Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний icon

Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний
НазваІнформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний
Дата14.09.2012
Розмір46.6 Kb.
ТипДокументи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національна академія наук України

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України

Академія педагогічних наук України

Інститут вищої освіти АПН

Сумська обласна державна адміністрація

Управління освіти і науки

запрошують науковців, викладачів, працівників системи освіти, докторантів і аспірантів, всіх, кого цікавлять філософські проблеми соціуму, науки (зокрема, постнекласичного| етапу її розвитку), а також формування нової парадигми освіти|утворення| взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції з|із| міжнародною участю «НАУКА ХХІ СТОЛІТТЯ, ІНДУСТРІЯ ХАЙ-ТЕК ТА СУЧАСНА ОСВІТА|утворення|», яка відбудеться
^ 18 – 19 жовтня 2012 року на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. На конференції пропонуємо обговорити такі|слідуючі| проблеми:

 1. Наука ХХІ століття: прорив у нову реальність.

 2. Сучасна наука і позанаукові форми знання: антагонізм чи конвергенція.

 3. Роль супертехнологій у суспільстві знань, етико-правові засади сучасної науки та технології.

 4. Філософські виміри NBIC-конвергенції:

  • філософський зміст нанонаук, біоетика та нанотехнології в сучасних умовах;

  • біотехнологія та перспектива людини;

  • філософія інформаційно-комунікативних технологій;

  • когнітивні науки, проблема штучного інтелекту.

 1. Індустрія хай-тек в умовах суспільства ризику, Hi-Hume та біоетичні аспекти.

 2. Когнітивні горизонти синергетичної парадигми.

 3. Філософія освіти у суспільстві ризику.

 4. Модернізація сучасної освіти в контексті суспільного прогресу.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

За матеріалами конференції планується:

    • Видати тези доповідей (до початку конференції).

    • За рішенням оргкомітету кращі доповіді у вигляді статей будуть опубліковані протягом 2012-2013 року в науковому журналі: «Філософія науки: традиції та інновації» (Суми), «Філософія освіти» (Київ), що включені ВАК України до переліку спеціалізованих наукових видань.

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2012 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника та тези.


Для публікації тез доповідей необхідно надіслати поштою:

1. Електронний варіант тез доповідей обсягом 2-5 сторінки (заповнення останньої сторінки не менше 50 %), набраних у редакторі Word у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *dос, *rtf. Шрифт тексту Тimes New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм. Середня кількість знакомісць у рядку – 60-62, кількість рядків на сторінці – 28-30.

2. Рукопис тез доповідей має бути ретельно відредагований, тому що матеріали конференції будуть публікуватися без додаткового редагування. За зміст тексту тез доповідей та наявність помилок несуть відповідальність автори.

3. На окремому аркуші та в окремому файлі відомості про авторів (П.І.Б.; адреса для листування; код міста та контактний телефон; місце роботи або навчання; посада, науковий ступінь, вчене звання; форма участі – доповідь на пленарному засіданні, виступ на секційному засіданні, не планую приїзд; дата і час приїзду; дата і час від’їзду; потреба в житлі ).

4. Оригінал документу про оплату (копію обов'язково залишіть собі).

Вартість публікації у збірнику тез становить 20 грн. за кожну сторінку формату А4 (заповнення останньої сторінки не менше 50%).

Оргвнесок у розмірі 100 грн. (незалежно від очної чи заочної участі).

Плата за друк тез доповідей надсилається поштовим переказом на адресу: вул. Роменська, 87, СумДПУ кафедра філософії та соціології, м. Суми, Україна, 40002 (Ніколаєнко Наталія Євгеніївна). Призначення платежу: за друк тез доповідей та оргвнесок.


ЗРАЗОК:

УДК 167.7:316.3:37.017 М. О. Качуровський

Сумський державний педагогічний

університет імені А. С. Макаренка

^ ПЕРЕХРЕСТЯ ЕПОХИ

У статті йдеться про тупикову ситуацію в розвитку нинішнього суспільства. Його глобалізація та інформатизація, що вважаються панацеєю від соціальної кризи, на практиці постають джерелом загрози. Можливий вихід з даної ситуації полягає у зміні психіки людини, в новому переході від існування на рівні підсвідомого, до вищих вимірів духовності. Провідна роль тут має належити вихованню людини в системі освіти.

Ключові слова: глобалізація, інформатизація, відчуження людини, навчання і виховання, глобальна свідомість.

Сторінки рукопису не нумеруються, а починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [9, 74], де 9 – номер джерела за списком літератури, 74 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подають таким чином: [2; 3; 9].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається в алфавітному порядку і подається після тексту статті:

ЛІТЕРАТУРА


 1. Гусман Д. Ответственность / Д. Гусман // Человек без границ. – 2008. – С. 42–43.

 2. Згуровський М. Тернистий шлях до відродження / М. Згуровський // К. : Генеза, 2010. – 368 с.

Для статей анотація подається українською мовою після заголовку (5-6 рядків через один інтервал). Після бібліографії анотація подається російською та англійською мовами з прізвищем та ініціалами автора і повною назвою статті відповідною мовою. Тексти анотацій мають бути аналогічними українській версії, друкуються курсивом. Обсяг статей – до 12 сторінок формату А 4. При підготовці статті необхідно враховувати ПостановуПрезидії ВАК України "Про підвищення вимог до професійних видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, будуть відхилені і автору не повертаються.

Наукова стаття може бути надіслана разом із заявкою або особисто представлена автором під час роботи конференції. Вартість друку 1 сторінки в збірці «Філософія науки: традиції та інновації» – 20 грн.

Оргкомітет конференції приймає добровільні внески та спонсорську допомогу на проведення заходу від наукових закладів та фондів.

Адреса оргкомітету (для надіслання матеріалів):

СумДПУ, вул. Роменська 87, м. Суми, Україна, 40002 (секретар Оргкомітету – Карпенко Віталій Євгенович). Телефон: 098-983-86-91;

Телефони для довідок:

(80542) р. 68-59-27, д. 62-78-96 - заступник голови Оргкомітету, доктор філософських наук, професор Цикін Веніамін Олександрович

(80542) 68-59-06 - проректор з наукової роботи

E-mail: kfs.sspu@gmail.com (конференція для Цикіна В.О.)

Схожі:

Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconІнформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний
Всеукраїнської наукової конференції з
Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист
На базі дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 17 жовтня 2013 року відбудеться IV всеукраїнська науково-практична...
Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А.
Ххі століття, яка відбудеться 11–12 березня 2013 року на базі Інституту педагогіки І психології кафедри педагогіки Сумського державного...
Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім.
Запрошуються науковці, викладачі, психологи, фахівці різних галузей та сфер діяльності, всі, кого цікавлять проблеми професійної...
Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”, яка відбудеться 18-19 квітня 2013 року в Інституті...
Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Факультет початкової
Світові тенденції організації професійної підготовки педагогічних кадрів у вищій школі
Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглі столи, культурну програму
Інформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут гуманитарно-технічної освіти інформаційний лист
Теоретико-методологічні засади підготовки вчителя технологій та професійного навчання в умовах стандартизації вищої освіти в Україні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи