Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є icon

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
Скачати 182.45 Kb.
НазваПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
Дата18.09.2012
Розмір182.45 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

07.09.2007794


Про постанову Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2007 року № 1019


Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


від 8 серпня 2007 р. № 1019

м. Київ

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, що додається.


2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок ліцензування освітніх послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. N 1380 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1946).


3. Пункт 53 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212), виключити.


4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2007 року.


Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ


Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2007 р. № 1019


^ ПОРЯДОК

ліцензування діяльності з надання освітніх послугЗагальні питання

1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту" і "Про вищу освіту", встановлює загальні вимоги до ліцензування діяльності з надання освітніх послуг та визначає процедуру оцінки спроможності суб'єктів освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг, проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень та їх оформлення, видачі і переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб'єктів у сфері освіти.

2. Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг:

1) у сфері дошкільної освіти:

 • догляд за дітьми дошкільного віку;

 • виховання і навчання дітей дошкільного віку, корекція їх психологічного і фізичного розвитку;

2) у сфері загальної середньої освіти - забезпечення здобуття:

 • початкової загальної освіти;

 • базової загальної середньої освіти;

 • повної загальної середньої освіти;

3) у сфері позашкільної освіти – освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

4) у сфері професійно-технічної освіти:

 • первинна професійна підготовка;

 • перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації;

 • професійно-технічне навчання;

 • підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян;;

5) у сфері вищої освіти:

 • підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями);

 • військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;

 • перепідготовка за спеціальностями, у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти;

 • розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;

підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні
заклади;
підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
іноземних громадян;
підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян
України.

3. Навчальні заклади та інші юридичні особи (далі – навчальні заклади) або фізичніособи - підприємці, розпочинають діяльність з надання освітніх послуг, зазначених у пункті 2 цього Порядку, після отримання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг (далі - ліцензія), а відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) навчального закладу – після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії навчального закладу.

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього Порядку, стосується навчальних закладів приватної форми власності і фізичних осіб - підприємців, а в підпункті 2 і 3 лише таких навчальних закладів.

4. Послуги з первинної професійної підготовки, перепідготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Класифікатора професій ДК 003:2010 ( v0327609-10, va327609-10, vb327609-10 );

5. Ліцензування діяльності підприємств, установ та організацій з професійно-технічного навчання на виробництві проводиться за
класами класифікаційних угруповань з урахуванням специфіки
навчання у разі, коли передбачається видача документа про освіту державного зразка.

6. Діяльність у сфері вищої освіти з підготовки та
перепідготовки фахівців у навчальних закладах ліцензується у разі,
коли заявлені напрями (спеціальності) включені до затверджених
Кабінетом Міністрів України переліків напрямів та спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.;
7. Ліцензування послуг з післядипломного навчання у сфері професійно-технічної та вищої освіти (за винятком послуг з перепідготовки) проводиться у разі, коли передбачається видача документа про освіту державного зразка.

8. Ліцензія для провадження діяльності з надання освітніх послуг (крім послуг з підвищення кваліфікації) іноземним громадянам видається лише атестованим професійно-технічним навчальним закладам та вищим навчальним закладам з акредитованих напрямів (спеціальностей).

9. Діяльність з надання освітніх послуг навчальними закладами іноземних держав або їх структурними підрозділами (філіями, представництвами тощо), що утворюються і функціонують на території України, підлягає ліцензуванню незалежно від виду освітніх послуг.

^ Органи ліцензування

10. Ліцензування проводять:

МОН – щодо надання послуг у сфері професійно-технічної та вищої освіти;

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - щодо надання послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Орган ліцензування має право перевірити законність та обґрунтованість прийнятих експертними комісіями, регіональними експертними радами, експертними радами Державної акредитаційної комісії та Державною акредитаційною комісією рішень з питань ліцензування.

^ Підготовка та проведення ліцензування

11. Навчальний заклад подає до відповідного органу
ліцензування заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду
освітньої послуги, ліцензованого обсягу та реквізитів навчального
закладу за затвердженою МОНмолодьспортом формою, до якої
додаються:
1) копії установчих документів;
2) документ, що засвідчує підтримку органом управління
ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої
послуги;
3) погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією
концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка
ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці
та освітніх послуг;

4) копії затверджених в установленому порядку
кваліфікаційних, освітньо-кваліфікаційних характеристик,
навчальних, освітньо-професійних програм, навчальних планів;
5) відомості про кількісні показники кадрового,
матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного
забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім
дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів;
6) копії документів, що засвідчують право власності,
оперативного управління чи користування основними засобами для
здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для
завершення надання послуги;
7) документи про відповідність приміщень закладу та його
матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил
пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за
напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою);
8) копії документів, що засвідчують рівень освіти,
кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу
освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (за
наявності), перша сторінка паспорта).
12. У разі наявності у навчального закладу відокремлених
підрозділів, що надаватимуть освітні послуги, до заяви про
проведення ліцензування, крім документів, зазначених у пункті 11
цього Порядку, додаються копії рішень про утворення таких
підрозділів, їх реєстрацію та положення про них.
13. Якщо навчальний заклад планує провадити діяльність за
програмами іноземних навчальних закладів, до органу ліцензування,
крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подаються:
1) документ про реєстрацію навчального закладу - іноземної
юридичної особи в державі місцезнаходження, легалізований в
установленому порядку;
2) дозвіл навчального закладу - іноземної юридичної особи на
право використання його навчальних програм та видачу документа за
результатами навчання, погоджений з центральним органом управління
освітою держави місцезнаходження такого навчального закладу (якщо
це передбачено законодавством відповідної держави);
3) довідка центрального органу управління освітою держави
місцезнаходження навчального закладу - іноземної юридичної особи
про акредитацію (визнання) навчальних програм, за якими
передбачається провадження освітньої діяльності;
4) програма та навчальний план, за якими надаватиметься
освітня послуга, погоджені з МОНмолодьспортом.
14. Навчальні заклади іноземних держав або їх структурні
підрозділи, що утворюються та функціонують в Україні, крім
документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подають до
органу ліцензування:
1) копії документів, що засвідчують правові засади
легалізації та утворення навчального закладу чи його структурного
підрозділу на території України (міжнародного договору, дозволу
МОНмолодьспорту, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави
місцезнаходження навчального закладу на утворення та діяльність
такого навчального закладу чи його структурного підрозділу на
території України, якщо це передбачено законодавством відповідної
держави);
2) документ, що підтверджує визнання програми, за якою
проводиться навчання в Україні, іноземною державою - засновником
навчального закладу (якщо це передбачено законодавством
відповідної держави);
3) погоджені з МОНмолодьспортом програму та навчальний план,
за якими надаватиметься освітня послуга.
15. Підприємства, установи та організації, що планують
проведення професійного навчання безпосередньо на виробництві, до
заяви про проведення ліцензування додають документи, передбачені
підпунктами 1, 4, 5, 7 пункту 11 і пунктом 12 цього Порядку.
16. Фізична особа - підприємець, що провадить діяльність у
сфері дошкільної освіти, подає до органу ліцензування заяву про
проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги та
ліцензованого обсягу за затвердженою МОНмолодьспортом формою, до
якої додаються:
1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я
та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце
проживання;
2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та
кваліфікації;
3) копія довідки про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для
фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від
прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
4) медичну довідку встановленого зразка.";

"16-1. Спроможність навчального закладу надавати освітні
послуги підтверджується результатами ліцензійної експертизи.
Для проведення ліцензійної експертизи орган ліцензування
розглядає подані згідно з пунктами 11-16 цього Порядку документи
та у разі їх відповідності встановленим вимогам утворює експертну
комісію.
Положення про експертну комісію та порядок проведення
ліцензійної експертизи затверджуються МОНмолодьспортом.
16-2. За дорученням МОНмолодьспорту Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи
управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій можуть утворювати експертні комісії для
проведення ліцензійної експертизи у сфері професійно-технічної
освіти.";


17. Експертна комісія за результатами своєї роботи готує висновок про спроможність (неспроможність) навчального закладу, фізичної особи - підприємця надавати заявлену освітню послугу.

Після ознайомлення з висновком керівника навчального закладу, ізичної особи - підприємця один примірник подається органові ліцензування, а другий залишається в навчальному закладі, фізичної особи - підприємця.

Навчальний заклад, фізична особа - підприємець протягом 10 днів після ознайомлення з висновком має право подати апеляцію щодо необ'єктивності його змісту або порушення комісією порядку проведення експертизи та звернутися до органу ліцензування із заявою провести повторну експертизу комісією в іншому складі.

Повторна експертиза проводиться за рішенням органу ліцензування.

Члени експертної комісії несуть згідно із законодавством персональну відповідальність за достовірність висновку.

18. Орган ліцензування передає висновок експертної комісії (у разі повторної ліцензійної експертизи – обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11-16; цього Порядку, до відповідної експертної ради державної акредитаційної комісії або регіональної експертної ради, яка розглядає документи, готує і вносить для розгляду на засіданні Державної акредитаційної комісії (регіональної експертної ради) проект рішення щодо спроможності (неспроможності) надавати навчальним закладом, фізичною особою - підприємцем заявлену освітню послугу.

Відсутність на засіданні представників навчального закладу, фізичної особи - підприємця не може бути підставою для неприйняття рішення Державною акредитаційною комісією (регіональною експертною радою).

19. Органом ліцензування приймається остаточне рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії, яке оформляється його наказом.

У разі відмови у видачі ліцензії навчальний заклад, фізична особа – підприємець має право на повторне ліцензування, але не раніше ніж через рік після прийняття рішення про відмову.

20. Загальний строк прийняття органом ліцензування рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії не може перевищувати чотирьох місяців після надходження заяви від навчального закладу, фізичної особи - підприємця з усіма необхідними документами.

21. За результатами ліцензування відповідно до цього Порядку відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо) включається до ліцензії навчального закладу з видачею йому копії, завіреної органом ліцензування.

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відокремленими структурними підрозділами (філіями, представництвами тощо) навчальних закладів здійснюється органами ліцензування за місцем розташування таких підрозділів.

22. У разі подання заяви про збільшення ліцензованого обсягу
освітньої послуги до неї додаються документи, зазначені у
підпунктах 2, 5-7 пункту 11 цього Порядку, а також копії
навчальних планів, ліцензії та сертифіката про акредитацію.

22-1 У разі коли заявником подано документи не в повному
обсязі чи з недостовірною інформацією або виявлено невідповідність
поданих документів установленим вимогам, орган ліцензування
повертає їх у двадцятиденний строк з дня надходження навчальному
закладу із вмотивованою письмовою відмовою у проведенні
ліцензування.

Проведення ліцензійної експертизи не є обов'язковою процедурою. Відповідне рішення приймає орган ліцензування залежно від ступеня збільшення ліцензованого обсягу, важливості причин щодо необхідності його збільшення, можливостей та статусу вищого навчального закладу.

Ліцензований обсяг навчального закладу – максимальна кількість осіб, яким навчальний заклад спроможний одночасно надавати освітні послуги на наявній матеріально-технічній базі та за умови його кадрового забезпечення відповідно до нормативів.

Ліцензований обсяг освітньої послуги – максимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, яким може надаватися освітня послуга виходячи з можливостей навчального закладу відповідно до встановлених нормативів. Якщо строк надання освітньої послуги менше року, ліцензований обсяг визначається максимальною кількістю осіб, що навчаються одночасно.

Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі поновлення на навчанні осіб, що робили перерву з об'єктивних причин, визначених законодавством.

^ Відшкодування витрат з ліцензування

23. Відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням експертів для проведення ліцензійної експертизи, здійснюється заявником відповідно до законодавства.

Оплата праці експертів проводиться заявником з розрахунку шість годин на день, але не більш як 18 годин (голови комісії – з розрахунку вісім годин на день, але не більш як 24 години) за період проведення ліцензійної експертизи з розрахунку ставки погодинної оплати праці:

 • осіб, що проводять заняття у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, - за проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти;

 • професорів, що проводять заняття із студентами вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, - за проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері вищої освіти.

24. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням ліцензійної експертизи, здійснюється за рахунок заявників у розмірі 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Оплата витрат, пов'язаних з ліцензуванням послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, здійснюється заявниками з внесенням коштів на рахунки регіональної експертної ради, а послуг у сфері вищої освіти - на рахунок Державної акредитаційної комісії.

Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням ліцензійної експертизи послуг, що надаються фізичними особами - підприємцями, у сфері дошкільної освіти, здійснюється за їх рахунок у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

^ Оформлення та переоформлення ліцензії. Видача дубліката ліцензії

25. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. N 1719 ( 1719-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2035), з додатком, форма і порядок заповнення якого визначається МОН.

26. Ліцензія видається на строк від 3 до 12 років включно, але не менш як на строк повного циклу навчання за програмою, що додавалася до заяви про ліцензування.

Строк дії ліцензії визначає орган ліцензування і продовжується у порядку, встановленому для її одержання, на строк дії свідоцтва про атестацію навчального закладу або сертифіката про акредитацію окремих напрямів підготовки (спеціальностей).

Якщо з будь-яких об'єктивних причин надання освітньої послуги розпочалося із запізненням на певний строк, строк дії ліцензії для завершення циклу навчання може бути продовжений за рішенням Міністерство освіти і науки України без проведення ліцензійної експертизи.

27. Переоформлення ліцензії здійснюється органом ліцензування:

1) у разі зміни:

-найменування навчального закладу (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи чи новоутворений навчальний заклад є правонаступником реорганізованого) або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця,

 • місця розташування навчального закладу або місця проживання фізичної особи - підприємця, якщо така зміна не тягне за собою погіршення його матеріально-технічного забезпечення;

 • ліцензованого обсягу;

 • назви напряму підготовки (спеціальності), професії;

2) після проведення атестації навчального закладу або акредитації його окремих напрямів підготовки (спеціальностей), у тому числі у його відокремлених структурних підрозділах (філіях, представництвах тощо).

28. У разі втрати (пошкодження) ліцензії чи додатка до неї навчальному закладу, фізичній особі - підприємцю видається дублікат ліцензії.

Для отримання дубліката слід звернутися до органу ліцензування з відповідною заявою, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а у разі пошкодження ліцензії також її пошкоджений оригінал.

29. Навчальний заклад, фізична особа - підприємець;у період до отримання дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої може провадити освітню діяльність на підставі довідки органу ліцензування про подання заяви на видачу дубліката.

Орган ліцензування протягом 10 робочих днів після надходження заяви видає дублікат ліцензії та приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що втрачена (пошкоджена).

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку, зазначеного у втраченій (пошкодженій) ліцензії.

^ Контроль за дотриманням ліцензійних умов

30. Ліцензійні умови надання освітніх послуг (далі – ліцензійні умови) визначають нормативи кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, необхідних для ліцензування, і затверджуються МОН.

Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування, Державна інспекція навчальних закладів, міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що мають у підпорядкуванні навчальні заклади, і власники навчальних закладів шляхом проведення планової та позапланової перевірки.

Планова перевірка дотримання ліцензійних умов проводиться не частіше ніж один раз на рік.

Порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов затверджує МОН.

31. За результатами перевірки дотримання ліцензійних умов орган ліцензування має право:

 • видавати навчальному закладу, власникам навчальних закладів або фізичній особі - підприємцю розпорядження про усунення фактів порушення ліцензійних умов;

 • анулювати ліцензію.

32. Підставами для анулювання ліцензії є:

1) відповідна заява навчального закладу або фізичної особи - підприємця;

2) порушення ліцензійних умов, які не можуть бути усунені протягом трьох місяців;

3) акт про повторне протягом року порушення ліцензійних умов або вимог інших нормативно-правових актів;

4) рішення про припинення діяльності навчального закладу;

5) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії;

6) акт про встановлення факту надання освітніх послуг за ліцензією (її копією), переданою іншій юридичній особі або; фізичній особі - підприємцю

7) акт про невиконання зазначеного у пункті 31 цього Порядку розпорядження щодо усунення фактів порушення ліцензійних умов, вимог нормативно-правових актів;

8) акт про створення навчальним закладом або фізичною особою - підприємцем.

перешкод для проведення його перевірки;

9) рішення органу атестації або акредитації про визнання навчального закладу, окремих напрямів підготовки (спеціальностей) неакредитованим, неатестованими.

33. Попередній розгляд питання про анулювання ліцензії проводиться Державною акредитаційною комісією або регіональною експертною радою за поданням органу ліцензування.

На підставі рішення Державної акредитаційної комісії (регіональної експертної ради) орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії та подальше навчання осіб в тому самому або іншому навчальному закладі.

Навчальний заклад, в якому продовжуватимуть навчання зазначені особи, порядок компенсації плати за навчання та подальшого фінансування їх підготовки визначаються наказом МОН за поданням органу ліцензування.

34. Інформація, що стосується видачі, переоформлення та анулювання ліцензії, її дубліката, вноситься до Державного реєстру навчальних закладів та Єдиного ліцензійного реєстру.

Про факт анулювання ліцензії орган ліцензування інформує орган державної статистики та орган державної податкової служби за місцем розташування навчального закладу або місцем проживання фізичної особи - підприємця.

35. У разі анулювання ліцензії навчальний заклад або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності може порушити питання про видачу нової ліцензії не раніше ніж через рік після прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

36. Навчальний заклад може подати до органу ліцензування
апеляцію щодо рішень Державної акредитаційної комісії
(регіональної експертної ради), пов'язаних з відмовою у видачі
ліцензії або її анулюванням, протягом п'яти робочих днів з дня
надходження відповідного рішення.
Орган ліцензування розглядає подану апеляцію протягом одного
місяця та у разі потреби утворює апеляційну комісію. Результати
розгляду апеляції подаються на чергове засідання Державної
акредитаційної комісії (регіональної експертної ради).
37. Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії
або її анулювання може бути оскаржене до суду."


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.07 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»

НАКАЗУЮ:

 1. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Михайліченко М.В.), департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), департаменту вищої освіти ( Болюбаш Я.Я.), департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), керівникам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності прийняти оголошену постанову до керівництва і виконання.

 2. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікаціїї:

2.1. До 1 листопада 2007 р. розробити та підготувати до затвердження:

 • форму заяви навчального закладу, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності про проведення ліцензування;

 • методику визначення можливостей навчального закладу, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності щодо започаткування діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу;

2.2. До 1 лютого 2008 року розробити та внести зміни до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року № 847, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 75/86/74.

 1. Керівникам всіх навчальних закладів, незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї постанови.

 2. Делегувати Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, органам управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій повноваження з формування експертних комісій для проведення ліцензійної експертизи надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти відповідно до п. 16 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шинкарука В.Д.Т.в.о. Міністра В.Д. Шинкарук


Схожі:

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
...
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
...
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
...
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
move to 0-16763632
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
move to 0-16763632
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
move to 425-356023
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
move to 1826-30414
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи