Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка icon

Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
НазваЛьвівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
Сторінка1/22
Дата22.05.2013
Розмір4.3 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Львівський інститут внутрішніх справ

при Національній академії внутрішніх справ України

Степан Сливка
ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ


Видання 2-е, перероблене і доповнене


Рокомендовано

Міністерством освіти і науки України

Правнича етика


Професійна культура


Київ


Атіка

2003


ББК 87754(4УКР) С47

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-1462 від 11.10.2001 р.)

Рецензенти:

Святоцький О. Д. - доктор юридичних наук, професор, заслу­жений юрист України.

Скрипнюк О. В.- доктор юридичних наук, професор, заслуже­ний юрист України.

Сливка С.

С47 Юридична деонтологія. Підручник. Вид. 2-е, пере-роб. і доп- К.: Атіка, 2003.- 320 с. І8ВМ 966-8074-64-5

У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передо­вого досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного роз­витку.

Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів, прак­тичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоче оволодіти професією юриста і базовими знаннями з право­знавства та філософії права.

^ ББК 87754(4УКР)

© Сливка С. С.,2003 I8ВN 966-8074-64-5 © Видавництво «Атіка», 2003

Професорові

Володимиру Гавриловичу Сокуренку,

якому автор завдячує обраним

шляхом у науці,

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

^
Від автора

XXI століття, в яке щойно вступило людство, ставить нові вимоги перед наукою і освітою, відкриває нові перспективи і ще незвідані галузі для дослідження. Сучасне молоде поколін­ня має отримати ті знання, які вже стають - і надалі будуть -пріоритетними. Відчутним є поступ країни до нового етапу, своєрідного духовно-морального ренесансу, який все актив­ніше заявляє про себе у суспільному житті, у процесі демокра­тично-правових перетворень.

Підготовка спеціалістів вищої якості на даному, якісно но­вому етапі розбудови незалежної держави, вимагає більш гли­бокого пізнання духовної основи життя — Всесвіту, його не­розгаданих таємниць, щоб правильно обрати шлях - шлях, яким йти у майбутнє. А правильно обраний шлях - це, одно­часно, й найлегший, найпростіший, найдоступніший.

Юридична деонтологія, полем діяльності якої є юриспру­денція, з філософської точки зору, претендує на своєрідне мо­нопольне філософсько-правове знання про людину. Значення цієї науки можна ще визначити так: це природний правовий компас, енциклопедія для юриста, це шлях до високої профе­сійної майстерності та гарантія захисту його свобідної волі у природно-правовому просторі. Якщо юрист не оволодіє юри­дичною деонтологією, він назавжди залишиться вузьким спе­ціалістом, приреченим навіть інколи на «провали» у роботі. Виняток можуть становити хіба тільки ті випадки, коли юрист інтуїтивно сприймає деонтологічну сутність у силу своєї про­фесійної, інтелектуальної культури.

У підручнику ми пропонуємо для роздумів основні спірні («вічні!») питання - онтології та деонтології, зосереджуємо увагу на особливостях професії, подаємо судження правників-практиків. З великого числа філософсько-правових проблем розглядаються ті, які дають можливість більш глибоко прони­кнути у суть юридичної деонтології, збагнути її ключові аспе­кти й до того ж є сьогодні найбільш актуальними.

Юридична деонтологія - як сфера, що охоплює всі форми моральних вимог, дозволяє внутрішньо збагнути суть професії, здатна розвинути великий резерв здібностей майбутнього прав-ника і логіку професійних дій, етику мислення (в т. ч. абстракт­ну), етику свідомості, почуттів, співвідношення раціонального та ірраціонального тощо. Ці та інші здобутки, як правило, є результатом глибокого процесу виховання і самовиховання, переборення самого себе (останнє, перемога над собою,- най­важча перемога!). І все це - насамперед необхідно для того, щоб створювати «культуру духовної аури» у процесі діяльності, забезпечувати найефективніше управління правовими проце­сами.

Центральне місце у юридичній деонтології ми відвели ро­зумінню людини як триєдиної антропологічної єдності (тіло, душа, дух) (згідно з яким і подано матеріал у підручнику). З цією метою опрацьовано величезну кількість літератури -давньосхідної, античної, середньовічної та сучасної, на основі якої викладено власні судження, зроблені певні висновки, які, у цілому, покликані сприяти подальшому підвищенню рівня професіоналізму, якості професійної діяльності юриста.

Найбільшої уваги, на наш погляд, заслуговує з'ясування такого поняття, як дух людини, прояв свободи духу в межах дії природного права, тобто, у підсумку,- дух права.

«Дух права» - цими словами можна визначити те, що ста­новить суть юридичної деонтології як системи вимог до внут­рішніх професійно-правових обов'язків юриста.

Автор вважає своїм обов'язком підкреслити, що обранням саме такого об'єкта наукового дослідження він завдячує про­фесорові (нині покійному) Володимиру Гавриловичу Соку-ренку, який вперше зробив спробу розглядати медичну деон­тологію з позиції юриста, права і моралі, приділивши основну увагу внутрішнім (духовним) процесам і назвавши їх «духом права».

У прикінцевих зауваженнях звертаємося до студентів - май­бутніх юристів-професіоналів, прагнучи заохотити їх до твор­чого і глибокого оволодіння знаннями, до вияву поглибленого інтересу до таких проблем і аспектів, які увібрала у себе юри­дична деонтологія - наука майбутнього, що уже сьогодні, на­буваючи неабиякої актуальності, покликана зробити більш ефективною юридичну діяльність.

Юридична деонтологія — як певний вступ до спеціальності -є логічним вступом до філософії права. Уже після 1 курсу сту­дент має можливість сприймати матеріал галузевих правничих дисциплін крізь призму онтології-деонтології, природного права, взаємозв'язку «людина- Космос».

Майбутній спеціаліст відчує потребу у поглибленому ана­лізі позитивного права, зможе побачити його недосконалість, хоч, попри все, воно є необхідним і корисним за умови на­ближення його до норми природного права.

На V курсі вивченням філософії права завершується цикл юридичних дисциплін, але при цьому саме юридична деонто­логія стане основою тієї вершини (філософії права), що закуму-лює в собі здобуті знання, зробить їх цілісними, повноцінними.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconЗатверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу)
Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах...
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання громадян, які бажають отримати повну вищу юридичну освіту
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ на базі вищої юридичної...
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання працівників міліції
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які...
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconПро затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568
Момот, Ю. В. Організація проектно-дослідницької діяльності з хімічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах :...
Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка iconЛьвівський державний університет внутрішніх справ факультет психології

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи