Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу icon

Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу
Скачати 46.43 Kb.
НазваВплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу
Дата15.09.2012
Розмір46.43 Kb.
ТипКонцепція

Горобченко Д.В.


Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу


Сумський державний університет


Аналізується проблема врахування ринкової кон’юнктури при визначенні розміру екологічного боргу та суб’єктів боргових відносин. В якості основного критерію віднесення суб'єкта до кредиторів або боржників запропоновано прийняти його відношення до нездійснених природоохоронних витрат, яке визначається порівнянням фактичної ринкової ціни та екологічної ціни на благо.

Ключові слова: екологічний борг, екологічна ціна, зовнішні ефекти.


The problems of the market state influence on forming of ecological debt and determination of ecological debt subjects are analyzed. The basic criterion of taking subject to the creditors or debtors due to its attitude toward unrealized nature protection costs, which is determined by comparison between actual market price and ecological price for the good, is proposed.

Key words: ecological debt, ecological price, externalities.


Концепція екологічного боргу (далі Концепція) набула поширення в 1990-х роках і є результатом вивчення проблем взаємодії між природою і людиною. Концептуальним аспектом пізнання є відношення заборгованості між суб’єктами соціально-економічної діяльності та навколишнім природнім середовищем, що з’являються в наслідок екодеструктивної діяльності. Зважаючи на антропоцентричний характер досліджень, більшість вчених-економістів не визнає природу суб’єктом боргових зобов’язань, проте розвиток концепції базується на визначенні природи як основного кредитора та формує ціннісну підставу для пізнання.

Одним з етапів економічної оцінки екологічного боргу (далі Борг) є виділення з множини суб'єктів боргових відносин боржників і кредиторів. В науковій літературі цьому питанню практично не приділяється уваги. Віднесення суб'єктів до тієї або іншої групи суб'єктів боргових відносин здійснюється за спрощеною схемою шляхом порівняння фактичних значень екодеструктивної діяльності із значеннями, що відповідають сталому розвитку.

Ми пропонуємо в якості основного критерію віднесення суб'єкта до тієї або іншої групи прийняти його відношення до нездійснених природоохоронних витрат. Формально це відношення визначається шляхом порівняння здійснених природоохоронних витрат і економічної оцінки боргу при виробництві блага.

Економічна оцінка боргу – це сума витрат на компенсацію і ліквідацію результатів нездійснених природоохоронних витрат на запобігання соціально-економічним збиткам внаслідок погіршення якості компонентів природного середовища та витрат на відтворення природних ресурсів.

Ринкові ціни можуть відображати вартість природних компонентів тільки в умовах досконалого ринку. В цьому випадку, вони будуть включати всі необхідні витрати на запобігання соціально-економічних втрат від забруднення навколишнього природного середовища [3]. Теоретично, борг при такому стані ринкової рівноваги повинен бути відсутнім.

Фактична ринкова ціна може відрізнятися від ціни на досконалому ринку в зв’язку з низкою чинників: відсутністю у учасників ринку інформації про дефіцитність або надмірність певного ресурсу в часі або просторі, необхідні розміри природоохоронних витратах, соціально-економічні втрати, відсутністю ринків на певні види природних ресурсів та ін. В загальному випадку, кон’юнктура ринку може визначати рівноважну ціну блага, котра включає або виключає необхідні екологічні витрати. В обох випадках природоохоронні витрати можуть бути нездійснені з деяких причин.

Розглянемо зв'язок ринкової та екологічної ціни. Остання визначається значенням екологоємності блага і включає необхідні витрати на запобігання негативним зовнішнім ефектам та на відтворення природних ресурсів [1]. Нехай на деяке благо, з виробництвом якого пов'язано виникнення боргу, має попит, що заданий функцією D. Також відома функція пропозиції S та відповідна екологічна ціна P (рис. 1). Якщо ринкова ціна не менша за екологічну та природоохоронні витрати виконуються у повному обсязі, тоді економічна оцінка боргу дорівнює нулю, а виробник є нейтральним суб’єктом відносно боргових відношень.

Якщо борг виникає, слід розглянути два наступних випадки: фактична ціна менша або більша за екологічну.
Рис. 1 – Зв’язок ринкової та екологічної ціни


Якщо ринкова ціна блага нижче екологічної та дорівнює P-, фактична функція пропозиції має вигляд S-. В такому випадку природоохоронні витрати не здійснюються внаслідок браку коштів з отриманого доходу. Ціна повністю або частково не включає природоохоронні витрати у розмірі T-. Виникнення даної ситуації може бути пов'язане з: виходом на ринок нового виробника, поява якого може змусити понизити середні витрати останнім виробникам; конкуренцією між фірмами на ринку; переповнюванням ринку; існуванням олігопсонії; підвищеним попитом на благо. В загальному випадку, суперництво на ринку, переповнення ринку або витіснення є основними факторами, що збільшують розмір негативних зовнішніх ефектів, що не покриваються [2].

В даному випадку віднесення суб'єкта, що виробляє благо, до боржників або кредиторів вимагає глибшого аналізу опосередкованих зовнішніх чинників, на які суб'єкт не може вплинути. Наприклад, якщо споживач згоден нести певні втрати від погіршення якості компонентів навколишнього природного середовища внаслідок виробництва деякого блага конкретним суб'єктом в обмін на можливість користування даним благом, розмір цих витрат слід відняти з фактичної оцінки боргу суб'єкта.

Слід також враховувати, що передумовою появи зовнішніх ефектів може бути відмінності в силі економічних суб'єктів та їх здібність до перенесення негативних ефектів від своєї діяльності на третю сторону. При цьому сильніші суб'єкти мають перевагу [2]. Наприклад, борг від екодеструктивної діяльності на території країн, що розвиваються, який виник внаслідок витіснення шкідливого виробництва за територію розвинених країн, слід віднести на рахунок останніх.

Якщо ринкова ціна блага вище екологічної, функція пропозиції має вигляд S+, ціна P+ включає зовнішні ефекти, але природоохоронні витрати не здійснюються, тоді боржником слід вважати виробника, який через не спрацювання закону перенесення зовнішніх ефектів у внутрішні (інтерналізації екстерналій) не зацікавлений в здійсненні витрат запобігання боргу.

Наприклад, висока ціна може являтися наслідком існування монополій або олігополій, коли продавці будуть визначати високу ціну самостійно, або вступаючи в змову. При цьому витрати на запобігання боргу відсутні через малий розмір внутрішніх негативних ефектів.

Отже, віднесення суб'єкта до кредиторів або боржників не може ґрунтуватися лише на порівнянні фактичної ціни з екологічною, а значення показників T+ та T- не є остаточною оцінкою екологічного боргу суб’єкта. Тим не менше, дані показники є базовими для визначення економічної оцінки боргу після їх уточнення за допомогою аналізу прямого і опосередкованого впливу.


Література


1. Мельник Л.Г. Экономические проблемы воспроизводства природной среды / Л.Г. Мельник. – Х.: Выща шк. Изд-во при ХГУ, 1988. – 159с.

2. Мортиков В.В. Роль внешних эффектов в принятии управленческих решений: вопросы теории. // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – Выпуск 33-2. – 2008. – С. 40–44.

3. Моткин Г.А. Экономическая теория природопользования и охраны окружающей среды (Лекции теоретической систематики) / Г.А. Моткин; учреждение Российской академии наук Институт проблем рынка РАН. – М.: 2009. – 350 с.

Схожі:

Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconВплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу
В якості основного критерію віднесення суб'єкта до кредиторів або боржників запропоновано прийняти його відношення до нездійснених...
Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconТеми проведення досліджень кон’юнктури ринків з дисципліни кстфр(робота у групах)

Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconТеми проведення досліджень кон’юнктури ринків з дисципліни кстфр(робота у групах)

Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconІндикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація
Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни
Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconУдк 339. 9 Ю. В. Ілясова аналiз динамiки зовнiшнього боргу україни
В статті відображено динаміку зовнішньої заборгованості України, структуру зовнішнього боргу та запропоновані заходи, спрямовані...
Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconВплив оптимізації грошових потоків на формування та розподіл прибутку підприємства
Вступ. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї...
Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconІнформації щодо змін кон’юнктури і такими інформаторами є ціна, зміна обсягів попиту та пропозиції, кількості укладених угод Причинами виникнення та існування ринку є : Підвищення продуктивності праці
Ринок як поняття, як економічна категорія одразу означає декілька явищ в економічному житті
Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconПромислова політика •
Поточний рік виявився для економіки України досить бурхливим. У цьому році можна чітко виділити два періоди розвитку: до липня, який...
Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconВишницька О.І. Формування регіональних та локальних еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування
Ня формування еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування на регіональному та локальному рівнях. Описані етапи...
Вплив ринкової кон’юнктури на формування екологічного боргу iconВишницька О.І. Формування регіональних та локальних еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування
Ня формування еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування на регіональному та локальному рівнях. Описані етапи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи