Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді icon

Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді
Скачати 150.23 Kb.
НазваД. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді
Дата22.02.2014
Розмір150.23 Kb.
ТипДокументи

УДК 378.091.12 – 051:796

Гауряк О.Д.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


а) Постановка проблеми у загальному вигляді... В умовах соціально-економічних перетворень в Україні здоров'я української нації належить до рангу пріоритетних ідеалів і національних інтересів. Саме тому пошук способів оптимізації підготовки вчителів з фізичної культури є стратегічно важливим завданням сучасної педагогічної науки та практики. Серед основних завдань, що стоять перед системою вищої педагогічної освіти, важливе місце посідає завдання підготовки компетентнісного фахівця широкого профілю, подальше посилення фундаментальної освіти й наближення її до дослідницької та практичної професійної діяльності, тому мета навчання має передбачити оптимальне поєднання теоретичних знань і творчих здібностей майбутніх вчителів, що уможливило б їм після закінчення ВНЗ самостійно підвищувати рівень своєї освіченості й професійної підготовки, знаходити принципово нові розв'язки проблем науки і практики [6, с.15].

У системі ступеневої підготовки фахівців з фізичного виховання (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) педагогічна практика посідає значне місце. ЇЇ важливість зумовлюється тим, що лише в процесі безперервної практичної роботи формуються основні педагогічні вміння, з’являється інтерес до професії вчителя, розвивається потреба у педагогічному вдосконаленні, сворюються умови для щирокого досвіду, творчого й дослідницького підходу до педагогічної діяльності.

б) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблемиПроблему професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури дослідужували Е.Вільчковський, Б.Шиян; поняття «професійна компетентність» розглядалася в працях учених: В.Краєвського, Н.Леонтьєвої, І.Лернер, О.Олексюка, М.Станкіна, Н.Трофімової, О.Онаць, А.Хуторського, В.Кременя, І. Зязюн та інш.

Поняття «компетентність» (лат.competens – відповідний, здібний) означає коло повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у певній галузі [3, с.1].

Вчені Н.Приходько та А.Касьяненко формулюють поняття «компетентність», а також дають визначення цьому поняттю відповідно до вимог працівників навчальних закладів. На їх думку компетентність – це здатність особистості приймати обгрунтовані рішення і нести відповідальність за їхню реалізацію в різних сферах діяльності людини. Це також процес професійного становлення особистості, що неможливо сприймати лише як організаційно-педагогічну діяльність. Професійне ставлення до діяльності – це володіння необхідною сумою знань, умінь, навичок практичної роботи. Професійна компетентність передбачає: усвідомлення особистістю своїх прагнень до діяльності – потреб та інтересів; бажань і ціннісних орієнтацій; мотив діяльності, уяви про свою соціальну роль; самооцінку особистих якостей і властивостей як майбутнього фахівця – професійних знань, умінь, навичок, професійно-важливих якостей; регулювання свого професійного становлення [1, с.1].

Поняття «професійна компетентність» є базовим, системоутворювальним, та досить складним поняттям. Так, у працях В.Краєвського, Н.Леонтьєвої, І.Лернер, О.Олексюка, М.Станкіна, Н.Трофімової професійна компетентність розглядається як система знань, умінь та особистісних якостей, що відповідають змісту професійної діяльності; визначають професійну компетентність також як готовність до здійснення навчально-виховної діяльності відповідно до конкретних вимог і завдань суспільства Т.Добудько, Л.Карпова, А.Колесникова, В.Сластьонін.

Широке визначення поняття «компетентність» подає І.Зязюн, який розкриває його в соціально-педагогічному контексті та вважає, що «компетентність як екзистенціональна властивість людини є продуктом власної життетворчої активності людини, ініційованої процесом освіти» [2, с.11]. «Компетентність як властивість індивіда існує в різних формах – як високий рівень умілості, як спосіб особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, захопленя); як деякій підсумок саморозвитку індивіда, форма вияву здібностей тощо» [2, с.17].

О.Онаць, А.Хуторський розглядають це поняття як інтегральне утворення, куди входить система теоретичних знань, практичних умінь, соціально значущих і професійно важливих якостей та набутого досвіду, взаємозв’язок яких забезпечує результативність професійної діяльності вчителя. Науковець А.Маркова стверджує, що професійно компетентною є така праця вчителя, у якій на достатньо високому рівні здійснюється педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особистість вчителя, у якій досягаються гарні результати в навчанні та вихованні школярів [5, с.8].

Специфіка професійної діяльності вчителя фізичної культури, яка потребує вміння застосовувати знання на практиці, професійної компетентності та високої відповідальності, визначає особливу важливість формування професійних знань, умінь та навичок, а також певних професійно значущих особистісних якостей у процесі навчання майбутніх педагогів. Цілеспрямоване формування необхідних умінь та їх удосконалення забезпечуються через організацію навчальної та педагогічної практики, яка виступає найважливішою ланкою підготовки спеціаліста будь-якого фаху. Тому потребує подальшого вивчення проблема формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в процесі професійної підготовки, зокрема в умовах педагогічної практики.

в) Формулювання цілей статті… Відповідно метою даної публікації є аналіз теоретичних підходів вчених до сутності поняття професійної компетентності вчителя фізичної культури та визначення мети, завдань, принципів організаціїї та змісту педагогічної практики майбутніх вчителів фізичної культури як основи її формування у процесі професійно-педагогічної підготовки.

г) Виклад основного матеріалу дослідження… Професійну компетентність, як поняття та характеристику фахівця, застосовують до навчально-педагогічної праці вчителів різних напрямків і дисциплін, зокрема й до вчителя фізичної культури. Так на думку науковця В. Кременя компетентність вчителя фізичної культури виявляється у здатності супроводжувати процес самопізнання, саморозвитку учня, динамізувати його відповідно до конкретних сутнісних задатків кожної дитини [4, с.2].

Б.Шиян вважає: для того, щоб учитель фізичної культури став майстром у розв’занні педагогічних завдань, йому необхідно цілеспрямовано розвивати свої загальнопедагогічні й спеціальні (з урахуванням специфіки своєї професії) здібності, включаючи і рухові. Вчений відзначає, що праця вчителя фізичної культури, незважаючи на велику питому вагу тут рухового компонента, є розумовою. Результати його професійної діяльності залежать, як і у вчителів інших дисциплін, головним чином, від широти і гнучкості розуму. Для того, щоб стати професіоналом, учитель фізичної культури повинен багато знати. Зокрема, він має оволодіти теорією навчання і виховання, знання предметів медико-біологічного циклу, теорією і методикою фізичного вихованя, методикою застосування ТЗН, комп’ютерних технологій.

Педагогічна діяльність учителя, як відомо, реалізується сукупністю різноманітних дій в певних ситуаціях, які підпорядковані навчально-виховним цілям і спрямовані на вирішення конктетних педагогічних завдань [7].

Прикладом моделі сучасного вчителя фізичної культури є модель запропонована Е.Вільчковським, яка охоплює результативність праці, фахову підготовленість, організацію педагогічної діяльності, педагогічні вміння, чинники, що зумовлюють ефективність педагогічної праці, стиль взаємостосунків з учнями, матеріальні та соціальні умови праці, суспільну діяльність та особистісні інтереси [6, с.55].

Науковець Н.Денисенко виокремлює три рівні професійної компетентності працівників фізичної культури:

- високий рівень (педагогічна майстерність фахівця-новатора, який відзначається наявністю професійно-управлінського, науково-педагогічного, науково-методичного, соціального, фізкультурно-оздоровчого компонентів);

- достатній рівень (професійно-управлінська компетентність працівників фізичної культури відповідає педагогічній майстерності щодо стабільного функціонування, яка передбачає сформованості професійно-управлінського, дидактичного, соціально-комунікативного й фізкультурно-оздоровчого компонентів педагогічної діяльності);

- середній рівень (професійно-управлінська компетентність вчителів фізичної культури відповідає педагогічній майстерності фахівців, які лише адаптуються до управління навчально-пізнавальної діяльності учнів, які ще не достатньо засвоїли усі елементи професійно-управлінського, загально-педагогічного, дидактико-виховного і фізкультурно-оздоровчого компонентів та недостатньо володіють технологією побудови структури управління системою фізичного виховання учнів). [1, с.1].

На сучачному етапі професійо-педагогічна підготовка кадрів для системи загальної середньої освіти, відповідно до нормативних документів здійснюється на основі компетентнісного підходу. Однією з складових професійної підготовки, яка допомогає формувати професійну компетентність у майбутніх вчителів фізичної культури є педагогічна практика.

Педагогічна практика майбутніх вчителів фізичної культури є інтегруючим і стрижневим компонентом особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця, який передбачає формування його професійної компетентності через оволодіння різними видами діяльності, що веде до професійного самовдосконалення, самопізнання студента в різних професійних ролях у реальних умовах загальноосвітньої школи.

Особливості підходів до організації навчальної практики майбутніх учителів фізичної культури зумовлені низкою специфічних ознак цього виду діяльності. Зокрема, особливість практики визначається широким спектром закладів, у яких може проходити практику студент, які належать до різних рівнів і типів, оскільки на відміну від інших педагогічних спеціальностей, вчитель фізичної культури повинен бути готовим до роботи з усіма категоріями дітей різного віку.

У відповідності до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», положень «Про державний вищий навчальний заклад освіти», «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Про організацію виробничої і педагогічної практики», освітньо-професійної програми підготовки фахівця з вищою освітою за напрямом підготовки «Фізичне виховання», висуваються вимоги до наукових і практичних знань, вмінь та навичок професійної діяльності випускника, основним з яких визначають наступні:

 • проектувальні, оволодіння якими забезпечить здатність самостійно проектувати фізкультурну та спортивну роботу, вибирати відповідні педагогічні технології, доцільні й результативні в організації фізичного виховання дітей та молоді;

 • дидактичні, які забезпечують успішність трансляції соціальних завдань у процесі педагогічної діяльності та підготовки вчителя фізичної культури;

 • аналітичні, необхідні як для аналізу і оцінки процесів, явищ і результатів професійної діяльності, так і для самоаналізу, розвитку власних творчих здібностей;

 • комунікативні, які допомагають реалізувати управлінські рішення у своїй практичній діяльності;

 • організаційні, що дозволяють успішно реалізувати освітню і практико-орієнтовану діяльність дітей в різних соціокультурних умовах;

діагностичні, які дозволяють діагностувати прояви девіантної поведінки дітей та молоді. [8, с.4; 5].

З метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок студенти напрямів підготовки «Фізичне виховання» факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проходять наступні види практик: на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» - навчальну, яка включає в себе туристичний похід та зимовий табірний збір, що проходять у ІV, VІІ семестрах; та дві педагогічні: педагогічну ознайомлювальну у V симестрі та педагогічну виробничу у VІІ симестрі; на освітньо-кваліфікаційному рівні «Спеціаліст» - педагогічну виробничу та на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» - асистентську, які проходять у Х семестрі.

Формування професійної компетентності вчителя фізичної культури можливе лише за умови цілісної системної організації практичної підготовки студентів, що передбачає реалізацію наступності змісту та завдань різних видів практики в умовах фахової підготовки у ВНЗ.

Терміни педагогічної практики бакалаврів, спеціалістів та магістрів визначаються навчальними планами. Виробнича педагогічна практика (V семестр – 2 тижні VІІ семестр – 4 тижні, Х семестр – 8 тижнів) передбачає включення майбутніх вчителів фізичної культури у конкретну педагогічну діяльність в V семестрі та в VІІ семестрі – для навчальної школи на І, ІІ ступенях ЗОШ, в Х – на ІІІ ступеня ЗОШ, яка сприяє удосконаленню комплексу професійних вмінь і особистісних якостей фахівців, а також удосконалення практичних вмінь та навичок організації науково-дослідної роботи.

Програма практики з фізичної культури базується на наступних принципах: зворотного зв’язку теоретичного навчання та практики; послідовності (поетапне засвоєння всього комплексу професійних вмінь та навичок, почергове оволодіння всіма професійними функціями фахівця); наступності (змістовний зв’язок усіх видів практики); динамічності (поступове ускладнення завдань різних видів діяльності, розширення спектра видів діяльності, в які включається студент, збільшення об’єму та ускладнення змісту діяльності); поліфункціональності (одночасне виконання в ході практики різних професійних функцій і оволодіння в різних видах практики різними професійними ролями); вільного вибору (врахування інтересів і потреб як студента, так і керівників практики, змісту конкретних завдань в межах загальних завдань практики, тематики спільної практичної та науково-дослідницької роботи); співробітництва (створення у ході практики таких умов, при яких відносини між студентом і керівником практики базуються на професійній довірі й партнерстві, в яких студент усвідомлює себе самостійним суб’єктом професійної діяльності). [8, с.7; 8].

Метою практики є формування професійних умінь і особистісних якостей фахівця та на їх основі видами професійної діяльності; оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці вчителя фізичної культури; формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отриманні знання в практичній діяльності.

Основними завданнями практики є:

 • поглиблення і удосконалення теоретичних знань і встановлення зв'язку з практичною діяльністю;

 • знайомство зі змістом і сферами професійної діяльності;

 • формування професійних вмінь та навичок (проектувальних, дидактичних, аналітичних, комунікативних, організаційних, діагностичних);

 • знайомство з основними типами і видами закладів, у яких ведеться фізкультурна та тренерська робота;

 • ознайомлення з сучасним станом фізкультурно-тренерської діяльності в навчально-виховних закладах різного типу;

 • знайомство з основними категоріями дітей, які мають соціально-педагогічні проблеми (діти групи ризику, діти-інваліди, діти-сироти, діти-правопорушники);

 • формування і розвиток навичок педагогічного спілкування з дітьми різних вікових груп;

 • засвоєння сучасних педагогічних технологій колективної, групової, індивідуальної роботи з різними категоріями дітей, розвиток професійно значущих особистісних якостей фахівця;

 • створення умов для розвитку здібностей і самореалізації студента, для формування його власного стилю діяльності;

 • формування у студентів науково-дослідницького та творчого підходів до вирішення професійних проблем і виконання професійних обов'язків;

засвоєння морально-етичних норм професійної діяльності [8, с.5; 6].

Програма практики передбачає проведення уроків фізичної культури та позакласних форм фізичного виховання з учнями різного віку і статі

У прцесі проведення урочних і позаурочних форм фізичного виховання в школі студенти оволодівають засобами, уміннями та особливостями педагогічної техніки (культура мовлення, культура педагогічного спілкування, психічна саморегуляція, культура зовнішнього вигляду та ін.).

Уроки фізичної культури проводяться з акцентом на окремі аспекти їх методики: індивідуалізація завдань, засобів і методів цілеспрямованого впливу на учнів; застосування різноманітних форм показу; активізація пізнавальної діяльності учнів; оздоровчий ефект фізичного виховання; виховання учнів у процесі навчально-тренувальної роботи; виховання фізичних якостей з використанням різноманітних методів; методика оцінювання учнів на уроці. Крім того, бакалавр і спеціаліст проводять секційні заняття, готують учнів свого класу до участі в спортивно-масових заходах за планом школи; виконують завдання зі шкільної гігієни та фізіології фізичниї вправ, теорії та методики фізичного виховання, спортивно-педагогічних дисциплін [8, с.9; 10].

Отже, до початку самостійної роботи у школі майбутнього педагога необхідно не тільки озброїти теоретичними знаннями для викладання предмету «Фізична культура», але й допомогти оволодіти комплексом практичних та професійних компетенцій.

д) Висновки... Таким чином професійна компетентність є базовим та системоутворювальним поняттям і розглядається як система знань, умінь та особистісних якостей, що відповідають змісту професійної діяльності, що передбачає: усвідомлення особистістю своїх прагнень до діяльності – потреб та інтересів; бажань і ціннісних орієнтацій; мотив діяльності, уяви про свою соціальну роль; самооцінку особистих якостей і властивостей як майбутнього фахівця (професійних знань, умінь, навичок, професійно-важливих якостей; регулювання свого професійного становлення) та визначається як готовність до здійснення навчально-виховної діяльності відповідно до конкретних умов, вимог і завдань, а також здатність супроводжувати процес самопізнання, саморозвитку учня, динамізувати його відповідно до конкретних сутнісних задатків кожної дитини.

Основний ланцюг, що поєднує всю систему професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури є педагогічна практика. Педагогічна практика студентів є провідним, домінуючим засобом їх підготовки до професійної діяльності та одним із основних засобів формування професійної компетентності майбутніх вчителів з фізичної культури.


Література

 1. Волкова С.С. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури. [Електронний ресурс ] / Волкова С.С. / Режим доступа: www.rusnauka.com/.../27099.doc.htm

 2. Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи / І. А. Зязюн // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : монографія. - К; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. - С 10-18.

 3. Концепція педагогічної компетенції [Електронний ресурс] / Банашко Л.В., Севастьянова О.М., Крищук Б.С., Тафінцева С.І. // Режим доступа: http://www.kgpa.km.ua/?q=node/233.

 4. Кремень В.Г. Система освіти в Україні: Сучасні тенденції і перспективи // Професійна освіта: педагогіка і психологія / За ред. Т. Левовицького, І. Вілш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – К.: Ченстохова, 2000. – С.11-31.

 5. Маркова А.К. Психология профессионализма./ Маркова А.К. – М.: Наука, 1996. – С.48-54.

 6. Михайлинин Г.Й. Формування професійних умінь майбутніх вчителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Михайлишин Г.Й. – К., 2006. – 227с.

 7. Шиян Б.М. Підготовка вчителя фізичної культури третього тисячоліття. / ШиянтБ.М.// зб. наук. праць [«Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні»] – Рівне: Принт Хауз, 2001. – Вип.2. - С. 371-374.

 8. Пререддипломна та магістерська педагогічна практика студентів факультетів фізичного виховання та спорту. / [Ячню Ю.Б., Воробйов О.О., Ячнюк І.О., Мединський С.В.]. - Навч.-метод. посіб. Чернівці: Рута, 2006. – 144с.


Анотація

В статті розглядається проблема професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Аналізуються погляди вчених на поняття професійної компетентності та її формування у майбутнього вчителя фізичної культури під час педагогічної практики в процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах.

Аннотация

В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры. Анализируются взгляды ученых на понятие профессиональной компетентности, так же её формирование у будущего учителя физической культуры во время педагогической практики в процесе профессиональной подготовки в висших учебных заведениях.

Summary

The article touches upon the problem of training of future physical education teachers. The views of scientists about the notion of professional competence of future teachers of physical training and its formation during pedagogical practice within the process of professional training in universities are analyzing.


Ключові слова: професійна підготовка; компетентність; формування професійної компетентності вчителя фізичної культури; педагогічна практика студентів; види педагогічної практики.

Ключевые слова: профессиональная подготовка; компетентность; формирование профессиональной компетентности учителя физической культури; педагогическая практика студентов, види педагогической практики.

Key words: physical training, professional competence, notion of professional competence of teacher of physical training, teacher of physical training, pedagogical practice of students, the department of pedagogical practice.

Схожі:

Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconО. Д. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді
Внз самостійно підвищувати рівень своєї освіченості й професійної підготовки, знаходити принципово нові розв'язки проблем науки І...
Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconФормування інформатичної компетентності майбутнього вчителя інформатики в педагогічному внз постановка проблеми
Постановка проблеми. Проблема освіти виходить на передній план у зв’язку зі становленням нового типу суспільних відносин – інформаційного...
Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconПаша С. Н.  Професійна самореалізація майбутього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації
Такі умови – реальна ситуація, в якій відбувається професійна підготовка та професійна самореалізація майбутнього вчителя фізичної...
Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconІнженерно-педагогічне забезпечення аграрних професійно-технічних навчальних закладів у галузі механізації сільського господарства постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними завданнями
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними завданнями
Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconПроводять 14 – 15 березня 2013
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі навчальної діяльності
Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconІнформаційно-освітній простір: інформатизація процесу професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
Внз. Але професійний розвиток тільки їх формуванням не повинен обмежуватися. Навчальний процес необхідно спрямовувати на комплексний...
Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconРуслан Рутецький
Теоретичні аспекти проблеми формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя мистецьких дисциплін
Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconПедагогічні умови застосування засобів інформаційних технологій у професійній підготовці вчителя постановка проблеми
Постановка проблеми. Відповідно до положень особисто орієнтованої освіти головною метою професійної підготовки майбутнього педагога...
Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconОрганізація навчального процесу на принципах наскрізності при підготовці інженерів-педагогів в галузі механізації для аграрних закладів професійної освіти постановка
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
Д. формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики а Постановка проблеми у загальному вигляді iconУдк 378. 011. 3-051: 796 Юрій Драгнєв
Нформаційно-навчальне середовище як чинник професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи