П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки icon

П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки
Скачати 194.08 Kb.
НазваП/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки
Дата22.09.2012
Розмір194.08 Kb.
ТипДокументиТеоретична граматикап/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Термін, обсяг викладання

4 семестр, у обсязі навчальної роботи 72 год., - 2 кр. Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні, практичні заняття) – 40 год.

Завдання дисципліни

У курсі “Теоретична граматика” подається виклад загальних положень сучасної граматичної теорії, ознайомлення з якими орієнтує студента на подальший зовнішній і внутрішній аналіз мовних явищ, та детальний опис теоретичних основ морфологічної й синтаксичної системи англійської мови.

Метою дисципліни є дати концептуальну характеристику граматичним одиницям та явищам, різноманітним методикам їх лінгвістичного аналізу. Предмет сприяє розвитку наукового мислення у студентів та формуванню у них чіткого уявлення про граматичну будову мови.

Для забезпечення міцного засвоєння знань на практичних заняттях виконуються завдання, спрямовані на аналіз та коментування лінгвістичних термінів, та вправи для досліддження граматичних явищ у конкретному лінгвістичному контексті.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: понятійний апарат лінгвостилістики; класифікації частин мови, їх сучасний стан в англійській мові; граматичні категорії в системі морфології; парадигми непредикативних та предикативних синтаксичних одиниць вищого рівня в сучасній англійській мові; методи лінгвістичних досліджень.

Вміти: самостійно критично мислити через набуття вмінь визначати й аналізувати граматичні явища в рамках сучасних мовознавчих концепцій, використовувати лінгво-стилістичні поняття при аналізі парадигматичних і синтагматичних відношень, лексичних і граматичних аспектів слова, принципів розподілу слів на лексико-морфологічні та лексико-синтаксичні класи; давати характеристику граматичних розрядів слів англійської мови, природи, статусу, реалізації та актуалізації їх граматичних категорій у різноманітних контекстах; визначати природу синтаксичних відношень, зв’язків, процесів.


^

Опис дисципліни


4 семестр

Модуль V

Лекційний курс обіймає питання щодо основних підходів до мови, її структури та системи, стосовно морфем, аломорфів, морфів, граматичних значення, форми, опозиції, категорії, класифікації часин мови, теоретичних викладок відносно іменника і дієслова.

Модуль VІ

Матеріал включає розгляд основних синтаксичних теорій, типів синтаксису, синтаксичних відношень, зв’язків, процесів, вивчення особливостей словосполучень, речень, членів речення, висловлювання, дискурсу.

Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання: парадигматичні, синтаксичні відношення, паратаксис, гіпотаксис, граматична категорія, опозиція, головні/другорядні члени речення, тема, рема, прагматичні типи речень, дискурс тощо.


Основна навчальна література

1. Morokhovskaya E.Y. Fundamentals of Theoretical Grammar. – K.: Vyšča Škola, 19…. - p.

2. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M: Vysšaya Škola, 1983.

3. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – Л.: Просвещение, 1971.

4. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1975.

5. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. - Киев: КГПИИЯ, 1989.

Передумова вивчення дисципліни

Навальні дисципліни “Вступ до мовознавства”, “Практичний курс англійської мови”, “Історія англійської мови”

^ Методика викладання методи навчання

З навчальної дисципліни заплановано проведення лекційних занять (4 год. на тиждень) та паралельно з ними практичних занять (2 год на тиждень). Для організації самостійної роботи студентів проводяться індивідуальні заняття під керівництвом викладача, які плануються у розкладі занять, але не є обов’язковими для відвідування студентами (1 год. на тиждень).

^ Контроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентом теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт і індивідуальних завдань. Періодичність контролю – п’ятий тиждень V, VІ модулів та під час атестації.

Лектор

Кандидат філол. наук, доцент Баранова С.В.

Мова викладання

Англійська^

Методика викладання іноземних мов

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

^ Термін, обсяг викладання

7-й семестр, в обсязі навчальної роботи 54 годин.

Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні заняття) – 36 годин.

8-й семестр, в обсязі навчальної роботи 33 години – курсові роботи.

^ Завдання дисципліни

Дати студентам теоретичні знання про основні тенденції в розвитку методики, про основні методичні принципи та поняття, а також практичні навички планування та організації навчального процесу з іноземних мов.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

^ ЗНАТИ: науково-теоретичні основи методики навчання іноземних мов

УМІТИ: аналізувати діючі навчально-методичні комплекси, здійснювати планування навчальної діяльності учнів, організовувати діяльність учнів по формуванню мовної, мовленнєвої країнознавчої та соціокультурної компетенції.

^ Опис дисципліни

7 семестр

Лекції – 20 годин. Зв’язок методики з іншими науками. Система навчання іноземної мови. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземної мови. Формування мовної та мовленнєвої компетенції. Організація та забезпечення процесу навчання в середніх навчальних закладах

^ Практичні заняття – 16 годин. Аналіз навчальних комплексів. Календарне, тематичне, поурочне планування.

Основна навчальна література

1. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. –К. Ленвіт, 2002

2. Рогова Г.В., Рабинович-Сахарова. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М., Просвещение, 1990

3. Шатилов С. Методика преподавания немецкого языка в средней школе. М., Просвещение, 1990

4. Пассов Е.М. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М., Просвещение, 1991

5. Загальноєвропейські рекомендації у мовній освіті: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов, Страсбург. Вид-во Ленвіт, К., 2003

^ Передумова вивчення дисципліни

Навчальні дисципліни “Практичний курс англійської мови”, “Практичний курс німецької мови”, “Психологія”

^ Методика викладання та методи навчання

З навчальної дисципліни заплановано проведення лекцій – 2 години на 2 тижні та паралельно з ними практичні заняття (2год на 2 тижні).

Студенти розробляють тематичні плани під керівництвом викладача та самостійно, моделюють фрагменти уроків на практичних заняттях. Кожний студент пише реферат та захищають його.

У 8-му семестрі студенти виконують курсову роботу з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Обсяг самостійної роботи студента становить 38 годин.

^ Контроль та оцінювання

Поточний контроль: оцінювання, засвоєння теоретичного матеріалу в ході захисту рефератів; проведення занять (фрагментів занять) у своїх групах. Екзамени в зимову екзаменаційну сесію.

Лектор


Старший викладач Чепелюк А.Д.

Мова викладання

Німецька
^

Німецька література

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

^ Термін, обсяг викладання

5-й семестр, в обсязі навчальної роботи годин.

Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні заняття) – 36 годин.

^ Завдання дисципліни

Дати студентам теоретичні знання з літературознавства та німецької літератури.

Мета курсу: тлумачення літературознавчих термінів, створення у слухачів розуміння творів німецьких авторів різних літературно-історичних епох, забезпечення глибокого осмислення призначення літератури для людей в цілому та значення німецької літератури для німецької ментальності та історії культури в цілому.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: основні поняття та визначення літературознавства, класифікація літературних епох в літературі Німеччини, біографій авторів німецької літератури та їх визначні твори закономірності розвитку літератури та німецької мови, створення розуміння літератури в цілому.

УМІТИ: на лінгвістичному рівні: визначати структуру та стилі поетичних та прозаїчних творів німецької літератури, обґрунтовувати твори німецьких, українських та російських письменників, робити художній переклад уривків німецької прози та поезії. Навчитися аналітичному читанню творів німецьких авторів

^ Опис дисципліни

5 семестр

Місце літератури в системі наук. природа та сутність німецької мови. Мислетворча аналітична, реферативна функції. Література, мова та мислення. Біографії та твори німецьких письменників. Давньонімецька мова, давньонімецька література: героїчні пісні, легенди, балади, казки, мінезанг, народні пісні, куртуазні романи, духовні драми, література „memento more“, майстерзанг. Шванки, народна література. Середньонімецька мова. Література Реформації та Контрреформації. Література рококо, барокко, Бидермайер. Сучасна верхньонімецька мова. Ранній, пізній романтизм. “Молода Німеччина”. Література експресіонізму. Літературні течії та напрямки німецької літератури ХХ сторіччя. Сучасна німецька література.

^ Основна навчальна література

1. Гуляев Н.А., Шибанов И.П. История немецкой литературы. М., Высшая школа, 1975, -525с.

2. Кияк Г.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. Вінниця, Нова книга, 2006, -585с.

3. N.A. Shirmunskaja. Deutsche Literatur.16 – 19Jh., Ленинград, Просвещение, 1976, -302с.

4. Богословский В.Н., Гражданская С.Т. История зарубежной литературы ХХ века. М., Просвещение, 1984, - 343с.

5. Шишкина И.П., Смолян О.А. Аналитическое чтение. Л., Просвещение, 1980, -219с.

^ Передумова вивчення дисципліни

Навчальні дисципліни “Практичний курс німецької мови”, “Зарубіжна література”

^ Методика викладання та методи навчання

З навчальної дисципліни заплановано проведення лекцій – 4 години на тиждень^ Контроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентами теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт (рефератів, переклад художніх текстів). Контроль на практичних, лекційних заняттях та під час сесії.

Лектор


Старший викладач Дегтярьова Л.І.

Мова викладання

Німецька, українська, російська.^

Лінгвокраїнознавство Німеччини

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

^ Термін, обсяг викладання

3-й семестр, в обсязі навчальної роботи годин.

Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні заняття) –20 годин,

Практичні заняття – 8 год.

^ Завдання дисципліни

Дати студентам теоретичні та практичні знання у лінгвокраїнознавстві Німеччини.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: основні поняття міжкультурного навчання та міжкультурної свідомості, що є найважливішими поняттями сучасної педагогіки та методики. Студенти повинні розумітися на основних подіях сучасного життя Німеччини, Австрії на основних етапах історичного, політичного та економічного розвитку Німеччини.

УМІТИ: на діагностичному рівні: адекватно та чутко реагувати на слова, поведінку, ментальність, культуру співрозмовника з інших країн, іншою культурою, розумітися на культурній диференції та інтерференції між рідною та іноземною культурами, знати географічне положення Німеччини, адміністративно-політичний устрій, основні традиції та звичаї, офіційні, релігійні та народні свята, промислово-економічний устрій, систему освіти, видатних людей з різних галузей науки та культури.

^ Опис дисципліни

3 семестр

Значення лінгвокраїнознавства для майбутніх перекладачів та інтеркультурного навчання. Вчитель – посередник між світовою культурою та учнем, перекладач – посередник між світовою культурою та своєю. Ментальність німецької нації. Німецька писемність. Землі Німеччини, столиці, визначні місця, архітектурні пам’ятки, особливості історичного розвитку. Історія Німеччини, стародавня Німеччина, середньовіччя, нова та новітня історія. Основні історичні події. Політичний устрій, політичні партії, Бундестаг, Бундесрат, кабінет міністрів, федеральний канцлер, федеральний президент. Промисловість, економіка. Система освіти: дитячі садки, школи, фахові, спеціальні, професійні школи, коледжі, вищі фахові школи та університети. Офіційні, релігійні, народні свята, традиції та звичаї німців. Видатні люди Німеччини з різних галузей науки, культури, політики.

^ Основна навчальна література

1. Olena Kudina. Die Länder, wo man Deutschen spricht. Вінниця. –Нова книга, 2002, -341с.

2. Гінка Б., Зінь Р. Типово німецьке: стереотипи та реальність. Тернопіль. Навчальна книга, 2004, -367с.

3. Факти про Німеччину. Бонн, 2001, -512с.

^ Передумова вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна “Практичний курс німецької мови”

Методика викладання та методи навчання

Навчальна дисципліна за планом проведення: лекції – 2 години на 2 тижні.

Семінари – 2 години на 2 тижні.

^ Контроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за системою оцінювання та засвоєння студентами теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт (рефератів), індивідуальних завдань. Періодичність контролю на семінарах та під час екзаменаційної сесії.

Лектор


Старший викладач Дегтярьова Л.І.

Мова викладання

Німецька, українська, російська^

Основи наукових досліджень

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

^ Термін, обсяг викладання

5-й семестр, у обсязі навчальної роботи 10 години.

Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні заняття) – 10 годин.

^ Завдання дисципліни

Метою викладання курсу “Основи наукових досліджень” є сприяння оволодінню молодими спеціалістами логікою наукового мислення, механізмами ведення досліджень в галузі лінгвістики, набуття та розвиток навичок аналізу лінгвістичних явищ та уміння робити узагальнення та висновки з проаналізованого матеріалу, ознайомлення молодих лінгвістів з сучасними досягненнями в методиці наукових досліджень.

Завдання курсу, полягає у забезпеченні студентів теоретичною основою проведення науково-дослідницької роботи, ознайомленні з методикою її проведення, виробленні певних навичок наукового пошуку.

Після засвоєння матеріалу даної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: специфіку науки як особливого суспільного явища, тенденції та напрямки в методології лінгвістичних досліджень, основні напрямки дослідження в лінгвістиці, особливості синхронних та діахрониних досліджень.

УМІТИ: вибрати проблему для дослідження, підібрати методику аналізу емпіричного матеріалу, отриманого суцільною вибіркою, здійснювати вибір потрібних теоретичних джерел та кодувати їх, уміти вести “картки” та користуватися ними, оформляти результати наукового дослідження, робити посилання та оформляти список використаної літератури

^ Опис дисципліни

7 семестр. Модуль 1

вступ. Курс обіймає питання необхідності зміни поколінь науковців, проблеми та завдання наукових кадрів. Розглядаються основні напрямки і тенденції в лінгвістичних дослідженнях, особливості підбору методів аналізу матеріалу. Звертається увага на особливості вибору теми, постановку завдань дослідження, підбору емпіричного матеріалу та теоретичних відомостей з проблеми дослідження, відбору та бракування теоретичних джерел.

В курсі розглядаються питання синхронії та діахронії в дослідженнях, тенденції в методології сучасних досліджень архітектоніках стилю та мови наукової роботи, захист наукової роботи.

Основна навчальна література

1. И.В. Арнольд. Основы лингвистических исследований. Л., 1990

2. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. М., 1973

3. Курс общей лингвистики. М., 1973

4. Г. Глисон. Введение в десприптивную лингвистику. М., 1959

5. Іванов Б.К. К процедуре квантитативного исследования типологии межуровневых свіязей. –АКД.-М., 1967

6. В.И. Кодухов. Введение в языкознание. М., 1987

7. Кубрякова Е. Основы морфологическогоа нализа. –АДД. М., 1971

8. В. Томсен. История языкознания до конца 19 века. М., 1938

9. B.Block, G.Trager. Outline of Linguistic Analysis of Words.- N.Y., 1942

10. E.Nida. Morphology. The Descripitivt Analysis of Words.N.Y., 1941

11. Z. Harroes. Method in Structural Linguistics. Baltimore, 1944

12. Ф.М. Березин. История лингвистических учений. М., 1975

13. Швачко С.А., Дудченко М.Н. Организация научно-исследовательской работы студентов., 1986

^ Передумова вивчення дисципліни

Навчальні дисципліни “Методологічні проблеми перекладознавства”, “Граматичні проблеми перекладу”, “Лексикологія”, “Історія англійської мови”.

^ Методика викладання та методи навчання

Навчальний матеріал подається у вигляді лекцій, лекцій-дискусій та лекцій з виділенням часу для практичних спроб аналізу, оформлення роботи та ін.

^ Контроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з даної дисципліни оцінюється за ситемо прийнятою в університеті. Застосовується бліц-опитування.

Лектор


К.філол.н., доц. Чернюк Н.І.

Мова викладання

Українська^

Практичний курс англійської мови

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

^ Термін, обсяг викладання

1, 2-й семестри, в обсязі навчальної роботи:

1 семестр - 414 годин (11,5 кр.)

2 семестр – 306 годин (8,5 кр.)

Загальний обсяг аудиторної роботи – 160 годин у 1 семестрі.

130 годин – у 2 семестрі

^ Завдання дисципліни

Практичний курс розширює компетенцію студентів з таких аспектів як: читання, аудіювання, висловлювання за комунікативною ситуацією, усне діалогічне та монологічне мовлення, писемне спілкування, навчальний усний та письмовий переклад, як на рівні речення, так і на рівні тексту; коректна фонетична інтерпретація тексту, розуміння на слух до 90 – 100% фактичної інформації, що стосується особистого, суспільного, академічного життя, зазначених у програмі, розрізнення як основного змісту, так і специфічних деталей, за умови чіткої артикуляції на вимоги на середньому рівні швидкості мовлення. В обсязі практичного курсу вдосконалюється компетенція студентів у вільному спілкуванні на знайомі теми, пов’язані з особистим, академічним і суспільним життям; володінні лексичними одиницями та граматичними структурами. Можливість обміну інформацією, перевірка її та підтвердження її, пояснення надзвичайних ситуацій, їх аналіз.

Підготовка до бесід на знайомі теми. Стисле коментування своєї та іншої точок зору. Підтримання дискусії. Написання особистих листів з детальним описом вражень, почуттів й запити про надання простої інформації негайного значення. Методи навчання усного та письмового перекладу, засвоєння лексичних одиниць та граматики для формування перекладацьких умінь; вміння перевираження змісту вихідного тексту засобами системи мови перекладу та адаптації перекладного тексту, що утворюється, до комунікативної компетенції адресата перекладу; мовній нормі мови перекладу. Усний або письмовий переклад.

В процесі навчання студенти повинні:

ЗНАТИ: на понятійно-аналітичному рівні: основні поняття з фонетики англійської мови; класифікацію фонем; основні поняття граматичних аспектів англійської мови; методику фонетичного та морфологічного аналізу; слово будову англійської мови; засоби перекладу з англійської мови на рідну мову та з рідної на англійську мову.

УМІТИ: на діагностичному рівні: прочитати і перекласти на рідну мову та проаналізувати текст; вільно спілкуватися на задану тему і перекладати з рідної мови на англійську ситуативні тексти; коментувати фонетичний, морфологічний та синтаксичний аналіз морфем та речень (фраз); виконувати роботу над мовним матеріалом, як аудіювання, комунікативні вправи з виходом у практику перекладу, дитестування текстів, мовленнєво-перекладної вправи на матеріалі домашнього та індивідуального читання.

^ Опис дисципліни

1 семестр

Модуль 1 (1 к/р); 2 (1к/р), 3 (1к/р).

Практичний курс англійської мови передбачає поглиблення компетенції студентів в таких аспектах мови як: (говоріння) мовленнєва діяльність, граматика мови (фонетика, морфологія, синтаксис); письмо, переклад.

Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання: знання студентами головних розділів граматики за шкільною програмою; поняття про діалогічну та монологічну мову, навички читання, письма, перекладу, спілкування.

^ Основна навчальна література

1. Аракін В.Д. Практичний курс англійської мови. – М., “В.Ш.”, 2004р., 448с.

2. Черноватий Л.М., Карабан В.І. практичний курс англійської мови для студентів 1 курсу. –Вінниця, “Нова книга”, 2005, -416с.

3. Каушанская В.Л. грамматика английского языка. Изд.7. –М., 2007, -318с.

^ Передумова вивчення дисципліни

Знання програми середньої школи

Методика викладання та методи навчання

З навчальної дисципліни проводиться 12 годин практичних занять на тиждень. Для організації самостійної роботи студентів проводяться індивідуальні заняття під керівництвом викладача, які плануються у розкладі занять, але не є обов’язковими для відвідування студентами (1 год. на тиждень).

^ Контроль та оцінювання

Поточний контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентом теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт і індивідуальних завдань. Періодичність контролю – кожного шостого тижня (модульний контроль) та під час екзаменаційної сесії.

Лектор


Старший викладач Курило Г.В.

^ Мова викладання

Англійська, українська

Практичний курс другої іноземної мови ( німецька ).
п/п

Нормативна ( обов'язкова ) дисципліна професійної та практичної підготовки


^ Термін, обсяг викладання

3 семестр, у обсязі навчальної роботи -144 год. Загальний обсяг аудиторної роботи, практичні заняття- 90 год.

4 семестр, у обсязі навчальної роботи -238 год. Загальний обсяг аудиторної роботи, практичні заняття-120 год.

^ Завдання дисципліни

Дати студентам базові знання та практичні навички з німецької мови.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студенти повинні:

Знати:

1.Основні поняття граматичних аспектів німецької мови;

2. методику фонетичного та морфологічного аналізу;

3. словотворення німецької мови;

4. будову слів в німецькій мові;

5. класифікацію фонем.

Вміти:

1. Перекладати з німецької мови на рідну та з української на німецьку тексти певних тем;

2. Будувати прості та складні речення;

3. Вільно спілкуватися на теми « Мій вихідний день », «Робочий день студента», « Пошта», « Свята в Німеччині», « Свята в Україні» та інші;

4. Складати діалоги;

5. Виконувати різні види робіт з текстом: аудіювання, переказ, питання;

6. Мовленнєво- перекладні вправи з текстами.

Опис дисципліни

3 семестр

Модуль 1 ( 3 )

Перехідні та неперехідні дієслова liegen/ legen, stehen/stellen, sitzen/ setzen, hängen/hängen;

Зворотні дієслова та місце sich у реченні;

Партіцип цвай, утворення перфекту, допоміжні дієслова sein/ haben;

Іменники в однині та множині.

Модуль 2 ( 3 )

Модальні дієслова müssen, sollen, wollen, mögen, können, dürfen в теперішньому часі;

Складносурядні речення;

Порядок слів після сполучників сурядності

Узагальнення матеріалу щодо прийменників з датівом та акузатівом.

Модуль 3 ( 3 )

Минулий час ( перфект );

Відмінювання прикметників ( слабка, сильна та змішані групи );

Відмінювання прикметників після слів etwas, viel, wenig, nichts;

Повторення граматичного матеріалу.

Модуль 1 ( 4 )

Родовий відмінок;

Власні та географічні назви в родовому відмінку;

Прийменники, які вимагають після себе родового відмінку;

Прийменникові займенники;

Складнопідрядні речення, підрядні речення причини.

Модуль 2 ( 4 )

Ступені порівняння прикметників;

Відмінність між als/ wie;

Різниця між lieber/ besser, mehr/ grösser, weniger/ kleiner.

Парні сполучники.

Модуль 3 ( 4 )

Утворення та вживання минулого часу ( претеріт );

Узагальненя матеріалу по прикметниках та ступенях порівняння прикметників та прислівників;

Повторення про родовий відмінок;

Складні речення.

Основна навчальна література

1. В.Юнг. Грамматик немецкого языка. – Спб.: Лань, 1996. – 544 с.

2. Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Время неметкому. В 3 ч. Ч.1. – М.: Ин. язик, 2002. – 752 с.

3. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка.– М.: ЧеРо, 2000. – 336 с.

4. Попов А.А. Немецкая грамматика от А до Z. – М.: Иностранный язык, 2000. – 272 с.

5. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – Киев: Логос, 2000. – 352 с.

6. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. О Германии вкратце. – М.: Лист, 1998. – 208 с.

Передумова вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна « Практика англійської мови»

^ Методика викладання так методи навчання

З навчальної дисципліни за планом проведення практичних занять ( 3 семестр – 4 години на тиждень; 4 семестр – 8 годин на тиждень ). Для організації самостійної роботи студентів проводяться індивідуальні заняття під керівництвом викладача, які плануються у розкладі занять , але не є обов'язковими для відвідування студентами ( 2 години на 2 тижні ).

^ Контроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентом теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань, а також індивідуальна робота.

Періодичність контролю- кожного шостого навчального тижня ( модульний контроль ) і під час екзаменаційної сесії.

Викладач

Проценко О.В.

Мова викладання

Українська, німецька.

Схожі:

П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки iconП/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки
У курсі “Теоретична граматика” подається виклад загальних положень сучасної граматичної теорії, ознайомлення з якими орієнтує студента...
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Статус дисципліни, цикл: дисципліна професійної та практичної підготовки, обов’язкова частина
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Статус дисципліни, цикл: дисципліна професійної та практичної підготовки, обов’язкова частина
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки iconПрограма Всеукраїнського проблемного семінару «Обов’язкова дошкільна освіта: міф, реальність чи об’єктивна необхідність?»
Всеукраїнський проблемний семінар «Обов'язкова дошкільна освіта: міф, реальність чи об’єктивна необхідність» за участю Всеукраїнської...
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки iconО. В. Давидов кандидат географічних наук Л. М. Богадьорова Пояснювальна записка
Навчальна дисципліна «Екологічний менеджмент» є складовою варіативної частини циклу професійної та практичної підготовки фахівців...
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки iconНавчальна програма дисципліни «Гідрологія»
Нормативна навчальна дисципліна «Гідрологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки iconПояснювальна записка Дисципліна «Екологічна експертиза» представляє собою фахову дисципліну, яка формує комплексне уявлення про Мета курсу
«Екологічна експертиза» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки icon1. Теорія електричних кіл та сигналів [1 2]
Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи