Реєстраційна картка учасника конференції icon

Реєстраційна картка учасника конференції
Скачати 61.92 Kb.
НазваРеєстраційна картка учасника конференції
Дата13.09.2012
Розмір61.92 Kb.
ТипДокументи

Реєстраційна картка учасника конференції


Прізвище __________________

Ім’я _______________________

По-батькові ________________

Домашня адреса ____________

Контактний телефон _________

Е-mail _____________________

Організація ________________

Науковий ступінь ___________

Вчене звання _______________

Посада ____________________

або

Факультет_________________

Група _____________________

Чи потрібен збірник тез______


ПРОГРАМА


Х Міжнародної науково-практичної конференції

(23 листопада 2011 року)


^ Мета конференції.

Обмін результатами досліджень з методології теорії та практики розвитку підприємництва в Україні.

Робота конференції планується за такими напрямами:

 1. Проблеми розвитку підприємництва в Україні

 2. Сучасні проблеми економіки


Адреса оргкомітету:

Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

НТУУ „КПІ”, корпус 7, кафедра економіки і підприємництва, ауд. 522. тел. 454-98-58

Е-mail: econ.konf2011@kpi.ua


Технічний секретар:

Погребняк Анна Юріївна

тел. 063 620 50 12 з 10 до 17 години


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


ФММ


^ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Х Міжнародна науково-практична конференція


^ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ”

Організатор: кафедра економіки і підприємництва

Бажаючих взяти участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної конференції, що проводиться на базі кафедри економіки і підприємництва, просимо заповнити реєстраційну картку учасника конференції (бланк додається).

Для включення доповіді до програми конференції необхідно до ^ 21 жовтня 2011 року надіслати тези доповіді та реєстраційну картку учасника конференції. Вимоги до оформлення тез доповіді додаються.

Тези доповідей, відібрані експертною комісією, будуть надруковані у збірнику тез конференції.

Мова доповіді: українська, російська, англійська. Форма участі: доповідь до 5 хвилин.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Приймаються до друку тези доповіді обсягом 1 сторінка, набраних у редакторі Word for Windows у вигляді комп’ютерного файлу. Назва файлу prizvyshtce.doc або *rtf; vidomosti_ prizvyshtce.doc або *rtf.

Шрифт Times New Roman Cyr, розмір 12. Міжрядковий інтервал – 1, поля (праве-1, ліве –3, верхнє та нижнє по 2 см).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора. Список літератури нумерувати вручну.

^ Редколегія залишає за собою право відбору, тези оформлені не за вимогами і здані не вчасно розглядатися не будуть. Надані до оргкомітету матеріали не повертаються.

Тези приймаються до 21 жовтня 2011 р. за адресою пр. Перемоги 37, корпус 7, ауд. 522 на електронних носіях або електронною поштою:

econ.konf2011@kpi.ua

тема листа: конференція


Погребняк Анна Юріївна

тел. 063 620 50 12 з 10 до 17 години

тел. (044) 454-98-58

Приклад оформлення тез:


Васильченко Є.А.

^ НТУУ „КПІ”

ФММ, гр. УЕ-32


ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНВЕСТИЦІНІ ПРОЦЕСИ


Тема є актуальною на сучасному етапі розвитку економіки нашої країни.

.............


З повагою, оргкомітет.


Додаток 1

^ Вимоги до оформлення літератури

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:


Один автор

 1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два або три автори

 1. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

 2. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.


Без автора

 1. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.


Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів


 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

Словники


 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

 3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Стандарти

 1. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
^

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Схожі:

Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка
Реєстраційна картка участника міжнародної науково-практичної конференції молодих учених І студентів
Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка учасника
Для участі у конференції з метою відшкодування витрат пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційним забезпеченням...
Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка учасника
Для учасників з інших внз (окрім нау) передбачена заочна участь з метою тільки публікація у збірнику тез конференції
Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка учасника
Для учасників з інших внз (окрім нау) передбачена заочна участь з метою тільки публікація у збірнику тез конференції
Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка учасника
Для учасників з інших внз (окрім нау) передбачена заочна участь з метою тільки публікація у збірнику тез конференції
Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка учасника всеукраїнської науково-практичної конференції
Кількість оплачених додаткових збірників (до вар­тості публікації включено лише один авторський примірник)
Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології»
Поляков М. В. – д ф м н., професор, ректор дну ім. О. Гончара, голова оргкомітету
Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка учасника конференції
До електронного листа включається відсканована копія квитанції про сплату організаційного внеску. Адреса для відправлення матеріалів:...
Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка учасника літньої школи

Реєстраційна картка учасника конференції iconРеєстраційна картка учасника
Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, посада, звання)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи