Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія icon

Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Скачати 153.46 Kb.
НазваВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Дата22.09.2012
Розмір153.46 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua

e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, вересень 2004 р.

1. Комп`ютерна техніка і технологія.

1.

004(075.8) И 74

Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2003.- 640 с.

Кільк. прим.: 1 уз

2.

004(075.8) С 29

Савчук Л. О., Гришпинюк О. В.

Інформатика і комп'ютерна техніка: Навчальний посібник.- К.: Професіонал, 2004.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 уз

3.

004.4 М 44

Меженный О. А.

Windows XP. Самоучитель.- М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 нз

4.

004.42(075.8) Б83

Боровик В. А.

Программирование: Учеб. пособие по дисциплине "Программирование" для студ. мех.-мат. ф-та всех форм обучения. Ч.2/ В.А.Боровик, Н.В.Тыркусова.- Сумы: СумГУ, 2004.- 120 с.

Кільк. прим.: 71: 36 аб, 30 каф. инф., 2 кх, 3 уз

5.

004: 338.24(075.8) И 74

Информационные технологии управления: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 нз

6.

004:657(075.8) Ш 66

Шквір В. Д.

Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник/ В.Д.Шквір, А.Г.Загородній, О.С.Височан.- Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2003.- 268 с.

Кільк. прим.: 1 уз

7.

004:658.012.4 Г 75

Грабауров В. А.

Информационные технологии для менеджеров.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 368 с.- (Прикладные информационные технологии)

Кільк. прим.: 1 нз


2. Гуманітарні науки.

8.

008(075.8) П 44

Подольська Є. А.

Культурологія: Навчальний посібник/ Є.А.Подольська, В.Д.Лихвар, К.А.Іванова.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 уз

9.

016 Ч 45

Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики: Бібліографічний покажчик/ За заг. ред. О.Лучук, Т. Лучука.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 194 с.- (Українська бібліографія. Нова серія. Ч.13)

^ Кільк. прим.: 2 прим.: 1 ДІВ, 1 кс

10.

016(477) В 42

Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України. 1998 - 2003: Бібліограф. покажчик/ Редкол.: І. Ф. Курас та ін.- К., 2003.- 754 с.

Кільк. прим.: 2: 1 ДІВ, 1 кс

11.

016(477) К53

Книга в Україні 1861 - 1917: Матеріали до до репертуару української/ Уклад.: С.Й. Петров, С.С. Петров.- Вип. 6 "Е, Є, Ж".- К., 2004.- 268 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

12.

016: 091 Г 56

Гнатенко Л.

Слов'янська кирилична рукописна книга ХV ст.: З фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог/ Редкол.: О. С. Онищенко та ін.- К., 2003.- 196 с.

Кільк. прим.: 1 кс

13.

016:929 Л 84

Лукаш М.

Бібліографічний покажчик.- Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 356 с.- (Українська бібліографія. Нова серія; Ч. 10)

Кільк. прим.: 1 ДІВ

14.

02(477) (06) Н34

Наукові праці національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського/ Ред. кол.: О.С. Онищенко та ін.- Вип. 11.- К., 2003.- 656 с.

Кільк. прим.: 1 кс

15.

061.12(091) І-90

Історія Національної академії наук України (1938 - 1941): Документи і матеріали/ Редкол.: О.С. Онищенко та ін.- К., 2003.- 920 с.

Кільк. прим.: 1 кс

16.

061.12(091) І-90

Історія Національної академії наук України (1934 - 1937): Документи і матеріали/ Редкол.: О.С. Онищенко та ін.- К., 2003.- 831 с.

Кільк. прим.: 1 кс


3. Філософія. Психологія.

17.

1(075.8) Б 53

Бессонов Б. Н.

Философия: Курс лекций.- М.: ООО"Изд-во АСТ": ООО"Изд-во Астрель", 2004.- 317 с.

Кільк. прим.: 1 уз

18.

1(075.8) С 36

Сілаєва Т. О.

Філософія: Курс лекцій.- Тернопіль: СМП "Астон", 2003.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 уз

19.

1(075.8) Ф 56

Філософія: Навчальний посібник/ За заг. ред. Ю. В. Осічнюка.- К.: Атіка, 2003.- 461 с.

Кільк. прим.: 1 уз

20.

1(075.8) Ф 56

Философия: Учебное пособие для высших учебных заведений/ Под ред. В. П. Кохановского.- 6-е изд., перераб. и доп.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.- 576 с.- (Серия "Высшая школа")

Кільк. прим.: 2 уз

21.

124.5: 378 Я 77

Ярошенко А. О.

Ціннісний дискурс освіти: Монографія.- К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004.- 156 с.

Кільк. прим.: 1 кс

22.

140.8 Б 55

Бех В. П.

Человек и Вселенная: когнитивный анализ: Монография.- 2-е изд., доп.- Запорожье: Просвіта, 2003.- 148 с.

Кільк. прим.: 1 кс

23.

159.9(075.8) С33

Серьожникова Р. К.

Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник/ Р.К.Серьожникова, Н.Д.Пархоменко, Л.С.Яковицька.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 243 с.

Кільк. прим.: 1 уз


4. Релігія. Теологія.

24.

26/28 О 75

Основы социальной концепции русской православной церкви.- М., 2001.- 127 с.

Кільк. прим.: 1 кс

25.

26/28(063) В 52

Віра і розум - двоє крил людського духу: Матеріали наукового колоквіуму по енцикліці Папи Римського Івана Павла ІІ "Віра і розум".- К.: Світ знань.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 кс


5. Статистика. Соціологія.

26.

311.3(075.8) Б 42

Бек В. Л.

Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2003.- 288 с.

Кільк. прим.: 2 нз

27.

311.3(075.8) Г 63

Гончарук А. Г.

Основи статистики: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури.- 125 с.

Кільк. прим.: 1 нз

28.

316.244 М 29

Мартинов А. Ю.

Історична соціологія (циклічна парадигма): Монографія.- К.: УАІД "Рада", 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 кс

29.

316.334.4 С 13

Савчук С. В.

Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук.- Чернівці: Рута, 2003.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 кс


6. Економіка. Економічна наука.

30.

33(091)(075.8) И 90

История экономики: Учебник / Под общ. ред. О. Д. Кузнецовой и И. Н. Шапкина.- Львов: ИНФРА-М, 2002.- 384 с.- (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 нз

31.

330.101.541(075.8) А23

Агапова Т. А., Серегина С. Ф.

Макроэкономика: Учеб.- 3-е изд.- М.: Дело и Сервис, 2000.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 нз

32.

330.101.542 С 30

Мікроекономіка / Семюелсон, А.Пол, Нордгауз, Д.Вільям; Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.- 676 с.

Кільк. прим.: 1 нз

33.

330.101.542(075.8) Г 70

Горобчук Т. Т.

Мікроекономіка: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 нз

34.

330.111.4 Д 69

Дорогунцов С. І.

Безпека розвитку і безпека стабільності - відповідь на виклики глобалізації / С.І.Дорогунцов, О.М.Ральчук, А.М.Федорищева.- К.: Товариство "Знання" України, 2004.- 40 с.

Кільк. прим.: 2 кс

35.

330.322(075.8) М 14

Майорова Т. В.

Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 376 с.

Кільк. прим.: 1 нз

36.

331(075.8) Б 91

Буряк П. Ю. та ін.

Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / П. Ю.Буряк, Б.А. Карпінський, М. І.Григор'єва. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440 с.

Кільк. прим.: 1 нз


7. Фінанси.

37.

336(075.8) Р 69

Романенко О. Р.

Фінанси: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 312 с.

Кільк. прим.: 1 нз

38.

336.1(477) (075.8) В 19

Василик О. Д., Павлюк К. В.

Державні фінанси України: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 608 с.

Кільк. прим.: 1 нз

39.

336.132.11(075.8) К 43

Кириленко О. П.

Місцеві фінанси: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2004.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 нз

40.

336.132.11(075.8) К 43

Кириленко О. П.

Місцеві фінанси: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2004.- 192 с.

Кільк. прим.: 147: 104 аб, 3 нз, НЛох - 3, НЛеб - 3, НБіл - 3, Крол - 3, ЛипД - 1, НМих - 1, ІКон - 1, Шост - 1, МогП - 3, Глух - 3, Крас - 3, НБар - 3, НовС - 3, Свес - 3, НОхт - 3, Трос – 3.

41.

336.225(075.8) Ч 49

Чернявський О. П.

Організація і методика податкових перевірок: Навчальний посібник / О.П.Чернявський, В.П.Хомутенко, В.В.Немченко.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 нз

42.

336.74/77(075.8) Р 83

Руденко Л. В.

Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник.- К.: ЦУЛ, 2003.- 616 с.

Кільк. прим.: 1 нз

43.

338.46(075.8) Т 48

Ткаченко Л. В.

Маркетинг послуг: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 нз


8. Торгівля. Міжнародні економічні відносини.

44.

339.138(075.8) Г 61

Голомша Н. Є.

Маркетинг: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2004.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 нз

45.

339.138(075.8) П 49

Полторак В. А.

Маркетингові дослідження: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 387 с.

Кільк. прим.: 1 нз

46.

339.543(075.8) Г 79

Гребельник О. П.

Основи митної справи: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 600 с.

Кільк. прим.: 1 гум

47.

339.7(075.8) В 19

Васенко В. К.

Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.-

216 с.

Кільк. прим.: 1 нз

48.

339.9(075.8) З 78

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ За ред І. В. Багрової.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 580 с.

Кільк. прим.: 1 нз

49.

339.9(075.8) Р 18

Рум'янцев А. П., Рум'янцева Н. С.

Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 377 с.

Кільк. прим.: 1 нз

50.

339.9(075.8) Ш 67

Школа І. М.

Міжнародні економічні відносини: Підручник / І.М.Школа, В.М.Козменко, О.В.Бабінська.- К.: КНТЕУ, 2003.- 589 с.

Кільк. прим.: 1 нз

51.

339.923 Є24

Єврорегіони: потенціал міжетнічної гармонізації: Збірка наукових праць.- Чернівці: Букрек, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 кс


9. Право. Юриспруденція.

52.

341.231.14-053.2-055.2 Б18

Баймуратов М. А.

Защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций и международное право: Монография.- Одесса: Юридична література, 2003.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 кс

53.

342.4(075.8) Б 20

Балакірєва Р. С.

Конституційне право України: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 210 с.

Кільк. прим.: 1 гум

54.

343(075.8) К 66

Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського.- К.: АТІКА, 2001.- 432 с.

Кільк. прим.: 1 гум

55.

343.2/7(477) Т 35

Терентьев В. И.

Уголовная ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины: Монография.- Николаев, 2004.-

189 с.

Кільк. прим.: 1 кс

56.

343.9(477) Н 34

Науково-практичний коментар кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Каннон, А. С. К., 2003.- 1104 с.

Кільк. прим.: 1 гум
57.

343.9(477) Н 34

Науково-практичний коментар кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Каннон, А. С. К., 2003.- 1104 с.

Кільк. прим.: 1 гум

58.

346(477)(075.8) Ч 49

Чернадчук В. Д., Сухонос В. В.

Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник.- 2-е вид., стереот.- Суми: Університетська книга, 2003.- 220 с.

Кільк. прим.: 1 гум

59.

347.73:349.4 Х 86

Хохуляк В.

Правовое регулирование земельного налога в Украине.- Черновцы: Рута, 2004.- 278 с.

Кільк. прим.: 1 кс


10. Державно – адміністративне управління. Військова справа.

60.

352(477) Б18

Баймуратов М. А., Григорьев В. А.

Муниципальная власть: атуальные проблемы становления и развития в Украине: Монография.- Одесса: Юридична література, 2003.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 кх

61.

355(075.8) Ш 78

Шоботов В. М.

Цивільна оборона: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 438 с.

Кільк. прим.: 1 уз


11. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля.

62.

37(477) А 43

Актуальні проблеми приватної освіти в Україні / Медведчук С., Романчук Я., Ханик Я., Якимів І.- Львів: Академічний Експрес, 1997.- 135 с.

Кільк. прим.: 1 нз

63.

37(477) О 72

Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події / За заг. ред. В. Г. Кременя.- К.: Вища школа, 2001.- 159 с.

Кільк. прим.: 1 нз

64.

378(059) К 17

Календар-довідник: 2003 - 2004 навчальний рік / Відповід. за випуск: В. Є. Панченко, Н. Р. Шумкова, В. Й. Соловйова та ін.- К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003.- 135 с.

Кільк. прим.: 1 кс

65.

378(066) П 78

Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. Випуск 37/ Редкол.: В. Г. Кремень, М. Ф. Степко, К. М. Левківський та ін.- К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004.- 195 с.

Кільк. прим.: 1 нз

66.

378(073) М 74

Могилянські студії: Навчальні плани, анотації дисциплін, професорсько-викладацький склад / Відпов. за випуск: В. Є. Панченко, Н. Р. Шумкова, В. М. Зубко та ін.- К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003.- 383 с.

Кільк. прим.: 1 кс

67.

378(091)(477.54) Н 40

Невичерпне джерело духовності: (Нариси про діяльність музеїв історії вищих навчальних закладів м. Харкова)/ За заг. ред. В. І. Астахової.- Харків: Видавництво НУА, 2003.- 138 с.

Кільк. прим.: 1 кс

68.

378.1 С 83

Стратегия гуманизма (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ "ХПИ" - ХГУ "НУА"/ Под общей ред. В. И. Астаховой, Л. Л. Товажнянского.- Х.: Изд-во НУА, 2004.- 211 с.

Кільк. прим.: 1 кс

69.

378.1(066) О 64

Організація навчально-виховного процесу: Досвід роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Редкол.: Хоменко М. П., Дудник Т. П., Дзюба В. І. та ін.- К., 2004.- 201 с.

Кільк. прим.: 1 нз


12. Мовознавство.

70.

4И(Англ.) (075.8) В 36

Верховцова О. М.

Making a new start: Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту.- Вінниця, 2002.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 уз

71.

4И(Англ.) (075.8) В 36

Верховцова О. М.

Making a new start: Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту.- Вінниця, 2002.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 уз

72.

4У(075.8) П 39

Плотницька І. М.

Ділова українська мова: Навчальний посібник.- 2-е вид., переробл. і доп.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 уз


13. Природничі науки.

73.

502.3(075.8) Е45

Екологія: Основи теорії і практикум. Навчальний посібник / Потіш А.Ф., Гвоздецький О.Г., КозаксЗ.Я.- Львів: Новий Світ, 2003.-

296 с.

Кільк. прим.: 5: 3 аб, 2 нз

74.

504.06 М 54

Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. Л. Г. Мельника та О. І. Карінцевої.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 нз

75.

519.2(075.8) Т 85

Турчин В. М.

Теорія ймовірностей: Основні поняття, приклади, задачі. Навчальний посібник.- К.: Видавництво А. С. К., 2004.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 уз

76.

519.21(075.8) С 31

Сеньо П. С.

Теорія ймовірностей та математична статистика: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 уз

77.

519.8(075.8) З-17

Зайченко Ю. П.

Дослідження операцій: Підруч.- 4-те вид., перероб. і доп.- К.: ЗАТ"ВІПОЛ", 2001.- 688 с.

Кільк. прим.: 1 уз
78.

53(076.1) В75

Ворошило О. І.

Збірник задач з фізики: Навч. посіб. Ч.1. Механіка/ О.І.Ворошило, В.Ф.Нефедченко, А.М.Юнда.- Суми: СумДУ, 2004.- 113 с.

Кільк. прим.: 121: 116 аб, 3 уз, 2 кс

79.

532(075.8) З-13

Завойко Б. М., .Лещій П. Н.

Технічна механіка рідин і газів: Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Б. М.Завойко, П. Н. Лелій. - Львів: Магнолія Плюс, 2004.- 119 с.

Кільк. прим.: 15: 10 аб, 3 уз, 2 уз

80.

539.19(075.8) К 49

Клим М. М., Якібчук П. М.

Молекулярна фізика: Навчальний посібник.- Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003.- 544 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

81.

550.83:622 О 86

Отраслевые методические рекомендации по применению магнитодинамических методов прогнозирования оползневых процессов пород бортов карьеров по добыче огнеупорного и нерудного металлургического сырья / Разработчик Соболев Е. Г.- Донецк, 1992.- 85 с.

Кільк. прим.: 1 кх

82.

550.83:622 О 86

Отраслевые методические рекомендации по применению магнитодинамических методов обнаружения структурных неоднородностей на месторождениях огнеупорного и нерудного металлургического сырья / Разработчик Соболев Е. Г.- Донецк, 1992.- 72 с.

Кільк. прим.: 1 кх

83.

551.5(075.8) А 72

Антонов В. С.

Короткий курс загальної метеорології: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 уз

14. Техніка. Технології.

84.

621.01(075.8) Д79

Дубровська Г. М., Ткаченко А. П.

Системи сучасних технологій: Навч. посіб.- Изд. 2-е, перераб. і доп.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 уз

85.

621.01(075.8) Е 30

Егоров А. А., Стародубов С. Ю.

Основы проектирования механосборочных участков и цехов: Учебное пособие (для студентов спец. 7. 090202 "Технология машиностроения").- Алчевск: ДГМИ, 2004.- 48 с.

Кільк. прим.: 14: 11 аб, 3 уз

86.

621.3(076.1) З-41

Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Ч.1 / За ред. А.Ю.Воробкевича, О.І.Шегедіна.- К.: МагноліяПлюс, 2004.- 224 с.

Кільк. прим.: 90: 87 аб, 3 уз

87.

621.318 З 25

Зекцер Д. М.

Расчеты и проектирование электромагнитных систем автоматики и телемеханики.- Х.: РЦНИТ, 2003.- 277 с.

Кільк. прим.: 1 кс

88.

621.38(075.8) С78

Стахів П. Г.

Основи електроніки: Функціональні елементи та їх застосування. Підручник / П.Г.Стахів, В.І.Коруд, О.Є.Гамола.- Львів: Магнолія Плюс, 2003.- 208 с.

Кільк. прим.: 40: 37 аб, 3 уз

89.

621.4(075.8) Г 95

Гуржий А. А., Огородников П. И.

Теплотехника: Курс лекций.- К.: Издательский Дом "Слово", 2003.- 254 с.

Кільк. прим.: 1 уз

90.

624.012 Ф 76

Фомица Л. Н., Сумбатов Р. А.

Измерение напряжений в железобетонных конструкциях.- К.: Будівельник, 1994.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 кх

91.

629.73 К82

Кривов Г. А.

Система управления качеством производства авиационной техники / Г.А.Кривов, В.А.Матвиенко, В.А.Резников.- К.: Техніка, 2004.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 кх


15. Сільське господарство.

92.

630 В 65

Воспроизводство лесных ресурсов: Эколого-экономические проблемы / Я. В.Коваль, Е.В.Мишенин, А.М.Царенко,О.А.Литвиненко, И.Я.Антоненко.- К.: СОПС Украины НАН Украины, 2002.- 314 с.

Кільк. прим.: 4 кс


16. Бухгалтерський облік.

93.

657(075.8) К 71

Косміна Р. М.

Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2003.- 174 с.

Кільк. прим.: 1 нз


17. Економіка підприємства. Менеджмент.

94.

658(075.8) Б 77

Бойчик І. М.

Економіка підприємства: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 480 с.

Кільк. прим.: 1 нз

95.

658(075.8) С 34

Сідун Є. А., Пономарьова Ю. В.

Економіка підприємства: Навч. пос.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 436 с.

Кільк. прим.: 1 нз

96.

658.012.34 Р 60

Родкина Т. А.

Информационная логистика.- М.: ЭКЗАМЕН, 2001.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 нз

97.

658.012.4(075.8) Е 80

Ершова И. Г.

Теория организации: Учебное пособие.- Курск, 2001.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 нз

98.

658.012.4(075.8) К 59

Козменко С. М.

Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник / С. М. Козменко, Ф. І. Шпиг, І. В.Волошко.- Суми: Університетська книга, 2003.- 734 с.

Кільк. прим.: 1 нз

99.

658.012.4(075.8) М 71

Міщенко А. П.

Стратегічне управління: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 нз

100.

658.012.4(075.8) С 50

Смиричинський В. В., Смиричинський А. В.

Основи логістичного менеджменту: Навчальний посібник.- Тернопіль: Економічна думка, 2003.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 нз

101.

658.012.4(075.8) С 91

Сухарський В. С.

Менеджмент (загальний з основами спеціального).- Тернопіль: Астон, 2004.- 528 с.

Кільк. прим.: 1 нз

102.

658.012.4(075.8) Ш 67

Школа І. М., Михайловська О. В.

Операційний менеджмент: Практикум.- Чернівці: Книги - ХХІ, 2004.- 376 с.

Кільк. прим.: 51: 31 аб, 4 нз, НЛох - 1, НЛеб - 1, НБар - 1, МогП - 1, Глух - 1, Крас - 1, НКон - 1, ІКон - 1, НОхт - 1, НовС - 1, Трос - 1, НРом - 1, НБіл - 1, Крол - 1, Свес - 1, Шост - 1)

103.

658.012.4: 008 К 93

Куриляк В. Є.

Міжкультурний менеджмент.- Тернопіль: Астон, 2004.- 239 с.

Кільк. прим.: 1 кс

104.

658.155(075.8) М 73

Мних Є. В.

Економічний аналіз: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 412 с.

Кільк. прим.: 1 нз
18. Теорія автоматизації. Кібернетика.

105.

681.2(075.8) Ш 24

Шаповаленко О. Г., Бондар В. М.

Основи електричних вимірювань: Підручник.- К.: Либідь, 2002.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 кс

106.

681.5(075.8) Г 62

Голубенко А. Л.

Теория технических систем: Учебное пособие / А.Л.Голубенко, А.С.Петров, А.Л.Кашура.- К.: Арістей, 2004.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 уз


19. Географія. Історія. Історичні науки.

107.

908(5)(075.8) І 26

Ігнатьєв П. М.

Країнознавство. Країни Азії: Навч. посібник.- Чернівці: Книги - ХХІ, 2004.- 384 с.

Кільк. прим.: 4 уз

108.

930.25(058) П 15

Пам'ятки: Археографічний щорічник. Т. 4 / Редкол.: І. Б. Матяш та ін.- К., 2003.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 кс

Схожі:

Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconВересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія
Азарсков В. Н. С. В. П. (Азарсков, В. Н. Стрельников В. П.) Надежность систем управления и автоматики: Учеб пособие. К.: Нау, 2004....
Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЖовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Засоби оцінювання характеристик пристроїв неперервно-дискретного відображення цифрової інформації: Монографія / А. М. Пєтух, В. В....
Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Вересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи