Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету icon

Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету
Скачати 75.02 Kb.
НазваЗапрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету
Дата14.09.2012
Розмір75.02 Kb.
ТипДокументи

МОЗ України

ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

Всеукраїнська громадська організація “Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та невідкладної медичної допомоги”


ЗАПРОШЕННЯ


Науково-практична конференція

присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету


Актуальні питання підготовки кадрів з екстреної

медичної допомоги і медицини катастроф”

13-14 вересня 2012р.


Вельмишановні колеги!

Запрошуємо викладачів вищих медичних навчальних закладів України, відповідальних за організацію навчального процесу з предмету “Екстрена і невідкладна медична допомога”, передбаченого у новому навчальному плані для вступників 2009 року, а також віх бажаючих для участі у науково-практичній конференції “Актуальні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф”, яка організовується опорною кафедрою з екстреної і невідкладної медичної допомоги і відбудеться 13-14 вересня 2012 року на базі конгрес-центру Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Конференція внесена у реєстр наукових форумів у 2012 році за № 91.

Мета конференції – обговорити проект нової навчальної програми з екстреної і невідкладної медичної допомоги, намітити стандарт оснащення кафедри та методику викладання предмета.

Наукова програма конференції:

1. Сучасна філософія екстреної медичної допомоги.

2. 26 год практичних занять, передбачених навчальним планом, – що реально можуть опанувати студенти?

3. Сучасні технології освітньої діяльності з екстреної медичної допомоги.

4. Організація і надання медичної допомоги в масових випадках – невід’ємна частина курсу екстреної медичної допомоги.

У програмі конференції пленарні засідання, практичні покази, демонстрація сучасного навчального і лікувального обладнання, доцільного в навчальному процесі.

Форми участі в конференції:

- лекція;

- усна доповідь;

- практичний показ;

- вільний слухач

Форма публікації:

Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді статей на сторінках поточного номера науково-практичного журналу “Медична освіта” (додаються).

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції: конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, який знаходиться за адресою: навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянський район, Тернопільська область.

Організаційний комітет забезпечує зустріч і перевезення гостей з Тернополя в конгрес-центр. Відповідальний за транспорт: Балабан Юрій Степанович (0677746623).

Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються за готівку. Вартість проживання від 120 грн – у двомісному номері (), триразового харчування – від 75 грн за добу. Участь у дружній вечері – від 150 грн.

Відповідальний за поселення гостей: Сокольвак Віктор Миколайович (0639685420).

Офіційна мова конференції: українська.

Регламент доповідей:

  • лекція – до 30 хв.;

  • усна доповідь – до 20 хв.;

  • практичний показ – 15-30 хв.;

  • виступ в обговоренні – до 5 хв.

Оргкомітет забезпечує мультимедійним супроводом.

Оргвнесок: 50 грн.

Для забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції просимо обов’язково за до 15 червня 2012 року підтвердити свою участь, до 3 вересня 2012 року вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

Для підтвердження участі надішліть, будь-ласка, повідомлення за адресою arsen-64@mail.ru з наступним змістом:

Прошу зареєструвати мене як учасника конференції

Прізвище, ім’я, по-батькові

Наук. ступінь

Вчене звання

Місце роботи

Посада

Форма участі

Тема доповіді (показу)

Контактний телефон

e-mail

Інформацію щодо дати і часу приїзду просимо надсилати за електронною адресою arsen-64@mail.ru або в секретаріат за телефоном: 0972186817 в робочий час (Ілащук Галина Михайоівна).

Детальніше з умовами конференції можна ознайомитися на сайті ТДМУ імені І.Я. Горбачевського www.tdmu.edu.te.ua у вкладці “Новини опорної кафедри”.

Відповідальний за все: проф. Арсен Гудима (e-mail: arsen-64@mail.ru тел. 0964537862).


^ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТАТЕЙ ДО ЖУРНАЛУ “МЕДИЧНА ОСВІТА”

ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ВИМОГ

1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати нау­ковий ступінь і вчене звання кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон і факс автора, з яким можна вести листування і переговори.

2. Статтю треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 (210-297 мм), 1800-2000 друкованих знаків на сторінці, українською мовою. Надсилати необхідно 2 примірники статті.

3. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літера­тури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок.

4. Матеріал необхідно готувати на комп’ютері за стандартом IBM. Електронний варіант статті надсилати на дискеті 3,5’’. Текст треба набирати у програмі WORD 6,0 або будь-якої вищої версії, рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати вбудований у WORD редактор формул.

5. Статті треба писати за такою схемою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва уста­нови англійською мовою, резюме українською мовою, резюме англійською мовою, вступ, основна частина, висновки, література (слова “вступ”, “основна частина”, “висновки” виділяти напів­жирним шрифтом).

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1 всі статті, подані до друку, якщо вони належать до рубрик “Вдосконалення вищої медичної освіти” та “Досвід з організації навчальної роботи”, повинні містити (у межах вказаних нижче частин) такі необхідні елементи (за їх відсутності стаття не буде прийматись до друку):

У вступі – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язан­ня даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирі­шених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

В основній частині – формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів.

У висновках – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

6. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) треба надсилати у двох примірниках. На звороті кожної ілюстрації необ­хідно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допус­кається.

7. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані) не­обхідно подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ).

8. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно із списком літератури у квадратних дужках.

9. До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті незалежно від мови оригіналу.

Приклади бібліографічних посилань

посилання на книги:

1. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1987. – 348 с.

2. Руководство по психиатрии / Под ред. А.В. Снежневского. – М.: Медицина, 1983. – Т. 2. – 543 с.

3. Hobbiger F. Reactivation of phosphorylated acetylcholineste­rase – Berlin: Springer, 1963. – 988 p.

4. The peptides. Analysis, synthesis, biology / Ed. by S. Uden­fri­end – New York: Acad. Press, 1984. – 410 p.

Якщо кількість авторів книги, статті, тез доповідей п’ять і більше, то подавати належить лише три прізвища з наступним “та ін.”, “и др.”, “et al.”.

5. Контроль и регу­ляция иммунного ответа / Г.В. Петров,
Р.М. Хантов, В.М. Манько и др. – М.: Медицина, 1981. – 311 с.

Перекладні видання:

6. Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.

посилання на статті:

1. Гарина М.Т. Тестовый контроль в мединституте // Клин. хирург. – 1994. – № 5. – С. 67-68.

2. Chisari F.V. Regulation of human lymphocyte function by a soluble extract from normal human liver // J. Immunol. – 1978. – 121, № 4. – P. 1279-1286.

посилання на доповіді, тези доповідей:

1. Сучасні методи організації навчального процесу з біохімії та їх оптимізація / Я.І. Гонський, Г.Г. Шершун, І.М. Кліщ і ін. // Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні: Тези доп. наук.-метод. конфер. – Київ-Полтава, 1998. – С. 115-116.

посилання на патенти, авторські свідоцтва:

1. А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 G 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей / В.С. Батулин, В.Г. Кемай­кин. – Опубл. 30.08.81. – Бюл. № 12. – 2 с.

2. Пат. 4601552 США, МКИ G 03 B 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США). – Опубл. 22.06.86. – НКИ 355/68. – 3 с.

посилання на дисертації і автореферати дисертацій:

1. Кияшко А.О. Влияние антиоксидантов на состояние клеточ­ных мембран и обмен белка при ожоговой болезни: Дис. … д-ра мед. наук. – Тернополь, 1983. – 280 с.

2. Фіра Л.С. Активність мембранозалежних ферментів при опі­ко­вій хворобі: Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Львів, 1987. – 16 с.

посилання на укази, накази, постанови, закони:

1. Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні: Указ Президента України № 832/95 від 12.09.95.

2. Про розробку типових навчальних планів та програм підго­товки лікарів на циклах спе­ціалізації: Наказ МОЗ України № 197 від 9.07.97.

3. Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 1074 від 5.09.96.

4. Про освіту: Закон України № 100/96 ВР від 23.03.96.

10. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

11. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

12. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених в статті і в списку літератури.


13. Статті треба відсилати за адресою:

Редакція журналу “Медична освіта”

Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я. Горбачевського

Майдан Волі, 1

46001, Тернопіль

Україна.

Бажаємо успіху!


Точну вартість Вашої публікації можна дізнатися у редакції!!

Телефон редакції: (0352) 43 49 56


Оплату за статті переказувати на розрахунковий рахунок:

Одержувач платежу: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"

КОД 02010830

р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл.,

МФО 838012

За друкування статті ІВАНЕНКА І.І.”

Схожі:

Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету iconМіністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
М. П. Драгоманова відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Від Івана Вишенського до Остапа Вишні та Павла Глазового:...
Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
М. П. Драгоманова відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Митець І час: творчість Андрія Малишка на тлі українського...
Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету iconНауково-практична конференція з міжнародною участю
Сучасні методи реабілітації ”, яка внесена як офіційний додатковий захід до галузевого реєстру з’їздів, конференцій на 2012 рік (інформаційний...
Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету iconМіністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому...
Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету iconV міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів
Конференція підтримана Національною академією наук України та входить до головних заходів Фестивалю науки в Україні. Конференція...
Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “микола куліш І розстріляне відродження”, присвячена...
Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “микола куліш І розстріляне відродження”, присвячена...
Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету iconІ всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів»
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та 95-річчю Державної наукової установи «Книжкова палата України імені...
Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Запрошення науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи