Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України icon

Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Скачати 101.8 Kb.
НазваСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Дата28.07.2012
Розмір101.8 Kb.
ТипДокументиСхвалено:


Конференцією трудового колективу


Національного університету біоресурсів і


природокористування України


(протокол № ___від _______ травня 2012 р.)


ЗАТВЕРДЖУЮ:


Ректор Національного університету біоресурсів і


природокористування України


__________________________ Д. Мельничук


«__________» ____________________ 2012 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України


КИЇВ – 2012


ЗМІСТ


1. Загальні положення 3

2. Порядок встановлення премій 4

3. Прикінцеві положення 9


1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – Положення) розроблене на підставі Статуту Національного університету біоресурсів і природокористування України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 р. № 202 "Про Національний університет біоресурсів і природокористування України" зі змінами, статті 98 КЗпП України від 10.12.1971 р., Закону України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР “Про оплату праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".

1.2. Преміювання науково-педагогічного, адміністративного, навчально-допоміжного та господарського персоналу Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється з метою стимулювання високопрофесійного і своєчасного виконання ними службових обов’язків, підвищення ефективності, якості праці, а також зміцнення трудової дисципліни.

Встановлення розміру премії та її виплата здійснюються в залежності від специфіки роботи і особистого трудового внеску кожного працівника.

1.3. Преміювання працівників здійснюється за рахунок економії фонду заробітної плати, яка може створюватися за рахунок наявних вакансій, тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати, середнього показника рейтингу по НУБіП України тощо.

1.4. Преміювання може здійснюватися як за рахунок загального фонду, так і за рахунок коштів спеціального фонду.

1.5. Кошти, які спрямовуються на преміювання, можуть бути використані на преміювання працівників за підсумками роботи за місяць, квартал, рік, а також на інші види премій.

1.6. Дане Положення поширюється на всі структурні підрозділи базового закладу університету (м. Київ).

1.7. Преміювання працівників відокремлених підрозділів НУБіП України, здійснюється на підставі окремих положень.

1.8. Преміювання ректора НУБіП України здійснюється за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України.

1.9. Преміювання керівників відокремлених підрозділів НУБіП України, їх заступників, за досягнення високих показників у навчально-виховній, науково-методичній та господарсько-економічній діяльності здійснюється за погодженням з ректором НУБіП України.

1.10. Керівникам відокремлених підрозділів НУБіП України надається право видавати накази про преміювання підлеглих йому працівників в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі та плані використання НУБіП України за відповідними бюджетними програмами.


^ 2. Порядок встановлення премій

2.1. Преміювання працівників НУБіП України проводиться за підсумками роботи за місяць (квартал, рік).

2.2. Сума премії, яка може бути нарахована працівнику, максимальними розмірами не обмежується.

2.3. Розмір премій може встановлюватись як у відсотках до посадового окладу, так і в грошовому виразі, що визначається від фактично існуючої економії фонду заробітної плати за попередній період, з урахуванням рішення кадрової комісії, за поданням керівника відповідного структурного підрозділу, погодженого з деканом факультету, проректором за напрямком діяльності, профспілковою організацією НУБіП України.

2.4. Преміювання окремих категорій працівників здійснюється за нижчепереліченими критеріями:

^ 2.4.1. Преміювання науково-педагогічних працівників проводиться за:

 • створення магістерських програм (у т.ч. сертифікованих) з видачею подвійних (потрійних) дипломів університетів-партнерів;

 • створення міжнародних факультетів;

 • участь за дорученням ректора у міжнародних освітніх програмах;

 • підготовку та успішне проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей;

 • підготовку та видання підручників (навчальних посібників), що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, посібників і підручників для їх використання у міжнародних сертифікованих програмах;

 • підготовку та достроковий захист дисертаційних робіт без відриву від виробництва (проведення навчального процесу), а також керівництво аспірантами, докторантами, що достроково подали та захистили дисертаційні роботи;

 • організацію наукових, навчальних та виробничих семінарів, симпозіумів, конференцій, олімпіад, культурно-масових та спортивних заходів на загальнодержавному та міжнародному рівні;

 • успішне практичне втілення інноваційних навчальних, виховних, наукових технологій, а також впровадження інноваційних розробок у виробництво з досягненням економічного ефекту;

 • якісне забезпечення підготовки студентів в групах з викладанням дисциплін іноземною мовою (якщо зазначене не враховано при встановленні надбавки за складність, напруженість в роботі);

 • участь у підготовці та проходженні міжнародної акредитації та сертифікації як за окремими видами діяльності, так і в цілому по університету;

 • організацію та проведення міжнародних теоретично-практичних курсів, стажувань науково-педагогічних (наукових) працівників і студентів;

 • участь у спільній підготовці магістрів за подвійними дипломами з міжнародними університетами-партнерами;

 • керівництво та консультування аспірантів і докторантів при проведенні спільної науково-дослідної роботи з міжнародними університетами-партнерами;

 • підготовку спільних міжнародних видань за результатами удосконалення та поліпшення навчального процесу та проведеної науково-дослідної роботи;

 • активну участь у забезпеченні якісного практичного навчання студентів і слухачів у навчально-дослідних господарствах університету з використанням сучасної техніки та технологій;

 • створення повноцінних навчальних лабораторій з відповідним методичним забезпеченням у навчально-дослідних господарствах НУБіП України;

 • проведення інших заходів, які поліпшують процес навчальної, науково-методичний, практичної, культурно-виховної підготовки студентів, аспірантів, докторантів;

 • членам робочої групи, створеної за наказом ректора НУБіП України, за розробку проектів нормативно-правового акту, поданого до відповідних державних органів, у разі його затвердження.

^ 2.4.2. Преміювання наукових, науково-технічних працівників проводиться за:

 • виконання наукових досліджень на рівні світової новизни, що підтверджується патентом на винахід, свідоцтвом на сорт рослин, породу тварин, нову машину тощо, в тому числі:

 • створення сорту чи гібриду сільськогосподарських культур, переданого для держсортовипробування;

 • районування сорту чи гібриду сільськогосподарських культур;

 • виведену породу сільськогосподарських тварин;

 • виведений тип сільськогосподарських тварин;

 • виведену лінію сільськогосподарських тварин;

 • розробку нової технології, або нового технологічного процесу;

 • розробку вакцини, сироватки, лікарського препарату;

 • розробку нових видів устаткування, машин, робочих органів, приладів;

 • включення у систему машин нових розроблених робочих органів, устаткування, приладів;

 • синтезовані хімічні препарати, мінеральні добрива, впроваджені у виробництво (при наявності ТУ на виробництво);

 • розробку рекомендацій, прийнятих науково-технічною радою міністерств;

 • підготовлену і надруковану монографію обсягом не менше 25 друкованих аркушів;

 • впровадження у виробництво завершених наукових розробок з одержанням економічного ефекту;

 • організацію та зразкове методичне супроводження тематики науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

 • інші наукові досягнення.


2.4.3. Преміювання працівників навчально-науково-виробничих (госпрозрахункових, інноваційних) підрозділів (лабораторій, відділів) та штатних працівників, залучених до виконання робіт (надання послуг) за:

 • впровадження, освоєння та використання новітніх технологій та техніки з досягненням економічного ефекту в Навчально-дослідних господарствах, структурних підрозділах НУБіП України та сторонніх установах (підприємствах, організаціях) за актами виконаних робіт, за умови надходження коштів на розрахунковий рахунок НУБіП України (особовий рахунок підрозділу);

 • викладання додаткових освітніх дисциплін, курсів на високому навчальному рівні, за умови надходження коштів на розрахунковий рахунок НУБіП України (особовий рахунок підрозділу);

 • якісне і своєчасне виконання робіт, надання послуг, за умови надходження коштів на розрахунковий рахунок НУБіП України (особовий рахунок підрозділу);

 • значне перевиконання планів надходжень на рік (квартал).

Розподіл премії від госпрозрахункової діяльності здійснюється керівником (госпрозрахункових, інноваційних) підрозділів (лабораторій, відділів) за погодженням з завідувачем кафедри та директором навчально-наукового інституту згідно "Журналу виконаних робіт".


^ 2.4.4. Інші працівники НУБіП України, що не зазначені в попередніх категоріях, можуть бути премійовані за такими критеріями:

 • своєчасне і якісне виконання планової або оперативної роботи, доручень, наказів, розпоряджень;

 • значні досягнення в роботі, високі показники діяльності;

 • за підсумками роботи за квартал, півріччя, рік;

 • забезпечення надійної і безперебійної роботи устаткування;

 • виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів;

 • економії витрат електроенергії, матеріалів, палива.

 • за іншими критеріями, що не суперечать законодавству та цьому Положенню.

2.5. Преміювання може приурочуватися до визначних дат держави, НУБіП України, підрозділу та професійних свят.

2.6. Преміювання за бездоганну роботу в НУБіП України у зв’язку з ювілейними датами.

2.7. Премія виплачується на підставі наказів ректора НУБіП України, за погодженням з проректором за відповідним напрямком діяльності, головним бухгалтером, начальником планово-фінансового відділу, профспілковою організацією у термін виплати заробітної плати за другу половину місяця, визначеної Колективним договором НУБіП України.

2.8. Премії, що мають виплату одноразового характеру, згідно пункту 4 норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 під час обчислення середньої заробітної плати не враховуються.

2.9. Премії, за наявності фінансових можливостей НУБіП України, які нарахувуються щомісячно, щоквартально працівникам структурних підрозділів НУБіП України, а саме: відділів головного механіка, головного енергетика, автогаража МННВЦ автотранспорту, механічного цеху, столярного цеху, меблевого цеху, цеху з обслуговування та ремонтів дахів, цеху металопластикових конструкцій, ремонтно-будівельної бригади, будинку побуту (швейний підрозділ) за якісне виконання робіт, економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії, включається на весь місячний фонд заробітної плати на який вони припадають і враховуються для обчислення середньої заробітної плати, згідно пункту 3 норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100.

2.10. На підставі службових записок керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб премія може бути скасована за погодженням з профспілковим комітетом та рішенням кадрової комісії, після чого видається наказ у разі:

– неякісного виконання обов’язків;

– грубе порушення трудової дисципліни, техніки безпеки;

– інших мотивованих випадках.

2.11. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються чинним законодавством України.


^ 3. Прикінцеві положення

3.1. З моменту введення в дію цього Положення всі попередні нормативні документи, що регламентують нарахування і виплату премій працівникам НУБіП України, вважаються такими, що втратили чинність.


ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

до ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України


Перший проректор В. Лисенко


Проректор з навчальної і культурно-

виховної роботи Н. Рідей


Проректор-головний вчений секретар Т. Балановська


Проректор з наукової та інноваційної

діяльності В. Дубровін


Проректор з навчально-науково-виробничих

питань розвитку і адміністративно-

господарської діяльності І. Радько


Головний бухгалтер Т. Кондрицька


Начальник планово-фінансового

відділу Н. Дробот


Начальник юридичного відділу А. Бова


Директор центру кадрового забезпечення О. Станкевич


Начальник відділу кадрів В. Шаповал


Голова профкому І. Гаврилюк


Схожі:

Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
move to 0-21721738
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
move to 410-2798
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Національного університету біоресурсів І природокористування України, Положенням "Про документальне супроводження робіт з впровадження,...
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Національного університету біоресурсів І природокористування України, Положенням "Про документальне супроводження робіт з впровадження,...
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Міністерства освіти І науки України від 26. 09. 2005 р. №557 "Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів...
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
Статуту університету, Регламенту виборів делегатів Конференції трудового колективу, схваленого Конференцією 22 березня 2007 року...
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи