Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів icon

Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів
Скачати 496.13 Kb.
НазваДовідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів
Сторінка1/5
Дата15.09.2012
Розмір496.13 Kb.
ТипДовідка
  1   2   3   4   5

Затверджено


Наказ Міністерства освіти і науки України

від 21.01.2009 року № 30


Бланк заявника
Міністерство освіти і науки України


01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10


З А Я В А


Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти ____________________________________________________

(вказується вид освітньої послуги, освітньо-кваліфікаційний рівень, ____________________________________________________________________

шифр та назва галузі знань, напряму, спеціальності)

з ліцензованим обсягом _________ осіб _________ форми навчання.

Заявник _____________________________________________________________

(найменування навчального закладу, юридичної особи)

____________________________________________________________________

(назва відокремленого структурного підрозділу, де ліцензується дана освітня послуга)

Керівник ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Посада ______________________________________________________________

(ректор, директор, президент тощо)

Ідентифікаційний код заявника _________________________________________

Організаційно-правова форма __________________________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) № ___________________,

видане ______________________________________________________________

Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів

№ ____________ від __________________________________________________

Форма власності _____________________________________________________


Орган управління_____________________________________________________


Місцезнаходження заявника____________________________________________

____________________________________________________________________


Місце провадження діяльності з надання освітніх послуг ___________________

____________________________________________________________________

Тел: ________________ факс: _______________ e-mail: _____________________


Орган державної податкової служби _____________________________________

(назва, місцезнаходження)

Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України від______________, видана _____________________________________

(назва органу державної статистики)

Розрахунковий рахунок №_______ у____________________________________

(назва банківської установи)

Валютний рахунок ____________________________________________________


З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами надання освітніх послуг, умовами і правилами провадження освітньої діяльності ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати.

Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, є достовірними.


______________________ ____________ ________________________

( назва посади керівника) (особистий підпис) (ПІБ керівника)


М.П.

^ До заяви додаються:

____________________________________________________________________

(перелік документів, що додаються до заяви з вказівкою на реквізити кожного з них)Дата і номер реєстрації заяви

Наявність документів, що вказані в переліку, перевірено

від_________ № _________

______________________________

(підпис, прізвище та ініціали особи, яка прийняла заяву)


Методика

визначення можливостей навчального закладу, іншої юридичної особи щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері вищої освіти


Ліцензування освітніх послуг є процедурою проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень, їх оформлення, видачі, переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб’єктів у сфері освіти.

Для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти навчальні заклади, інші юридичні особи (далі – навчальні заклади), що планують ліцензування освітніх послуг, подають до відповідного підрозділу органу ліцензування обґрунтування можливості щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги. Обґрунтування складається у формі самоаналізу, де аналізується стан спроможності навчального закладу надавати певну освітню послугу. У самоаналізі на підставі результатів моніторингу ринку праці, ринку освітніх послуг та власних можливостей фінансового, кадрового, навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення обґрунтовується необхідність започаткування освітньої послуги, спроможність навчального закладу забезпечити її якісну реалізацію на рівні вимог встановлених стандартів та відповідно до норм чинного законодавства.

Кожен розділ обов’язково передбачає висновок щодо достатності забезпечення та його відповідності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. У разі, якщо фактичний стан забезпечення на момент звернення про ліцензування не відповідає встановленим нормативам, додається план заходів щодо його вдосконалення (покращення). У плані заходів відображається назва заходу, ресурси, за рахунок яких планується виконання заходу, термін виконання.

Кожна таблиця підписується керівником навчального закладу та скріплюється печаткою.

Документи оформляються відповідно до вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлювання документів) ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року №55.

Самоаналіз складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією сторінок. Один з примірників подається до органу ліцензування.


^ ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША ОБҐРУНТУВАННЯ


ОБҐРУНТУВАННЯ


можливості ________________________________________________________________

(повна юридична назва навчального закладу)

щодо ліцензування діяльності

(збільшення, перерозподілу ліцензованого обсягу) з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти

________________________________________________________________

(вид освітньої послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг


з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги)_____осіб


Освітній рівень ______________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______________


Галузь знань_________________________________

Напрям підготовки____________________________

Спеціальність________________________________


Розглянуто та затверджено

на засіданні Вченої (Педагогічної) ради


Протокол від _____ 20__ р. № __

___________________

(підпис, посада)


м. ________, 20___ рік

Рекомендується така структура самоаналізу (ліцензійної справи).

Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу до МОН щодо проведення ліцензійної експертизи, далі зміст справи із зазначенням сторінок.


І. Ліцензування підготовки (перепідготовки) за напрямами, спеціальностями


Зміст справи


№ п/п

Назва розділу

Стор.Установчі документи (статут, положення)


Копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу (у разі коли власників або уповноважених ними органів два і більше – копія установчого договору)


Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу і довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України


Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчене звання, першої сторінки паспорта


Довідка про погодження надання освітньої послуги з органами виконавчої влади, якщо це передбачено законодавством і необхідне для організації навчання за напрямами підготовки (спеціальностями)


Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію


Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги
7.1.

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні
7.2.

Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги
7.3.

Інформація про кадрове забезпечення
7.3.1.

Якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності
7.3.2.

Якісний склад випускової (их) кафедри /предметної (их) (циклової (их)) комісії зі спеціальності
7.4.

Інформація про матеріально-технічне забезпечення
7.4.1.

Приміщення для занять студентів та науково-педагогічного (педагогічного) персоналу
7.4.2.

Інформація про комп'ютерне забезпечення
7.4.3.

Соціальна інфраструктура
7.5.

Інформація про навчально-методичне забезпечення
7.5.1.

Навчальний план, ОПП, ОКХ (в т.ч. варіативні частини)
7.5.2.

Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін
7.5.3.

Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій)
7.5.4.

Інформація про наявність методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), методичне забезпечення державної атестації
7.5.5.

Інформація про наявність пакетів ККР для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
7.5.6.

Інформація про наявність програм і баз практик
7.5.7.

Інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів
7.6.

Інформаційне забезпечення
7.7.

Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчаль-ного закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
7.8.

Інше

Опис складових справи


1. Установчі та реєстраційні документи


Якщо ліцензування діяльності із надання освітніх послуг у сфері вищої освіти вищим навчальним закладом проводиться вперше і він ще не внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів, подаються копії установчих та реєстраційних документів навчального закладу і відокремлених структурних підрозділів навчального закладу (рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу (у разі коли власників або уповноважених ними органів два і більше - копія установчого договору), статут, свідоцтво про державну реєстрацію, положення, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України).

Якщо навчальний заклад включений до Державного реєстру вищих навчальних закладів, то подається лише копія Довідки про включення до названого реєстру.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconЗміст ліцензійної справи
Довідка про внесення внз до Державного реєстру вищих навчальних закладів України
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconПро внесення змін до наказів мон від 09. 07. 2009 №642 та від 21. 12. 2009 №1150
Враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при організації...
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconПереможці всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Бухгалтерський облік, аналіз І аудит”
Конкурсна комісія розглянула 153 студентських наукових робіт, що надійшли з 61 вищих навчальних закладів (статистична довідка додається)....
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconПро затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи