Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни
Скачати 210.04 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни
Дата20.05.2013
Розмір210.04 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕІЦАЛЬНОСТІ 5.060101 "ПРАВОЗНАВСТВО" УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету.

Протокол №» 4

від 12. 03. 2003 р.


Суми Вид-во СумДУ 2003

3

І ВСТУП ТА ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Трудове право як навчальна дисципліна займає певне місце в системі суспільних наук. З одного боку, трудове право є частиною юридичної науки, що вивчає державно-правові форми організації суспільних відносин і тому керується категоріями, виробленими загальною теорією держави та права, у той час як його власні узагальнення підпорядковуються загальним закономірностям розвитку права.

З іншого боку, ця галузь права передбачає знання об'єктивних законів, які спрямовують трудову діяльність людей і визначають найбільш ефективні форми суспільної організації праці. Тому трудове право тісно пов'язане з економікою, філософією, соціологією, психологією і фізіологією праці. Ці обставини слід враховувати при вивченні курсу трудового права» під час написання курсових робіт, а також складання заліків та іспиту. Однією із важливих форм самостійної роботи студента є написання курсової роботи.

^ Мета курсовій роботи - допомогти студентам глибше засвоїти найбільш важливі питання трудового права, перевірити їх уміння самостійно викладати теоретичні положення, працювати з літературою, нормативним матеріалом, правильно застосовувати і тлумачити чинне законодавство.

^ Тему курсової роботи студенти визначають на першій установчій сесії (тематика робіт подана у даних методичних вказівках). За дозволом викладача студент може вибрати тему курсової роботи, що не зазначена у переліку, але в межах навчальної програми.

Перш ніж розпочати написання курсової роботи, необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками, вивчити відповідні розділи в підручниках і

4

необхідну основну та спеціальну літературу. Треба також уважно ознайомитися з чинним законодавством з цього питання і практикою його застосування.

Як головне джерело для усіх тем, необхідно використати Конституцію України.

У процесі вивчення відповідного матеріалу студенти повинні постійно керуватися положеннями Кодексу законів про працю України, окремих законів та інших нормативних актів, які друкуються у "Відомостях Верховної Ради України", "Зібранні постанов Уряду України", у газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр".

Користуючись відповідними підручниками та нормативними актами, слід мати на увазі, ідо в зв'язку з переходом до ринкових відносин в КЗпП України, в інші нормативні акти внесені та вносяться значні зміни, які не враховані та не розкриті в навчальній літературі. Тому відповідний матеріал треба вивчати самостійно, керуючись нормативними актами за останньою редакцією.

При вивченні окремих розділів курсу слід використовувати керівні постанови Пленуму Верховного Суду України, постанови та роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України, що публікуються в журналі "Право України", в інформаційному бюлетені "Людина і праця5', а також у газеті "Праця і зарплата".

Корисними будуть для студента і такі видання, як "Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами", "Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю" (К, 1995). Однак у всіх випадках посилання в посторінкових примітках і в списку використаної літератури слід робити на офіційні друковані видання. Необхідно пам'ятати про порядок

5

тимчасової дії на території України окремих актів законодавства колишнього Союзу РСР.

Пошук спеціальної літератури (не менш 5 найменувань) необхідно здійснювати за допомогою предметного каталогу книг і журнальних статей (журнальні публікації 1991-2003 рр.).

Підбір джерел здійснюється за рекомендаціями керівника після вивчення бібліографічних показників і каталогів у бібліотеках. Спеціальна література вибірково додається до цих методичних вказівок.

Тексту курсової роботи повинен передувати детально розроблений план, тобто перелік конкретних питань з теми.

Складаючи його, потрібно керуватися зразком плану, що подається у додатку Б даних методичних вказівок.

План роботи бажано узгодити з керівником курсової роботи.

^ Розкриваючи, теоретичні питання, студенти повинні прагнути до максимально повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджуються. При цьому важливо показати діалектику їх розвитку, можливі відмінності в трактуванні положень, що досліджуються, дати порівняльний аналіз питань, які висвітлюються у відповідних розділах різних підручників і в спеціальній літературі.

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно; логічно взаємопов'язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. На основі аналізу звітних або інших даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки про досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також


6

висловити пропозиції щодо можливостей подальшого поліпшення діяльності об'єкта досліджень.

Аналізуючи зміст правових норм, що досліджуються, студенти повинні в обов'язковому порядку подавати точні і конкретні посилання на відповідні нормативні акти: зазначати, ким і коли вони прийняті, де опубліковані; відповідні статті (пункти, підпункти та ін.). При цьому необхідно використовувати оригінали правових норм, а не викладати їх зміст за навчальною, довідковою або популярною літературою. Використовуючи коментар до законодавства, необхідно відрізняти текст коментарю від тексту самого закону. Всі у приклади, що наводяться з практики, повинні бути органічно пов'язані зі змістом питань, які досліджуються в роботі, і супроводжуватися посиланнями на джерело.

При використанні судової практики необхідно пам'ятати, що постанови Пленуму Верховного Суду України не містять норм права. Вони тільки подають їх офіційне тлумачення. Тому, посилаючись на постанову Пленуму, необхідно зазначати, про яку саме норму права йдеться.

Посилання на використані для написання курсової роботи джерела оформлюються у вигляді приміток. Цитати з використаних робіт необхідно брати в лапки, у кінці сторінки наводити точні і повні посилання на джерела (автор, назва роботи, місце і рік її видання, номер сторінки).

Посилання мають цифрову нумерацію і подаються на тій мові, на якій надруковано роботу.

Наприклад, у тексті курсової роботи записано: проф. Вєнедиктов В.С. вважає, що "подчинение субьектов трудового правоотношения внутреннему трудовому

7

распорядку не следует отождествлять с началами власти и подчинения, применяемыми в сфере административно-правового регулировання». У кінці сторінки:

Вєнедиктов В.С. Трудовое право Украины.- Харьков:Консум, 1998.-С.27.

Посилання на використані в тексті роботи джерела можна робити і відповідно до їх переліку у списку літератури. Наприклад, у тексті курсової роботи записано: "У випадку переведення працівників з безстрокового трудового договору на сезонний трудовий договір у графі 3 трудової книжки роблять запис: "Переведено на сезонний трудовий договір" (8, С.13). При цьому перша цифра означає, що стаття, на яку посилається студент (у даному випадку; Іллєнко Н. Додержання законодавства про працю // Праця і зарплата.-2ОО2.~ХаЗЗ(325)) міститься у списку використаної літератури під № 8. Друга цифра означає сторінку, з якої використана цитата.

Ці посилання подаються за існуючими правилами бібліографічного опису.

Цитати не повинні перевищувати 25% обсягу роботи. Наведення чужих текстів без лапок і посилань недопустимо.

Конспектування літератури не повинно мати характер механічного переписування. Літературне джерело, перш за все, треба обов'язково заздалегідь прочитати, не конспектуючи.

Потім потрібно "пробігти" очима текст і занотувати цікаві фрагменти у вигляді цитат або своїми словами, посилаючись кожного разу на сторінку. Важливо, щоб законспектований матеріал, незалежно


8

від його обсягу, був достатній за змістом і логічно завершений.

^ На початку роботи необхідно навести план, а в кінці -список використаних джерел, складений у такій послідовності:

- нормативно-правові акти, документи;

- спеціальна література (подається в алфавітному порядку);

- матеріали періодичних видань;

- матеріали юридичної практики (судові рішення, вироки, протести прокурора з посиланням конкретного суду на рік рішення і номер довідки).

Після списку використаних джерел ставляться підпис студента і дата виконання.


^ П ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота повинна бути написана чітким і розбірливим почерком, без помилок та виправлень, або надрукована на друкарській машинці чи принтері, з одного боку аркуша білого паперу формату А 4 (210x297). Загальний обсяг курсової роботи зі списком використаних джерел та додатків не повинен бути меншим за ЗО сторінок, надрукованих через два інтервали (60 знаків у рядку, з урахуванням інтервалів між словами; підрядкові виноски друкують через один інтервал).

Текстова частина має бути написана чорнилами одного кольору, за винятком титульного аркуша, таблиць, схем, для яких застосовується тільки чорний колір чорнил або туші.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве - 25 мм; верхнє-20 мм; праве 10 мм; нижнє-20 мм.

9

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та додатки.

Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра "І" не ставиться. Тобто загальна нумерація сторінок починається з наступної сторінки (план курсової роботи)

цифри "2". Порядковий номер сторінки проставляється посередині її верхнього поля.

Текст курсової роботи може ілюструватися схемами, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А 4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Усі ілюстрації (таблиці, схеми) розміщують у тексті відразу після посилання на нього.


^ Ш ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗУВАННЯ. РОБОТА З РЕЦЕНЗІЄЮ ТА ЗАХЕСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


У визначений науковим керівником термін (не пізніше за три тижні до захисту) студент подає курсову роботу на перевірку. Науковий керівник у рецензії дає роботі стислу характеристику, оцінює її теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, зазначає переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення до методичних вказівок та оцінює її за п'ятибальною системою.

У разі негативної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається студенту, який повинен доопрацьовувати її з урахуванням зауважень, і лише після цього доопрацьований варіант разом із рецензією подати науковому керівникові для повторної перевірки.

10

Якщо ж попередня оцінка позитивна» студент допускається до захисту курсової роботи.

Після перевірки курсової роботи науковим керівником студент повинен:

- дати відповіді на невисвітлені питання;

- підготувати доповнення на питання, які розкриті неповністю;

- підготувати правильні відповіді на питання, які висвітлені неправильно.

У випадку визнання курсової роботи незадовільною, потрібно написати повну роботу з цієї самої теми з урахуванням зауважень.

Курсову роботу студент, як правило, захищає у присутності навчальної групи. Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5-8 хвилин.

У доповіді необхідно:

- назвати тему курсової роботи, визначити її актуальність та значущість;

- сформулювати основну мету і завдання дослідження;

- стисло розкрити зміст структури роботи;

- доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів.

Під час захисту оцінюється: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок з висвітлюваної теми, вміння аналізувати практичну діяльність органів та організацій, логічно і аргументовано викладати думки, відповіді на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

11

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною системою ("відмінно", '"добре", "задовільно", "незадовільно") та проставляються в заліковій відомості навчальної групи та заліковій книжці студента У разі незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати, або виконати нову за іншою темою.

Курсові роботи, виконані на високому рівні і захищені з оцінкою "відмінно", можуть бути подані на конкурс кращих студентських робіт.


^ IV ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


1 Предмет трудового права і його законодавче закріплення.

2 Тенденції розвитку трудового права в умовах переходу до ринкової економіки.

3 Основні принципи правового регулювання праці, їх види.

4 Система джерел трудового права України, їх особливості.

5 Поняття і види суб'єктів трудового права та їх правового статусу.

6 Захисна функція профспілок України в умовах переходу до ринково! економіки.

7 Колективний договір і угоди, їх роль і значення за сучасних умов.

8 Правове регулювання зайнятості та працевлаштування.

9 Правовий статус безробітного.

10 Поняття та види трудових договорів і порядок їх укладання.

11 Контрактна форма укладання трудового договору (поняття, сфера застосування).

12

12 Загальний порядок укладання трудового договору.

13 Трудова книжка - основний документ про трудову діяльність працівника

14 Загальна характеристика підстав припинення трудового договору (поняття, класифікація).

15 Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

16 Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

17 Правове регулювання робочого часу.

18 Правове регулювання часу відпочинку.

19 Право на відпустку за трудовим законодавством України.

20 Правові питання нормування праці.

21 Поняття і сфери регулювання оплати праці.

22 Правове регулювання оплати праці.

23 Трудова дисципліна та засоби її забезпечення в умовах переходу до ринкових відносин.

24 Поняття, підстава і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

25 Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

16 Індивідуальні трудові спори і порядок їх вирішення.

27 Колективні трудові спори: правові питання.

28 Право на страйк та його реалізація.

29 Правове регулювання праці молоді.

30 Правове регулювання праці жінок.

31 Поняття та основні види нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та правил з охорони праці.

32 Відповідальність за порушення законодавства про працю І правил з охорони праці.


13

33 Особливості регулювання праці осіб, які поєднують роботу з навчанням.

34 Міжнародна організація праці: її структура, основні напрями діяльності.


^ V НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

1. Конституція України.

2. Кодекс законів про працю України// Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. В.М.Вакуленко, О.П.Товстенко .- К.: Юрінком Інтер,

3. Закон України "Про власність" від 07.02.91.

4. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91.

5. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91.

6. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91.

7. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91.

8. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.04.92.

9. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10.04.92.

10. Закон України " Про охорону праці" від 14.10.92.

11. Закон України "Про державну службу" від 16.12.93.

12. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.93.


14

13. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" від 24.02.94.

14. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.95 .

15. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95.

16. Закон України 'Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" від 06.06.95.

17. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96.

18. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.97.

19. Закон України 'Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.98.

20. Закон України "Про професійні спілки, їх права, і гарантії діяльності" від 15.09,99.

^

ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


1. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник.-Харків: Консум. 2000.

2. Трудове право України: Підручник /За редакцією Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої-Кйїв:Знання, 2000.

3. Трудовое право Украины: Учебно-справочное пособие/ Отв. ред. доц. Г.И.Чанышева, доц.Н.Б.Болотина-Харьков: Одиссей, 1999.

4. Венедиктоа В.С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учебное пособие для высших учебных заведений .- Харьков; Консум, 1998.

5. Трудове право України: Курс лекцій

/За ред. П.Д. Пилипенка.- Львів: Вільна Україна, 1996.

6. Гусов К.Н., Толку нова В.Н. Трудовое право России:

15

Учеб. пособие.- М.: Юрист, 1997.

7.Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник.- М.: Высшая школа, 1995.

8. Трудовое право: Учебник /Под ред. О.В.Смирнова.- М.:Статус ЛТД+, 996.

9. Российское трудовое право: Учебник для ВУЗов

/ Под ред. А.Д. Зайкина.- М: Издательская группа НОР-

^ МА-ИНФРА • М, 1998.

10. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для ВУЗов .- М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА- М, 1998

11. Трудовой договор (контракт).Практический

комментарий .-М., 1994.


^ VII СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

1. Александров Н.Г. Трудовое правооїдошение .- М., 1978.

2. Акопова Б.А. Коллектнвньїй договор на предпрнятии.-М.Д975.

3. Акопова Е.М., Еремнна С.Н. Договори о труде .-Ростов-на-Дону, 1995.

4. Агеев В.П. Вьісвобождение работников. • М., 1993.

5. Абрамова А.А. Трудовое законодательство и права женщин .- М.> 1990.

6. Бару М. Правове регулювання трудових відносин; закон, мораль, справедливість //Право України.- 1998.-Х* 2 .-С.66.

7. Барабаш О. Деякі властивості трудових правовідносин //Право Украши.-1997.- №8.

8. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів //Право України.- 1998.-Х°9.-С.74.'


16

9. Власов В.И. Соглашения и коллективные договори. Защнтаот безработицьі //Государство я право.-1995.-Хо8.

10. Венедиктов В.С, Трудовой договор (контракт) по законодательству Украиньї.- Харькон: Консум, 1996.

11. Венедиктов В.С. Трудовое право Украйни .- Харькев: Консум , 1998.

12. Гаврнлина А. Практика применения законодательства о занятосги населення/Человек и труд.-1995.-Х9 2.- С.4-9.

13. Гаврнлина А.К. Законодательство о занятости населення в государствах СНГ ( аналитическия обзор ) // Право и зкономика.-1998 .-Хаб .- С.Ш-115.

14. Головина С.Ю., Шахов В.Д. Контрактная форма регулирования трудовьх отношеняй // Советское государство н право .- 1991 .- Х« 8.

15. Гудимов В.И. Увольнение руководителя предпряятия за невыполнение условяй контракта// Государство н право.-1995 .-№ 6

16. Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовьк споров.- М.: ВЮЗИ, 1984,-4.1.

17. Дмитриева И.К. Трудовой договор научно-педагогических работников .- М., 1991.

18. Давиденко Г1. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України .-1992 .- № 7.

19. Давиденко СІ Розгляд судами спорів, пов'язаних з укладанням, зміною і припиненням трудового договору //Вісник Верховного Суду України.-1997.- №3.


17

20. Жарков Б.М. Современные коляективные договоры: опыт Запада н возножности его применения з СССР //Полис-1991.- № З.

21. Жернаков В. Поняггя примусової праці за законодавством України // Право України.-1997.- № 10.

22. Зуб И.В. Трудовое право России и Украины. общие проблемы; общие решения // Государство и право.-1997 -№ 10 .- С.ЗЗ-38.

23. Зуб І. Правове положення працівника в умовах переходу до ринкової економіки // Радянське право .- 1991 .- № 4 .-С. 7-14.

24. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт). Учебное пособие.-М., 1995.

25. Захаров М.Л., Коршунов Ю.Н., Цедербаум Ю.А. Возмещение работодателями вреда, причиненного здоровью работника при


исполнении трудовых обязанностей; Комментарий к нормативному акту .- М,, 1997.

26. Иванов С.А. Трудовое право переходного пери ода. Некоторые проблемы// Государство и право.-1994,- №4.

27. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України .-"1998 .- № 3 .- С.41-44.

28. Карпенко Д, Хуторян Н. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує удосконалення // Право України,- 1998 .- № 6.- С.54.

29. Коршунов Ю. Коллективный договор в условиях рыночной зкономики // Хозяйство и право.-1992.-№ 2.


18

30. Коршунова Т.Ю., Нуртдинова А.Ф. Трудовой договор в современных условиях (к вопросу о найме труда)// Государство н право .- 1994.-№ 2.

31. Кокин Ю. Теория заработной платы и совремевные реалии оплат труда в России // Человек и труд .-1995 .- № 7

32. Колот А. Зарубіжній досвід матеріального стимулювання персоналу /У України: аспекти праці.- 1998 .- № і .- С. 16.

33. Колосов В.К. Материальная ответственность рабочих и служащих,-М.: Экономика, 1990.

34. Куренной А.М., Миронов В.И. Практический комментарий к законодательотву о трудовых спорах.- М: Дело, 1997.

35. Киселев И.Я. Трудовое право в условиях рыночной экономики: опыт Запада- М., 1992.

36. Лосиця І. Колективний договір з нових умовах господарювання // Право України-1997.- № 5.- С.73.

37. Лазарев В.К., Поленов Ю.Г. Трудовые книжки рабочих и служащих.-М.: Юрид. лит., 1989.

38. Лазарев В. Ежегодный отпуск рабочих и служащих //Человек н труд.- 1996,- № 7.

39. Лобатюк В. Реформа оплати праці в Україні. Недоліки і помилки // Праця і зарплата.-1994 .- № 9.

40. Луценко А. Контракт - нова модель регулювання трудових відносин // Право України .-1992 .- Х № 11.

41. Луценко С. Проблеми правового регулировання контракта как особой формы трудового договора // Цредпринимательство, хозяйство и право.-1997.- № 9.


19

42. Маврин С.П. Реализация права на труд в условиях перехода к рьночной зкономнке // Правоведение.- 1991.-№3.- С. 28-34.

43. Медведев О.М. Правовые проблеми обеспечения занятости населення.- Тверь, 1994.

58. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника// Право України .-1997 .- № 3.

59. Панкин М.Е. Совместительство и совмещенне .- М.: Юрид, дит., 1991.

60. Полетаев Ю.Н- Материально-ответственные лица: основные трудовые права и обязанности .- М.: Юрид. Лит.> 1986.

61. Плаксін В. Відшкодування моральної шкоди за трудовим правом // Право України,-1995.- № 2.-СЛ4-16.

62. Реус О, Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми //Право України .- 1998 .- № 9.

63 Сьгоовятская Л А Трудовые отношения и трудовое право // Государство и право .- 1996 .- № 7.

64. Сыроватская Я.А Сфера действия трудового права //Государство н право .- 1994 .- № 1.

65. Сыроватская Л.А. Ответственность и нарушение трудового законодательства.- М.: Юрид. лит., 1990.

66. Сергеев В.И. Материальная ответственность

подотчетного лица: практические рекомендации // Право и зкономика.-1998 .- № 3 .- С.68-73.

67. Ставцева А.И. Трудовые споры по отдельным категориям судебных дел // Право и зкономика .- 1998 .- № 6.

68. Стависский П.Р. Материальная ответственность предприятия в трудовых отношеннях.- Киев-Одесса: Вища школа, 1987.

69. Стависский П.Р. Дополнительные меры воздействия н трудовою праве // Советское государство и право.-1985 .-№5.-С.68-73.

20

70. Скобелкян В.Н. Дисциплинарная и материальная ответегвенность рабочих и служащих,- Воронеж. 1990.

71. Солдагенко М., Колот А, Політика заробітної плати: потреби часу // Урядовий кур'єр-1998.-12 листопада.

72. Свічкарьова Я. Трудові права працюючих акціонерів //Право України .- 1998 .- 7 .- С. 20-23.

73. Снигирева И.О. Профсоюзы и трудовое право.- М:

Юрид, лит., 1983.

74. Силин А. Содержанне коллективных договоров и

соглашений // Профсоюзы к экономика.-1996 .- № 3.

75. Смирнов В.Н. Внутренний трудовой распорядок на

предприятии.- М., 1980.

76. Тимофеев В. Социально-зкономические условия и

принципы государственного реформирования организации заработной платы // Человек и труд.-1995 .-№2.-С.81-83.

77. Толкунова В.И. Трудовые споры и порядок их

разрешения.- М.: Юрист, 1996.

78. Толкунова В.Н. Право рабочих и служащих на участие в

управлении, предприятиями, учреждениями,оргаинзациями и самоуправлении трудового коллектива.-М.,198О.

79. Хуторян Н. Матеріальна відповідальність власника перед

працівником // Право України .-1993.- К& 3 .- С.21.

80. Фатуев А.А. Трудовое право в жизнн человека .- М.,

1994.

81. Фатуев А.А. Колпективы и личносгь в трудових

правоотношеннях // Советское государство и право .

- 1990.-№8.

82. Фролов О., Черненко В.О коллективном договоре

иредяриятия // Социалистический труд .- 1991 .- № 8 .

-С. 104-110.

83. Хуторян Н. Удосконалення регулювання матеріальної

відповідальності працівника перед наймачем // Право

України .-1993 .- № 5-6.-С.29.

84. Хусточкін А. Контракт у трудовому праві України

//Право України - 1995 - № 5~б

21

85. Хохрякова О.С. Реформа законодательства об отпусках

// Советское государство и право.

86. Цибульский Б.Ф. Российский коллективньй договор в

условиях перехода к рьнку.- Тверь, 1993.

87. Цепин А.И. Пятаков А.В. Трудовое право н трудовой коллектнв - М., 1986.

88. Черленяк М. Регулювання праці на недержавних підприємствах//Право України .-1996 .-№ 12.- С.49-53.

89. Черленяк М. Гарантії трудових прав працівників недержавних підприємств // Право України .-1997.- №6.-С. 56-60.

90. Чанышева Г.И. Конституционные гарантни

прав работников // Юридический вестник .-1997 - № 4 .-

С.51-55,

91. Чанишева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України .-1992 .-№ 7.

92. Чанышева Г.М, Фадєєнко А.Ф. Розгляд справ судами у спорах, що виникають а трудових правовідносин // Право України .-1998 .- № 8 .- С. 58-63.

93. Шебанова А.И. Соглашения и коллектнвные договори в условиях формирования рьночных отношений//Государство и право .-1993 .- № 5 .- С. 69-80.

94. Широкова Л. Компенсация за работу в зкстремальньк условиях // Человек и труд. -1995 . - № 8.

95. ПІувалова Н. Порядок начислення и вьплаты ежемесячньх компенсацнонных выплат // Хозяйство и право .-1995.- № 1.

96. Юшко А. Разгляд судами спорів, викликаних реорганізацією підприємства // Право України .- 1998 .- № 9.


22

97. Ярко А.А. Законодательство об охране труда .- М., 1988.

98. Ярошенко К.Б. Споры о возмещении вреда,

причененного жизни и здоровью отдельных категорий

работников // Право в зкономика .- 1998 .- № 4 .- С. 73-

78.


23

^ ДОДАТОК А

(довідковий)


Зразок титульного аркуша курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^

Секція правознавства
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни 'Трудове право України"

за темою "Матеріальна відповідальність працівників"


Виконала

студентка групи Ю-24

О. М. Іванова


Науковий керівник

старший викладач

Н.В. Чередниченко


Суми 2003

24

^ ДОДАТОК Б

(довідковий)

ПЛАН

1 Вступ.

Значення матеріальної відповідальності сторін трудового договору у теперішній час.

2 Поняття та функції матеріальної відповідальності сторін трудового правовідношення:

а) підстави та умови настання матеріальної відповідальності;

б) її відмінності від цивільно-правової відповідальності.

3 Види матеріальної відповідальності працівників;

а) обмежена матеріальна відповідальність;

б) повна матеріальна відповідальність;

а) підвищена матеріальна відповідальність; г)колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

4 Визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню.

5 Порядок покриття шкоди, заподіяної працівниками.

6 Підстави, умови і види - матеріальної відповідальності підприємства, установи, організації за шкоду, заподіяну працівникові"

а) матеріальна відповідальність підприємства за порушення права працівника на працю;


25

б) матеріальна відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, поа'язаннм з виконанням трудових обов'язків;

в) інші випадки матеріальної відповідальності підприємства

7 Висновки.

Моє розуміння проблеми та шляхів подальшого удосконалення механізму матеріальної відповідальності сторін трудового договору.


26

^ ДОДАТОК Б

(довідковий)


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЗРЕЛ

1. Конституція України.

2. Кодекс законів яро працю України ( гл. IX).

3. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству. установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням). недостачею або втратою дорогоцінний: металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей : Закон України від 6 червня 1995 р. Ц Відомості Верховної Ради України.- 1995 .- № 22 .-Ст. І/З.

4. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. Ка 34 та від 15 грудня 1997 р. № 1402) // ЗП України .- 1996 .- 5б

.- <ґТ. ІУі.

5. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. № 14 ( зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Верховного Суду України від 28 березня 1997 р. З 3) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України .- 1993 .- МЬ 2 .- С. 67-76; Вісник Верховного Суду України.- 1997 .-№ 2,

27

6. Про практику розгляду судами трудових спорт: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. ( зі змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 р. К? 45 від 26 жовтня 1995 р. № 18 та від 25 травня І998 р. № 15) //Постанови Пленуму Верховного Суду України а кримінальних та цивільних справах .- К.1995 .- С. 373; Вісник Верховного Суду України- 1998.-№ З.

7. Прокопенко В.І Трудове право України; Підручник .- Харків: Консули, 2000.

8. Трудове право України: Підручник / За редакцією Н.Б. Болотіної, Г.І.Чанишевої- Київ: Знання, 2000.

9. Стависский П.Р. Проблеми материальной ответственности в советском трудовим праве .- Киев - Одесса: Вища школа, 1987.-179 с.

10. Сыроватская Я. А Ответственность за нарушение трудового законодательства. -М.: Юрид. лат., 1990 . -174 с.

11. Колосов В.К, Материальная ответственность рабочих и служащих.- М.: Экономика, 1990.

12. Хуторян Н. Удосконалення регулювання матеріальної відповідальності працівника перед наймачем // Право України .-1993.-№ 5-6.- С.29


28

^ ДОДАТОК Г

(довідковий)


РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБ О Т У

Студента СумДУ________________________( П.І.Б.)

Шифр групи___________________________________

Курсова робота з дисципліни_____________________

Тема__________________________________________

Дата отримання “___”_____________200 р.

Рецензент_____________________________________


ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


“______”______200 р. _______________

підпис рецензента

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМетодичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу "трудове право україни" для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до виконання і захисту курсової роботи з курсу “Трудове право України” / Укладач Н. В. Чередниченко. – Суми: Видавництво...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМіністерство освіти І науки України Вінницький державний технічний університет методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Організація виробництва. Основи менеджменту І маркетингу для студентів...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Трудове право України " для студентів економічних спеціальностей вечірньої форми навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Трудове право України " / Укладач Н. В. Чередниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної І заочної...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства г. В. Фесенко методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-го курсу денної...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової робити
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Розробка супровідної проектної документації, видавничі...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства а. Г. Солнцев методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурина графіка»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурна графіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Цивільне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни iconМіністерство охорони здоров’я україни міністерство освіти І науки україни сумський державний університет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи