Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! icon

Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги!
Скачати 112.52 Kb.
НазваФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги!
Дата23.11.2012
Розмір112.52 Kb.
ТипДокументи
ФАХОВИЙ ТА ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

V Міжнародна науково-практична конференція

Київ, Україна

6-7 квітня 2012 р.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції
“Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 6-7 квітня 2012 р. у Національному авіаційному університеті (м. Київ) за адресою: м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8 (Гуманітарний інститут), кафедра англійської філології і перекладу.

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вишів, науковці, аспіранти, магістранти.

Наукова тематика конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та практики перекладу, методики підготовки фахівців із перекладу.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Передбачається робота секцій:

1. Фаховий переклад – актуальні проблеми і перспективи.

2. Термінологія та переклад.

3. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.

4. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.

5. Перекладацька традиція та перекладознавство.

6. Підготовка перекладачів на сучасному етапі.


Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2012 р. надіслати на електронну адресу конференції (див. нижче) або передати в оргкомітет особисто:

 • заявку учасника (бланк заявки додається);

 • матеріали доповіді у вигляді комп’ютерного файлу, оформлені відповідно до зазначених нижче вимог;

 • квитанцію про сплату організаційного внеску (скановану копію або оригінал).


^ Матеріали доповідей учасників конференції будуть опубліковані

у збірнику конференції, який учасники зможуть отримати під час реєстрації.


^ Фінансові умови участі:

 • організаційний внесок включає в себе витрати на видання збірника матеріалів доповідей (якщо їх обсяг не перевищує встановлених вимог (див. нижче), програми конференції та реєстраційний внесок і становить 200 грн.; оплата здійснюється поштовим (електронним) переказом або вноситься особисто до оргкомітету конференції до 10 лютого 2012 року;

 • учасники конференції, чиї матеріали доповідей за обсягом перевищують стандартні вимоги, сплачують 30 грн. за кожну додаткову сторінку;

 • доповіді докторів наук (як одноосібні та і в співавторстві) публікуються безкоштовно;

 • усі витрати (проїзд, проживання, харчування, окрім кави-брейків) за рахунок учасників конференції. Просимо заздалегідь вирішувати питання про бронювання місць у готелях м. Києва. Звертаємо увагу, що основним днем роботи конференції буде п’ятниця, 6 квітня 2012 року.


Розсилання збірника конференції по Україні не передбачається через ненадійну роботу пошти. Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, збірник і програму можна буде забрати у зручний для Вас час на кафедрі англійської філології і перекладу НАУ. Оргкомітет може також надіслати Вам електронний варіант збірника.


Вимоги до матеріалів доповідей, що публікуються:

 1. Обсяг: 5-6 сторінок.

 2. Стандарти: формат Word з розширенням *rtf; гарнітура шрифту – Times New Roman; розмір шрифту – 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1.5; відступ абзацу – 0,53 см; поля – 2 см; сторінки без нумерації; при наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире, українські (російські) («») та латинські (“”) лапки. Прохання уніфікувати використання напівжирного шрифту та курсиву при виділенні прикладів та інших фрагментів тексту і не зловживати підкресленням.

 3. 1-й рядок, вирівнювання по правому краю: ім’я та прізвище автора (напівжирний курсив);
  2-й рядок, вирівнювання по правому краю: місто (курсив);
  Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт напівжирний).

Через один рядок відступу друкуються матеріали доповіді.


Олександр Іванов

м. Київ


Перекладознавче тлумачення терміну «адекватність»


4. Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, наприклад: [4], [6: 35], [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

5. Використані джерела зазначаються у кінці після заголовку Література (по центру). Перелік джерел оформлюється у порядку цитування відповідно до чинних стандартів. Зазначення міста видання, назви видавництва, року, загальної кількості сторінок (крім Інтернет-джерел) є обов’язковим.


Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам або надійшли пізніше 10 лютого 2012 року.

Просимо після відправлення матеріалів перевірити (електронною поштою або телефоном) надходження їх до оргкомітету.


Учасники конференції можуть також опублікувати статті з тематики конференції у періодичному науковому виданні НАУ: “Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах” (затверджене ВАК України як фахове видання з мовознавства та літературо­знавства). Статті рекомендуються до публікації тільки за умови особистої участі у конференції. Вимоги до статей наведені у Додатку (див. нижче).


^ Електронна адреса для надсилання матеріалів доповідей, заявок, копій квитанцій, запитів тощо:

conferencekiev@i.ua


Кошти просимо надсилати на адресу:

Барабашу Тимофію Валерійовичу

вул. академіка Білецького, 11, кв. 20

03126, м. Київ


^ Адреса оргкомітету:

Кафедра англійської філології і перекладу

Гуманітарний інститут НАУ

проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8, к. 1403

м. Київ, 03680


^ Телефони для довідок:

(44) 406 6836 Сидоренко Сергій Іванович (заст. голови оргкомітету)

(44) 406 7092 кафедра англійської філології і перекладу НАУ


Науково-педагогічний склад кафедри англійської філології і перекладу щиро бажає усім майбутнім учасникам конференції творчого натхнення, цікавих зустрічей та корисного спілкування .


Оргкомітет конференції

^

Заявка

учасника V Міжнародної науково-практичної конференції


Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика

(6-7 квітня 2012 р.)


 1. Прізвище
 1. Ім’я
 1. По-батькові
 1. Місце роботи

(повна назва закладу, кафедри, підрозділу тощо)
 1. Посада
 1. Учений ступінь,

наукове звання 1. Домашня адреса 1. Назва доповіді
 1. Назва секції, в рамках якої заявляється участь та планується доповідь
 1. Варіант участі:

(прохання чітко зазначити, чи плануєте Ви особисто бути присутнім на конференції)

заочна участь

з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів конференції
особиста участь

без доповіді
з доповіддю
з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів конференції
 1. Телефони

(домашній, робочий, мобільний)
 1. E-mail


^ Додаток

Вимоги до оформлення статей

для публікації у періодичному науковому виданні НАУ

«Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»


У збірнику наукових праць «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» (фахове видання з філологічних наук) друкуються оригінальні наукові статті, які не розглядають із метою опублікування в інших виданнях.

Видання платне. Для докторів наук – безкоштовно.

Стаття має бути структурована відповідно до вимог ВАК України і містити такі елементи (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1. – С. 2):

1) вступ – постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання мети статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки про дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Мова видання − українська.

Обсяг статті – до 15 сторінок (не більше 2200 символів без проміжків на одну сторінку). Розміри берегів: лівий – 30 мм, правий – 20 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Для визначення кількості сторінок у статті необхідно поділити загальну кількість символів без проміжків у статті на кількість символів, вміщених на одній сторінці, наприклад: 25486 : 2200 = 11,5 сторінок.

Статтю набирають у звичайному форматі через один міжрядковий інтервал з абзацним відступом 0,75 см у текстовому редакторі Word for Windows 98 або 2000, гарнітура Times New Roman (кегль 12) у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва, зверху);

2) ім’я, прізвище автора (зліва, ім’я (розрізняючи велику малу літеру), прізвище великими літерами, грубо);

3) назва статті (зліва, відступ зверху, знизу 6 пт , великі літери, грубо);

4) анотація, ключові слова українською мовою (відступ зверху і знизу 6 пт);

5) текст статті;

6) список використаної літератури (слова СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ відцентровано, відступ зверху, знизу 6 пт, великими літерами);

7) прізвище, ім’я, назва статті, анотація/реферат, ключові слова російською мовою (відступ зверху і знизу 6 пт).

8) прізвище, ім’я, назва статті, анотація/реферат, ключові слова англійською мовою (відступ зверху і знизу 6 пт);

У статті потрібно використовувати термінологію, прийняту Державним стандартом. Терміни у всій роботі мають бути уніфікованими. За науковий зміст викладеного матеріалу і термінологію відповідають автори.

У заголовках не допускаються скорочення та перенесення слів.

Абревіатуру розшифровують у тексті статті, починаючи з місця, де вона вперше трапляється. Скорочення подавати згідно з державним стандартом ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» (К., 1998).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою збірника наукових праць й обов'язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну сторінку, зазначаючи (переклад мій – С.Р.)

Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 70 слів, до восьми рядків). Слід використовувати безособові речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…», «Висвітлено…» тощо.

Покликання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [2], [2; 6]. Покликання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (усе відбивати нерозривним проміжком). Наприклад: [5, с. 33].

Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках. Наприклад, [7, с. 34; 11, с. 45–46].

Не робити посторінкових покликань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.

Текст слід друкувати без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., З.Л. Іванченко), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+проміжок). Скорочення типу 90-ті, 20-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+проміжок+дефіс).

Абзац потрібно виставляти через Формат-Абзац-Отступи и Положения-Первая строка-Отступ

Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).

Якщо у статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисність кнопку «Ді»”, виберіть команду «Групувати»).

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 2000 за допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення.

На всі рисунки й таблиці давати покликання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі ^ Excel for Windows або у МS Word з розмірами, наведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення грубе, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю таблиці, накреслення світле, курсивом. Таблицю також слід подати окремим файлом, в якому параметри сторінки такі: А5, усі поля 2 см. міжрядковий інтервал 1.

Формули подають у форматі ^ Equation 2-4, розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записати у кілька рядків.

Літературу наводити в алфавітному порядку. Cписок літератури слід оформлювати відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.


^ Для авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника.


Слід подавати примірник тексту статті, підписаний авторами і з пронумерованими від руки аркушами, надрукований на папері форматом А4, а також електронний варіант у форматах *.doc і *.rtfю

В окремому файлі у форматі *.doc і *.rtf подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, телефон, e-mail. Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова «vidomosti», між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc, petrenko_vidomosti.rtf.

Необхідно також подати роздрук з відомостями про автора (окрема сторінка).

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

^ Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.


Зразок оформлення статті

УДК 811.11’25+82-84

Юлія Абрамова 

^ ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АФОРИЗМІВ ОСКАРА УАЙЛЬДА: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовано прагмалінгвістичний підхід до вивчення афоризмів Оскара Уайльда, визначено шляхи збереження прагматичного потенціалу афоризмів при перекладі.

Ключові слова: афоризм, прецедентний текст, прагматичний


Текст статті


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови : академ. граматика укр. мови / За ред. І. Вихованця. – К. : Унів. вид-во „Пульсари”, 2004. – 400 с.

 2. Городенська К. Семантична структура імператива / К. Городенська // Актуальні проблеми граматики : зб. наук. праць. – К., Кіровоград : Кіровоградський пед. ін-т ім. В. К. Винниченка, 1996. – Вип. 1. – С. 63–68.

 3. Даскалюк О.Л. Семантико-граматична характеристика імператива сучасної української мови : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / О.Л. Даскалюк. – Чернівці, 2006. – 20 с.

Ю. АБРАМОВА

^ ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АФОРИЗМОВ ОСКАРА УАЙЛЬДА: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье проанализирован прагмалингвистический подход к изучению афоризмов Оскара Уайльда, установлены пути сохранения прагматического потенциала афоризмов при переводе.

Ключевые слова: афоризм, прецедентный текст, прагматический потенциал .

Y. Abramova 

Pragmatic potential of Oscar Wilde’s quotations: translation aspect

The article considers the pragmalinguistic approach to Oscar Wilde’s quotations study, the ways of pragmatic potential preservation in translation texts are shown.

Key words: quotation, precedent-related text, pragmatic potential.

Схожі:

Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика IV міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 1-2 квітня 2011 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 1-2 квітня 2011 р у Національному авіаційному університеті...
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 5-6 квітня 2013 р у Національному авіаційному університеті...
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! icon1-е повідомлення Шановні колеги!
Міжнародна науково-практична конференція “структурна релаксація у твердих тілах“ відбудеться у Вінницькому державному педагогічному...
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! iconІ всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика юридичної освіти» м. Київ, 20 квітня 2012р
Реформування системи вищої освіти в контексті проекту Закону України «Про вищу освіту»
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія І практика сучасного права: перспективи та сьогодення» м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2012 р
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням...
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! iconV міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу» інформаційний лист шановні колеги!
Міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу»
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги! iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку І торгівлі України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи