Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки icon

Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки
Скачати 308.22 Kb.
НазваСписок наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки
Дата18.09.2012
Розмір308.22 Kb.
ТипДокументи

Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки

п/п

П.І.Б.

Назви наукових праць

Характер


роботи

Вихідні дані

Співавтори
1

2

3

4

5

6
1.

Швачко Світлана Олексіївна

Відображення гендерних відносин в англійських текстах малого жанру.

Друк.

Зб.: Проблеми зіставної семантики. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005 р. - С.393-399

Кобякова І.К.

Логвиненко А.М.
Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів малого жанру).

Друк.

Зб.: Проблеми зіставної семантики. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005 р. - С.399-402

Кобякова І.К.
Лінгвокреативні здобутки перекладача

Друк.

Зб.: Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 12-13 травня 2005 р. – Хмельницький, 2005р. - С. 188-189Рецензія на монографію В.М.Манакіна «Сопоставительная лексикология». – К.: Знання, 2004. – 326с.

Друк.

Науковий журнал:Studia Germanica et Romanica; іноземні мови. Зарубіжна літератури. Методика викладання. –Донецьк: ДонНУ,2005 –Т.2, №2 (5) - С.140-143Поверхневі та глибинні структури текстів малого жанру.

Друк.

Зб.: Лінгвістичні особливості англомовного дискурсу. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції 7-8 квітня 2005р. – Горлівка: ГДПІІМ, 2005р. - С.4-12Перекладацькі трансформації у поетичному просторі.

Друк.

Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – Донецьк: ДонНУ –Т.2 №1 (4) 2005. - С.90-95-Вербалізація силенціального ефекту в дистантних мовах.

Друк.

Зб.: Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики/ Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – 19-20 травня 2005.- Горлівка: ГДПІІМ. - С. 6-9Про деякі перекладацькі трансформації у поетичному тексті.

Друк.

Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: ЖДУ. – 2005.- Випуск 23. - С.22-23Дискурсивні характеристики числівників. (тези)

Друк.

Каразінські читання: Людина, мова, комунікація. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції – Харків: ХНУ, 2005. - С.193-194Навчити вчитися або: статус вправ на заняттях з перекладу.

Друк.

Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологічні Науки». №5(77)’. Суми: СумДУ,2005 –(10с.)

Кобякова І.К.
Ад’єктивні характеристики порядкових денумеративів

друк..

Зб. наук. праць Мова. Людина. Світ./До 70-річчя професора М.П.Кочергана - Київ:КНЛУ, 2006.- С.280-286.

Типологія позначення сіленціального ефекту (на матеріалі художнього дискурсу).

Друк.

Зб.:Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми. Матеріали ІV Міжнародного лінгвістичного семінару 10-13 червня 2005р. – Донецьк:ДонНУ,2005 р. – (6с.)

Кобякова І.К.

Тенденції омовлення природних явищ: когнітивно-прагматичні аспекти.

Друк.

Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологічні науки». – Суми: Видавництво СумДУ, 2006. – № 11(95)’. – Том 1. – С.121-126

Анохіна Т.О.

Дискурсивные маркеры терминологичности (на материале английских слов меры и веса)

друк.

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 жовтня 2006 «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної»- Полтава – 2006 – с. 8-10
Экстериоризация когитивного опыта на материале номинаций природных явлений

друк.

Научн. Сборн. «Культура народов Причерноморья».- Ялта, 2006 – С.238-240
О природе языкотворческих инноваций.

Друк.

Зб.: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземної мови як іноземної», Київ, 2006 – (3с.)
Концептуалізація та категоризація гумору.

Друк.

Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологічні Науки». №11 (95)’. – Том 1.-Суми: Видавництво СумДУ,2006 – С.35-40
Статус упражнений на занятиях по переводу

друк..

5 Міжнародна науково-практична конференція «Проблемы обучения переводу» – Москва, 2006 р. – (4 с.)

Кобякова І.К.

Образ тишины: когнитивно-лингвистические аспекты.

Друк.

Научный журнал: Культура народов Причерноморья. Симферополь. -2007. -№ 110. – Т.2 – С.313-315
Омовлення базових питань Болонського процесу.

Друк.

ІІ Всеукраїнська науково-практичної конференція. Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному ВНЗ. 8-9 листопада 2007 року. (2с.)

Кобякова І.К.

Феномен спустошених числівників: лінгвокогнітивні аспекти

друк.

Науковий збірник. Нова філологія. Запоріжжя: ЗНУ. 2007 – С.67-71
Семантична девіація числівників в англомовному дискурсі

друк.

Матеріали четвертої Всеукраїнської наукової конференції. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. 19-20 квітня 2007р. Харків: ХНУ. 2007. - С.152-153
Семантичні тенденції номінацій природних явищ: когнітивні аспекти

друк.

Одиниці та категорії сучасної лінгвістики. Збірник статей, присвячений ювілею Володимира Дмитровича Каліущенка – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – 2007. – С.297-306

Кобякова

.К.

Семантична полівекторність квантитативних слів: лінгвокогнітивні аспекти.

Друк.

VІІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми зіставної семантики». 27-29 вересня 2007р. – С. 26-31
Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages

друк.

Науково-теоретичний журнал інституту мовознавства ім. О.О.Потебні «Мовознавство» №1, 2007 – С. 90-92
Роль лингво-креативной функции в сохдании вторичных текстов.

Друк.

Научный журнал: Культура народов Причерноморья. Симферополь. -2007. -№ 110. – Т.1 – С.253-255
Основні віхи контрастивного аналізу: малі тексти художнього дискурсу

друк.

Наук. Журн. Вісник Житомирського держ. Ун-ту імені Івана Франка Вип..-38 – Житомир – 2008 – С.83-89
Сім чудес квантитативної лексики (типологічний аспект)

друк.

Вісник СумДУ. Серія «Філологія», № 1’2008. Вид-во Сумського держа-вного університету, – Суми: 2008. – С.134-140

Єгорова О.,

студентка

Категоризація метафоричних зсувів: типологічні аспекти

друк.

Вісник СумДУ. Серія «Філологія», № 1’2008. Вид-во Сумського державного університету, – Суми: 2008. – С.141-145

Мокренко О., студентка

Лінгвокогнітивна поліаспектність комунікативних одиниць

друк.

Наук. Вісник філологічних наук. Волинський нац. Університет ім. Лесі Українки – Луцьк. -2008 – С.361-364
Лінгвокогнітивна поліаспектність комунікативних одиниць

друк.

Наук. Вісник філологічних наук. Волинський нац. Університет ім. Лесі Українки – Луцьк. -2008 – С.361-364
Когнітивні зони доменів кількості

друк.

Наукові записки. – Випуск 75 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. 340 с. – С.14-19
Семантичне наповнення квантитативних слів: типологічні аспекти

друк.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2008 (міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології», присвячена 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук Левицького В.В. 10-12 квітня 2008 р.) – (6 с.)
Рецензія на книгу Чередниченко О.І. «Про мову і переклад»

друк.

Вісник СумДУ. Серія «Філологія», № 1’2008. Вид-во Сумського державного університету, – Суми: 2008. – С.211-212


Оязыковление концептосферы «Природа и человек»: статус первичных и вторичных номинаций

друк.

Научный журнал: Культура народов Причерноморья. Симферополь. -2008. -№ 142. – Т.2 – С.422-424
Рецензія на монографію С.М. Єнікєєвої «Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови»

друк.

Научный журнал: Культура народов Причерноморья. Симферополь. -2008. -№ 142. – Т.1 – С.452-454
Категоризація гумору в художньому дискурсі: типологічні аспекти

друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008 - С.82-84

Столяренко В., студентка

Категоризація (омовлення) метафоричних зсувів: типологічні аспекти

друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008 - С.100-101

Мокренко О., студентка

«Концептуалізація та категоризація Болонського процесу»

друк.

Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», 22-24 квітня 2008 р. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008 – (1 с.)

Кобякова І.К.


Онтологія глобальних структур корелюючих текстів

друк.

Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. Наук.пр. / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. Лінгв.ун-Вип. 21/ відп. Ред..

Н.М.Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 388-392
Методологічні проблеми навчання англійської мови

друк.

Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції (Редколегія: Зернова В.К. та ін..) –Ч.2. –Полтава,2008. – С.310-313

Кобякова І.К.

Лінгвокогнітивні аспекти загадок

друк.

Методологічні проблеми сучасного перекладу/ Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції (23-25 січня 2009 року). – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 133-135
Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів

друк.

Наукові записки. – Випуск 81(4). – Серія Філологічні науки (мовознавство):У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Вінниченка, 2009. – С. 117-121


Концепт загадок та їх омовлення

друк.

Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції «Концептологія в системі гуманітарних наук» – Полтава: ПДПУ, Техсервіс, 2009. – С. 59-62
Лінгвокогнітивні аспекти вторинних конструювань

друк.

Філософія мови: текст, образ, реальність/ Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції: Наукове видання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 11-13
Семантичне буття числівників (еволюційні вектори)

друк.

Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Вип..4 / Ред.кол.: В.В.Левицький, В.В. Козловський та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – С. 255-258
Сага про кількісні слова

друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.3
Еволюційні віхи квантитативних слів (семантична девіація англійських числівників)

друк.

Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук праць. – Випуск 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.295-299
Вторичное конструирование малых текстов

друк.

V Международная научная конференція «ТЕКСТ. ЯЗЫК. ЧЕЛОВЕК», 21 – 22 мая 2009 г., г. Мозырь, Белоруссия. Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина (Текст. Язык. Человек: сборник научных трудов: в 2 ч./ редкол.: С.Б.Кураш (отв.ред.) [и др.]. – Мозырь: УО МГПУ им.И.П.Шамякина, 2009. – Ч.2. -.) – С.88-89друк.

Профессиональное лингвообразование: материалы третьей международной научно-практической конференции 18-19 мая 2009г. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос.службы, 2009. – С.243-246друк.

Третій міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: мова в контексті культури. Тези доповідей / За ред. В.О.Самохіної (Дмитренко). – Х.:Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2009. – С. 93-98

друк.

Наукове періодичне видання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 45, 2009. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2009. - (Всеукраїнська наукова конференція памяті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу» 15 травня 2009р.). – С. 48-52
Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти)

друк.

Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство №5 – 2009. (ІІІ Міжнародна конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства». Волинський національний університет, м. Луцьк, 05-07 червня 2009 р.) – С. 230-233
Дискурсивні характеристики термінів квантитативності (на матеріалі англійських слів міри і ваги)

друк.

Вісник Харківського університету ім.. В.Н.Каразіна. № 848. Вип.. № 58 – Харків, 2009. – С. 130-134
Congruence via Equivalence (Translation aspects)

друк.

Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологічні Науки». №11 (95)’. – Том 1.-Суми: Видавництво СумДУ,2006 - С.35-40
Когнітивні зони номінацій природних явищ

друк.

Научный журнал: Культура народов Причерноморья. Симферополь. -2007. -№ 110. - Т.1 - С.253-255
Статус вторинних конструювань: лінгвокогнітивні аспекти

друк.

ІІ Всеукраїнська науково-практичної конференція. Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному ВНЗ. 8-9 листопада 2007 року. -2с.

Швачко С.О.

Семантичні тенденції номінацій природних явищ: когнітивні аспекти

друк.

Одиниці та категорії сучасної лінгвістики. Збірник статей, присвячений ювілею Володимира Дмитровича Каліущенка – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – 2007. - С.297-306

Швачко С.О.

Омовлення базових питань Болонського процесу (тези)

друк.

Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес. // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції 20-21 квітня 2007 року. – Чернівці: «Книги ХХІ» – 2007 - С.363-364
Лінгво-комунікативні аспекти тендерних конструкторів

друк.

Вісник СумДУ //Серія Філологія, № 2’, 2007. - С.133-139

Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрактивні методи

друк.

Вісник СумДУ //Серія Філологія, № 2’, 2007. - С.172-178


Швачко С.О. Анохіна Т.О.


Квантитативні параметри поняття «гумор» // Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти (монографія)

друк.

Суми, вид-во СумДУ, 2007. - 203 с.


Швачко С.О.

Баранова С.В.

Медвідь О.М.

Чернюк Н.І.

Категоризація гумору: лінгвокультурні аспекти

друк.

Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. - Суми, вид-во СумдУ, 2008 .-№1. - С.40-45

Столяренко В.,студ.

Поверхнева та глибинна структура текстів: типологічні аспекти

друк.

Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. - Суми, вид-во СумдУ, 2008 .-№1. - С.35-40
Маркери креативного пошуку (на матеріалі англомовного жартівливого дискурсу

друк.

Научный журнал. Культура народов Причорноморья. Крим, 2008 - С.347- 349


Дискурсивний характер текстотворення

друк.

Науковий вісник Волинського національного університету імені Л.Українки. Філологічні науки №5, Луцк, 2008 - С. 32-35
Статус концептуального перекладу.

друк.

Наукові записки, Серія Філологічні науки (мовознавство) Вип. 75 (5), Кіровоград, 2008 - С. 46-49
Квантитативні параметри номінацій концепту

друк.

Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Вип..4 / Ред.кол.: В.В.Левицький, В.В. Козловський та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2009. - С.90-92
Статус переводческих упражнений в подготовке будущих специалистов

друк.

Профессиональное лингвообразование: материалы третьей международной научно-практической конференции 18-19 мая 2009г. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос.службы, 2009. - С.104-105


Статус авторських гумористичних висловлювань у парадигмі малих текстів

друк.

Зб. наукових праць: Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 441-443. Германська філологія. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - С.44-48
Концепція текстових вправ з перекладу

друк.

Методологічні проблеми сучасного перекладу/ Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції (23-25 січня 2009 року). – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.61-62
Концептуальний підхід до перекладацького процесу

друк.

Наукові записки. – Випуск 81(4). – Серія Філологічні науки (мовознавство):У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Вінниченка, 2009. – С.165-168
Пропедевтичні вправи з текстового перекладу

друк.

Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції «Концептологія в системі гуманітарних наук» – Полтава: ПДПУ, Техсервіс, 2009. – С.26-29
Онтологія та лінгвістичне буття авторських гумористичних виловлювань у парадигмі малих текстів

друк.

Філософія мови: текст, образ, реальність/ Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції: Наукове видання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.26-28
Природа вторинних конструювань (на матеріалі текстів малого жанру)

друк.

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Випуск 6. – Луцьк: Волинський національний університет, 2009
Категоризация мора в художественном тексте

друк.

Текст и контекст в лингвистике: Сборник научных статей по матеріалам Международной научной конференции Х Виноградовские чтения «Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методические аспекты», посвященной 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя (12-14 ноября 2009 г.) Отв.ред. Е.Ф.Киров . – М.: МГПУ; Ярославль: Ремдер, 2009. – С.344-348
2.

Чернюк Ніна Іванівна

Амбівалентність та переклад.

друк.

Вісник СумДУ, № 11(95) Том 2, 2006 р. - С.175-180
Квантитативні аспекти неоднорідної збірності

друк.

Вісник СумДУ. Серія «Філологія», № 1’2008. Вид-во Сумського державного університету, – Суми: 2008.- С.118-123
Міжкультурна специфіка паремій

друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008 . - С.63-64
Кореляція активного та пасивного стану в англійській мові

друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008. - С.44
Репрезентація в національних культурах гендерних аспектів в міжособовому спілкуванні

друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008. - С.72
Квантитативна суть деяких субстантивів


друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 50-51
3.

Баранова Світлана Володимирівна

Переклад нестандартної лексики англійської мови.

Друк.

Зб. наукових праць «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матеріали Третьої міжвузівської конференції молодих учених.» – Донецьк: - 2005. - С. 33-34
Інтегроване навчання перекладу та іноземної мови.

Друк.

Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: - Вип.22, 2005. - С. 7-9
До питання про функціонування та переклад кількісно-якісних словосполучень у текстах різних стилів.

Друк.

Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологічні Науки». -Суми: - №5(77), 2005. - С. 14-20
Формування мовленнєвої культури на уроці іноземної мови.

друк.

Зб. актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста. – Суми: ICA Інтерпапір, 2006. - С.159-163
Синтаксичні особливості кількісно-якісних словосполучень та проблеми їх перекладу

друк.

Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологічні Науки». -Суми: - №11(95), 2006. - С.130-136
Лексико-граматичні труднощі перекладу у навчанні іноземної мови фахового спрямування

друк.

Зб. матер. ІІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста» – Суми: Слобожанщина, 2007. – С. 146 - 148.
Кількісно-якісне словосполучення як результат категоризації об’єктів оточуючої дійсності

друк.

Ж. «Вісник СумДУ». Сер. «Філологічні науки». – Суми: № 2, 2007. - С. 87-93.
Поліфункціональність кількісно-якісних словосполучень

друк.

Зб. наук. пр. «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур»: Матеріали VI міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: - 2008. – Том 1. – С.15 -18
Репрезентація категорії оцінки в англійській та українській мовах

друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. C.38– 39.

Ткаченко С.О.

Соціофункціональний аспект поповнення економічного лексикону англійської мови

друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.25-26.

Мішкіна Т.

До історії питання про квантитативність та квалітативність

друк.

Ж. «Наукові записки». – вип.. 81 (1). Серія :Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Вінниченка, 2009. - С.15 –18.
Категорія оцінки в англійській та українській мовах

друк.

Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції: Наукове видання. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 84-85.

Ткаченко С.О.Формирование коммуникативной компетенции на занятиях по переводу

друк.

Профессиональное лингвообразование:материалы третьей международной научно-практической конференции. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2009. – С. 7 – 10. – (4 с.)
4.

Медвідь Олена Миколаївна

Комп’ютерний сленг.

Друк.

Збірник наукових праць. «Вісник СумДУ» – Серія Філол. науки. - Суми: - №6(78), 2005. – (6с.)
Національно-культурна специфіка в перекладі.

Друк.

Зб. наукових праць «Мова і культура». –К.,2005. – Вип. 8.- Т. ІІІ. – Ч.2. – (6с.)
Nonsense and Wordplay in L.Carrol’s LiteraryWorks/

друк.

Вісник Сумського Державного Унівеситету. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. - №11 (95)’, 2006. - С.63-67

Бондаренко М.

Прагматичні інтерпретації текстів політичного дискурсу

друк.

Вісник Сумського Державного Унівеситету. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. - №1, 2008. - С.66-72

Ізмайлова І.Г.

Лінгвістичні аспекти текстів інтерв’ю

друк.

Методологічні проблеми сучасного перекладу/ Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції (23-25 січня 2009 року). – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. - С.74-76

Максюта А.В.

Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества

друк.

Наукові записки. – Випуск 81(3). – Серія Філологічні науки (мовознавство):У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Вінниченка, 2009. – С. 131-135

Максюта А.В.

Когнитивный аспект категории квантитативности

друк.

Філософія мови: текст, образ, реальність/ Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції: Наукове видання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 114-115

Максюта А.В.

Прагматический аспект лингвистической категории квантитативности

друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Част. друга.Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 48-49
Перевод дискурса политинтервью

друк.

Актуальные вопросы переводоведения: материалы Всероссийской научн.-практ.конф. с международным участием. Великий Новгород, 21-22 мая 2009г./ отв.ред. О.А.Александрова, О.С.Макарова; НовГУ им.Ярослава Мудрого – В.Новгород, 2009. – С. 231-234

Максюта А.В.

Эволюционный вектор функционирования квантитативных единиц

друк.

Культура народов причерноморья .- Крым, 2009. - С.70-72
5

Косенко Юлія Вікторівна

Роль невербальних засобів комунікації в дискурсі прощання

друк.

Вісник Сумського Державного Унівеситету. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. - №6(78)’, 2005. - С. 23-31
Прагмалингвистика текстов прощания в современном английском языке

друк.

Текст – текстолінгвістика, дискурс – дискурсознавство у світі когнітології: збірник наукових праць. – Львів: ПП. «Арал», 2005. - С.145-150
Статус подяки / вдячності у дискурсі прощання

друк.

Культура народов Причерноморья. XIII международная конференция по функциональной лингвистике «Язык и мир». Ялта, 2006. - С.211-214
Реалізація мовленнєвого етикету в англомовному художньому діалогічному дискурсі прощання)

друк.

Лінгвістичні та методологічні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції– Полтава: АСМІ, 2006. – С.65-68
Феномен запрошення як передзавершальна метакомунікативна одиниця діалогічного дискурсу прощання

друк.

Вісник Сумського Державного Унівеситету. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. - №3(87)’, 2006. - С. 180-183
Передзавершальний етап розмикання комунікативного контакту (на матеріалі сучасної англійської мови)

друк.

Вісник Сумського Державного Унівеситету. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. - Том І, №11(95)‘, 2006. - С. 47-52
Передзавершальний метакомунікативний блок «запрошення» на фінальному етапі англомовної діалогічної взаємодії

друк.

Культура народов Причерноморья. XIV международная лингвистическая конференция «Язык и мир». Ялта, 2007. - С.272-275
Когнітивно-лінгвістичні особливості прощання на матеріалі англомовного художнього діалогічного дискурсу

друк.

Вісник Запорізького національного університету. Серія Філологічні науки. - №2, 2007. – С.115-121
Передзавершальний метакомунікативний блок «вибачення» на фінальному етапі мовленнєвої взаємодії в англомовному художньому діалогічному дискурсі прощання

друк.

Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – Донецьк: ДонНУ. -
Завершальні мета комунікативні одиниці на фінальному етапі англомовної діалогічної взаємодії

друк.

Научный журнал: Культура народов Причерноморья. Симферополь. -2008. -№ 142. - Т.2 . - С.389-391


Реалізація позитивної ввічливості в комунікативному блоці прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)
Вісник СумДУ. Серія «Філологія», № 1’2008. Вид-во Сумського державного університету, – Суми: 2008.- С.45-50
Схожі:

Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconСписок наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки
Зб.: Проблеми зіставної семантики. – Київ: Видавничий центр кнлу, 2005 р. С. 393-399
Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу Чернюк Ніни Іванівни
Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconШвачко Світлана Олексіївна Навчити вчитися друк. Навч посібник. Рек. Мон. Вінниця: Нова книга
Список наукових та навчально-методичних робіт викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconКафедра теорії І практики перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра тпп) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів...
Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconСписок магістерських робіт кафедри теорії та практики перекладу
Макаров С. О. «Лексико-семантичні особливості перекладу дипломатичної термінології»
Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconСписок публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік
Актуальні проблеми теорії та практики еколого-професійної підготовки учителя у системі педагогічної освіти у країнах євроатлантичного...
Список наукових статей викладачів кафедри теорії та практики перекладу з 2005 по 2009 роки iconПерелік публікацій викладачів кафедри
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи