Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії icon

Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії
Скачати 124.47 Kb.
НазваГлубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії
Дата15.09.2012
Розмір124.47 Kb.
ТипДокументи

Глубіцька Т. В.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ

ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотація. Висвітлено еколого-економічну проблематику функціонування автотранспорту України та Росії. Проаналізовано її вплив та наслідки для навколишнього середовища. Запропоновано можливі шляхи запобігання еколого-економічних загроз функціонування автотранспорту України та Росії.

Summary. The ekological-ekonomic problem of functioning of motor transport of Ukraine and Russia is reflected. Its influence and externalities is analysed. The possible ways of prevention of ekological-ekonomic threats of functioning of motor transport of Ukraine and Russia are offered.

^ Ключові слова: шкідливі викиди, довкілля, еколого-економічні загрози.

Розвиток цивілізації супроводжується значними змінами стану навколишнього природного середовища. Зокрема одним із чинників, що негативно впливають на якість повітряного середовища справедливо вважають автомобільний транспорт. Згідно досліджень [3, 125] найбільшим забруднювачем довкілля є автомобільний транспорт — в окремих містах його питома вага у загальному забрудненні перевищує 50 %. Сучасний автомобіль викидає понад 200 різновидів токсичних речовин, серед них окисли вуглецю, сірки, азоту, свинець і його сполуки тощо. На автомобільний транспорт припадає 55 % викидів вуглеводневих сполук, 47 % оксиду вуглецю, 98,6 % оксидів азоту від загальної кількості цих речовин, що надходять в атмосферу України. Тому деструктивний вплив наслідків використання автомобільного транспорту на екологію слід віднести до найбільш небезпечних еколого-економічних загроз країни. Через це постає гостра необхідність формування ефективних шляхів їх запобігання задля забезпечення обґрунтованого планування екологічного розвитку автотранспорту.

Дослідженню методик і методологій еколого-економічного спрямування присвячено наукові доробки Берлянда М.Е., Грабинського І.М., які досліджували питання прогнозування та регулювання атмосферного повітря. Дослідження природно-ресурсного потенціалу знайшло відображення у наукових працях В.П. Руденка, М.А. Хвесика, В.А Голяна. Степанов В. М., Тищенко Н.Ф. досліджували питання охорони атмосферного повітря та вплив шкідливих речовин. Загалом у своїх роботах дослідники описали проблеми еколого-економічного напряму в контексті охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, проте, на нашу думку, в них не в достатній мірі обґрунтовано питання планування розвитку автотранспорту, як основного засобу взаємодії з довкіллям.

Дослідження еколого-економічних загроз функціонування автотранспорту в Україні та Росії вимагає погодження деяких основних визначень, а саме - екологія, економіка та загроза.

Термін екологія (від грецьких: οίκος - середовище і λόγος - вчення), запровадив у науку 1866 року німецький учений Ернст Геккель (1834-1919) [11]. Використовували цей термін понад 100 років тільки для означення науки, що вивчає взаємовідносини між живими організмами та середовищем їх існування. Лише у 60-ті роки його почали використовувати у дослідженні проблем життєдіяльності людини та її взаємостосунків із навколишнім середовищем.

Термін економіка (від грецького: οίκονομική - вміння вести господарство) найчастіше просто означає господарську діяльність людини для забезпечення її матеріального добробуту. Як наука економіка "...вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси, щоб виробляти різні товари, і розподіляє їх серед людей" [8].

В науковій літературі існує кілька визначень терміну загроза. Зокрема, Д. Варнес розуміє це поняття як ймовірність виникнення в певний момент часу та в межах даних територій явища, що потенційно здатне уражати людей і завдавати матеріальних збитків [12]. Дж. Фіксел розглядає її як явище чи ситуацію, що може завдати шкоду здоров`ю людини або її безпеці. Він вважає, що небезпеку можна визначати якісно, а ризик – кількісно [10]. В. Маршалл розуміє під загрозою природне чи техногенне явище, коли можлива поява явищ або процесів, здатних уражати людей, завдавати матеріальних збитків, руйнувати довкілля [4]. Ф. Айала вважає, що загроза - це подія, ситуація чи процес, які можуть бути природними, викликаними чи змішаними: при їх прогнозуванні, запобіганні та корегуванні мають використовуватися геологічні критерії [9].

У всіх вище перерахованих визначеннях фігурує поняття небезпека, тому на нашу думку, загрозу слід розглядати як потенційну можливість виникнення якоїсь небезпеки. Еколого-економічна загроза - це потенційна можливість виникнення небезпеки у взаємовідносинах між природою, людьми та середовищем їх існування у зв’язку зі здійсненням суспільством господарської діяльності для забезпечення його матеріального добробуту. А еколого-економічна загроза функціонування автотранспорту - це виникнення екологічної небезпеки у взаємовідносинах між довкіллям та функціонуванням автотранспорту. Причинами виникнення еколого-економічних загроз функціонування автотранспорту висвітлено на рис. 1.
Загалом транспорт України та Росії можна класифікувати за видами виникнення можливих загроз залежно від:

  1. обсягу споживання пального;

  2. кількості викидів;

  3. рівня шуму.

Розглянемо детальніше їх основний вплив. За результатами досліджень встановлено, що найбільша кількість токсичних речовин виділяється за перемінних режимів роботи двигуна, зокрема під час пуску й зупинки, а також під час роботи в холостому режимі. Тому в містах максимальна концентрація токсичних речовин спостерігається на перехрестях, біля світлофорів та під час долання узвозів. Близько 50 % викидів автотранспорту в межах міста припадає на траси з малою швидкістю руху і менше 25 % — на швидкісні траси. Окрім того, концентрація токсичних речовин у відпрацьованих газах автомобіля зростає із збільшенням строку його експлуатації. В Україні майже чверть вантажного автопарку перебуває в експлуатації понад 10 років.

Постійне збільшення інтенсивності руху автотранспорту призводить до прогресуючого зростання забруднення довкілля уздовж магістралей. Близько 20% викидів автотранспорту осідає поблизу автошляхів. Унаслідок забруднення приземних шарів повітря і ґрунтів обабіч автошляхів формуються первинні аномалії токсичних і канцерогенних речовин.

Функціонування транспорту значно впливає ще й на рівень шуму довкола. Шум ослаблює пам’ять і реакцію, порушуються нормальний відпочинок і сон. Шум на 30 % знижує продуктивність фізичної та на 60 % — розумової праці. Дослідження, проведені у Франції [3, 165], виявили, що в країні через надмірний шум трапляється 11 % нещасних випадків на роботі, втрачається до 15 % робочого часу. Шум спричинює головні болі, ослаблення слуху, безсоння, а за великих доз — навіть глухоту, серйозні розлади в роботі людського організму. До 80 % усіх виробничих шумів створює автомобільний транспорт. Поблизу автомагістралей шум досягає 70—75, а біля аеропортів може перевищувати 120 децибелів.

Крім того, за результатами наукових досліджень [5, 22] надмірна кількість викидів вуглецю у вигляді вихлопних газів внаслідок функціонування автотранспорту обумовлює значні деструктивні зміни кліматичної ситуації. Головним актом спільної боротьби світового співтовариства з цією проблемою є Кіотський протокол, який зобов’язує розвинені країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів. Керуючись його вимогами та проаналізувавши сучасний стан, країни-учасники ЄС намагаються вплинути на головну проблему людства – боротьбу зі змінами клімату, розробивши прогнозні сценарії до 2020 року (Табл. 1).

Таблиця 1

Викиди СО2 від індустріальних країн й прогнозні сценарії на період до 2020 року [2, 20]

Країни

Викиди СО2 (тонни)

Песимістичний сценарій щодо зменшення викидів до 2020 року порівняно з 1990 та 2005 роками

Оптимістичний сценарій щодо зменшення викидів до 2020 року порівняно з 1990 та 2005 роками

1990 р.

2005 р.

1990 р.

2005 р.

1990 р.

2005 р.

Австралія

416155

529524

13%

-11%

-11%

-30%

Білорусь

127361

75594

-5%

60%

-10%

52%

Канада

592281

734491

-3%

-20%

-3%

-20%

Хорватія

32527

30561

-20%

-15%

-30%

-25%

ЄС 27

5572021

5153699

-20%

-14%

-30%

-24%

Ісландія

3409

3709

-15%

-22%

-15%

-22%

Японія

1272056

1358065

-9%

-15%

-25%

-30%

Нова Зеландія

61948

77354

-10%

-28%

-20%

-28%

Норвегія

49698

53800

-30%

-35%

-30%

-35%

Росія

3326404

2123359

-10%

41%

-15%

33%

Швейцарія

52800

53790

-20%

-21%

-30%

-31%

Туреччина

170059

312420

84%

0%

84%

0%

Україна

922013

425666

-20%

73%

-20%

73%

США

6135243

7106638

0%

-14%

-7%

-20%

Усього викиди розвинених країн

18734206

18038941

-9%

-5%

-16,5%

-13%


За результатами аналізу таблиці, встановлено, що найбільші викиди СО2 прослідковуються у США, Росії та країнах ЄС. Через це міжнародна спільнота планує до 2020 року стримати швидке зростання викидів щонайменше на 15-20%.

Назріла гостра необхідність формування ефективних шляхів їх запобігання задля забезпечення обґрунтованого планування екологічного розвитку автотранспорту. Необхідність розробки та практичного впровадження можливих шляхів уникнення із еколого-економічних загроз – є важливою соціально-економічною проблемою, яка потребує виконання ефективних дій. При цьому необхідно враховувати:

  • якість покриття автошляхів у регіонах України;

  • застосування економічних важелів впливу на суб’єктів, що впливають на забруднення навколишнього середовища;

  • особливості технічного стану та проблем експлуатації транспорту.

Усі ці складові потребують проведення моніторингу, який би дав чітку кількісну та якісну оцінку про стан автотранспорту та його вплив на довкілля в Україні та Росії.

На нашу думку, враховуючи особливості економічного розвитку України та Росії, запобігання висвітлених еколого-економічних загроз можливе шляхом здійснення конкретних заходів з боку 3 учасників: держави, автовиробників та власників автотранспорту, а саме:

1) Реалізація в регіонах з високим рівнем автомобілізації програм, спрямованих на виведення з експлуатації автомобілів з антидетонаторами, що містять свинець.

2) Створення нормативної бази для зацікавленості інвесторів та виробників до розроблення, виробництва та застосування альтернативних видів палива: води, електрики, водню, вугільних аміаку, олії та ін.. За даними Інтернет-газети Запорізького автомобільного заводу [7], проект на розроблення автомобілів з використанням альтернативних видів палива, так званих електрокарів, був підготовлений ще у 1990 році, але в зв’язку з розпадом Радянського Союзу та недостатнього фінансування він так і не почав функціонувати. Це свідчить про наявний потенціал і втрачені можливості України в розвитку цього напрямку.

3) Забезпечення поінформованості власників автотранспорту (наприклад, за допомогою засобів масової інформації) щодо економічних та екологічних переваг використання чистого альтернативного моторного палива, наприклад стиснутого природного газу, біодизеля тощо.

Нами виявлено, що встановлення газового обладнання автомобілям будь-якої марки та віку коштує близько 300 доларів США. При цьому вартість 1 м3 стиснутого газу є вдвічі дешевшим за 1 л бензину, тому зменшення часу окупності та підвищення економії для власників автотранспорту є реальністю. Крім того, очевидним є значні переваги у запобіганні екологічних загроз.

Впровадження екологічно чистих альтернативних моторних палив сьогодні широко використовується, зокрема на ВАТ ВЕК “Сумигазмаш”. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС) цієї компанії працюють та дають прибутки своїм власникам не тільки в Україні, а й у Росії, Молдові, Таджикистані, Вірменії, Узбекистані. Окрім того, ВАТ ВЕК “Сумигазмаш” є учасником муніципальної програми у м. Москва по переведенню автомобільного транспорту на газомоторне паливо. На сьогодні, в автокомбінатах Москви встановлено 4 комплекти АГНКС М-45, що вироблено цією компанією [6].

4) Більші шанси отримання кредиту для придбання автомобіля у випадку забезпечення моделі засобами зменшення викидів вуглецю або можливості використання альтернативних джерел палива для неї.

5) Заохочення автовиробників у випуску економічних авто за посередництвом фіскальних методів.

6) Активне дотримання підписаного Кіотського протоколу, який зобов’язує розвинені країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів.

7) Створення служби, яка б здійснювала єдиний комплексний контроль, моніторинг та видачу необхідної документації, по наступних напрямах: якість пального, технічний стан автомобілів.

8) Формування раціональної транспортної схеми руху для зменшення небезпечних викидів вуглецю, наприклад шляхом встановлення проїзду великих міст вантажним автомобілям об’їзною дорогою.

9) Впровадження системи ефективних економічних важелів впливу на власників автотранспорту шляхом стягнення під час проходження технічного огляду плати за забруднення довкілля у розмірі встановленому у відсотковому вираженні до об’єму двигуна, в розрахунку на те, що чим більший об’єм, а, отже, і кількість викидів, тим більший відсоток.

10) Усвідомлення еколого-економічних загроз з боку власників автотранспорту (наприклад, під час купівлі авто покупець міг би отримувати усю необхідну інформацію не лише про рівень витрат пального, а й про рівень викидів вуглецю).

Запропоновані шляхи запобігання еколого-економічних загроз дасть змогу на рівні держави адаптуватися та посилити стійкість до кліматичних змін; створити «зелену економіку», яка дозволить запровадити якісні робочі місця, збільшення доходів, краще оцінити економічну цінність природних систем з метою розв’язання питань стабільного розвитку.


Література:

1. Дорогунцов С.І. Підручник / К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371с.

2. Євросоюз на передньому фронті боротьбі зі змінами клімату // Євробюлетень, Випуск 11, 2009. – 35 с.

3. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навч. посіб. [2-ге вид., доп. і перероб.] – К.: КНЕУ, 2005. – 576 с.

4. Маршалл В. Основные опасности химических производств. - М. : Мир, 1989. - 672 с.

5. Що «нагріває» планету і як цьому протидіють // Євробюлетень, Випуск 11, 2009. – 35 с.

6. Офіційний сайт ВАТ ВЕК «Сумигазмаш» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sumygazmash.com

7. Офіційний сайт Запорізького автомобільного заводу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.avtozaz.com

8. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка.- К.: Основи, 1995.- С.32.

9. Ayala F. Analisis de los conceptos fundamentales de riesgos y aplicacion a la definicion de tipos de mapas de riesgos geologicos // Boletion Geologico y Minero. - 1990. - 101-103, №2. - P. 108-109.

10. Ernst Haeckel. Generalle Morphologie der Organismen.- Berlin: Reimer, 1866.- Bd 2.- 462 S.

11. Fiksel J. Quantitative risk analysis for toxic chemicals in the environment // J. of hazard materials. - 1987. - 10, № 2-3. - 227-240 р.

12. Varnes D. Landslide hazards zonation, a review of principles and practice. - 1984. UNESCO. 63p.
Схожі:

Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconГлубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії
Анотація. Висвітлено еколого-економічну проблематику функціонування автотранспорту України та Росії. Проаналізовано її вплив та наслідки...
Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconРозділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми
Аналіз еколого-економічних взаємозв’язків у механізмах транскордонного співробітництва
Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconУдк 519. 866 Моделювання оптимальних траєкторій динаміки виробничих еколого-економічних систем
Ключові слова: оптимальна траєкторія, виробничі еколого-економічні системи, крайова задача, екологічно збалансована економіка
Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconЕколого-економічні засади розвитку регіону
Оскільки екологоорієнтованість процесів розвитку регіону визначається, в першу чергу, процесами функціонування підприємств території,...
Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconВишницька О.І. Формування регіональних та локальних еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування
Ня формування еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування на регіональному та локальному рівнях. Описані етапи...
Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconВишницька О.І. Формування регіональних та локальних еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування
Ня формування еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування на регіональному та локальному рівнях. Описані етапи...
Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconКотенко Н. В., Ілляшенко Т. О. Реалізація концепції сталого розвитку території шляхом впровадження еколого-економічних зон сумський державний університет
В роботі досліджено сучасні проблеми функціонування вільних економічних зон, запропоновано введення територій з особливим статусом...
Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconРозділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми

Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconСтрахування як один із інструментів додаткового позабюджетного відшкодування еколого-економічних збитків гук К. С., Грищенко В. Ф
Ня, фізичні особи та держава в цілому не завжди мають можливість в повному обсязі покривати еколого-економічні збитки. Тому виникає...
Глубіцька Т. В. Еколого-економічні загрози функціонування автотранспорту україни та росії iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
Бюджетне фінансування як інструмент фінансового забезпечення природоохоронних заходів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи