданні обсягом 0,6 др. арк. дорівнює 15 балів. Якщо статтю написали 3 автори, то ці 15 балів розподіляються між авторами пропорційно частці загального обсягу, який належить кожному з авторів. За рівної участі авторів кожному автору нараховується 5 балів.


^ 6. РОЗРАХУНОК БАЛІВ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНУ РОБОТУ


6.1 Організаційно-виховна робота планується тільки за погодженням з проректором з навчальної та виховної роботи.


6.2 Концепція організаційно-виховної роботи в ОНАЗ ім. О.С. Попова передбачає подальше поглиблення гуманізації та гуманітаризації навчального процесу, підвищення рівня організаційно-виховної роботи, організації культурного дозвілля та відпочинку студентів.


6.3 До основних видів організаційно-виховної роботи відносяться:

- організація та проведення загальнодержавних конференцій і семінарів;

- робота з видання навчально-методичних збірників;

- виконання обов’язків заступника завідувача відділення на громадських засадах;

- участь у виховній роботі в студентському колективі;

- виконання обов’язків куратора (наставника) академічної групи;

- керівництво студентським гуртком, проблемною групою;

- участь у профорієнтаційній роботі та до вузівській підготовці молоді;

- участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад;

- участь в організації та проведенні позанавчальних культурних і спортивних заходів.


6.4 Норми часу на виконання окремих категорій організаційно-виховної роботи наведено в Додатку (таблиця Д4).


6.5 Бальні оцінки за кожні 50 годин організаційно-виховної роботи:

- академічного рівня – 9;

- державного рівня – 25;

- міжнародного рівня – 30.


^ 7. РОЗРАХУНОК БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ


7.1 Визначення цієї складової балів особистого рейтингу проводиться через анкетування студентів «Викладач очима студента».

7.2 Анкетування кожного викладача мінімум в 1 групі проводиться щорічно.

7.3 В зв’язку з тим, що студенти не можуть бути компетентними експертами по змісту, актуальності курсу, компетентності викладача – тому запропонована анкета відповідає компетентності студента.

7.4 Зміст анкети:

^ Анкета студента


Назва навчальної дисципліни


П.І.Б. викладача ДатаПитання

Бали

0

1

2

3

Чи вільно володіє предметом?

Чи уміє дохідливо подати матеріал?

Чи готовий відповідати на питання?

Чи демонструє захопленість предметом?

Спонукає студентів до активної роботи?

Вимогливий?

Справедливий?

Шанобливо відноситься до студентів?

Доброзичливий?

Точний і обов’язковий?


7.5 Визначення балів за цією складовою рейтингу здійснюється лабораторією контролю у такій послідовності:

- підсумовується кількість балів за кожною анкетою;

- підсумовується кількість балів за усіма анкетами;

- визначається середня кількість балів, що припадає на одну анкету.


7.6 Отримана середня кількість балів дорівнює кількості балів, пов’язаних з анкетуванням студентів та додається до інших складових рейтингу.


7.7 Лабораторія контролю не пізніше 25 червня доводить до відома викладачів кількість балів, отриманих ними за результатами анкетування студентів.


^ 8. РОЗРАХУНОК ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВИКЛАДАЧУ СПЕЦІАЛЬНИМ РІШЕННЯМ АДМІНІСТРАЦІЇ


8.1 До балів річного рейтингу викладача окремим рішенням ректорату додаються заохочувальні бали по завершенню окремих особливих досягнень в навчальному році:

 • захист кандидатської дисертації співробітником Академії:

 • здобувач – 10 балів

 • науковий керівник – 20 балів;

 • захист докторської дисертації співробітником Академії:

 • здобувач – 20 балів

 • науковий консультант – 40 балів;

 • публікація підручника, навчального посібника рекомендованих до друку Міністерством, монографії: – 100 балів на авторський колектив;

- публікації наукових праць із студентами (студент – стаття) – 15 балів;

- керівникам переможців на студентських олімпіадах:

- міжнародних - 20 балів;

- державних - 10 балів;

- загальній (обласній) – 5 балів;

- переможцям тематичних наукових та навчально-методичних міжнародних виставок:

І місце – 25 балів на колектив;

ІІ місце – 15 балів на колектив;

ІІІ місце – 10 балів на колектив.

- за отримання викладачем нагород та грамот до його річного рейтингу додаються такі бали:

- медаль заслужений професор ОНАЗ ім. О.С. Попова – 12 балів;

- медаль Міністерства оборони – 8 балів;

- медаль АЛЬМА – 8 балів;

- грамоти Обласної ради, Обласної адміністрації, Радіокомітету – 8 балів;

- грамота Управління освіти – 6 балів;

- почесна грамота (грамота) ОНАЗ ім. О.С. Попова – 6 балів.


^ 9. РОЗРАХУНОК ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ ВИКЛАДАЧА

9.1 Підсумковий рейтинг викладача визначається як сумарна бальна оцінка з наступних складових:


– бали за виконання певного обсягу окремих видів навчальної роботи;

– бали за навчально-методичну роботу;

– бали за наукову роботу;

– бали за організаційно-виховну роботу;

– бали, пов’язані з анкетуванням студентів на тему «Викладач очима студента»;

– заохочувальні бали, які надаються викладачу спеціальним рішенням Адміністрації, за окремі особливі досягнення в навчальному році.


9.2 Для можливості порівняння ефективності роботи викладачів вони поділяються на різні категорії – професор, доцент, ст. викладач та викладач.


9.3 Для можливості зіставлення роботи викладачів-сумісників, які працюють не на повну ставку, з відповідними категоріями штатних викладачів, необхідно бали, одержані сумісником, поділити на частку ставки, яку обіймає сумісник.


9.4 Для кожної категорії викладачів розраховується середнє значення підсумкового рейтингу.

9.5 Для одержання порівняльного рейтингу кожного викладача відповідної категорії його підсумковий рейтинг ділиться на середнє значення підсумкового рейтингу цієї категорії.

9.6 У разі невиконання викладачем річного навантаження, яке дорівнює 1548 годин (з урахуванням зменшення на час перебування на ФПК, ІПК, стажуванні, на час хвороби), або у разі представлення викладачем недостовірних даних щодо обсягу виконаної роботи, його рейтинг приймається рівним нулю.


9.7 Порівняльний рейтинг викладача є інтегральним показником, який використовується керівництвом Академії для оцінки ефективності роботи професорсько-викладацького складу.


^ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ РЕЙТИНГУ ВИКЛАДАЧА


10.1 Індивідуальний підсумковий рейтинг в балах розраховується кожним викладачем за результатами його роботи за учбовий рік та надається на кафедру для затвердження за встановленою у Додатку формою (таблиця Д7).


10.2 Затверджений на засіданні кафедри індивідуальний рейтинг кожного викладача разом із звітом кафедри про виконання робіт у вигляді таблиць Д8-Д9 до 1 липня надаються завідувачами кафедр до лабораторій контролю.


10.3 Відповідальність за надану інформацію щодо індивідуального підсумкового рейтингу викладача несуть викладач та завідувач кафедри.


10.4 Лабораторія контролю здійснює контроль достовірності наданої інформації, після чого для кожної категорії викладачів розраховує середнє значення підсумкового рейтингу, та на цій основі – порівняльний рейтинг кожного викладача.


10.5 Результати розрахунків затверджуються наказом Ректора Академії та доводяться до викладачів.


10.6 У разі використання порівняльного рейтингу викладача для разового матеріального стимулювання (преміювання) за результатами роботи, порівняльний рейтинг кожного викладача та розмір стимулювання (без урахування преміювання за іншими критеріями) доводиться до викладачів.

Таблиця Д1


^ НОРМИ ЧАСУ

для планування й обліку навчальної роботи


Вид роботи

Норма часу (в год.)

Примітка

1. Проведення співбесіди зі вступниками

0,25 години кожному членові комісії на одного вступника

Кількість членів комісії – не більше двох осіб

2. Проведення випускних екзаменів довузівської підготовки та вступних екзаменів до вищих нав-чальних закладів освіти:– усних

0,25 години кожному членові комісії на одного слухача (вступника)

Кількість членів комісії: на потік (групу) – не більше двох осіб

– письмових:а) з мови та літературидиктант

1 година для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,33 години на перевірку одного диктанту

Кількість членів комісії – не більше двох осіб.

Роботу перевіряє один член комісії

переказ

2 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії – не більше двох осіб.

Роботу перевіряє один член комісії

твір

4 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,5 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії – не більше двох осіб.

Роботу перевіряє один член комісії

б) з інших предметів

3 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії – не більше двох осіб.

Роботу перевіряє один член комісії

– тестових

3 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників

Кількість членів комісії – не більше двох осіб.

Роботу перевіряє один член комісії

3. Повторна перевірка письмових робіт на випускних екзаменах довузівської підготовки та вступних екзаменах

0,15 години на кожну роботу, що перевіряється

Вибірковій перевірці підлягає до 10% робіт від їх загальної кількості

4. Читання лекцій

1 година за 1 академічну годину
5. Проведення практичних занять

1 година на академічну групу за одну академічну годину

З окремих навчальних дисциплін, що регламентуються відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до одного студента з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін і безпеки життєдіяльності

6. Проведення лабораторних занять

1 година на половину академічної групи за одну академічну годину

З окремих навчальних дисциплін, що регламентуються відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до одного студента з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін і безпеки життєдіяльності

7. Проведення семінарських занять

1 година на академічну групу за одну академічну годину
8. Проведення навчальних занять зі студентами в спортивно-оздоровчому таборі

6 годин на день на одну академічну групу

Один викладач фізичного виховання на 30 студентів. За умови проведення роботи без додаткової оплати

9. Проведення індивідуальних занять для студентів денної форми навчання

Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу: до 10% для освітньо-кваліфікаційних рівнів ”молод-ший спеціаліст”, “бакалавр”; до 15% для освітньо-кваліфі-каційного рівня “спеціаліст”; до 20% для освітньо-кваліфі-каційного рівня “магістр”

Час для проведення індивідуальних занять виділяється викладачам за наявності індивідуального графіка навчальних занять , затвердженого в порядку, визначеному вищим навчальним закладом

10. Проведення консультацій

Вступний екзамен – 2 години на потік (групу);

семестровий екзамен – 6 годин консультацій на академічну групу в семестрі і під час екзаменаційної сесії (для денної форми навчання);

накопичувальний залік – 1 година на академічну групу (для денної форми навчання);

державний екзамен – 2 години на академічну (екзаменаційну) групу з кожної навчальної дисципліни, що входить до програми державного екзамену

Наказ МОН № 450 від 07.08.2002 р., Рішення методичної ради академії № 13 від 17.05.2005 р.

11. Перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час самостійної роботи

0,25 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

12. Керівництво і прий-мання (захист) інди-відуальних завдань, передбачених навчальним планом:– рефератів, аналітичних оглядів, перекладів, тощо

0,25 годин на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

– розрахункових, гра-фічних і розрахунково-графічних робіт

0,25 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

– курсових робіт із загальноосвітніх навчальних дисциплін

2 години на курсову роботу, у тому числі 0,25 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії – не більше двох осіб

– курсових робіт із фахових навчальних дисциплін

3 години на курсову роботу, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії – не більше двох осіб

– курсових проектів із загальноінженерних навчальних дисциплін

3 години на курсовий проект, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії – не більше двох осіб

– курсових проектів із фахових навчальних дисциплін

4 години на курсовий проект, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії – не більше двох осіб

13.  Проведення заліків– денного навчання;

2 години на академічну групу
– залік по курсу студентів ЗФ;

0,2 години на одного студента
– перевірка робочих зошитів з самостійної роботи студентів ЗФ та бесіди по рішенню задач;

0,25 год. для дисципліни обсягом менше 108 год.; 0,33 години для дисципліни обсягом більше 108 год.
14. Проведення залікового туристського навчально-тренувального походу, передбаченого навчальним планом

6 годин для кожного викладача, який бере участь у поході

Планується викладачам фізичного виховання один раз за весь період навчання студента

15. Проведення семестрових екзаменів– денного навчання

0,3 год. на одного студента
– заочного навчання

0,33 години на одного студента

Кількість членів комісії не менше 2 осіб.

16. Керівництво навчальною практикою з перевіркою звітів і прийманням заліків

0,5 години на одного студента на тиждень
16.1 Керівництво вироб-ничою практикою з виїздом у відряд-ження

3 години в день на групу 25-30 осіб; 2 години на день на групу 10-24 осіб; 1 година на день на групу до 9 осіб.
16.2 Керівництво вироб-ничою практикою без виїзду у відрядження

0,75 години на одного студента на тиждень
16.3 Керівництво практи-кою робітниками підприємств

1 година на одного студента на тиждень

Згідно з наказом Міносвіти України № 351 від 20.12.1994 р. оплата праці безпосередніх керівників практики від баз практики здійснюється навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників

17. Проведення державних екзаменів

0,5 години на одного студента голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії

Не більше 6 годин на день. Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб)

18. Керівництво, консуль-тування, рецензування, проведення захисту дипломних проектів (робіт) :

-освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спе-ціаліст”

20 годин на одного студента. У тому числі: по 0,5 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 16 годин – керівнику і консультантам; рецензенту до 2 годин

Кількість членів комісії – не більше трьох осіб (у виняткових випадках кількість членів комісії може бути збільшена до п‘яти осіб). За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)

-освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”

25 годин на одного студента. У тому числі: по 0,5 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 20,5 години – керівнику і консультантам; рецензенту – до 2 годин

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб (у виняткових випадках кількість членів комісії може бути збільшена до п’яти осіб). За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)

-освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”

30 годин на одного студента. У тому числі: по 0,5 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 24 години – керівнику і консультантам; рецензенту – до 3 годин

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб (у виняткових випадках кількість членів комісії може бути збільшена до п’яти осіб). За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)

-освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”

40 годин на одного студента. У тому числі: по 0,50 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 33 години – керівнику і консультантам; рецензенту – до 4 годин

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб (у виняткових випадках кількість членів комісії може бути збільшена до п’яти осіб). За одним керівником закріплюється до п’яти дипломних проектів (робіт)

19. Консультації студен-там, які захищають дипломні проекти іноземними мовами

5 годин на одного студента
20. Рецензування рефера-тів при вступі до аспірантури та складан-ні кандидатських екза-менів

3 години за один реферат
21. Проведення вступних екзаменів до аспіран-тури та кандидатських екзаменів

1 година кожному екзаменатору на одного вступника, аспіранта (здобувача)

Кількість членів комісії – не більше трьох осіб

22. Керівництво аспіран-тами

50 годин на кожного аспіранта щорічно
23. Наукове консульту-вання докторантів (до 3 років)

50 годин на кожного докторанта щорічно
24. Керівництво здобува-чами (до 5-х років)

25 годин щороку на здобувача
25. Керівництво стажу-ванням викладачів

на одного викладача-стажиста не більше 30 годин на один рік

Для викладачів, які направлені на стажування в інші провідні вищі заклади освіти терміном до трьох місяців; стажистів-викладачів і стажистів-дослідників, зарахованих на ці посади терміном до двох років

26. Керівництво інозем-ними стажистами

50 годин

На одну особу

27. Кураторство інозем-них викладачів, що працюють в Академії

50 годин

На 1 рік на одну особу

28. Проведення тематич-них дискусій, науково-практичних конфе-ренцій слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підроз-ділів післядипломної освіти вищих навча-льних закладів (ІПК, ФПК, КПК і спецфакультетів)

1 година за одну академічну годину для кожного викладача

Кількість викладачів не більше трьох осіб

29. Керівництво стажуван-ням слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підроз-ділів післядипломної освіти вищих навча-льних закладів (ІПК, ФПК, КПК і спец-факультетів) на підприємствах, в орга-нізаціях та установах

5 годин на тиждень на одного слухача

Стажування проводиться штатними викладачами за місцезнаходженням навчального закладу (ІПК, ФПК, КПК)

30. Рецензування рефе-ратів слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підроз-ділів післядипломної освіти вищих нав-чальних закладів

3 години на один реферат
31. Керівництво, консуль-тування, рецензування та проведення захисту випускних робіт слуха-чів вищих навчальних закладів після диплом-ної освіти та структур-них підрозділів після-дипломної освіти ви-щих навчальних закладів

10 годин на одного слухача, у тому числі по 0,33 години голові та кожному членові комісії; до 2 годин рецензенту

Кількість членів комісії – не більше трьох осіб

32. Проведення випускних екзаменів слухачів вищих навчальних зак-ладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядип-ломної освіти вищих навчальних закладів

0,50 години на одного слухача голові та кожному членові екзаменаційної комісії

Кількісний склад комісії – не більше трьох осіб

33. Проведення ректорсь-ких перевірок залишко-вих знань з базових дисциплін (ВМ, Фізика, Інформатика, ТЕЗ, ТЕД, ОС)

0,25 години голові та кожному члену комісії на одного студента

Кількість членів комісії не більше 4

34. Проведення занять з екстернами

Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу:

10% для ОКР "бакалавр"

15% для ОКР "спеціаліст"

20% для ОКР "магістр

Час для проведення занять виділяється викладачам у відповідності з індивідуальним навчальним планом екстерна

35. Проведення заліків екстернату

0,25 години на одного екстерна кожному члену комісії

Кількість членів комісії не більше трьох осіб

36. Проведення екзаменів екстернату

0,33 години на одного екстерна кожному члену комісії

Кількість членів комісії не більше трьох осібТаблиця Д2

  1   2   3   4

Схожі:

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Захист відбудеться 5 березня 2010 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 Одеської національної академії...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова іщенко Микола Олександрович
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів
Гуманітарні науки (філософські І соціально-політичні проблеми інформаційного суспільства, українські, російські та романо германські...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи