Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Сторінка1/5
Дата20.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА "

для студентів заочної форми навчання

інженерних спеціальностей


Затверджено

редакційно видавничою

радою університету

Протокол № ____

від __ ____ _____


Суми, Видавництво СумДУ, 2006

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

П. 2.6.14.

Перший проректор


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА "

для студентів заочної форми навчання

інженерних спеціальностей


Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені

запис одиниць відповідає стандартам


Укладачі: А.Ю. Жулавський

О.М. Соляник


Відповідальний за випуск О.М. Теліженко


Заступник ректора

заочної, дистанційної

та вечірньої форми навчання О.А. Білоус


Суми, Видавництво СумДУ, 2006

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Економіка підприємства " для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей / Укладачі: А.Ю. Жулавський, О.М. Соляник – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 47 с.


Кафедра управління

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………5

1. Практичні завдання до розрахункової роботи

та методичні рекомендації щодо їх виконання………………6

^ 2. Вихідні дані до практичних завдань

розрахункової роботи……………………………………………33

ВСТУП


Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Єкономіка підприємства " включають перлік практичних завдань, методичних рекомендацій до їх виконання, приклади їх розвязання та варіанти завдань для студентів.

Практичні завдання розрахункової роботи охоплюють вимоги до вмінь згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціаліста по таким темам:

- основні фонди та виробнича потужність підприємства,

- оборотні кошти підприємства,

- економічне обґрунтування виробничої програми підприємства,

- персонал підприємства,

- оплата праці,

- собівартість і ціни на продукцію,

- ефективність інвестицій.

Варіант розрахункової роботи студента визначається згідно з останньою цифрою його порядкового номеру по списку академічної групи. Розрахункова робота оформляється на аркушах паперу А4 у машинописному або рукописному вигляді. Допускається оформлення розрахункової роботи у зошиті. Розрахунки супроводжуються описанням дій, згідно з методичними вказівками до завдань. Розрахункова робота здається на перевірку викладачу не пізніше ніж за 10 днів до початку екзаменаційної сесії.


^ 1. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Тема 1 Основні фонди та виробнича потужність підприємства

Завдання 1

Розра­хувати щорічні амортизаційні відрахування методом лінійної амортизації згідно з вихдною інформацією.

Вихідні дані

Показник

Зачення

Вартість придбання обладнання, тис. грн.

400

Термінкорисного використання, р.

6

Витрати на транспортування, %

8

Витрати на фундамент та монтаж, %

20

Витрати на комунікації, огородження, %

20

Інші капітальні одноразові витрати, %

15

Ліквідаційна вартість, тис. грн.

120


Приклад розв’язання


  1. Визначаємо первісну вартість основних фондів. Первісна вартість основних фондів відображає суму витрат підприємства на їх створення та введення в дію (вартість придбання обладнання, транспортні витрати, пов'язані з його доставкою, а також витрати на монтаж, спорудження фундаменту, огородження, комунікацій та інших одноразових витрат. Первісна вартість визначається по формулі:

,

де - ціна придбання обладнання;

- транспортні витрати на доставку обладнання;

- витрати пов’язані з монтажем обладнання;

- витрати пов’язані з будівництвом необхідних комунікацій;

- інші витрати пов’язані із введенням в дію основних фондів.


=400+4001,08+4001,2+4001,2+4001,15=2252 тис. грн..

  1. Норма амортизації визначена прямолінійним методом амортизації розраховується за формулою:

,

де - ліквідаційна вартість основних фондів;

- термін корисного використання основних фондів.

Тоді:

=


  1. Річна амортизація визначається як добуток балансової вартості основних фондів станом на початок звітного періоду та норми амортизації.

,

Сума річної амортизації становитиме:

, тис. грн..

Висновок: сума річної амортизації складе 355,37 тис. грн.

Завдання 2

Визначити балансову вартість основних фондів підприємства на початок року та річну суму амортизаційних відрахувань по третій групі основних фондів податковим методом.

Вихідні дані

Показник

Значення

Балансова вартість основних фондів на початок року, що передував звітному, тис. грн.

4550

Суми витрат підприємства у першому кварталі, тис. грн. у тому числі
- на придбання основних фондів

2651

- на капітальний ремонт основних фондів

3320

- на реконструкцію преміщень та модернізацію обладнання

1753

Вартість виведених із експлуатації основних фондів у році, що передував звітному, тис. грн.

2076

Сума амортизаціних відрахувань у році, що передував звітному, тис. грн.

5803

Вартість основних фондів третьої групи на початок року, що передував звітному, тис. грн.

175

Норма амортизації по третій групі основних фондів, %

6

Приклад розв’язання


1. Балансова вартість основних фондів підприємства на початок розрахункового періоду обчислюється за формулою:

Б (а) = Б (а-1)(а-1) - В(а-1)(а-1),

де Б(а) - балансова вартість основних фондів підприємства на початок періоду, що передував розрахунковому;

Б (а-1) – балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи) на початок кварталу, що передував розрахунковому;

П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних фондів

(окремого об'єкта основних фондів групи) протягом кварталу, що передував розрахунковому;

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у

кварталі, що передував розрахунковому.

Тоді:

Б (а) = 4550+2651+3320+1753-2076-5803=4395 тис.грн.

2. Річні амортизаційні відрахування складаються із суми амортизаційних відрахувань, нарахованих у кожному кварталі звітного року.


А(3)І=439515/100=659,25 тис. грн..

А(3)ІІ=(4395-659,25)15/100=560,36 тис. грн..

А(3)ІІІ=(4395-659,25-560,36)15/100=476,31 тис. грн..

А(3)ІV=(4395-659,25-560,36-476,31)15/100=404,86 тис. грн..


А=659,25+560,36+476,31+404,86=2100,78 тис. грн..

Висновок: балансова вартість основних фондів підприємства на початок року складе 4395 тис.грн , та річну суму амортизаційних відрахувань по третій групі основних фондів становитиме 2100,78 тис. грн

Завдання 3

Визначити середньорічну вартість основних фондів та їх вартість на початок наступного за звітним року. Розрахувати показники фондовіддачі, рентабельності основних фондів, фондомісткості продукції та фондоозброєності праці, коефіцієнти змінності, оновлення та вибуття основних фондів.

Вихідні дані

Показник

Значення

Вартість основних фондів на початок звітного року, тис. грн..

9400

Введено в дію основних фондів у звітному році, тис. грн..
З 1 лютого

1000

З 1 листопада

2250

Виведено з експлуатації основних фондів з 1 травня звітного року, тис. грн.

2395

Обсяг товарної продукції у звітному році, тис. грн.

6800

Собівартість товарної продукції у звітному році, тис. грн..

3210

Загальна чисельність робітників, чол.

210

Кількість верстатів на підприємстві

150

Працюють у одну зміну, шт.

120

Працюють у дві зміни, шт.

100

Працюють у три зміни, шт.

70

Приклад розв’язання

  1. Середньорічна вартість основних фондів визначається за формулою:

Фср.рп +∑Фнвt`/12 - ∑Фвt``/12,
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconТ.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка І організація діяльності будівельного підприємства» (для...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconХарківська націонльна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка проектних рішень в будівництві» для студентів 6 курсу,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconВ. Г. Федорова «потенціал підприємства: формування та оцінювання» Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання iconПотенціал І розвиток підприємства Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, практичних занять І виконання контрольної роботи
Для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво», напряму підготовки 030504 – «Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи