Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
НазваМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Сторінка1/6
Дата20.05.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ розрахункової роботи З ДИСЦИПЛІНИ „Стратегічне управління підприємством ”,

для студентів напряму підготовки (спеціальності) 7.050107, 8.050107 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

та бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладачі Н.В. Мішеніна

Г.О. Швіндіна

Є.В. Коваленко


Відповідальний за випуск Л.Г. Мельник


Директор інституту

заочного та дистанційного

навчання В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Навчальне видання


Методичні вказівки


Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни

„Стратегічне управління підприємством ”,

для студентів напряму підготовки (спеціальності) 7.050107, 8.050107 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання


Укладач Н.В. Мішеніна

Г.О. Швіндіна

Є.В. Коваленко


Редактор Н.О.Кравченко

Відповідальний за випуск Л.Г. Мельник


Комп’ютерний набір Є.В. Коваленко


Підп. до друку поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 120 прим.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни

„Стратегічне управління підприємством”,

для студентів напряму підготовки (спеціальності) 7.050107, 8.050107 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни

„Стратегічне управління підприємством”

/ Укладачі Н.В.Мішеніна, Г.О. Швіндіна, Є.В. Коваленко – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. –___с.


Кафедра економіки


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання

розрахунковї РОБОТИ з дисипліни

«Стратегічне управління ПІДПРИЄМСТВОМ»


Важливою формою засвоєння та поглиблення теоретичних та практичних знань майбутніх спеціалістів є розрахункова робота. Розрахункова робота має сприяти більш повному засвоєнню та закріпленню теоретич­них знань і набуттю студентами практичних навичок з економічного обґрунтування та формування стратегії підприємства; управління реалізацією стратегії та оцінки ефективності реалізації обраної стратегії на підприємстві в сучасних ринкових умовах господарювання..

У процесі виконання розрахункової роботи студент вчиться користуватися спеціальною та навчальною літературою, проводити стратегічний аналіз діяльності підприємства, виявляти проблеми конкретного підприємства, пов’язані із довгостроковими перспективами його розвитку, обирати та економічно обґрунтувати заходи найбільш прийнятні управлінські рішення для конкретних умов господарювання.

Розрахункова робота складається з двох частин – теоретичної та практичної. Теоретична частина розрахункової роботи містить одне питання теоретичного характеру, відповідь на яке потребує вивчення студентом теоретичних основ курсу “Стратегічне управління підприємством ”, користування основною та додатковою літературою з курсу, опрацювання матеріалів періодичних видань, тощо. Практична частина розрахункової роботи передбачає розв’язання студентом шести практичних завдань (задач). При рішенні практичних задач, окрім наведення підсумкових показників, слід також навести і всі проміжні розрахунки з необхідними поясненнями та зробити загальні висновки для кожної задачі. В кінці роботи слід надати список використаних джерел.

Номер варіанту розрахункової роботи призначається викладачем та повідомляється студенту.

Перелік теоретичних питань на контрольну роботу

 1. Порівняльна характеристика методів обґрунтування та змісту довгострокових і стратегічних планів.

 2. Роль стратегічного мислення у формуванні стратегічного рівня організації.

 3. Принципи стратегічної діяльності українських підприємств.

 4. Еволюція системних рішень у стратегічному управлінні.

 5. Особливості застосування методів прогнозування в умовах функціонування української економіки.

 6. Недоліки екстраполяційних методів для прогнозування змін у соціально-економічних системах.

 7. Визначення цілей і прогнозування в системі стратегічної управління організацією.

 8. Сутність, особливості розробки та роль місії організації управлінському процесі.

 9. Особливості формулювання місії організацій різного типу.

 10. Кількісна та якісна характеристика стратегічних цілей.

 11. Різноманітність підходів до класифікації цілей організації.

 12. Особливості розробки "дерева цілей" на різних етапах "життєвого циклу" організації.

 13. Поняття та методи побудови "дерева цілей" організації.

 14. Етапи та принципи стратегічного планування.

 15. Порівняльна характеристика моделей стратегічного планування.

 16. Особливості побудови системи стратегічного планування на вітчизняних підприємствах.

 17. Еволюція концептуальних підходів до управління портфелем замовлень підприємства

 18. Особливості формування та сфери застосування стратегічних програм.

 19. Зв'язок стратегічних і поточних планів підприємства.

 20. Фінанси як засіб виконання продуктових, функціонали та ресурсних стратегій.

 21. Джерела формування фінансових ресурсів і напрями їх використання.

 22. Поняття та структура стратегічних фінансових фондів.

 23. Характеристика методів побудови стратегії використання фінансових ресурсів.

 24. Використання системи кошторисів при формуванні прогнозних і звітних фінансових документів.

 25. Система санкцій та заохочень при виконанні робіт за стратегічними програмами (проектами).

 26. Поведінкові аспекти розробки та реалізації стратегії.

 27. Стратегія та опір їй: поняття, причини і типи опору змінам.

 28. Критичний аналіз методів управління змінами.

 29. Сутність та основні елементи "управління опором".

 30. Роль "лідера-стратега" у впровадженні стратегій на підприємстві.

 31. Роль мотивації у формуванні "стратегічної поведінки".

 32. Використання змістовних і процесуальних теорій мотивів у стратегічному управлінні.Практичні завдання.


Задача 1

Постановлення завдання:

Встановити ринкову частку Компанії "Альфа" відносно його основного конкурента Компанії "Омега", які ведуть діяльність на одному географічному ринку, та зробити стислі висновки.

^ Пояснення щодо виконання:

Ринкова частка компанії може розраховуватися за наступною формулою:

, де

- загальний обсяг продукції збуту компанії.

- ємність ринку.

Вихідні дані за варіантами наведені в таблиці 1.1:


Таблиця 1.1

варіанту
^ Вихідні дані
1,14

Продукція

^ Компанія «Альфа»

Компанія «Омега»

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

330,1

11450

120

18550

Масло

150

1250

500

1500

2,15

Продукція

^ Компанія Альфа

Компанія Омега

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

300

25450

340

15600

Масло

450

1270

300

1500

3,16

Продукція

^ Компанія Альфа

Компанія Омега

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

150

20300

340

15000

Масло

600

1280

300

1250

4,17

Продукція

^ Компанія Альфа

Компанія Омега

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

340

22300

250

18760

Масло

140

1280

300

1250

5,18

Продукція

^ Компанія Альфа

Компанія Омега

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

140

22300

300

22300

Масло

340

1280

250

1250


^ Продовження таблиці 1.1

6,19

Продукція

^ Компанія Альфа

Компанія Омега

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

250

17800

200

21200

Масло

350

1250

250

1250

7,20

Продукція

^ Компанія Альфа

Компанія Омега

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

300

15600

120

22000

Масло

120

1250

156

1230

8,21

Продукція

^ Компанія Альфа

Компанія Омега

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

185

15600

200

19900

Масло

120

1200

156

1900

9,22

Продукція

^ Компанія Альфа

Компанія Омега

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

250

18600

580

18200

Масло

160

1180

168

1900

10,23

Продукція

^ Компанія Альфа

Компанія Омега

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Обсяг, тонн

Ціна, грн./т

Сир

330,2

15600

260,4

18200

Масло

160

1180

168

1900
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconВ. С. Шевченко Н. С. Віноградська Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством»
Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу заочної форми навчання (спеціаліст) напряму підготовки 050107 Економіка...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством ” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства журавель В. В. Шевченко В. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу напряму...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconВ. В. Журавель В. С. Шевченко Н. С. Віноградська Конспект
Конспект лекцій з дисципліни Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу заочної форми навчання (спеціаліст) напряму...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств " для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств...
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання iconТ. А. Пушкар Методичні вказівки для самостійної роботи І проведення практичних з дсципліни
«Менеджмент І адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент», спеціальності 050107 – «Економіка підприємства» І для слухачів другої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи